Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-269 2017-08-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO PERDUOTI TURTĄ PANAUDOS PAGRINDAIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PERDUOTI TURTĄ PANAUDOS PAGRINDAIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr. T-269

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1230 redakcija) patvirtinto Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo 8.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2017-07-17 raštą Nr. (6.47-13)10-5973 „Dėl teisės akto projekto derinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija perduotų viešajai įstaigai Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei pagal panaudos sutartį 10 (dešimčiai) metų laikinai ir neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą –  vieną C tipo greitosios medicininės pagalbos automobilį „Renault Master“, kurio įsigijimo ir likutinė vertė 2017 m. liepos 31 d. – 91 400,00  Eur (devyniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai eurų ir 00 ct), su medicinos įranga.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią