Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-403 2017-12-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2016 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2016 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T-403

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 patvirtintų Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų 8.2 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitą (pridedama).

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administraciją organizuoti Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos paskelbimą interneto portale www.alytus.lt ir svetainėje www.alytausvsb.lt.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

                                                                

 

Dokumento priedai:
T-403 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2016 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią