Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-11 2018-01-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SUTARČIŲ FORMŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SUTARČIŲ FORMŲ TVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 4 d. Nr.  DV-11

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio          8 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-311 redakcija),

t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės finansuojamų projektų sutarčių formas:

1. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo projektui finansuoti sutarties formą (pridedama).

2. Veiklos sutarties formą (pridedama).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. sausio 4 d.

įsakymu Nr. DV-11

 

(Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo projektui finansuoti sutarties forma)

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO PROJEKTUI FINANSUOTI SUTARTIS

 

20___  m. _________________ d. Nr.

Alytus

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – finansuotojas), atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Jastremsko, ir (juridinio asmens pavadinimas) (toliau – vykdytojas), atstovaujamas (-a) (atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė), vadovaudamiesi Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-311 redakcija) ir atsižvelgdami į (teisės aktas dėl finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo), sudarė šią sutartį (toliau – sutartis).

 

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės (programos, priemonės) (projekto pavadinimas) projekto (toliau – projektas) finansavimas pagal patikslintą paraišką.

 

II SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2.  Finansuotojas įsipareigoja:

2.1. finansuoti vykdytojo įgyvendinamą projektą: pervesti į vykdytojo sąskaitą (suma skaičiais ir žodžiais) Eur iš (Alytaus miesto savivaldybės biudžeto programa) lėšų pagal projekto, finansuojamo Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, sąmatą (1 priedas, toliau – sąmata);

2.2. lėšas pervesti dalimis kas ketvirtį, kaip numatyta sąmatoje;

2.2.1. pirmo ketvirčio lėšos pervedamos per 10 kalendorinių dienų pasirašius sutartį;

2.2.2. prasidėjus naujam ketvirčiui – tik gavus praėjusio ketvirčio Veiklos vykdymo ir lėšų naudojimo ataskaitą (2 priedas), Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinę (3 priedas) ir (atitinkamo kuruojančio padalinio pavadinimas) ją sutikrinus ir aprobavus, bet ne vėliau kaip iki mėnesio pabaigos);

2.2.3. jeigu projekto veikla ankstesnį ketvirtį nebuvo vykdoma, sekančio ketvirčio lėšos pervedamos per 10 kalendorinių dienų nuo naujo ketvirčio pradžios;

2.3. teikti vykdytojui informaciją, susijusią su įgyvendinamo projekto lėšų apskaita ir dokumentavimu, konsultuoti vykdytoją projekto įgyvendinimo klausimais;

2.4. vykdyti projekto įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę einamaisiais kalendoriniais metais ir vienerius metus po projekto veiklos ir lėšų naudojimo ataskaitų pateikimo;

2.5. nustatęs lėšų panaudojimo pažeidimų, kurių neįmanoma ištaisyti, arba gavęs pagrįstą informaciją apie tokius pažeidimus, imtis būtinų priemonių lėšoms, kurios buvo panaudotos ne pagal paskirtį ir/ar ne projekto vykdymo laikotarpiu, susigrąžinti.

3. Vykdytojas įsipareigoja:

3.1. projektui įgyvendinti finansuotojo skirtas lėšas naudoti pagal pridedamą sąmatą tik projekto veikloms įgyvendinti ir tik išlaidoms, patirtoms per projekto įgyvendinimo laikotarpį, padengti. Nuokrypa tarp išlaidų pavadinimų – ne daugiau kaip 20 procentų;

3.2. numatytas prekes ir paslaugas pirkti bei darbus atlikti vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu;

3.3. įgyvendinti projekte numatytas veiklos rūšis nuo 20... m. ..........d. iki 20... m. ............d.;

3.4. iki šios sutarties pasirašymo sudaryti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, jeigu projektas bus įgyvendinamas kartu su projekto partneriu (-iais);

3.5. kiekvienam metų ketvirčiui ir metams pasibaigus per 10 kalendorinių dienų pateikti (atitinkamo kuruojančio padalinio pavadinimas) Veiklos vykdymo ir lėšų naudojimo ataskaitą (2 priedas), Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinę (3 priedas), mokėjimus pagrindžiančių dokumentų kopijas, projekto veiklos viešinimo ir kitą veiklos informaciją;

3.6. pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus mokėti visus mokesčius, susijusius su skirtų lėšų panaudojimu;

3.7. (atitinkamo kuruojančio padalinio pavadinimas) pareikalavus, pateikti visą su šios sutarties vykdymu susijusią informaciją ir sudaryti sąlygas kontroliuoti sutarties vykdymą, apžiūrėti projekto veiklos vykdymo vietą, susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su projekto ir šios sutarties vykdymu;

3.8. pervesti į finansuotojo sąskaitą nepanaudotus asignavimų likučius (grąžinti nepanaudotas lėšas) iki einamųjų metų gruodžio 24 d.;

3.9. nedelsdamas raštu pranešti (atitinkamo kuruojančio padalinio pavadinimas), jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės įgyvendinti projekto iki šios sutarties 3.3 papunktyje nurodyto termino;

3.10. užtikrinti gautų lėšų panaudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

3.11. fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su projekto įgyvendinimu, rengti projekto veiklos įvykdymą patvirtinančius dokumentus (dalyvių sąrašus su parašais, nurodant dalyvio vardą, pavardę, kontaktinę informaciją) ir saugoti su projekto vykdymu susijusius dokumentus ne mažiau  kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo;

3.12. nuolat viešinti vykdomo projekto veiklą, informuoti visuomenę, ypač tikslines grupes, apie projekto įgyvendinimą, lėšų panaudojimą ir pasiektus rezultatus, leidiniuose, per renginius ir nurodyti, kad projektą finansuoja (iš dalies finansuoja) Alytaus miesto savivaldybė.

4. Finansuotojas pripažįsta tinkamomis tik tas išlaidas, kurios numatytos sąmatoje ir tik patirtoms per projekto vykdymo laikotarpį. Vykdytojo ataskaitos gali būti atmestos, jeigu jose pateikti duomenys netikslūs, informacija dėl lėšų panaudojimo nepakankama, lėšos panaudotos ne pagal paskirtį ir /ar ne projekto vykdymo laikotarpiu, netikslūs ar taisyti finansiniai dokumentai.

5. Atmetus vykdytojo ataskaitą, vykdytojui suteikiama teisė per 5 kalendorines dienas ištaisyti nurodytus ataskaitos trūkumus ir pateikti ją pakartotinai. To neatlikus arba atlikus netinkamai, finansuotojas pateikia rašytinę pretenziją-prašymą dėl ne pagal paskirtį ir/ar ne projekto vykdymo laikotarpiu panaudotų lėšų grąžinimo į jo atsiskaitomąją sąskaitą.

6. Jei vykdytojas neįvykdo pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų ar finansuotojas nustato, kad vykdytojo veikla netinkama arba veikla sustabdyta, vykdytojas privalo per 20 kalendorinių dienų nuo finansuotojo įspėjimo raštu pateikimo dienos grąžinti finansuotojui visus pagal šią sutartį gautus Alytaus  miesto savivaldybės biudžeto asignavimus.

 

III SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

7. Šalis neatsako už šioje sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu tai įvyko dėl kitos šalies kaltės.

8. Finansuotojas atsako, kad laiku būtų pervestos sutarties vykdymui reikalingos lėšos.

9. Vykdytojas atsako:

9.1. už projekto veiklų įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą;

9.2. už Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą pagal paskirtį ir tai, kad lėšos bus panaudotos tik per projekto vykdymo laikotarpį;

9.3. už pateiktų ataskaitų teisingumą. Taip pat privalo informuoti (atitinkamą kuruojantį padalinį) apie įvykusius arba numatomus projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, dėl kurių keičiasi projekto apimtis, išlaidos ar kitaip keičiasi projektas ar šioje sutartyje nustatyti vykdytojo įsipareigojimai.

 

 

 

 

IV SKYRIUS

SUTARTIES KEITIMAS IR VYKDYMO KONTROLĖ

 

10. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos rašytiniu šalių susitarimu.

11. Prašymus dėl sutartyje nurodytų projekto išlaidų ir veiklos pakeitimo vykdytojas turi teisę pagal poreikį teikti:

11.1. jeigu sutartis sudaryta metams – ne vėliau, kaip iki einamųjų metų lapkričio 20 d.,

11.2. kitais atvejais – ne vėliau, kaip 10 kalendorinių dienų iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

Prašymas keisti sutartyje nurodytas vykdytojo išlaidas gali būti teikiamas tik dėl nepatirtų išlaidų.

12. Vykdytojas, inicijuodamas sutarties sąlygų keitimą, raštu pateikia motyvuotą prašymą pakeisti sutartį (atitinkamas kuruojantis padalinys). Išanalizavęs pateiktą informaciją, finansuotojas per 15 kalendorinių dienų priima sprendimą dėl sutarties pakeitimo.

13. Finansuotojas, priimdamas sprendimą dėl sutarties pakeitimo, atsižvelgia į šias aplinkybes:

13.1. ar pakeitus sutartį bus pasiekti projekto tikslai (įvertinama, ar vykdytojas, teikdamas paraišką, negalėjo numatyti aplinkybių, dėl kurių siūlo keisti sutartį, taip pat įvertinamas siūlomas sutarties pakeitimas atsižvelgiant į projekto finansavimo atrankos kriterijus);

13.2. ar dar neįgyvendinus projekto veiklos sutartyje nustatyta veiklos rezultato rodiklio reikšmė (vertinimo kriterijus) mažinama dėl mažesnės projekto veiklos apimties arba dėl veiksnių, kurių įtakos vykdytojas negali sumažinti (tokiu atveju sutartis gali būti keičiama; sutartis nekeičiama, jei dar neįgyvendinus projekto veiklos nustatyta veiklos rezultato rodiklio reikšmė (vertinimo kriterijus) mažinama dėl veiksnių, kurių įtaką vykdytojas dar gali sumažinti, arba nėra galimybės nustatyti, kad įgyvendinus visas projekto veiklos rūšis ir (arba) rodiklio pasiekimo momentu nebus pasiekta sutartyje nustatyta rodiklio reikšmė).

14. Finansuotojas turi teisę audituoti ir kontroliuoti projekto įgyvendinimą, vykdytojo veiklą, susijusią su projekto įgyvendinimu ir šia sutartimi, projekto įgyvendinimo metu ir vienerius metus po veiklos ir lėšų naudojimo ataskaitų pateikimo.

15. Vykdytojas privalo bendradarbiauti su (atitinkamo kuruojančio padalinio) ir kitų kompetentingų institucijų įgaliotais asmenimis, laiku teikti jiems visą reikalingą informaciją, sudaryti jiems sąlygas tikrinti projekto veiklos vykdymą vietoje, įeiti į visas su projekto įgyvendinimu susijusias patalpas, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto įgyvendinimu ir apskaita.

 

V SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

16. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško jos įsipareigojimų įvykdymo.

17. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu.

18. Finansuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs apie tai vykdytoją ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų, jei vykdytojas:

18.1. laiku nepateikė šioje sutartyje nurodytų ataskaitų;

18.2. finansavimui gauti ar vykdydamas šią sutartį pateikė klaidinančią informaciją arba nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės sprendimui skirti lėšas priimti arba šios sutarties vykdymo kontrolei;

18.3. įgijo likviduojamo ar bankrutuojančio juridinio asmens statusą;

18.4. nustojo vykdyti projekto veiklą, nesilaikė šios sutarties 3 punkte nurodytų įsipareigojimų arba negalėjo pasiekti projekto veiklos rezultatų rodiklių reikšmių (vertinimo kriterijų) ir apie tai neinformavo finansuotojo;

19. Sutartį nutraukus dėl vykdytojo įsipareigojimų nevykdymo, vykdytojas per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties nutraukimo dienos grąžina visą pagal šią sutartį gautą biudžeto lėšų sumą.

20. Sutartį nutraukus dėl finansuotojo įsipareigojimų nevykdymo, finansuotojas pagal vykdytojo pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmoka išlaidas, kurios buvo padarytos projekto veiklai įgyvendinti ir projekto vykdymo laikotarpiu iki sutarties nutraukimo dienos, tačiau neviršydamas šios sutarties 2.1 papunktyje nurodytos sumos.

 

V SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

 

21. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

22. Šalių ginčai dėl šios sutarties nevykdymo ar dėl netinkamo jos vykdymo sprendžiami derybų būdu, nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Sutartis pasirašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem šalims.

24. Atsakingas už sutarties vykdymą – (atitinkamas kuruojantis padalinys).

25. Prie sutarties pridedami dokumentai, kurie yra neatskiriama sutarties dalis:

25.1. Projekto išlaidų sąmata.

25.2. Veiklos vykdymo ir lėšų naudojimo ataskaita.

25.3. Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinė.

26. Projekto patikslinta paraiška – neatskiriama sutarties dalis.

 

VI SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Finansuotojas

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija

 

Vykdytojas

 

(Juridinio asmens pavadinimas)

Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

 

(Adresas)

Kodas 188706935

 

Kodas

Atsiskaitomoji sąskaita

 

Atsiskaitomoji sąskaita

 

 

 

(Bankas)

 

(Bankas)

 

 

 

Administracijos direktorius

 

(Atstovaujančio asmens pareigos)

 

 

 

(Parašas)

 

(Parašas)

Vytautas Jastremskas

 

(Vardas, pavardė)

                                        A. V.                                                                                                      A. V.

                                                        

 

 

 

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Savivaldybės biudžeto

lėšų naudojimo projektui

finansuoti sutarties

1 priedas

 

(Sąmatos forma)

 

TVIRTINU

 

(Asignavimų valdytojo ar jo įgalioto asmens vardas ir pavardė)

 

(Parašas)

 

(Data)

A. V.

 

 

(Juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 

 

PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA

___________

(Data)

 

Programa (pavadinimas)

 

 

 

Projektas (pavadinimas)

 

 

 

eurais

 

 

Eil.

Nr.

 

 

Išlaidų pavadinimas ir jų detalizavimas

Savivaldybės lėšų suma

Iš viso

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

1. Projekto vykdymo išlaidos

1.1

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (1)

 

 

 

 

 

2. Projekto administravimo išlaidos

2.1

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (2)

 

 

 

 

 

Iš viso (1+2)

 

 

 

 

 

 

Juridinio asmens vadovas (-ė)                   _______________                 _______________________        

                                                                    (Parašas)                                                          (Vardas, pavardė)                                                                                            

Juridinio asmens apskaitą tvarkantis asmuo _____________                 _______________________        

                                                                      (Parašas)                                                          (Vardas, pavardė)                                                                                            

 

 

(Atitinkamo kuruojančio padalinio) vedėjas (-a) _______________             _______________________        

                                                                              (Parašas)                                                          (Vardas, pavardė)                                                                                            

Savivaldybės atsakingas (-a) darbuotojas (-a)

                                                                    _______________                _______________________     

                                                                        (Parašas)                                                          (Vardas, pavardė)                                 

                                                          

Sąmatą sudarė

                                        (pareigos, vardas, pavardė, parašas, telefono numeris, el. paštas)

 

 

 

 

 

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Savivaldybės biudžeto

lėšų naudojimo projektui

finansuoti sutarties

2 priedas

 

(Veiklos vykdymo ir lėšų naudojimo ataskaitos forma)

 

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

 

(Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo projektui finansuoti sutarties Nr., data)

20___M. VEIKLOS VYKDYMO IR LĖŠŲ NAUDOJIMO ATASKAITA           

___ ketvirtis

                            ___________            Nr.  ____

(data)

 

Programa (pavadinimas)

 

 

 

Projektas (pavadinimas)

 

 

1.      Įvykdyta projekto veikla (nuo metų pradžios)

Eil. Nr.

Projekto veiklos pavadinimas (pagal patikslintos paraiškos  3.2 p.)

Projekto veiklos įgyvendinimas

(data, trukmė, aprašymas, dalyvių skaičius ir kt.)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Pasiekti rezultatai

Eil. Nr.

Veiklos rezultato rodiklio pavadinimas

(pagal patikslintos paraiškos  3.2 p.)

Siekta reikšmė (nurodyta paraiškoje)

Rezultatas

(nuo metų pradžios)

Paaiškinimas (jeigu siekta reikšmė neatitinka rezultato)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Projekto viešinimas ir atsiliepimai žiniasklaidoje (pvz., žiniasklaidos priemonė, data, pav., straipsnių skaičius, skrajučių, afišų skaičius, interneto svetainė, kt.).

Pastaba. Viešinant projektą nurodyti, kad projektą finansuoja (iš dalies finansuoja) Alytaus miesto savivaldybė

 

 

4.      Projekto išlaidų ataskaita

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas ir jų detalizavimas

Alytaus miesto savivaldybės skirtos lėšos, Eur

Projektui skirta suma, Eur

 

Gautos lėšos nuo projekto pradžios

Panaudotos lėšos nuo projekto pradžios*

Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį/

ketvirtį*, **

1

2

3

4

5

6

1.      Projekto vykdymo išlaidos

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (1)

 

 

 

 

2.      Projekto administravimo išlaidos

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (1)

 

 

 

 

 

Iš viso (1+2)

 

 

 

 

*Nuokrypa tarp išlaidų pavadinimų  ne ≥ 20 %

**Panaudotos lėšos turi sutapti su Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių  lėšų panaudojimą, suvestinėje (3 sutarties priedas) pateiktais duomenimis

 

5.       Kitų šaltinių lėšų suma

(nurodyti kiekvieną finansuotą)

Kitų šaltinių skirta suma,  Eur

5.1.

 

5.2.

 

5.3.

 

 

6.      Gautos pajamos iš projekto veiklos, Eur

 

 

7.      Pridėti dokumentai:

Taip

(+)

Lapų sk.

Ne

(–)

1.      Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių  lėšų panaudojimą, suvestinė

 

 

 

2.      Išlaidas įrodančių dokumentų kopijos

 

 

 

3.      Projekto viešinimo ir kita informacija (pridėti straipsnius spaudoje, informacinę medžiagą, skrajučių, afišų pavyzdžius, dalyvių sąrašus su parašais, nurodant dalyvio vardą, pavardę, kontaktinę informaciją ir kt.)

 

 

 

 

Įstaigos vadovas (-ė)                        ________________________                           ______________        

                                                                    (Vardas, pavardė)                                           (Parašas)

 

Įstaigos apskaitą tvarkantis asmuo     ________________________                        ______________        

                                                                    (Vardas, pavardė)                                           (Parašas)

 

(Atitinkamo kuruojančio padalinio) vedėjas (-a) _______________             _______________________        

                                                                              (Parašas)                                                          (Vardas, pavardė)                                                                                            

 

Savivaldybės atsakingas darbuotojas  (-a) _____________________                           ______________ 

                                                                    (Vardas, pavardė)                                           (Parašas)

 

Ataskaitą sudarė (pareigos, vardas, pavardė, parašas, telefono numeris, el. paštas)

 

______________


Savivaldybės biudžeto lėšų

naudojimo  projektui

finansuoti sutarties

3 priedas

 

(Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių  lėšų panaudojimą, suvestinės forma)

 

Įstaigos pavadinimas, kodas

 

Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo projektui finansuoti sutarties Nr. ir data

 

Programa (pavadinimas)

 

Projektas (pavadinimas)

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ, PAGRINDŽIANČIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ, SUVESTINĖ

  ____ketvirtis

20___ m. ______________________d.

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas (pagal Veiklos vykdymo ir lėšų naudojimo ataskaitos 4 lentelę)

Ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pagal kurį apmokėtos išlaidos, pavadinimas (mokėjimo gavėjas)

Buhalterinės apskaitos dokumentas, pagal kurį apmokėtos išlaidos

Apmokėta iš projektui skirtų lėšų pagal dokumentą (banko pavedimas ar kasos išlaidų orderis)

Pavadinimas

Data

Serija,

Nr.

Suma, Eur

Pavadinimas

Data

Nr.

Suma, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Projekto vykdymo išlaidos

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Projekto administravimo išlaidos

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso išlaidų (1+2)

 

Iš viso išlaidų (1+2)

 

 

 

Įstaigos vadovas (-ė)                        ________________________                           ______________        

                                                                    (Vardas, pavardė)                                           (Parašas)

 

Įstaigos apskaitą tvarkantis asmuo     ________________________                        ______________        

                                                                    (Vardas, pavardė)                                           (Parašas)

 

 

(Atitinkamo kuruojančio padalinio) vedėjas (-a) _______________             _______________________        

                                                                              (Parašas)                                                          (Vardas, pavardė)                                                                                            

 

Savivaldybės atsakingas darbuotojas (-a)   _____________________                           ______________ 

                                                                    (Vardas, pavardė)                                           (Parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. sausio 4 d.

įsakymu Nr.  DV-11

 

(Veiklos sutarties forma)

 

VEIKLOS SUTARTIS

 

20___  m. _________________ d. Nr.

Alytus

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – finansuotojas), atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Jastremsko, ir (juridinio asmens pavadinimas) (toliau – vykdytojas), atstovaujamas (-a) (atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė), Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-311 redakcija) ir atsižvelgdami į (teisės aktas dėl finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo), sudarė šią sutartį (toliau – sutartis).

 

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės (programos, priemonės) (projekto pavadinimas)  projekto (toliau – projektas) finansavimas pagal patikslintą paraišką.

 

II SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2.  Finansuotojas įsipareigoja:

2.1. finansuoti vykdytojo įgyvendinamą projektą: pervesti į vykdytojo sąskaitą (suma skaičiais ir žodžiais) Eur iš (Alytaus miesto savivaldybės biudžeto programa) lėšų;

2.2. konsultuoti vykdytoją projekto įgyvendinimo klausimais;

2.3. vykdyti projekto įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę einamaisiais kalendoriniais metais ir vienerius metus po projekto veiklos ir lėšų naudojimo ataskaitų pateikimo;

3. Vykdytojas įsipareigoja:

3.1. įgyvendinti projekte numatytas veiklos rūšis nuo 20... m. ..........d. iki 20... m. ............d.;

3.2. iki šios sutarties pasirašymo sudaryti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, jeigu projektas bus įgyvendinamas kartu su projekto partneriu (-iais);

3.3. kiekvienam metų ketvirčiui ir metams pasibaigus per 10 kalendorinių dienų pateikti (atitinkamo kuruojančio padalinio pavadinimas) veiklos vykdymo ataskaitą (1 priedas),  projekto veiklos viešinimo ir kitą veiklos informaciją;

3.4. (atitinkamo kuruojančio padalinio pavadinimas) pareikalavus, pateikti visą su šios sutarties vykdymu susijusią informaciją ir sudaryti sąlygas kontroliuoti sutarties vykdymą, apžiūrėti projekto veiklos vykdymo vietą, susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su projekto ir šios sutarties vykdymu;

3.5. nedelsdamas raštu pranešti (atitinkamo kuruojančio padalinio pavadinimas), jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės įgyvendinti projekto iki šios sutarties 3.1 papunktyje nurodyto termino;

3.6. fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su projekto įgyvendinimu, rengti projekto veiklos įvykdymą patvirtinančius dokumentus (dalyvių sąrašus su parašais, nurodant dalyvio vardą, pavardę, kontaktinę informaciją) ir saugoti su projekto vykdymu susijusius dokumentus ne mažiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo;

3.7. nuolat viešinti vykdomo projekto veiklą, informuoti visuomenę, ypač tikslines grupes, apie projekto įgyvendinimą, lėšų panaudojimą ir pasiektus rezultatus, leidiniuose, per renginius ir nurodyti, kad projektą finansuoja (iš dalies finansuoja) Alytaus miesto savivaldybė.

4. Atmetus vykdytojo ataskaitą, vykdytojui suteikiama teisė per 5 kalendorines dienas ištaisyti nurodytus ataskaitos trūkumus ir pateikti ją pakartotinai. To neatlikus arba atlikus netinkamai, finansuotojas pateikia rašytinę pretenziją-prašymą dėl ne pagal paskirtį ir/ar ne projekto vykdymo laikotarpiu panaudotų lėšų grąžinimo į jo atsiskaitomąją sąskaitą.

5. Jei vykdytojas neįvykdo pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų ar finansuotojas nustato, kad vykdytojo veikla netinkama arba veikla sustabdyta, vykdytojas privalo per 20 kalendorinių darbo dienų nuo finansuotojo įspėjimo raštu pateikimo dienos grąžinti finansuotojui visus pagal šią sutartį gautus Alytaus  miesto savivaldybės biudžeto asignavimus.

 

III SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

6. Šalis neatsako už šioje sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu tai įvyko dėl kitos šalies kaltės.

7. Finansuotojas atsako, kad laiku būtų pervestos sutarties vykdymui reikalingos lėšos.

8. Vykdytojas atsako:

8.1. už projekto veiklų įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą;

8.2. už pateiktų ataskaitų teisingumą. Taip pat privalo informuoti (atitinkamą kuruojantį padalinį) apie įvykusius arba numatomus projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, dėl kurių keičiasi projekto apimtis, išlaidos ar kitaip keičiasi projektas ar šioje sutartyje nustatyti vykdytojo įsipareigojimai.

IV SKYRIUS

SUTARTIES KEITIMAS IR VYKDYMO KONTROLĖ

 

9. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos rašytiniu šalių susitarimu.

10. Prašymus dėl sutartyje nurodytų projekto išlaidų ir veiklos pakeitimo vykdytojas turi teisę pagal poreikį teikti:

10.1. jeigu sutartis sudaryta metams – ne vėliau, kaip iki einamųjų metų lapkričio 20 d.,

10.2. kitais atvejais – ne vėliau, kaip 10 kalendorinių dienų iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

Prašymas keisti sutartyje nurodytas vykdytojo išlaidas gali būti teikiamas tik dėl nepatirtų išlaidų.

11. Vykdytojas, inicijuodamas sutarties sąlygų keitimą, raštu pateikia motyvuotą prašymą pakeisti sutartį (atitinkamas kuruojantis padalinys). Išanalizavęs pateiktą informaciją, finansuotojas per 15 kalendorinių dienų priima sprendimą dėl sutarties pakeitimo.

12. Finansuotojas, priimdamas sprendimą dėl sutarties pakeitimo, atsižvelgia į šias aplinkybes:

12.1. ar pakeitus sutartį bus pasiekti projekto tikslai (įvertinama, ar vykdytojas, teikdamas paraišką, negalėjo numatyti aplinkybių, dėl kurių siūlo keisti sutartį, taip pat įvertinamas siūlomas sutarties pakeitimas atsižvelgiant į projekto finansavimo atrankos kriterijus);

12.2. ar dar neįgyvendinus projekto veiklos sutartyje nustatyta veiklos rezultato rodiklio reikšmė (vertinimo kriterijus) mažinama dėl mažesnės projekto veiklos apimties arba dėl veiksnių, kurių įtakos vykdytojas negali sumažinti (tokiu atveju sutartis gali būti keičiama; sutartis nekeičiama, jei dar neįgyvendinus projekto veiklos nustatyta veiklos rezultato rodiklio reikšmė (vertinimo kriterijus) mažinama dėl veiksnių, kurių įtaką vykdytojas dar gali sumažinti, arba nėra galimybės nustatyti, kad įgyvendinus visas projekto veiklos rūšis ir (arba) rodiklio pasiekimo momentu nebus pasiekta sutartyje nustatyta rodiklio reikšmė).

13. Finansuotojas turi teisę audituoti ir kontroliuoti projekto įgyvendinimą, vykdytojo veiklą, susijusią su projekto įgyvendinimu ir šia sutartimi, projekto įgyvendinimo metu ir vienerius metus po veiklos ataskaitų pateikimo.

14. Vykdytojas privalo bendradarbiauti su (atitinkamo kuruojančio padalinio) ir kitų kompetentingų institucijų įgaliotais asmenimis, laiku teikti jiems visą reikalingą informaciją, sudaryti jiems sąlygas tikrinti projekto veiklos vykdymą vietoje, įeiti į visas su projekto įgyvendinimu susijusias patalpas, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto įgyvendinimu ir apskaita.

 

V SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

15. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško jos įsipareigojimų įvykdymo.

16. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu.

17. Finansuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs apie tai vykdytoją ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų, jei vykdytojas:

17.1. laiku nepateikė šioje sutartyje nurodytos ataskaitos;

17.2. finansavimui gauti ar vykdydamas šią sutartį pateikė klaidinančią informaciją arba nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės sprendimui skirti lėšas priimti arba šios sutarties vykdymo kontrolei;

17.3. įgijo likviduojamo ar bankrutuojančio juridinio asmens statusą;

17.4. nustojo vykdyti projekto veiklą, nesilaikė šios sutarties 3 punkte nurodytų įsipareigojimų arba negalėjo pasiekti projekto veiklos rezultatų rodiklių reikšmių (vertinimo kriterijų) ir apie tai neinformavo finansuotojo.

 

V SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

 

18. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

19. Šalių ginčai dėl šios sutarties nevykdymo ar dėl netinkamo jos vykdymo sprendžiami derybų būdu, nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Sutartis pasirašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem šalims.

21. Atsakingas už sutarties vykdymą – (atitinkamas kuruojantis padalinys).

22. Prie sutarties pridedami dokumentai, kurie yra neatskiriama sutarties dalis:

22.1. Veiklos vykdymo ataskaita.

23. Projekto patikslinta paraiška – neatskiriama sutarties dalis.

 

VI SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Finansuotojas

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija

 

Vykdytojas

 

(Juridinio asmens pavadinimas)

Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

 

(Adresas)

Kodas 188706935

 

Kodas

Atsiskaitomoji sąskaita

 

Atsiskaitomoji sąskaita

 

 

 

(Bankas)

 

(Bankas)

 

 

 

Administracijos direktorius

 

(Atstovaujančio asmens pareigos)

 

 

 

 

(Parašas)

 

                                                                 (Parašas)

Vytautas Jastremskas

 

(Vardas, pavardė)

                                        A. V.                                                                                                                                                                                                                                          A. V.

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos sutarties

1 priedas

 

(Veiklos vykdymo ataskaitos forma)

 

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

 

(Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo projektui finansuoti sutarties Nr., data)

20___M. VEIKLOS VYKDYMO ATASKAITA           

___ ketvirtis

                            ___________            Nr.  ____

(data)

 

Programa (pavadinimas)

 

 

 

Projektas (pavadinimas)

 

 

3.      Įvykdyta projekto veikla (nuo metų pradžios)

Eil. Nr.

Projekto veiklos pavadinimas (pagal patikslintos paraiškos  3.2 p.)

Projekto veiklos įgyvendinimas

(data, trukmė, aprašymas, dalyvių skaičius ir kt.)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      Pasiekti rezultatai

Eil. Nr.

Veiklos rezultato rodiklio pavadinimas

(pagal patikslintos paraiškos  3.2 p.)

Siekta reikšmė (nurodyta paraiškoje)

Rezultatas

(nuo metų pradžios)

Paaiškinimas (jeigu siekta reikšmė neatitinka rezultato)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Projekto viešinimas ir atsiliepimai žiniasklaidoje (pvz., žiniasklaidos priemonė, data, pav., straipsnių skaičius, skrajučių, afišų skaičius, interneto svetainė, kt.).

Pastaba. Viešinant projektą nurodyti, kad projektą finansuoja (iš dalies finansuoja) Alytaus miesto savivaldybė

 

 

8.      Kitų šaltinių lėšų suma

(nurodyti kiekvieną finansuotą)

Kitų šaltinių skirta suma,  Eur

5.1.

 

5.2.

 

5.3.

 

 

9.      Gautos pajamos iš projekto veiklos, Eur

 

 

10.  Pridėti dokumentai:

Taip

(+)

Lapų sk.

Ne

(–)

4.      Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių  lėšų panaudojimą, suvestinė

 

 

 

5.      Išlaidas įrodančių dokumentų kopijos

 

 

 

6.      Projekto viešinimo ir kita informacija (pridėti straipsnius spaudoje, informacinę medžiagą, skrajučių, afišų pavyzdžius, dalyvių sąrašus su parašais, nurodant dalyvio vardą, pavardę, kontaktinę informaciją ir kt.)

 

 

 

 

Įstaigos vadovas (-ė)                        ________________________                           ______________        

                                                                    (Vardas, pavardė)                                           (Parašas)

 

Įstaigos apskaitą tvarkantis asmuo     ________________________                        ______________        

                                                                    (Vardas, pavardė)                                           (Parašas)

 

(Atitinkamo kuruojančio padalinio) vedėjas (-a) _______________             _______________________        

                                                                              (Parašas)                                                          (Vardas, pavardė)                                                                                            

 

Savivaldybės atsakingas darbuotojas (-a) _____________________                        ______________ 

                                                                    (Vardas, pavardė)                                           (Parašas)

 

Ataskaitą sudarė (pareigos, vardas, pavardė, parašas, telefono numeris, el. paštas)

 

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią