Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-253 2017-06-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-27 SPRENDIMO NR. T-41 "DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS, MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-27 SPRENDIMO NR. T-41 "DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS, MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. T-253

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. T-41

„Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo tvirtinimo“:

1. pakeisti 1.1 papunkčiu patvirtintą Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

2. pakeisti 1.3 papunkčiu patvirtintą Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2014 m. vasario 27 d.

sprendimu Nr. T-41

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 29 d.

sprendimo Nr. T-253 redakcija)

 

KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato vaikų, gyvenančių Alytaus miesto savivaldybėje ir besimokančių bendrojo ugdymo, profesinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo tiekėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą, kreipimosi dėl socialinės paramos tvarką, socialinės paramos skyrimą.

2. Socialinės paramos mokiniams rūšys:

2.1. mokinių nemokamas maitinimas:

2.1.1. pietūs;

2.1.2. maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

2.2. parama mokinio reikmenims įsigyti.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu (toliau – įstatymas), jame vartojamos sąvokos atitinka įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

 MOKINIŲ TEISĖ Į SOCIALINĘ PARAMĄ

 

4. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio.

5. Kitais įstatyme nenumatytais atvejais, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas, Socialinės paramos skyriaus specialistams surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą bei pateikus išvadą dėl nemokamo maitinimo skyrimo, mokiniai turi nemokamo maitinimo teisę, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų  ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai ir atitinka vieną iš šių sąlygų:

5.1. kai bendrai gyvenantys asmenys augina neįgalų vaiką;

5.2. kai vienas arba abu vaiko tėvai yra neįgalūs;

5.3. kai vienas iš vaiko tėvų yra miręs;

5.4. kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;

5.5. kai bendrai gyvenantys asmenys yra patyrę socialinę riziką;

5.6. kai bendrai gyvenantiems asmenims atsirado papildomų išlaidų nelaimingo atsitikimo, sunkios ligos bei kitais atvejais, dėl kurių pablogėjo jų materialinė padėtis, pateikus atitinkamos įstaigos ar organizacijos patvirtinančius dokumentus.

6. Mokiniai turi nemokamo maitinimo teisę vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jei paskutinį mokslo metų mėnesį mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą. Kai teisė gauti nemokamą maitinimą atsirado vėliau, nemokamas maitinimas skiriamas pagal pareiškėjo prašymą nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams gavimo mokykloje kitos dienos.                           

 

III SKYRIUS

KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKA

 

7. Dėl socialinės paramos mokiniams gali kreiptis:

7.1. vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų;

7.2. globėjai (rūpintojai), jei jiems nemokama globos (rūpybos) išmoka;

7.3. pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas;

7.4. mokykla, jei socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams.

8. Pareiškėjas, deklaruojantis gyvenamąją vietą Alytaus miesto savivaldybėje arba jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, gyvenantis Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius), užpildo prašymą-paraišką SP-11 (toliau – prašymas) skirti socialinę paramą mokiniams:

8.1. Prašymas-paraiška gali būti pateikta asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per įgaliotą asmenį;

8.2. Jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga ir prašymas-paraiška pateikiama elektroniniu būdu, asmuo turi nurodyti, kokios įstaigos gali patvirtinti jo prašyme-paraiškoje pateiktą informaciją. Asmuo, pateikdamas prašymą-paraišką elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9. Prie prašymo pateikiami šie dokumentai:

9.1. pažyma (pažymos) apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį;

9.2. pažyma iš kompetentingos įstaigos (Vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Krašto apsaugos ministerijos, ambasados, konsulinio skyriaus ir kt.) apie gaunamas pareigūnų ir karių valstybines pensijas ir kitų valstybių mokamas pensijas, išmokas;

9.3. pažyma apie individualios įmonės savininko pajamas, gautas iš šios įmonės apmokestinto pelno, ir mažosios bendrijos narių, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrųjų narių pajamas ir iš šių įmonių asmeniniams poreikiams gautas lėšas;

9.4. asmens, įsigijusio verslo liudijimą ar individualios veiklos vykdymo pažymą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas;

9.5. įmonės, įstaigos, organizacijos, vaikų išlaikymo fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti (kai nėra galimybės pateikti išvardytų pažymų, galima pateikti banko išrašą, atspausdintą iš internetinės bankininkystės, apie gaunamas lėšas vaikui išlaikyti);

9.6. teismo nutartis dėl išlaikymo vaikui (vaikams) priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaiko (vaikų) išlaikymo;

9.7. pažyma, kad asmuo studijuoja aukštojoje mokykloje, įskaitant akademines atostogas dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, ar mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą antrai kvalifikacijai įgyti ir apie tai, ar gauna (negauna) stipendijas (stipendijų).

10. Socialinės paramos skyriaus specialistai gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus, įrodančius mokinių socialinės paramos teisę.

11. Jeigu pagal duomenų teikimo sutartis Alytaus miesto savivaldybės administracija duomenis tiesiogiai gauna iš atitinkamų institucijų ar įstaigų ir jų pakanka socialinei paramai mokiniams skirti, šių duomenų pateikti nereikia.

12. Bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos įstatymo 6 straipsnyje nustatyta tvarka.

13. Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia laisvos formos (SPS-26) prašymą skirti socialinę paramą mokiniams.

14. Dėl nemokamo maitinimo prašymą pareiškėjas gali pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar organizuoja dienines vasaros poilsio stovyklas, administracijai. Šiuo atveju mokykla ne vėliau kaip per 3 darbo dienas prašymą su visais pareiškėjo pateiktais dokumentais ir dokumentų kopijomis, patvirtintomis mokyklos administracijos, perduoda Socialinės paramos skyriui.

15. Jei socialinės paramos mokiniams, kurių tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl šios paramos, prašo mokykla, ji Socialinės paramos skyriui pateikia prašymą, jame nurodo priežastis, dėl kurių tėvai negali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams, buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą ir kitą turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti.

16. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, pareiškėjas gali kreiptis nuo einamųjų metų liepos 1 dienos. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje, pareiškėjas gali kreiptis nuo kalendorinių metų gegužės                   1 dienos, išskyrus atvejį, kai atskiras prašymas nereikalingas. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

17. Visi dokumentai turi būti pateikiami valstybine kalba arba pateikiami notariškai patvirtinti dokumentų vertimai.

18. Socialinės paramos skyriaus specialistai užregistravę prašymą pareiškėjui pateikia informacinį lapelį. Jame nurodo prašymo gavimo datą bei pažymi, ar pateikti visi dokumentai, jei pateikti ne visi dokumentai, nurodo, kokių dokumentų trūksta ir iki kada jie turi būti pateikti. Jei pajamos skaičiuojamos pagal trijų mėnesių iki kreipimosi pajamas, trūkstami dokumentai turi būti pateikti per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Kai pajamos skaičiuojamos pagal kreipimosi mėnesio pajamas, trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau, kaip per du mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.

19. Socialinės paramos skyriaus specialistai, patikrinę pareiškėjo pateiktą informaciją, suveda į Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) duomenų bazę duomenis ir parengia išvadą dėl mokinių socialinės paramos teisės.

 

IV SKYRIUS

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS SKYRIMAS IR TEIKIMAS

 

20. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas:

20.1. nuo mokslo metų pradžios iki einamųjų mokslo metų pabaigos, pareiškėjui arba mokyklai pateikus prašymą ir visus šiai paramai reikalingus dokumentus nuo tų metų liepos 1 dienos iki rugpjūčio 28 dienos;

20.2. nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos, pareiškėjui arba mokyklai pateikus prašymą ir visus šiai paramai reikalingus dokumentus po rugpjūčio 28 dienos;

20.3. nuo mokykloje organizuojamos dieninės vasaros poilsio stovyklos pradžios:

20.3.1. jeigu paskutinį mokslo metų mėnesį mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą pagal įstatymo 5 straipsnio 1 dalį arba aprašo 7 punktą (atskiras prašymas skirti paramą nereikalingas);

20.3.2. pareiškėjui arba mokyklai pateikus prašymą ir visus šiai paramai reikalingus dokumentus nuo tų metų gegužės 1 dienos.              

21. Mokyklos administracija iki kiekvienų einamųjų metų gegužės 31 dienos raštu informuoja Socialinės paramos skyrių apie mokinius, kurie paskutinį mokslo metų mėnesį gavo nemokamą maitinimą, kad mokiniai lankys dieninę vasaros poilsio stovyklą bei pageidaus gauti nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, kuriems nebuvo skirtas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

22. Sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo (SP-12) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų Socialinės paramos skyriuje gavimo dienos (tuo atveju, kai socialinės paramos mokiniams prašo mokykla – nuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos) priima savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

23. Socialinės paramos skyrius sprendimų dėl socialinės paramos skyrimo kopijas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priėmimo dienos pateikia Švietimo skyriui.

24. Kai mokinys mokosi kitų savivaldybių teritorijose esančiose mokyklose, Socialinės paramos skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo dienos šioms mokykloms paštu išsiunčia sprendimų dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo kopijas.

25. Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams priėmimo dienos. Jei socialinė parama mokiniui neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams apskundimo tvarka. Pareiškėjo pateikti dokumentai jam grąžinami, o jo byloje paliekamos šių dokumentų kopijos.

26. Nustačius, kad per laikotarpį, kurį mokiniui teikiama socialinė parama mokiniams, pasikeitus aplinkybėms mokinys nebetenka šios paramos teisės arba kad pareiškėjas yra pateikęs neteisingus duomenis apie gaunamas pajamas, bendrai gyvenančius asmenis ar kitus duomenis, reikalingus socialinei paramai mokiniui skirti, priimamas sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo mokykloms pateikiamas aprašo 24–25 punktuose nustatyta tvarka. Socialinė parama mokiniui nebeteikiama nuo kitos dienos po sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo mokykloje gavimo.

 

V SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Šį aprašą vykdo Socialinės paramos skyrius ir Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje įsteigtos savivaldybės mokyklos pagal savo kompetenciją.

28. Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriamų lėšų dydis nustatomas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

29. Už Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų patiekalų gamybos išlaidoms, ir valstybės biudžeto lėšų, skiriamų nemokamam maitinimui bei aprūpinimui mokinio reikmenimis, tikslingą panaudojimą atsako mokykla teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Neteisėtai gautos ir negrąžintos socialinės paramos mokiniams dydžio piniginės lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 27 d.

sprendimu Nr. T-41

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 29 d.

sprendimo Nr. T-253 redakcija)

 

 

PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato vaikų, gyvenančių Alytaus miesto savivaldybėje ir besimokančių bendrojo ugdymo, profesinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo tiekėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą, paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu (toliau – įstatymas), jame vartojamos sąvokos atitinka įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

 PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKA

 

3. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama:

3.1. pinigais, pervedant į pareiškėjų pašyme nurodytas asmenines sąskaitas Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose bankuose ar bankų skyriuose arba socialinių išmokų išnešiojimo paslaugas teikiančiai įmonei, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos;

3.2. socialine kortele, skirta pirkti prekybos centruose parduodamus mokinio reikmenis, jeigu bendrai gyvenantys asmenys yra patyrę socialinę riziką.

4. Socialinės paramos skyrius prekybos centrui, su kuriuo Alytaus miesto savivaldybės administracija yra sudariusi sutartį, elektroniniu paštu pateikia pareiškėjų, kuriems skirta parama mokinio reikmenims įsigyti, vardinį sąrašą, kuriame nurodo vaikų skaičių ir skiriamą sumą.

5. Prekybos centras pagal pateiktą sąrašą pagamina socialines korteles ir paštu atsiunčia į Socialinės paramos skyrių.

6. Socialinės paramos skyrius socialines korteles perduoda VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui, kuris jas išduoda bendrai gyvenantiems asmenims, patyrusiems socialinę riziką.

7. Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius apmoka už mokinio reikmenis, gavęs sąskaitą faktūrą iš prekybos centro.

8. Prekybos centre, kuriame parama mokinio reikmenims įsigyti yra teikiama socialine kortele, turi būti sudarytos galimybės nupirkti tik tas prekes, kurios yra įtrauktos į mokinio reikmenų vaikams, patyrusiems socialinę riziką, pirkimo sutartį.

9. Pareiškėjai gautą paramą mokinio reikmenims įsigyti privalo naudoti tik pagal jos tikslinę paskirtį, t. y. pirkdami būtinus mokiniui reikmenis turi atsižvelgti į mokinio individualius poreikius, bendrai gyvenančių asmenų auginamą vaikų skaičių, jų jau turimus mokinio reikmenis.

 

 


 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Šį aprašą vykdo Socialinės paramos skyrius.

11. Už valstybės biudžeto lėšų, skiriamų mokinio reikmenims įsigyti, tikslingą panaudojimą atsako Socialinės paramos skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Neteisėtai gautos ir negrąžintos socialinės paramos mokiniams dydžio piniginės lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_______________________________

 

 

 

Į pradžią