Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-14 2018-02-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 1 d. Nr. T-14

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10-4 straipsniu, 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsniu, 4 straipsnio 3 dalimi,  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-14 nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės tarybos reglamento, pavirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 187 punktu, Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimu Nr. T-1 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Biudžeto sudarymo ir vykdymo, kitų piniginių išteklių planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-27 įsakymu Nr. DV-531 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžeto, kitų piniginių išteklių planavimo ir vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:  

1. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2018 metų biudžetą:

1.1. 61044,4 tūkst. eurų pajamas (1 priedas), iš jų 32310,0 tūkst. eurų savivaldybės prognozuojamas gauti pajamas skaičiuojant savivaldybės biudžeto finansinį rodiklį pagal 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų patvirtinimo įstatymo 7 priedėlį;

1.2. 3716,5 tūkst. eurų metų pradžios lėšų likutį;

1.3. 61044,4 tūkst. eurų asignavimus programoms finansuoti, paskirstytus pagal asignavimų valdytojus (2 priedas) ir lėšų šaltinius (3 priedas), iš jų:

1.3.1. 48374,2 tūkst. eurų išlaidas, iš jų 19974,6 tūkst. eurų darbo užmokesčio fondą;

1.3.2. 12670,2 tūkst. eurų turtui įsigyti.

2. Įgalioti savivaldybės administracijos direktorių patikslinti biudžetą gautomis dotacijomis iš valstybės institucijų, įstaigų, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšomis.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-14 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T-14 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T-14 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią