Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-203 2017-05-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS VERSLUMO PARAIŠKŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS VERSLUMO PARAIŠKŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. T-203

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi ir Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Ekonominės plėtros programos verslumo paraiškų atrankos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimą Nr. T-160 „Dėl Verslo skatinimo programos verslumo paraiškų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Tautvydas Tamulevičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-203 - DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS VERSLUMO PARAIŠKŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO - PRIEDAS
Į pradžią