Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-141 2018-02-02
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2018–2020 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL  ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2018–2020 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANo TVIRTINIMO   

 

2018 m. vasario 2 d.  Nr.  DV-141 

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 3 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 punktu,

                      t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 2018–2020 m. prevencijos priemonių planą (pridedama).  

                     

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas          

______________

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. vasario 2 d.

įsakymu Nr. DV-141

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2018–2020 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANas

 

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas ir tikslas

Vykdymo laikotarpis (metais),

įgyvendinimo terminas

 

Tikslas

Atsakingi

vykdytojai

Vertinimo  kriterijai

Vertinimo

reikšmė

2018 metai

2019 metai

2020 metai

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Atnaujinti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

2018–2020 m. planą

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

Numatyti galimų pavojų, kuriems nustatyta labai didelė, didelė ar vidutinė rizika, mažinimo priemones

CS specialistai

Įvykdyta

1

2.

Kaupti, analizuoti informaciją ir duomenis apie buvusias ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius

Pastoviai

Pastoviai

Pastoviai

Ekstremaliųjų situacijų tikimybės ir jų padarinių mažinimas

CS specialistai

Įvykdyta

1

3.

Tikslinti savivaldybės galimų pavojų ir rizikos analizę

II–III ketvirtis

II–III ketvirtis

II–III ketvirtis

Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos lygio nustatymas

CS specialistai

Įvykdyta

1

4.

Tikslinti kolektyvinės apsaugos statinių poreikį savivaldybėje

Iki

vasario 1 d.

Iki

vasario 1 d.

Iki

vasario 1 d.

Užtikrinti gyventojų saugumą ir apgyvendinimą įvykus ES

CS specialistai

Įvykdyta

1

5.

Organizuoti civilinės saugos mokymus APGV Civilinės saugos skyriuje

Paraišką pateikti iki gruodžio 15 d.

Paraišką pateikti iki gruodžio 15 d.

Paraišką pateikti iki gruodžio 15 d.

Gerinti civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą reaguoti į ES.

CS specialistai

Įvykdyta

1

6.

Tikslinti Savivaldybės ESK ir ESOC personalinę sudėtį ir nuostatus

Iki

birželio 1 d.

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Ekstremaliųjų situacijų tikimybės ir jų padarinių mažinimas

CS specialistai

Įvykdyta

1

7.

Parengti savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo renginių grafiką

Iki

 kovo 1 d.

Iki

kovo 1 d.

Iki

 kovo 1 d.

Mokyti gyventojus, kaip elgtis gresiant ar susidarius ES

CS specialistai

Įvykdyta

1

8.

Peržiūrėti ir prireikus patikslinti tarpusavio pagalbos planus su

gretimų savivaldybių administracijomis

dėl pagalbos ekstremaliųjų situacijų atvejais

I ketvirtis

I ketvirtis

I ketvirtis

Pasirengti ekstremaliųjų situacijų  padarinių mažinimui

CS specialistai

Įvykdyta

1

9.

Teikti metodinę pagalbą ūkio subjektams, kitoms įstaigoms, rengiant ekstremaliųjų situacijų valdymo planus ir kitais aktualiais klausimais

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Ekstremaliųjų situacijų tikimybės ir jų padarinių mažinimas

CS specialistai

Įvykdyta

1

10.

Atnaujinti (sudaryti) sutartis (sąveikos planus) su ūkio subjektais dėl

savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytų užduočių vykdymo

IV ketvirtis

IV ketvirtis

IV ketvirtis

Pasirengti ekstremaliųjų situacijų  padarinių mažinimui

Administracijos direktorius

CS specialistai

Įvykdyta

1

11.

Sudaryti Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos aparatūros eksploatavimo ir techninės priežiūros sutartį

Iki liepos 1 d.

Iki liepos 1 d.

Iki liepos 1 d.

Užtikrinti gyventojų perspėjimo sistemos sirenomis kokybišką veikimą

CS specialistai

 

Įvykdyta

1

12.

Paskelbti Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir kitus planus savivaldybės interneto svetainėje

Po atnaujinimo

Po atnaujinimo

Po atnaujinimo

Tobulinti gyventojų pasirengimo ekstremalioms situacijoms ir civilinės saugos žinias

CS specialistai,

vyr. specialistas (savivaldybės gydytojas)

Įvykdyta

1

13.

Atnaujinti savivaldybės interneto svetainėje patarimus, kaip apsisaugoti konkrečių pavojų metu

Nuolat

(atsižvelgiant į sezoną)

Nuolat

(atsižvelgiant į sezoną)

Nuolat

(atsižvelgiant į sezoną)

Tobulinti gyventojų pasirengimo ekstremalioms situacijoms ir civilinės saugos žinias

CS specialistai, kiti specialistai

Įvykdyta

1

14.

Rengti ir skelbti regioninėje spaudoje straipsnius civilinės saugos ir žmonių saugos klausimais

Nuolat

(atsižvelgiant į sezoną)

Nuolat

(atsižvelgiant į sezoną)

Nuolat

(atsižvelgiant į sezoną)

Tobulinti gyventojų pasirengimo ekstremalioms situacijoms ir civilinės saugos žinias

CS specialistai, kiti specialistai

Įvykdyta

1

15.

Organizuoti ir tobulinti savivaldybės gyventojų perspėjimo ir informavimo

sistemos priežiūrą ir teikti informaciją apie

GPS būklę APGV

Pagal atskirą

planą – grafiką

Pagal atskirą

planą – grafiką

Pagal atskirą

planą – grafiką

Užtikrinti gyventojų perspėjimo sistemos sirenomis kokybišką veikimą

CS specialistai

Įvykdyta

1

16.

Vykdyti gyventojų perspėjimo ir informavimo mobiliųjų telefonų žinutėmis sistemos testavimą

 

Kiekvieną ketvirtadienį 10 val.

Kiekvieną ketvirtadienį 10 val.

Kiekvieną ketvirtadienį 10 val.

Tobulinti gyventojų perspėjimo ir informavimo mobiliųjų telefonų žinutėmis sistemą  darbo įgūdžius

CS specialistai

Įvykdyta

1

17.

Nagrinėti ir atnaujinti Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą

III–IV

ketvirtis

III–IV

ketvirtis

III–IV

ketvirtis

Ekstremaliųjų situacijų tikimybės ir jų padarinių mažinimas

CS specialistai,

darbo grupė, atsakinga už Savivaldybės ekstremaliųjų

situacijų valdymo plano rengimą

Įvykdyta

1

18.

Pateikti APGV civilinės saugos uždavinių vykdymo savivaldybėje statistinius ir kitus duomenis

 

Iki

sausio 5 d.

Iki

sausio 5 d.

Iki

sausio 5 d.

Ekstremaliųjų situacijų tikimybės ir jų padarinių mažinimas

CS specialistai, Buhalterinės apskaitos skyrius

Įvykdyta

1

19.

ESK posėdyje aptarti savivaldybės civilinės saugos sistemos būklę, įvertinti ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimą reaguoti į ekstremalias situacijas

Iki kovo 15 d.

Iki kovo 15 d.

Iki kovo 15 d.

Ekstremaliųjų situacijų tikimybės ir jų padarinių mažinimas

ESK vadovas

Įvykdyta

1

20.

Atlikti ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės kompleksinius patikrinimus, teikti metodinę pagalbą

Pagal patikrinimų planą

Pagal patikrinimų planą

Pagal patikrinimų planą

Ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimas reaguoti į ekstremalias situacijas

CS specialistai

Patikrinimų skaičius

Pagal patikrini-mų planą

21.

Pateikti APGV duomenis apie ūkio subjektų, kitų įstaigų civilinės saugos būklės patikrinimo rezultatus

Po civilinės

saugos būklės

patikrinimo

Po civilinės

saugos būklės

patikrinimo

Po civilinės

saugos būklės

patikrinimo

Ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimas reaguoti į ekstremalias situacijas

CS specialistai

Patikrinimų skaičius

Pagal patikrini-mų planą

22.

Organizuoti savivaldybės lygio stalo pratybas

III ketvirtis

 

 

Tobulinti civilinės saugos pajėgų pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir jų padariniams mažinti

ESOC koordinatorius

Įvykdyta

1

23.

Organizuoti savivaldybės lygio funkcines pratybas

 

Vadovaujantis APGV grafiku

 

Tobulinti civilinės saugos pajėgų pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir jų padariniams mažinti

ESK vadovas

Įvykdyta

1

24.

Organizuoti savivaldybės lygio kompleksines pratybas

 

 

III ketvirtis

Tobulinti

CS pajėgų pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir jų padariniams mažinti

ESK vadovas

Įvykdyta

1

25.

Informuoti visuomenę apie padidėjusį gaisrų pavojų, jų padarinius, administracinę atsakomybę už priešgaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Sumažinti gaisrų tikimybę

 

CS specialistai, Alytaus APGV

Įvykdyta

1

26.

Esant dideliam miško gaisrų pavojui uždrausti arba apriboti lankymąsi miškuose

Esant poreikiui

Esant poreikiui

Esant poreikiui

Sumažinti gaisrų tikimybę

 

CS specialistai

Įvykdyta

1

27.

Surengti ESK posėdį dėl pasirengimo šaltajam metų periodui. Įvertinti savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų pasirengimą užtikrinti šilumos energijos, elektros, vandentiekio ir kitų paslaugų teikimą

Spalis

Spalis

Spalis

Pasirengti šaltajam metų periodui

Savivaldybės administracijos direktorius

Įvykdyta

1

28.

Informuoti savivaldybės visuomenę spaudoje apie gripo profilaktikos priemones

Kasmet

Kasmet

Kasmet

Sumažinti gyventojų sergamumą, užkrečiamų ligų plitimą ir jų padarinius 

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vyr. specialistas (savivaldybės gydytojas)

Įvykdyta

1

29.

Nagrinėti ir prireikus atnaujinti Alytaus miesto savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai pagal gripo pandemijos etapus organizacinių priemonių planą

Lapkritis, gruodis

Lapkritis, gruodis

Lapkritis, gruodis

Sumažinti gyventojų sergamumą, užkrečiamų ligų plitimą ir jų padarinius 

Vyr. specialistas (savivaldybės gydytojas)

Įvykdyta

1

30.

Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Pasirengimo raupų grėsmei veiksmų planą

Lapkritis, gruodis

Lapkritis, gruodis

Lapkritis, gruodis

Sumažinti gyventojų sergamumą, užkrečiamų ligų plitimą ir jų padarinius 

 

Vyr. specialistas (savivaldybės gydytojas)

Įvykdyta

1

31.

Rengti ir teikti  informaciją gyventojams, kokių priemonių reikėtų imtis ligos epidemijos metu, siekiant apsisaugoti nuo susirgimų

Paskelbus epidemiją

Paskelbus epidemiją

Paskelbus epidemiją

Sumažinti gyventojų sergamumą, užkrečiamų ligų plitimą ir jų padarinius 

Vyr. specialistas (savivaldybės gydytojas)

 

Įvykdyta

1

 

Plane vartojami sutrumpinimai

 

PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

APGV – apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

CS – civilinė sauga

ES – ekstremalioji situacija

ESK – Ekstremaliųjų situacijų komisija

ESOC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras

 

_____________________

Į pradžią