Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-311 2017-09-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-08-25 SPRENDIMO NR. T-235 "DĖL SOCIALINĖS, SVEIKATOS, KULTŪROS, JAUNIMO, SPORTO IR ŠVIETIMO SRIČIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSŲ FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-08-25 SPRENDIMO NR. T-235 "DĖL SOCIALINĖS, SVEIKATOS, KULTŪROS, JAUNIMO, SPORTO IR ŠVIETIMO SRIČIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSŲ FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr.  T-311

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimą Nr. T-235 „ Dėl socialinės, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo sričių programų įgyvendinimo projektų atrankos konkursų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašą“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO IR ATRANKOS KONKURSO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-235

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-311 redakcija) 

            

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO IR ATRANKOS KONKURSO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

          1. Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja projektų (toliau – projektai) paraiškų (toliau – paraiška) pateikimo, vertinimo, atrankos ir sutarčių sudarymo tvarką.

          2. Projektų konkursus ir projektų atrankos komisijų (toliau – komisija) darbą organizuoja projektus koordinuojantys Alytaus miesto savivaldybės administracijos programų koordinatoriai (toliau – programų koordinatoriai).

                      3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius koordinuojančių skyrių teikimu,  įsakymu tvirtina:

3.1. Projektų vertinimo komisijų sudėtį;

3.2. Projektų atrankos konkurso paraiškos formą;

3.3. Projektų vertinimo anketos formą;

3.4. Projektų vertinimo ir atrankos komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos formą;

3.5. Sutarties formą;

3.6. Projekto veiklos ataskaitos formą.

4. Projektai finansuojami iš Alytaus  miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto lėšų. Einamaisiais biudžetiniais metais gali būti skiriamos lėšos iš nepanaudotų arba papildomai skirtų biudžeto lėšų šio aprašo nustatyta tvarka.

                      5. Informacija apie projektų konkursus skelbiama vietos spaudoje ir savivaldybės interneto portale www.alytus.lt. Skelbime nurodomos prioritetinės veiklos kryptys, paraiškų priėmimo terminas ir kiti reikalingi pateikti duomenys.

                      6. Apraše vartojamos sąvokos:

6.1. Kvietimas teikti paraiškas (toliau – Kvietimas) – Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma Savivaldybės biudžeto lėšomis numatomos finansuoti projektų sritys ir prioritetai, finansuojamos veiklos, reikalavimai išlaidoms ir projekto kokybei, siekiami rezultatai, reikalavimai pareiškėjams, paraiškų vertinimo kriterijai, paraiškų teikimo tvarka, kiti reikiami duomenys.

6.2. Pareiškėjas – juridinis asmuo, planuojantis įgyvendinti projektą skirtą Alytaus miesto bendruomenei ir gauti finansavimą iš Savivaldybės biudžeto jam įgyvendinti.

          6.3. Paraiška – dokumentas, kuriame numatyti projekto tikslai, uždaviniai, pateikiamas projekto aprašymas, siekiami rezultatai, priemonės projektui įgyvendinti, nurodomi duomenys apie projekto rengėjus ir vykdytojus, lėšų poreikį ir jų panaudojimą, kitus lėšų šaltinius ir kt.

6.4. Projektas – laike apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės strateginius tikslus ir uždavinius.

6.5. Projekto vykdytojas – už savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimą atsakingas pareiškėjas, pasirašęs sutartį.

6.6. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – atitinkamų kalendorinių metų laikotarpis, kurio pradžioje turi būti pradėtos, o pabaigoje baigtos visos projekto veiklos.

6.7. Sritys ir prioritetai – savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos svarbiausios veiklos kryptys ir prioritetai.

6.8.   Sutartis – su savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojais sudaroma veiklos sutartis, o su kitais pareiškėjais – lėšų naudojimo sutartis.

6.9. Komisijos – savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos projektų paraiškų atrankos komisijos.

 

II SKYRIUS 

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

          7. Kvietimas apie ateinančių metų paraiškų priėmimo sąlygas ir terminus skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės interneto portale http://alytus.lt/projektine-iniciatyva. Skelbime nurodomas konkurso tikslas, galimi paraiškų pateikėjai, paraiškų priėmimo sąlygos, jų priėmimo terminas ir vieta.

8. Kvietime nurodoma:

8.1. savivaldybės biudžeto lėšomis numatomų finansuoti projektų veiklos kryptys ir prioritetai, finansuojamos veiklos rūšys, reikalavimai išlaidoms, siekiami rezultatai, reikalavimai pareiškėjams, paraiškų vertinimo kriterijai, paraiškų teikimo tvarka, kiti reikiami duomenys;

8.2. paraiškų priėmimo terminai;

8.3. savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, atsakingų už paraiškų priėmimą ir informacijos teikimą, kontaktiniai duomenys;

8.4. tinkamos ir netinkamos projekto vykdymo išlaidos.

9. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiška pridedami kvietime nustatyti dokumentai. Pareiškėjas atsako už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.

10. Pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Atrankos konkursui teikiama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos elektroninėmis priemonėmis tinkamai užpildyta paraiška dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurse. Projektų paraiškos gali būti teikiamos šiais būdais:

10.1. popierinė paraiška priimama Alytaus miesto savivaldybės priimamajame, adresu Rotušės a. 4, Alytus;

10.2. el. paštu avilysreg@alytus.lt;

10.3. administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt.

11. Kai projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, paraišką turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo.

                      12. Pareiškėjas kiekvienai sričiai gali teikti tik vieną paraišką.

13. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po paraiškų pateikimo negalimas.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

14. Pagal aprašą pateiktos paraiškos vertinamos dviem etapais:

14.1. administracinės atitikties vertinimas;

14.2. tinkamumo finansuoti, naudos ir kokybės vertinimas.

15. Administracinę atitiktį vertina programų koordinatoriai. Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar paraiška atitinka reikalavimus (paraiška ir prie jos pridedami dokumentai gauti iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, užpildytos visos reikalingos paraiškos dalys, pateikta detali išlaidų sąmata, pateiktos partnerystės deklaracijos dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą, pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka turi būti tinkamai atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto skirtų (jeigu buvo skirta) lėšų panaudojimą).

          16. Nustačius, kad paraiška atitinka visus kvietime nustatytus reikalavimus, vertinamas tinkamumas finansuoti, nauda ir kokybė – tai atlieka administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta koordinuojančių sričių 5 -7 narių komisija, kurios narius deleguoja: 2 narius – tarybos komitetai (rekomenduojama vienas narys iš kuruojamos srities komiteto, kitas iš Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto), 3 narius – savivaldybės administracija, 2 narius – atstovaujamosios srities patariamosios visuomeninės institucijos (jeigu tokia veikia).

          17. Komisijos, vertindamos paraiškas, vadovaujasi sąžiningumo, nešališkumo ir atsakingumo principais. Komisijos, vykdydamos savo funkcijas, privalo užtikrinti informacijos, susijusios su jos veikla komisijose, konfidencialumą, kol nepriimtas galutinis sprendimas dėl dalinio finansavimo skyrimo.

          18. Komisijos nariu negali būti asmuo, kurį su paraiška pateikusia organizacija sieja ryšiai, neleidžiantys priimti objektyvių sprendimų, arba dėl jo veiklos komisijoje gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas.

          19. Vieną paraišką vertina ne mažiau kaip trys komisijos nariai, skirdami konkrečius balus pagal nustatytus vertinimo kriterijus vertintai paraiškai, užpildydamas vieną paraiškų vertinimo anketą visoms vertinamoms projektų paraiškoms. Kiekvienai paraiškai komisijos narių skirti įvertinimo balai sumuojami ir dalijami iš paraišką vertinusių komisijos narių skaičiaus, išvedant įvertinimo balų vidurkį. Komisijos nariai pasirašo ant bendros projektų vertinimo anketos ir suvestinės, kurią parengia programos koordinatorius.

20. Projektui finansavimas gali būti skiriamas tik tuo atveju, jei jis įvertinamas nuo 55 iki 100 balų.

21. Komisijai įvertinus projektų paraiškas ir skyrus finansavimą projektui, esant poreikiui, pareiškėjas tikslina projekto paraišką.

22. Komisijai nustačius, kad tinkamų finansuoti projektų yra mažiau negu sritims finansuoti numatyta savivaldybės biudžeto lėšų arba per metus atsiradus  papildomam finansavimui, gali siūlyti savivaldybės administracijos direktoriui skelbti papildomą atitinkamos srities kvietimą ir jo datą.

23. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas finansuojamų projektų sąrašas skelbiamas savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

24. Programos koordinatorius per 3 (tris) darbo dienas informuoja pareiškėjus, kuriems finansavimas nebuvo skirtas ir nurodo priežastis.

25. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus finansuojamų projektų sąrašą:

25.1. savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojui lėšos skiriamos tarybos sprendimu ir su juo pasirašoma veiklos sutartis;

25.2. kiti projekto vykdytojai pateikia išlaidų sąmatą, atitinkančią skirtą lėšų sumą ir kartu su savivaldybės administracijos direktoriumi arba jo įgaliotu asmeniu pasirašo lėšų naudojimo sutartį.

          26. Projekto vykdytojas gali prašyti nutraukti lėšų naudojimo sutartį, jeigu projekto vykdytojo valdymo organai priima sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka baigti veiklą arba tokį sprendimą priima teismas. Savivaldybės administracija, gavusi prašymą nutraukti lėšų naudojimo sutartį, privalo patikrinti jau panaudotų lėšų ataskaitas. Jeigu patikrinus ataskaitas nerandama pažeidimų, pasirašomas susitarimas dėl lėšų naudojimo sutarties nutraukimo.

27. Nustačius, kad projekto vykdytojas neįvykdė nustatyto įsipareigojimo arba tos pačios projekto veiklos išlaidos buvo finansuotos iš kitų šaltinių, savivaldybės administracijos direktorius turi teisę vienašališkai nutraukti su projekto vykdytoju sudarytą sutartį ir nustatyti terminą, per kurį savivaldybei turi būti grąžinamos projektui įgyvendinti skirtos lėšos.

28. Sutarties galiojimo metu projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      29. Savivaldybės lėšų, skiriamų projektams finansuoti, naudojimo kontrolę atlieka programų koordinatoriai.

                      30. Projektų vykdymo ir lėšų panaudojimo vertinimą atlieka savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuotas vidaus audito skyrius, vadovaudamiesi jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.                 

31. Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

                      32. Šis aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar naikinamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

                               _________________________________________

 

 

 

Į pradžią