Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-16 2018-02-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 1 d. Nr. T-16

Alytus

 

 

 

                       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemones (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       2018 m. vasario 1 d.

                                                                                      sprendimu Nr. T-16

                     

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONĖS

 
 
               1. Informacija apie Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – programa) lėšas
 
Eil. Nr.
(1) Programos finansavimo šaltiniai
2018 m. numatyta surinkti lėšų, Eur
1.1.
Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką
80 000,0
1.2.
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius)
30 000,0
1.3.
Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija
10 000,0
1.4.
Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos
1.5.
Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)
120 000,0
1.6.
Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
0,0
 
1.7.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
0,0
(292,0*)
1.8.
Iš viso (1.6 + 1.7)
0,0
1.9.
2018 metų programos lėšos (1.5 + 1.8)
120 000,0
(292,0*)
 
Eil. Nr.
(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos
Lėšos, Eur
1.10.
20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
24 000,0 
1.11.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
5 424,0
(1 608,0*)
1.12.
Iš viso (1.10 + 1.11)
29 424,0
(1 608,0*)
 
Eil. Nr.
(3) Kitoms programos priemonėms skirtinos lėšos
Lėšos, Eur
1.13.
80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
96 000,0
1.14.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
26 927,0
(31 433,0*)
1.15.
Iš viso (1.13 + 1.14)
122 927,0
(31 433,0*)
 
               2. Priemonės, kurioms finansuoti skiriamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Skirta lėšų, Eur
2.1.
Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos
0,0
2.1.1.
0,0
2.2.
Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams, priemonės
 
2.2.1.
0,0
 
Iš viso
0,0
 
               3. Programos lėšos, skirtos Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai
 
Programos pavadinimas
Skirta lėšų, Eur
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
24 000,0 
 
               4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti skirtos programos lėšos
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
 
Skirta lėšų, Eur
4.1.
Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės:
 
4.1.1.
Varninių paukščių gausos reguliavimo priemonėms finansuoti 
2 000,0
4.1.2.
Vidzgirio botaninio draustinio teritorijoje esančio pažintinio ekologinio tako ženklinimo techninei dokumentacijai parengti
5 000,0
4.2.
Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės:
 
4.2.1.
Atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonėms įsigyti 
1 600,0
 
4.3.
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės:
 
4.3.1.
Bešeimininkėmis atliekomis užterštoms teritorijoms išvalyti ir sutvarkyti
28 727,0
 
4.4.
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės:
 
4.4.1.
Savivaldybės monitoringui vykdyti
15 700,0
4.4.2.
Vandens telkinių pakrantėms valyti ir tvarkyti
3 500,0
4.4.3.
Priemonėms, reikalingoms avarijų padariniams likviduoti, įsigyti
500,0
4.5.
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:
 
4.5.1.
Aplinkosaugos švietimo projektams įgyvendinti, aplinkosaugos renginiams organizuoti, leidinių aplinkosaugos tema spausdinimo (leidybos), įsigijimo, platinimo darbams finansuoti
10 000,0
4.6.
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės:
 
4.6.1.
Želdynams miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, miesto parkuose kurti, želdiniams veisti (medžių ir krūmų sodinukams, gėlių daigams įsigyti, pasodinti ir prižiūrėti; želdiniams tvarkyti, želdinių sanitarinės būklės gerinimo priemonėms įgyvendinti); želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti
53 000,0
 
4.6.2.
Želdynų ir želdinių tvarkymo ir inventorizavimo įrangai įsigyti 
2 900,0
 
Iš viso
122 927,0
                                                                                                                          

¬ Vyriausybei priėmus sprendimą kreiptis į teismą dėl AB banko „Snoras“ bankroto bylos iškėlimo, Alytaus miesto savivaldybės AB banko „Snoras“ sąskaitoje liko įšaldytos lėšos (pažymėtos žvaigždutės simboliu), kuriomis savivaldybė negalėjo disponuoti. Tai yra ankstesnio ataskaitinio laikotarpio lėšų likutis, nurodytas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. T-12 patvirtintoje Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitoje.

 

____________________

 

 

 

 

 

Į pradžią