Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. DV-1247 2017-10-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 10 d.

įsakymu Nr. DV-1247  

LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
 BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Leidimų įrengti išorinę reklamą Alytaus miesto savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) išdavimo, atsisakymo juos išduoti, leidimų galiojimo sustabdymo, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo, leidimų registravimo ir informacijos skelbimo savivaldybės interneto portale, išorinės reklamos projektų rengimo ir derinimo tvarką, išorinės reklamos kontrolę.

2. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava (toliau – rinkliava), jos dydį nustato Alytaus miesto savivaldybės taryba.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme (toliau – Reklamos įstatymas), Išorinės reklamos įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – taisyklės), kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS
IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

4. Išorinei reklamai įrengti privaloma naudoti ilgaamžes, patvarias ir saugias medžiagas. Nusidėvėjusi reklama turi būti pakeičiama.

5. Išorinė reklama turi nepažeisti trečiųjų asmenų interesų: neuždengti kitiems asmenims priklausančių sienų, vizualiai ar techniškai negadinti pastatų fasadų.

6. Išorinė reklama negali užimti daugiau nei ¼ konkrečios pastato fasado plokštumos (įskaitant langų vitrinas).

7. Alytaus miesto centrinės dalies urbanistinio kultūrinio draustinio teritorijoje (nurodyta Alytaus miesto bendrajame plane) išorinę reklamą galima įrengti iki antrojo aukšto langų lygio, konkrečiu atveju parenkant tinkamiausią aukštį ir dydžius. Tentai, kaip išorinės reklamos priemonės, šioje teritorijoje negalimi.

 

Trumpalaikei išorinei reklamai taikomi reikalavimai

 

8. Trumpalaikė išorinė reklama pateikiama specialiai tam įrengtose vietose. Išskirtiniais atvejais (masiniai renginiai, šventės ir pan.) trumpalaikę išorinę reklamą galima pateikti tik tam tikslui Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus nustatytose vietose.

9. Trumpalaikę išorinę reklamą apie mieste vyksiančius komercinius renginius ant reklaminių įrenginių galima skelbti 30 dienų prieš renginį (įvykį), ją privaloma nuimti ne vėliau kaip kitą dieną po renginio (įvykio) pabaigos.

10. Trumpalaikė komercinė išorinė reklama ant reklaminių įrenginių ir langų vitrinose nederinama. Už trumpalaikės komercinės išorinės reklamos vaizdinio turinį atsakingas reklaminės veiklos subjektas. Leidimas tokiai reklamai išduodamas už reklamos vietos plotą.

 

Reklaminiams įrenginiams, statomiems ant žemės, taikomi reikalavimai

 

11. Jeigu reklaminis įrenginys priskiriamas nesudėtingam statiniui, jis turi būti projektuojamas ir įrengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, taisyklėmis, kitų projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

12. Bet kokia informacija, įrengta išorinės reklamos įrenginio plote, yra laikoma to reklaminio įrenginio savininko išorine reklama. Reklaminio įrenginio savininkas privalo užtikrinti, kad prie reklaminio įrenginio būtų įkomponuotas reklamos gamintojo pavadinimas arba logotipas, jo dydis neturi konkuruoti su reklamos turiniu.

13. Išorinės reklamos plokštumos turi būti įrengiamos iš visų matomų reklaminio įrenginio pusių, jeigu plokštumos yra nukreiptos į transporto ar pėsčiųjų srautų pusę.

14. Atstumas tarp išorinės reklamos įrenginių (3 x 4 m) ir iki gatvės sankryžų, išskyrus tuos, kuriuos skiria gatvė, turi būti ne mažesnis kaip 50 metrų.

15. Galima įrengti reklaminį įrenginį ties sankryža mažesniu nei 50 metrų atstumu, kuris yra nukreiptas į transporto ar pėsčiųjų srautą, kai reklamos pateikimo priemonė yra elektroninis kintamojo vaizdo ekranas ar kompleksinė nuoroda.

16. Išorinė reklama ant reklaminio įrenginio turi būti eksponuojama nuolat.

17. Ties įvažiavimų keliais į teritorijas, suskirstytas sklypais, kur įsikūrę du ar daugiau reklamos davėjai, turi būti įrengiamos kompleksinės nuorodos. Nesant galimybės įrengti atskirai stovinčios nuorodos, atskirais atvejais leidžiama įrengti ant negyvenamosios paskirties pastato, gavus pastato savininko (bendraturčių) sutikimą. Įrengiant kompleksinę nuorodą, su savivaldybe turi būti pasirašoma sutartis, kuria vadovaujantis įrenginio administravimas perleidžiamas savivaldybei.

18. Reklaminių įrenginių, statomų ant žemės, tipų ir dydžių sąrašas pateikiamas 1 priede.

19. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius, atsižvelgdamas į bendrą teritorijos charakteristiką, gali nurodyti kitokį nei nurodyta konkrečios teritorijos reklaminio įrenginio formatą.

 

Iškaboms ir konsolėms ant statinių įrengti taikomi reikalavimai

 

20. Ant vieno pastato fasado ar prie vieno pastato įėjimo durų gali būti įrengiama tik viena to paties asmens iškaba.

21. Jei pastato fasade yra specialiai suprojektuotos vietos iškaboms, kitur jas kabinti draudžiama.

22. Iškabos turi būti kabinamos pagal bendrą iškabų išdėstymo koncepciją viso pastato atžvilgiu.

 

Draudimas įrengti išorinę reklamą

 

23. Išorinė reklama draudžiama:

23.1. kai pateikiant informaciją nesilaikoma Reklamos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir įgyvendinamųjų teisės aktų nustatytų reikalavimų, draudimų ar reklamos ribojimo prekėms ar paslaugoms ir veiklai (tabako gaminiai, alkoholiniai gėrimai, sveikatos priežiūra, azartiniai lošimai ir pan.);

23.2. neturint leidimo, suderinto išorinės reklamos įrengimo ar vaizdo pakeitimo projekto arba pasibaigus leidimo galiojimo terminui;

23.3. kai išorinė reklama neatitinka suderinto projekto;

23.4. keliuose, virš kelių, kelių juostose ir apsaugos zonose, išskyrus stendus, eismo dalyvius informuojančius apie kelio būklę, gatvėse ir prie jų, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, pabloginti matomumą, akinti eismo dalyvius, kelti pavojų eismo dalyviams; taip pat draudžiama naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus ir (arba) naudojančią kelio ženklų simboliką;

23.5. automobilių stovėjimo aikštelėse;

23.6. ant tiltų ir viadukų;

23.7. ant elektros stulpų, kelio ženklų, medžių, skulptūrų, paminklų, fontanų ir kitų miesto infrastruktūros objektų;

23.8. ant valstybės valdomų pastatų, išskyrus iškabas;

23.9. saugomose teritorijose, raštiškai nesuderinus išorinės reklamos įrengimo su Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentu;

23.10. kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose, negavus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytais atvejais Kultūros paveldo departamento Alytaus teritorinio padalinio raštiško sutikimo;

23.11. ant reklaminių įrenginių, kurie pastatyti pagal reklaminės veiklos subjektų ir savivaldybės administracijos reklaminių įrenginių įrengimo ir naudojimo sutartis, išskyrus trumpalaikę išorinę reklamą ant Alytaus miesto savivaldybės informacinių stovų, kurių plotu gali naudotis miesto gyventojai be vietinės rinkliavos mokesčio;

23.12. 20 metrų atstumu nuo visuomeninio transporto (autobusų) laukimo paviljonų ir reklaminių įrenginių, kurie reglamentuojami atskiroje savivaldybės administracijos ir reklaminės veiklos subjekto sutartyje. Šis draudimas netaikomas keleivinio kelių transporto priemonėms ir trumpalaikei išorinei reklamai ant specialių išorinės reklamos pateikimo priemonių;

23.13. ant gyvenamųjų pastatų ir daugiabučių pastatų fasadų, išskyrus juose veikiančių įmonių patalpas. Daugiaaukščių gyvenamųjų namų fasadai gali būti naudojami dekoratyvinei statinio puošybai. Ant kitokio tipo ir paskirties statinių išorinę reklamą galima įrengti, jeigu tai numatyta statinio techniniame projekte arba pritarus Alytaus miesto savivaldybei;

23.14. ant arba šalia ritualinių, kulto pastatų, kapinėse ir jų sanitarinėje zonoje (100 m atstumu nuo jų, jeigu kapinės yra mieste, šis atstumas – 50 m), išskyrus iškabas ir skelbimų lentas, kai jos yra tiesiogiai susijusios su tuose pastatuose ar teritorijose vykdoma veikla;

23.15 ant tvorų, vartų ir kitų tam neskirtų statinių, išskyrus atvejus, kai statybos darbų rangovas privalo įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį;

23.16. ant kilnojamojo reklaminio įrenginio (jeigu tai nenumatyta statinio techniniame projekte);

23.17. kitose Lietuvos Respublikos įstatymų, norminių teisės aktų draudžiamose vietose ar draudžiamais būdais.

III SKYRIUS
IŠORINĖS REKLAMOS PROJEKTŲ RENGIMO IR DERINIMO TVARKA

24. Reklaminės veiklos subjektus išorinės reklamos įrengimo bei projektų rengimo ir jų derinimo klausimais konsultuoja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius.

25. Reklaminės veiklos subjektas Alytaus miesto administracijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar tiesiogiai turi pateikti:

25.1. paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą (toliau – paraiška), jos forma pateikiama 2 priede;

25.2. išorinės reklamos įrengimo projektą (toliau – projektas), kurį sudaro:

25.2.1. aiškinamasis raštas;

25.2.2. reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane su požeminiais tinklais ir nurodytu atstumu nuo ašinės gatvės linijos, jei reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;

25.2.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);

25.2.4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas;

25.2.5. reklaminio įrenginio projektas;

25.2.6. laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;

25.2.7. jeigu išorinė reklama projektuojama ant pastato, kuris nebaigtas statyti, pateikiamas pastato projektas;

25.3. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;

25.4. prekės ženklo registracijos liudijimo kopiją patvirtinantį nuorašą ar kitus tą ženklą patvirtinančius dokumentus, jei šio ženklo naudojimas nurodytas reklamos grafiniame sprendime;

25.5.  informaciją, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

25.6. inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų savininkų, valdytojų ar naudotojų raštišką sutikimą, jei reklamos įrenginys ar statinys statomas inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų apsaugos zonose;

25.7. reklaminės veiklos subjekto ir viešojo transporto priemonės (-ių) savininko sutarties kopiją, jei išorinė reklama projektuojama ant viešojo transporto priemonių;

25.8. atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją.

26. Kai leidimo turėtojas numato keisti išorinės reklamos spalvinį ar grafinį vaizdą (išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos), jis savivaldybės administracijai turi pateikti prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir aprašo 25.2.4 papunktyje nurodytą išorinės reklamos spalvinį bei grafinį vaizdą, nekeičiant anksčiau įrengtos išorinės reklamos dydžio, proporcijų ir konstrukcinio sprendimo.

27. Už šorinės reklamos įrengimo projekte esančių dokumentų teisingumą atsako projekto užsakovas.

28. Paraiška registruojama savivaldybės kompiuterinėje informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“.

IV SKYRIUS
Paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų tikrinimas ir derinimas

29. Projektą derina:

29.1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas kalbos tvarkytojas; jis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos ir kitų dokumentų gavimo dienos patikrina, ar projekte pateikti ir išorinėje reklamoje planuojami vartoti viešieji užrašai atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas, ar laikomasi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų reikalavimų;

29.2. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius;

29.3. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, jeigu išorinę reklamą planuojama įrengti saugomoje teritorijoje;

29.4. Kultūros paveldo departamento Alytaus teritorinis padalinys, jeigu išorinę reklamą planuojama įrengti kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose bei apsaugos zonose;

29.5. kelių policija, jeigu išorinę reklamą planuojama įrengti arčiau kaip 30 m nuo gatvių bei arčiau kaip 150 m nuo kelio ne gyvenvietėse.

30. Jeigu pareiškėjas per pastaruosius 6 mėnesius pateikia tokį patį ar kitą analogiško turinio projektą, dėl kurio buvo priimtas sprendimas neišduoti leidimo, toks projektas neteikiamas derinti pakartotinai. Tokiu atveju Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius ne vėliau kaip 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo dienos raštu arba elektroninėmis priemonėmis praneša apie tai pareiškėjui.

31. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aprašo 25 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos įvertina išorinės reklamos spalvinio bei grafinio vaizdo projekto atitiktį aprašo reikalavimams ir raštu ar elektroninėmis priemonėmis jį derina arba pateikia leidimo turėtojui motyvuotą atsisakymą jį derinti.

V SKYRIUS
LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMO TVARKA

32. Alytaus miesto administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo išduoda leidimą (forma pateikiama 3 priede) arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą jį išduoti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, nuo visų reikiamų dokumentų leidimui išduoti gavimo dienos. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos. Leidimas išduodamas paraiškoje nurodytu būdu.

33. Jeigu per aprašo 32 punkte nurodytą terminą neišduodamas leidimas ir nepateikiamas motyvuotas rašytinis atsisakymas išduoti leidimą, laikoma, kad leidimas išduotas.

34. Vietinė rinkliava turi būti apmokėta per 20 darbo dienų nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų pateikimo dienos.

35. Pareiškėjui išduodamas elektroninės formos leidimas; jam suteiktas numeris pareiškėjui pateikiamas elektroninėmis priemonėmis. Pareiškėjo prašymu gali būti išduodamas ir popierinės formos leidimas – tiesiogiai arba siunčiamas registruotu laišku.

36. Leidimo galiojimo terminas nustatomas pagal pareiškėjo paraiškoje nurodytą reklamos skleidimo laikotarpį, bet negali būti ilgesnis kaip 5 metai.

37. Jeigu pasibaigus leidimo galiojimo terminui reklaminės veiklos subjektas nori gauti naują leidimą, jis leidimą išduodančiai savivaldybės administracijai ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos apraše nustatyta tvarka turi pateikti paraišką, kurioje nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir aprašo 25.2 papunktyje nurodytus dokumentus, kurie pateikiami tik tuo atveju, jei pakito turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija.

38. Leidimas neišduodamas:

38.1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais;

38.2. kai nesilaikoma šiame apraše nurodytų reikalavimų;

38.3. kai yra akivaizdūs dizaino ir teksto plagijavimo požymiai;

38.4. kai nesumokėta nustatyta rinkliava.

39. Duomenys apie išduotus leidimus kaupiami Alytaus miesto reklamos registre ir skelbiami savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

VI skyrius
Leidimų galiojimo sustabdymo ir panaikinimo atvejai ir tvarka

40. Leidimo galiojimas sustabdomas:

40.1. Reklamos įstatymo 12 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais;

40.2. pasikeitus išorinės reklamos įrengimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms.

41. Apie sprendimą sustabdyti leidimo galiojimą Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša raštu (registruotu laišku ar elektroninėmis priemonėmis) leidimo turėtojui, nurodo trūkumus, dėl kurių sustabdytas leidimo galiojimas, ir nustato 5 darbo dienų terminą trūkumams ištaisyti.

42. Leidimo galiojimas panaikinamas:

42.1. Reklamos įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje nustatytais atvejais;

42.2. kai pasikeičia pastato, ant kurio iškabinta išorinė reklama, savininkas. Leidimas gali būti pratęstas gavus naujo pastato savininko sutikimą;

42.3. kai savivaldybė nustato naujus estetinius miesto įvaizdžio reikalavimus toje vietoje, kurioje yra išorinė reklama.

43. Apie sprendimą panaikinti leidimo galiojimą Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša raštu (registruotu laišku ar elektroninėmis priemonėmis) leidimo turėtojui ir nurodo leidimo galiojimo panaikinimo priežastis.

VII SKYRIUS
IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO KONTROLĖ

44. Reklaminis įrenginys ir išorinė reklama, įrengti neturint suderinto išorinės reklamos įrengimo projekto ir leidimo arba įrengti nesilaikant suderinto išorinės reklamos įrengimo projekto, laikomi savavališkais.

45. Savavališki reklaminiai įrenginiai ir išorinė reklama privalo būti nukelti (nukabinti) per Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus nurodytą terminą. Šio nurodymo neįvykdžius, informuojamas Viešosios tvarkos skyrius ir už savavališką reklaminį įrenginį ar išorinę reklamą taikoma administracinė atsakomybė.

46. Išorinės reklamos įrengimo kontrolę pagal kompetenciją atlieka savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai (toliau – valstybės tarnautojai), kurių pareigybės aprašymuose įrašyta Alytaus miesto išorinės reklamos įrengimo kontrolė.

47. Alytaus miesto išorinės reklamos įrengimą kontroliuojančių valstybės tarnautojų teisės ir pareigos:

47.1. gauti asmenų žodinius ir raštiškus paaiškinimus dėl kontroliuojamo objekto;

47.2. kontroliuoti, kad, pasibaigus reklamos leidimo galiojimo terminui, reklamos skleidėjas per nustatytą laiką nuimtų reklamą arba gautų naują leidimą įrengti esamą išorinę reklamą;

47.3. perspėti reklaminės veiklos subjektą, kad pašalintų per nustatytą laiką išorinės reklamos įrengimo pažeidimus;

47.4. surašyti administracinio nusižengimo protokolą, jeigu išorinės reklamos įrengimo pažeidimai nepašalinami per išorinės reklamos kontrolę vykdančių savivaldybės administracijos specialistų raštu nurodytą laiką.

48. Išlaidos, susijusios su išorinės reklamos šalinimu, išieškomos iš išorinės reklaminės veiklos subjekto įstatymų nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ UŽ IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMĄ

49. Reklaminės veiklos subjektas, kuriam išduotas leidimas, privalo:

49.1. išorinės reklamos kontrolę vykdančių valstybės tarnautojų reikalavimu pateikti suderintą išorinės reklamos įrengimo projektą ir leidimą;

49.2. prižiūrėti, kad visais atvejais ne mažesniu kaip 2 m atstumu aplink įrengtą išorinę reklamą būtų tvarkoma aplinka (valoma, šienaujama, surenkamos šiukšlės ir pan.);

49.3. prižiūrėti, kad išorinė reklama būtų saugi, tvarkinga, švari ir nesudraskyta;

49.4. pasikeitus reklaminės veiklos subjekto prašyme nurodytam išorinės reklamos įrengimo vietos, buveinės adresui, apie tai per 3 dienas raštu pranešti savivaldybės administracijai;

49.5. užtikrinti, kad įrengta išorinė reklama atitiktų leidime įrašytą ir suderintą išorinės reklamos projektą, išorinės reklamos projekte pateiktų duomenų teisingumą, Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių išorinę reklamą, reikalavimus;

49.6. pasibaigus leidimo galiojimo terminui, savo lėšomis nukelti (išardyti, nukabinti) reklaminį įrenginį, išorinę reklamą, nuvalyti objektą, nepalikti atskirų reklaminio įrenginio konstrukcijos dalių, pamato, inžinerinių tinklų, sutvarkyti aplinką ir atkurti dangas per 10 darbo dienų (didelius reklaminius įrenginius – per 20 darbo dienų), o trumpalaikę reklamą ar iškabą – per 3 darbo dienas.

IX SKYRIUS
 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50. Leidimų turėtojai, pažeidę išorinės reklamos įrengimo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidimų įrengti išorinę reklamą

Alytaus miesto savivaldybėje išdavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

REKLAMINIŲ ĮRENGINIŲ, STATOMŲ ANT ŽEMĖS, TIPŲ IR DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

Reklaminio įrenginio tipas

Reklaminių įrenginių dydžiai

 

1. Reklaminis stendas (3 x 4 m)

 

 

 

 

2. Elektroninis kintamojo vaizdo ekranas

(5 x 2,5 m). Derinama su Alytaus miesto savivaldybės saugaus eismo komisija

 

 

 

 

 

3. Kompleksinė reklaminė nuoroda

(nuo 2  iki 4 m aukščio, matmenys keičiami pagal proporcijas)

 

4. Informacinės rodyklės

 

 

5. Nekilnojamojo turto reklamos stendai. Statomi išlaikant saugų atstumą nuo inžinerinių tinklų ir gatvės raudonųjų linijų

 

           

 

6. Skelbimų lentos / miesto turizmo informaciniai stendai

 

 

7. Mediniai miesto turizmo informaciniai stendai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidimų įrengti išorinę reklamą

Alytaus miesto savivaldybėje išdavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Paraiškos išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Alytaus mieste/pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą forma)

 

 

(pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris)

 

(adresas korespondencijai (telefono numeris, elektroninio pašto adresas))

 

 

 

PARAIŠKA

IŠDUOTI LEIDIMĄ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ALYTAUS MIESTE/PRANEŠIMAS APIE PASIKEITUSĮ REKLAMOS SPALVINĮ IR/AR GRAFINĮ VAIZDĄ

 

________________________

(data)

Alytus

 

 

Išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta:

 

 

.

Reklama įrengiama ant nuosavybės teise valdomo objektų, nuomojamo žemės sklypo/pastato, savivaldybei priklausančių arba patikėjimo teise valdomų objektų (reikiamą pažymėti).

 

Išorinės reklamos eksponavimo zona:

 

, reklamos tipas:

 

.

 

 

 

(Iškaba, trumpalaikė reklama, kita išorinė reklama)

 

Išorinės reklamos plotas             kv. m.

 

Išorinės reklamos matmenys (m)

 

.

Išorinės reklamos plokštumų skaičius

 

.

Išorinės reklamos projektuotojas (-a):

 

.

 

(Asmens kodas/Įmonės kodas, Vardas, Pavardė/Pavadinimas, Buveinės adresas)

 

Išorinės reklamos skleidimo laikotarpis:

 

.

Leidimą įrenti išorinę reklamą pageidaujama gauti tiesiogiai, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis nustatyta tvarka (reikiamą pažymėti).

Pranešimus pageidaujama gauti raštu, elektroninėmis priemonėmis (reikiamą pažymėti).

Turimo leidimo numeris, jo išdavimo data (kai baigiasi leidimo galiojimo terminas ir pareiškėjas

nori gauti naują leidimą arba keičiamas reklamos grafinis/spalvinis vaizdas):

 

.

Papildoma informacija apie išorinę reklamą:

 

 

 

.

 

PRIDEDAMA:

 dokumentai, patvirtinantys žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;

 dokumentas, suteikiantis teisę vykdyti veiklą;

 inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų savininkų, valdytojų ar naudotojų raštiškas sutikimas, jei reklamos įrenginys ar statinys statomas inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų apsaugos zonose.

 išorinės reklamos įrengimo projektas (toliau – projektas).

Papildomi dokumentai ir/ar įgaliojimai

 prekės ženklo registraciją patvirtinantis dokumentas, jei šio ženklo naudojimas nurodytas reklamos grafiniame sprendime;

 reklaminės veiklos subjekto ir viešojo transporto priemonės (-ių) savininko sutarties kopija, jei projektuojama išorinė reklama ant viešojo transporto priemonių.

 Atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija, ____ lapas (-ai, -ų).

 Projektas pateikiamas kompiuterinėje laikmenoje (jeigu pareiškėjas ją turi).

Pareiškėjas įsipareigoja laikytis visų Lietuvos Respublikos ir Alytaus miesto savivaldybės  teisės aktų, reglamentuojančių reklaminę veiklą, reikalavimų.

 

 

 

 

(parašas)

 

 (pareiškėjo (juridinio asmens vadovo, fizinio asmens) vardas ir pavardė)

 

 

                      A. V.                                                                                                                                  

PASTABA. Per 20 darbo dienų bus išnagrinėta paraiška, išduotas leidimas arba pateiktas rašytinis motyvuotas atsisakymas jį išduoti. Jeigu bus pateikti ne visi, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas bus skaičiuojamas nuo papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos. Jeigu per nurodytą terminą leidimas nebus išduotas ir nepateiktas motyvuotas rašytinis atsisakymas jį išduoti, bus laikoma, kad leidimas išduotas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidimų įrengti išorinę reklamą

Alytaus miesto savivaldybėje išdavimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Leidimo įrengti išorinę reklamą Alytaus miesto savivaldybėje forma)

 

LEIDIMAS ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

 

________________________

(data)

Alytus

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – savivaldybė) leidžia reklaminės veiklos subjektui

 

(Pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris)

 

(Korespondencijos adresas (telefono numeris, elektroninio pašto adresas))

įrengti išorinę reklamą, atitinkančią galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių reklaminę veiklą, reikalavimus.

Reklamos eksponavimo adresas:

 

.

Reklamos eksponavimo zona:

 

, reklamos tipas:

 

.

 

 

 

(Iškaba, trumpalaikė reklama, kita išorinė reklama)

 

Išorinės reklamos plotas           kv. m

 

Išorinės reklamos projektuotojas (-a):

 

.

 

(Asmens kodas / įmonės kodas, vardas, pavardė / pavadinimas, Buveinės adresas)

 

Leidimas galioja nuo

 

iki

 

.

 

Turimo leidimo numeris, jo išdavimo data (kai baigiasi leidimo galiojimo terminas ir pareiškėjas

nori gauti naują leidimą arba keičiamas reklamos grafinis / spalvinis vaizdas):

 

.

Sumokėta vietinė rinkliava,

 

Eur

 

Papildoma informacija apie išorinę reklamą:

 

.

 

 

 

 

 

 

 

(Leidimą išdavusio asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

                      A. V.

 

 

 

 

 

Į pradžią