Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-284 2017-08-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14-29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr. T-284

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 50 straipsnio 3 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimu Nr. T-39 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano 21.03.01.02 priemone skatinti jaunimo iniciatyvą, finansuoti jaunimo veiklos projektus ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2017-04-26 protokolą Nr. KPPt-101-(13.32), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso nuostatus (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2017 m. rugpjūčio 24 d.

sprendimu Nr. T-284

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO

ATRANKOS KONKURSO

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 jaunimo atrankos konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso (toliau – konkursas) premijų dydį, paraiškų teikimo, lėšų skyrimo tvarką.

2. Alytaus miesto savivaldybės premijos 14–29 jaunimui (toliau – premija) kiekvienais metais mokamos iš savivaldybės biudžeto.

3. Premijavimo tikslas – skatinti kūrybingą ar gabų 14–29 metų jaunimą siekti mokslo laimėjimų, dalyvauti savanoriškoje ar visuomeninėje veikloje, skatinti įvairių sričių kūrybiškumą.

4. 14–29 metų gabus jaunas žmogus (toliau – gabus jaunuolis) – labai gerai besimokantis jaunas žmogus, rašantis tiriamuosius mokslo darbus, garsinantis Alytaus miestą respublikos ar  Lietuvą – tarptautiniu lygiu.

5. 14–29 metų aktyvus jaunas žmogus (toliau – aktyvus jaunuolis) jaunas žmogus, aktyviai savanoriaujantis ar dalyvaujantis visuomeninėje veikloje Alytaus mieste.

6.  14–29 metų kūrybingas jaunas žmogus (toliau kūrybingas jaunuolis) – asmuo, turintis kūrybinių gebėjimų ir laimėjimų, garsinantis Alytaus miestą šalyje ar užsienyje.

7. Konkursą organizuoja Alytaus miesto savivaldybės administracija.

 

II SKYRIUS

LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PREMIJUOJAMAM 14–29 METŲ JAUNIMUI, PASKIRTIS IR DYDIS

 

                      8.  Premijų paskirtis:

                      8.1. įvertinti labai gerai besimokančius gabius jaunuolius, rašančius tiriamuosius mokslo darbus, garsinančius Lietuvos vardą respublikos ar tarptautiniu lygiu;

                      8.2.  skatinti savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje;

                      8.3. skatinti jaunuolių kūrybiškumą, saviraišką.

                      9. Skiriamos 9 premijos:

          9.1. už labai gerą mokymąsi, tiriamuosius mokslo darbus, Alytaus miesto vardo garsinimą respublikos ar tarptautiniu lygiu:

          9.1.1. 1 premija – 800 Eur;

          9.1.2. 2 premija  – 700 Eur;

          9.1.3. 3 premija – 500 Eur.

          9.2. už savanorišką ir aktyvią visuomeninę veiklą:

          9.2.1. 1 premija – 800 Eur;

          9.2.2. 2 premija  – 700 Eur;

          9.2.3. 3 premija – 500 Eur.

          9.3. už  kūrybiškumą:

          9.3.1. 1 premija – 800 Eur;

          9.3.2. 2 premija  – 700 Eur;

          9.3.3. 3 premija – 500 Eur.

                      10. Gabus, aktyvus, kūrybingas jaunuolis turi teisę pakartotinai pretenduoti į premiją praėjus ne mažiau kaip dvejiems metams po premijos gavimo.

                      11. Kandidatas turi teisę gauti premiją ne daugiau kaip du kartus.

                      12. Premija yra vienkartinė, skiriama kalendorinių metų IV ketvirtį.

                     

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO TVARKA

 

13. Informacija apie paraiškų priėmimo laiką ir vietą skelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt

                      14. Paraišką už jauną žmogų (iki 18 metų) pildo tėvai arba įtėviai, arba globėjai. Kandidatuojantis į premiją  jaunas žmogus (18–29 m.)  paraišką pildo pats.

15. Iki interneto portale www.alytus.lt paskelbtos dokumentų priėmimo dienos pateikiami šie dokumentai:

15.1. motyvuota paraiška (forma pateikiama 1 priede);

15.2. ne mažiau kaip 1 argumentuota rekomendacija apie pretendento aktyvią visuomeninę veiklą, mokslo, kūrybinius laimėjimus (pasiekimus);

15.3. mokslinius, kūrybinius ir kitokius  laimėjimus ar veiklą liudijančių dokumentų kopijos, vaizdinė medžiaga;

15.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

                      16. Dokumentai turi būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją, atsiuntus prašymą paštu arba elektroniniais ryšiais). Elektroniniais ryšiais atsiųsti dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

17. Konkursui pateikti dokumentai pateikėjui negrąžinami.

18. Pretendentų pateiktus dokumentus vertina Konkurso komisija, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta iš 7 narių: 2 Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguotų narių, 2 savivaldybės administracijos darbuotojų, 3 Alytaus miesto jaunimo reikalų tarybos deleguotų narių.

19. Konkurso komisija vertina gautą informaciją balais nuo 0 iki 5 ir atrenka daugiausiai balų surinkusius premijos kandidatus pagal šiuos vertinimo kriterijus:

19.1. už labai gerą mokymąsi, tiriamuosius mokslo ir kitus darbus, Alytaus miesto vardo garsinimą respublikos ar tarptautiniu lygiu:

19.1.1. aukštas mokymosi pažangumas;

19.1.2. reikšminga ir aktyvi Alytaus miestui ar su tuo susijusi veikla;

19.1.3. mokslo, kūrybiniai ir kitokie laimėjimai (pageidautina – garsinantys Alytaus miestą respublikos ar tarptautiniu lygiu);

19.2. už savanorišką ir aktyvią visuomeninę veiklą:

19.2.1. dalyvavimo visuomeninėje veikloje laimėjimai;

19.2.2. veiklos tęstinumas;

19.2.3. Alytaus miesto vardo garsinimas respublikos ar tarptautiniu lygiu;

19.3. už kūrybinius gebėjimus ir laimėjimus (pasiekimus):

19.3.1. pasiekimai tam tikroje srityje;

19.3.2. Alytaus miesto garsinimas respublikos ar tarptautiniu lygiu;

19.3.3. novatoriškumas ir aktualumas.

                      20. Rekomenduojamas finansavimas, kai vertinimo balų suma didesnė arba lygi 10 balų. Didžiausias galimų balų skaičius – 15 balų.

                      21. Konkurso komisija užpildo kandidatų, dalyvaujančių konkurse, paraiškų vertinimo anketas (formos pateikiamos 2, 3, 4 prieduose). Kiekvienas komisijos narys kiekvieną paraišką vertina atskirai. Esant vienodam surinktų balų skaičiui premijos dydį lemia komisijos pirmininko balsas.

                      22. Konkurso komisija, išnagrinėjusi ir įvertinusi pateiktas paraiškas, atrenka 9 daugiausiai balų surinkusius kandidatus, surašo posėdžio protokolą ir teikia siūlymą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

23. Lėšos premijuojamam jaunimui, atsižvelgiant į Konkurso komisijos protokolinį siūlymą, skiriamos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

         24. Konkurso nuostatai, komisijos sudėtis, informacija apie skirtas premijas skelbiama savivaldybės interneto portale www.alytus.lt

          25. Nuostatai gali būti keičiami ar pripažįstami netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

          26. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius turi teisę tikrinti, ar tikslingai ir efektyviai naudojamos biudžeto lėšos.

 

______________

 

 

 


 

   Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                      premijuojamo 14–29 metų

                                                                                                      jaunimo atrankos konkurso nuostatų

                                                         1 priedas

 

(Kandidato, dalyvaujančio Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurse, paraiškos forma)

 

(Kandidato (-ės) gauti premiją vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)

 

 

(Ryšio palaikymo duomenys – telefonas / el. paštas)

 

 

(Adresas)

 

Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų

jaunimo atrankos konkurso komisijai

 

KANDIDATO, DALYVAUJANČIO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSE,

PARAIŠKA

 

_____________________________

(Data)

Alytus

                                          

Kandidato (-ės) vardas, pavardė

 

 

 

Kandidatas (-ė) pretenduoja gauti premiją:

Už labai gerą mokymąsi, tiriamuosius mokslo ir kitus darbus, Alytaus miesto vardo  garsinimą respublikos ar tarptautiniu lygiu.

Už savanorišką ir aktyvią visuomeninę veiklą.

Už įvairių sričių kūrybiškumą.

Laimėjimų (apsiekimų), už kuriuos kandidatas (tėvai, įtėviai, globėjai)  teikia dokumentus premijai gauti, aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabartinė mokymosi įstaiga / darbovietė

 

 

Banko pavadinimas, banko kodas, asmens sąskaitos Nr.

 

 

Kandidatą siūlantis fizinis asmuo (jei kandidatas (-ė)  nepilnametis (-ė))

 

 

 

PRIDEDAMA:

1.      Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, ... lapas (-ai, -ų).

2.      Rekomendacija, .... lapas (-ai, -ų).

2.   Papildoma medžiaga, ... lapas (-ai, -ų).

 

_________________                               ________________________

              (Parašas)                                                                                (Vardas, pavardė)

 

 

 

 


 

                                                                                         Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                      premijuojamo 14–29 metų

                                                                                                      jaunimo atrankos konkurso nuostatų

                                                         2 priedas

                                                                      

(Kandidato, dalyvaujančio Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo už labai gerą mokymąsi, tiriamuosius mokslo darbus, Alytaus miesto vardo garsinimą respublikos ar tarptautiniu lygiu atrankos konkurse,

vertinimo anketos forma)

 

KANDIDATO, DALYVAUJANČIO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO UŽ LABAI GERĄ MOKYMĄSI, TIRIAMUOSIUS MOKSLO DARBUS, ALYTAUS MIESTO VARDO GARSINIMĄ RESPUBLIKOS AR TARPTAUTINIU LYGIU ATRANKOS KONKURSE,

VERTINIMO ANKETA

 

                          _______________     Nr. _____

(Data)

Alytus

      

__________________________________________________

(Kandidato (-ės) vardas, pavardė)

 

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijai

Didžiausias galimų balų skaičius

Balų intervalai

Skirtų balų skaičius

1.

Aukštas mokymosi pažangumas

5

0–5

 

2.

Reikšminga ir aktyvi Alytaus miestui ar su tuo susijusi veikla

5

0–5

 

3.

Mokslo, kūrybiniai ir kitokie laimėjimai (pageidautina – garsinantys Alytaus miestą šalyje ar užsienyje)

5

0–5

 

Bendra balų suma

15

0–15

 

Rekomenduojamas finansavimas, jei vertinimo balų suma didesnė arba lygi 10.

 

Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso komisijos nario rekomendacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

_________________

      (Vardas, pavardė)  

 

_________________

  (Parašas)

      

                                                                                        

 


 

                                                                                        Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                      premijuojamo 14–29 metų

                                                                                                      jaunimo atrankos konkurso nuostatų

                                                         3 priedas

                                                                     

(Kandidato, dalyvaujančio Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo už savanorišką ir aktyvią visuomeninę veiklą atrankos konkurse,

vertinimo anketos forma)

 

KANDIDATO, DALYVAUJANČIO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO UŽ SAVANORIŠKĄ IR AKTYVIĄ VISUOMENINĘ VEIKLĄ ATRANKOS KONKURSE,

VERTINIMO ANKETA

 

                          _______________       Nr. _____

(Data)

Alytus

      

__________________________________________________

(Kandidato (-ės) vardas, pavardė)

 

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijai

Didžiausias galimų balų skaičius

Balų intervalai

Skirtų balų skaičius

1.

Dalyvavimo visuomeninėje veikloje pasiekimai

5

0–5

 

2.

Veiklos tęstinumas

5

0–5

 

3.

Alytaus miesto vardo garsinimas respublikos ar tarptautiniu lygiu

5

0–5

 

Bendra balų suma

15

0–15

 

Rekomenduojamas finansavimas, jei vertinimo balų suma didesnė arba lygi 10.

 

Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso komisijos nario rekomendacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

_________________

      (Vardas, pavardė)      

 

_________________

  (Parašas)  

      

                                                                                         

 

 


 

                                                                                        Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                      premijuojamo 14–29 metų

                                                                                                      jaunimo atrankos konkurso nuostatų

                                                         4 priedas

 

(Kandidato, dalyvaujančio Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo už įvairių meno sričių kūrybiškumą atrankos konkurse,

vertinimo anketos forma)

 

KANDIDATO, DALYVAUJANČIO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO UŽ ĮVAIRIŲ SRIČIŲ KŪRYBIŠKUMĄ ATRANKOS KONKURSE,

VERTINIMO ANKETA

 

_______________       Nr. _____

(Data)

Alytus

 

__________________________________________________

(Kandidato (-ės) vardas, pavardė)

 

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijai

Didžiausias galimų balų skaičius

Balų intervalai

Skirtų balų skaičius

1.

Pasiekimai tam tikroje srityje

5

0–5

 

2.

Alytaus miesto garsinimas šalyje ar užsienyje

5

0–5

 

3.

Novatoriškumas ir aktualumas

5

0–5

 

Bendra balų suma

15

0–15

 

Rekomenduojamas finansavimas, jei vertinimo balų suma didesnė arba lygi 10.

 

Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso komisijos nario rekomendacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

_________________

      (Vardas, pavardė)

   

 

_________________

  (Parašas) 

 

      

 

 

Į pradžią