Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-147 2017-04-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2016 METŲ ATASKAITAI - PRIEDAS

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d.

sprendimu Nr. T-147

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2016 METŲ ATASKAITA

 

I SKYRIUS

BENDRA INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĘ

 

Informacija apie Alytaus miesto savivaldybės gyventojų sveikatos būklę pateikiama Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 m. ataskaitoje, kuri patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-8 (nuoroda http://www.ams.lt:8080/va/DefaultLite.aspx?Id=3&DocId=45463).

 

 II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS VYKDYTI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VEIKSNIŲ APŽVALGA

 

Veiksnio pavadinimas

Poveikis

Pasiūlymai (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, savivaldybės tarybai)

1

2

3

Išoriniai veiksniai

Nepakankamas visuomenės sveikatos priežiūros ir kitų sektorių tarpusavio bendradarbiavimas

Vykdomiems valstybinių įstaigų veiksmams trūksta sektorių tarpusavio suderinamumo

Strateginiuose institucijų planuose numatyti sektorių tarpusavio bendradarbiavimą

Nepakankamas savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos teisinis reglamentavimas, planavimas, veiklos koordinavimas ir finansavimas

Nepakankamas finansavimas iš savivaldybės biudžeto neleido finansuoti visų pateiktų projektų. Dėl nepakankamo finansavimo buvo sumažintos prašomos projektų sumos

Reglamentuoti savivaldybės biudžeto lėšų sumą, skirtą visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

Gerėja visuomenės sveikatos priežiūros, asmens sveikatos priežiūros įstaigų sektorinis bendradarbiavimas

Aktyviau bendradarbiauja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, ypač įgyvendinant širdies ir kraujagyslių rizikos asmenų sveikatos stiprinimo programą. Bendradarbiaujama su nevyriausybinėmis organizacijomis, privačiomis įstaigomis

 

Vidiniai veiksniai

Nepakankamas finansavimas

Alytaus mieste ugdymo įstaigų tinklas nėra optimizuotas, vaikų skaičius jose nėra didelis. Daugumoje ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistas dirba mažesniu nei 1 etato krūviu, todėl turi teikti paslaugas keliose ugdymo įstaigose.

Sumažinti mokinių skaičių, tenkantį vienam specialistui.

Optimizuoti Alytaus miesto ugdymo įstaigų tinklą.

Pozityvesnis gyventojų požiūris ir didesnis aktyvumas dalyvaujant visuomenės sveikatos biuro veikloje

Teikiama daugiau visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų.

 

Atnaujinti ugdymo įstaigų sveikatos kabinetai

Baigtas įgyvendinti 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimo įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį priemonės projektas – atnaujinti ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros kabinetai, jie aprūpinti reikalingais baldais, kompiuterine ir kita įranga, metodinėmis, mokymo priemonėmis.

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS SAVIVALDYBĖJE VYKDANČIAS ĮSTAIGAS IR SPECIALISTUS

 

                      Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Visuomenės sveikatos biuras), įstaigos kodas 301768543, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-107 įsteigta biudžetinė įstaiga.

Visuomenės sveikatos biure 2016 m. dirbo visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas, atsakingas už vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą (1 etatas), visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stebėseną (1,5 etatas), visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stiprinimą (3,05 etatai), visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (10 etatų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (dietistas) (2 etatai).

 

Eil. Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai

Patvirtintų pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius

Fizinių asmenų pagal amžiaus grupes skaičius

Iki 44 metų amžiaus

45–54 metų amžiaus

Daugiau nei 54 metų amžiaus

Iš viso

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdantys specialistai*:

 

1.1.

visuomenės sveikatos priežiūros  specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;

 

 

 

 

 

10,75

10

4

4

2

10

1.2.

vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas;

 

1

1

1

1

1.3.

visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas;

 

3,5

3,05

4

4

1.4.

visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas.

 

1,5

1,5

3

3

2.

Savarankiškąsias visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdantys specialistai *

 

* Pateikiami duomenys apie visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdančius visuomenės sveikatos priežiūros specialistus konkrečioje savivaldybės teritorijoje.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA APIE 2016 M. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO TIKSLUS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONĖS

 

Nuo 2015 m. liepos 1 d. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 – Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimo įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį priemonę vykdė Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerinimas mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose projektą. Jo tikslas – jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas ir plėtra savivaldybėje.

Sveikatos kabinetų modernizavimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose projekto veiklos įgyvendinimo pradžia buvo 2015 m. liepos 1 d. Projektas baigtas įgyvendinti 2016 m. rugpjūčio 31 d. Vykdant projektą suremontuotos 4 bendrojo ugdymo mokyklos ir 13 ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų.

Visi visuomenės sveikatos kabinetai aprūpinti reikalingais baldais, kompiuterine ir kita įranga, metodinėmis, mokymo priemonėmis.  Tai leis užtikrinti kokybiškesnę ugdymo įstaigose besimokančių vaikų sveikatos priežiūrą.

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės biuras projekte dalyvavo kaip partneris, savivaldybė buvo projekto vykdytoja.

 Detalesnė informacija apie 2016 m. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo tikslus, uždavinius ir priemones pateikiama priede.

 

KETVIRTAS SKIRSNIS

BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ SAVIVALDYBĖJE

 

Nevyriausybinės organizacijos, dalyvaujančios sveikatinimo veikloje priimant svarbius su visuomenės sveikata susijusius sprendimus

Bendruomenės sveikatos taryba yra savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos. Bendruomenės sveikatos taryba peržiūri savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą bei koordinuoja jos vykdymą. Kasmet tvirtina naujus visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo prioritetus. Bendruomenės sveikatos tarybai priklausantys organizacijų nariai aktyviai dalyvauja įgyvendinat sveikatos politiką, didinant visuomenės informavimą apie ligų profilaktiką ir sveiką gyvenseną.

Visuomeninės organizacijos (vaiko ir mamos dienos centras „Kutis“, VšĮ „Tėviškės namai“, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyrius, Alytaus sveikuolių klubas „Ryžtas“, Alytaus „Artrito“ klubas, Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“, Alytaus neprigirdinčiųjų organizacija „Garsiai“, VšĮ „Galiu kitaip“ 2016 m. įgyvendino visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones, finansuojamas iš Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų. Šios priemonės buvo skirtos vaikų ir jaunimo sveikatai išsaugoti ir stiprinti, alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijai, sveikai gyvensenai skatinti, neinfekcinių ir infekcinių ligų profilaktikai ir kontrolei, bendruomenės sveikatai stiprinti ir sveikatai mokyti.

Ūkio subjektų bei kitų sektorių įstaigų ir institucijų indėlis į visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje

Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyr. specialisto (savivaldybės gydytojo) vykdyta veikla

Parengta ir patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-03 sprendimu Nr. T-37 Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programa ir jos sąmata. Alytaus miesto savivaldybės taryba 2016-08-25 sprendimu Nr. T-230 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-03 sprendimo Nr. T-37 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“ išleido naujos redakcijos sąmatą.

Parengta Triukšmo valdymo ataskaita.

Įgyvendintas Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimas savivaldybėje įsteigti tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo kabinetą (savivaldybės DOTS kabinetą) – jis įsteigtas VšĮ Alytaus poliklinikoje (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimas Nr. T-231 „Dėl pavedimo steigti tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo kabinetą VšĮ Alytaus poliklinikoje ir jo funkcijų įgyvendinimo“).

Parengtas Alytaus miesto savivaldybės pasirengimo raupų grėsmei planas bei atnaujintas Alytaus miesto savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai veiksmų planas pagal gripo pandemijos etapus.

Buvo koordinuojami 26 visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektai.

Organizuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Lietuvos sveikatos, valstybinių, savivaldybės sveikatos programų įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir rekreacijos skyriaus ir kitų sporto organizacijų veikla

2016 m. Alytuje aktyviai veikė 45 asociacijos, viena iš pagrindinių jų veiklos rūšių yra kūno kultūra ir sportas bei viena papildomo ugdymo sporto įstaiga – VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras. Šiose organizacijose aktyviai sportavo 4 122 alytiškiai, 167 sporto stovyklose treniruotes ir laisvalaikį derino 1 500 dalyvių, surengti 168 sveikatinimo renginiai, mieste vykdyta 615 sporto varžybų, jose dalyvavo 23 452 įvairaus amžiaus sportininkai. VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras 2016 m. paslaugas teikė atnaujintame baseine. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų rekonstruotoje miesto stadiono dalyje veikė universali sporto salė su dviračių baze.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius

Vadovaujantis Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento gautomis išvadomis dėl kovų (Corvus frugilegus) gausos reguliavimo tarp Žiburio g. 9 ir Žiburio g. 4, šalia Topolių g. 5B, Sudvajų g. 47, tarp Jaunimo g. 15 ir Kaštonų g. 3, šalia Jazminų g. 4, pėsčiųjų take šalia Statybininkų g. 16, priešais Vingio g. 9, tarp Putinų g. 2, 4 ir Miklusėnų g. 31 buvo išardyti 85 lizdai, varniniai paukščiai 5 dienas Alytaus miesto Klevų g. kapinėse buvo baidomi garsinėmis priemonėmis, iškirsti 4 avarinės būklės medžiai su lizdais. Atlikus darbus 2016-02-26 minėtose teritorijoje varninių paukščių lizdų neliko. Apie įvykdytas varninių paukščių populiacijos gausos reguliavimo priemones nustatyta tvarka informuotas Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas.

Alytaus miesto centre pagal gyventojų pageidavimus pagaminti ir pastatyti 23 dviračių stovai.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus miesto savivaldybei 2016 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skyrė 74 788 Eur, Alytaus miesto savivaldybė skyrė 7 479 Eur.

Finansavimas skirtas 9 Alytaus miesto nevyriausybinėms organizacijoms – jos visus metus sėkmingai teikė įvairias socialines paslaugas asmenims su negalia ir jų šeimos nariams: neįgaliųjų dienos užimtumą, asmeninio asistento pagalbą, užimtumą įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose, meninių gebėjimų lavinimą būreliuose ir kolektyvuose, klubuose, pagalbą neįgaliųjų šeimos nariams.

Klubas „Artritas“ projekto metu vykdė dienos užimtumą – organizavo psichologo mokymus, savimasažo mokymus, šiaurietiško ėjimo mokymus neįgaliesiems bei asmeninio asistento paslaugas. Iš viso projekto įgyvendinimo paslaugomis naudojosi 50 neįgaliųjų. Klubui „Artritas“ buvo skirta 2 500 Eur suma.

Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius projekto metu teikė dienos užimtumo paslaugas, asmeninio asistento paslaugas, užimtumo įvairiuose būreliuose ir klubuose paslaugas. Paslaugas gavo 43 suaugę neįgalieji. Asociacijai buvo skirta 10 900 Eur.

Visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ vykdė neįgaliųjų dienos užimtumą. Organizavo neįgaliųjų užimtumą įvairiuose būreliuose (darbščiųjų rankų, dirbinių iš odos, pynimo iš vytelių, aitvarų gamybos), teikė meninių ir kitų gebėjimų lavinimo paslaugas vaizduojamojo meno, papuošalų gamybos, šokių, floristikos  būreliuose ir vokalinio instrumentinio ansamblio „Spalvotoji gama“ užsiėmimuose. Iš viso paslaugas gavo 70 neįgaliųjų, iš jų 22 suaugę neįgalieji ir 48 neįgalūs vaikai. Organizacijai buvo skirta 17 267 Eur.

VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras organizavo dienos užimtumo veiklą, asmeninio asistento paslaugas, užimtumą įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose, meninių gebėjimų lavinimą būreliuose, kolektyvuose, klubuose ir pagalbą neįgaliųjų šeimos nariams. Iš viso paslaugos suteiktos 111 asmenų, iš jų 90 suaugusių neįgaliųjų, 1 neįgalus vaikas ir 20 šeimos narių. Organizacijai buvo skirta 30 000 Eur.

Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“ diabetu sergantiems neįgaliesiems organizavo neįgaliųjų užimtumą, teikė asmeninio asistento paslaugas. Projekto metu paslaugos suteiktos 32 asmenims: iš jų 28 neįgaliems suaugusiems, 4 neįgaliems vaikams. Klubui buvo skirta 4 500 Eur.

Asociacija „Bendrakeleivės“ projekto metu vykdė neįgaliųjų dienos užimtumą, taip pat organizavo asmeninio asistento paslaugas, užimtumą įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose, taip pat pagalbą neįgaliųjų šeimos nariams. Paslaugas gavo 21 asmuo, iš jų 15 suaugusiųjų neįgaliųjų ir 6 šeimos nariai. Asociacijai buvo skirti 3 500 Eur.

VšĮ „Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras“ teikė asmeninio asistento paslaugas – jas gavo 38 neįgalieji. Organizacijai buvo skirta 5 600 Eur.

Lietuvos kurčiųjų draugijos Vilniaus teritorinės valdybos Alytaus pirminė organizacija vykdė asmeninio asistento ir pagalbos neįgaliųjų šeimos nariams paslaugas. Paslaugomis pasinaudojo iš viso 30 asmenų, iš jų 27 suaugę neįgalieji ir 3 šeimos nariai. Organizacijai buvo skirta 2 000 Eur.

2016 m. socialinės reabilitacijos paslaugos suteiktos 427 asmenims, iš jų 329 suaugusiems asmenims su negalia, 53 vaikams su negalia ir 45 šeimos nariams.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE VALSTYBINIŲ (VALSTYBĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ (VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE UGDOMŲ MOKINIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS, VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS, VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENA) SAVIVALDYBĖJE VYKDYMĄ

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE UGDOMŲ MOKINIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS

 

2016 m. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdė sveikatos stiprinimo priemones pagal nustatytas sveikatinimo prioritetines kryptis ir poreikius ugdymo įstaigose.

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

 

Planas

Įvykdyta

Sveikatos ugdymo ir mokymo renginių (paskaitose, pamokose, diskusijose, debatuose, konkursuose, viktorinose, varžybose ir kituose viešuose renginiuose) dalyvių skaičius, vnt.

TV ir radijo laidos, video- ir audiosiužetai, (vnt.)

Straipsniai, informaciniai pranešimai, publikacijos periodiniuose leidiniuose ir internete (vnt.)

Leidiniai (stendai, plakatai), vnt.

Sveikatos ugdymo ir mokymo renginių (paskaitose, pamokose, diskusijose, debatuose, konkursuose, viktorinose, varžybose ir kituose viešuose renginiuose) dalyvių skaičius, vnt.

TV ir radijo laidos, video- ir audiosiužetai, (vnt.)

Straipsniai, informaciniai pranešimai, publikacijos periodiniuose leidiniuose ir internete, vnt.

Leidiniai (stendai, plakatai), (vnt.)

1.

Informavimo veiksmai, iš viso (1.1.–1.2.):

27 560

43

2 990

39 054

96

8 283

1.1.

Skirti mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos priežiūrai,  iš viso: (1.1.1.–1.1.9.)

4 000

10

690

9788

24

2 868

1.1.1.

Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai

370

2

50

970

2

224

1.1.2.

Sveika mityba ir nutukimo prevencija

520

2

200

1 141

4

201

1.1.3.

Fizinis aktyvumas

150

1

0

454

2

1

1.1.4.

Psichikos sveikata (smurto, patyčių prevencija, streso kontrolė ir kt.)

250

1

0

725

1

2

1.1.5.

Aplinkos sveikata

250

0

0

769

5

292

1.1.6.

Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena

950

1

200

1 930

1

795

1.1.7.

Ėduonies profilaktika ir burnos higiena

380

1

10

1 167

6

595

1.1.8.

Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija

520

2

100

1 339

2

412

1.1.9.

Kitos

610

0

130

1 293

1

346

1.2.

Skirti mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos priežiūrai (1.2.1.–1.2.14.)

23 560

33

2 300

29 266

72

5 415

1.2.1.

Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai

1 820

4

200

1 860

15

834

1.2.2.

Sveika mityba ir nutukimo prevencija

3 560

5

500

4 611

5

763

1.2.3.

Fizinis aktyvumas

570

2

0

1 284

8

2

1.2.4.

Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.)

1 380

2

100

1 540

6

219

1.2.5.

Aplinkos sveikata

1 560

4

100

2 089

5

705

1.2.6.

Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija

2 070

3

100

2 258

14

477

1.2.7.

Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija

2 800

3

400

2 851

3

409

1.2.8.

Tuberkuliozės profilaktika

280

1

0

288

1

130

1.2.9.

Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena

3 630

4

400

5 917

4

536

1.2.10.

Ėduonies profilaktika ir burnos higiena

1 160

2

0

1 160

3

241

1.2.11.

Kraujotakos sistemos ligų profilaktika

290

0

0

762

0

21

1.2.12.

Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija

3 580

2

300

3 713

4

517

1.2.13.

Onkologinių ligų profilaktika

290

0

0

291

0

172

1.2.14.

Kitos

570

1

200

642

4

389

 

2016 m. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, suteiktų konsultacijų skaičius

 

Suteiktų individualių konsultavimo paslaugų skaičius mokyklos bendruomenei  (vnt.)

Suteiktų pirmosios pagalbos ar  gydytojo rekomendacijų skaičius pagal mokymo programas

Mokinių patikrų dėl asmens higienos, pedikuliozės skaičius (vnt.)

mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (atv.)

mokiniams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (atv.)

5 467

105

4 900

4 500

 

                      Pasiekti rezultatai:

1. 2016 m. 100 proc. įvertintos mokinių profilaktinių patikrinimų pažymos, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

2. 2016 m. 1 (viena) Alytaus miesto savivaldybės mokykla įsitraukė į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

3. Buvo organizuojama daugiau seminarų pedagogams, atlikta įvairių tyrimų. Pastebėjus sveikatos pakitimus, asmenims pasiūlyta kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Po išsamesnių tyrimų keletui gyventojų susirgimai pasitvirtino.

                                                                  

ANTRASIS SKIRSNIS

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ SKAIČIŲ

 

Eil. Nr.

Gyvenamoji vietovė*

Mokyklų skaičius

Mokinių** skaičius

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pareigybių skaičius

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymas pagal užimtą pareigybę

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų išsilavinimas (kvalifikacija)

 

 

ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

ugdomų pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas

1 ir daugiau

iki 1

Visuomenės sveikatos specialistai

Specialistai su įgytomis teisėmis

1

2

3

4

5

6

7

8

7

8

1.

Miesto

 

30

2 200

7 170

10,75

10

 

10

 

2.

Kaimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (1. + 2.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOS: VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS IR STEBĖSENA

 

                      2016 m. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras daugiausia organizavo fizinio aktyvumo, aplinkos sveikatos, sveikos mitybos skatinimo ir nutukimo prevencijos, psichinės sveikatos bei  rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencijos sričių veiklą.

                      Sveika gyvensena neatsiejama nuo supančios aplinkos ir jos poveikio, todėl 2016 m. organizuotos įvairios paskaitos sveikos aplinkos kūrimo, sužalojimų prevencijos, psichoaktyvių medžiagų vartojimo, užkrečiamų ligų prevencijos bei sveikatos saugos ir stiprinimo temomis.

                      2016 m. Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje vykdyta sveikatos stiprinimo veikla.

        

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

 

Planas

Įvykdyta

Sveikatos ugdymo ir mokymo renginių (paskaitose, pamokose, diskusijose, debatuose, konkursuose, viktorinose, varžybose ir kituose viešuose renginiuose) dalyvių skaičius, vnt.

TV ir radijo laidos, video- ir audiosiužetai, (vnt.)

Straipsniai, informaciniai pranešimai, publikacijos periodiniuose leidiniuose ir internete, vnt.

Leidiniai (stendai, plakatai), vnt.

Sveikatos ugdymo ir mokymo renginių (paskaitose, pamokose, diskusijose, debatuose, konkursuose, viktorinose, varžybose ir kituose viešuose renginiuose) dalyvių skaičius, vnt.

TV ir radijo laidos, video- ir audiosiužetai, (vnt.)

Straipsniai, informaciniai pranešimai, publikacijos periodiniuose leidiniuose ir internete, vnt.

Leidiniai (stendai, plakatai), vnt.

1.

Informavimo veiksmai, iš viso: (7.1.–7.14.)

8 600

6

125

3 950

20 052

31

275

7 305

1.1.

Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai

700

 -

10

500

1 958

7

43

1 512

1.2.

Sveika mityba ir nutukimo prevencija

1 200

1

15

500

1 342

1

15

675

1.3.

Fizinis aktyvumas

3 800

2

10

650

8 893

7

40

1 124

1.4.

Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.)

700

 -

5

200

1 711

1

39

436

1.5.

Aplinkos sveikata

300

1

8

100

2 436

8

16

460

1.6.

Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija

800

1

10

1 000

1 463

1

19

1 015

1.7.

Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija

100

 -

5

50

116

-

8

56

1.8.

Tuberkuliozės profilaktika

 -

 -

4

50

102

-

4

91

1.9.

Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena

200

20

200

541

-

35

501

1.10.

Ėduonies profilaktika ir burnos higiena

100

 -

4

100

335

-

8

197

1.11.

Kraujotakos sistemos ligų profilaktika

200

 -

8

200

426

1

17

410

1.12.

Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija

300

 -

10

100

320

2

10

257

1.13.

Onkologinių ligų profilaktika

200

1

16

300

353

3

20

571

1.14.

Kitos

 

 

 

 

56

 

1

 

 

                      Kraujotakos sistemos ligoms mažinti biuras vykdo širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programą. 2016 m. šią programą baigė 12 Alytaus mieto gyventojų.

                 Pasiekti rezultatai:

                 1. Padidėjo sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos įvairesnėmis temomis renginių bei renginiuose dalyvaujančių asmenų skaičius.

                 2. Buvo skatinamos įvairesnės sporto rūšys ir mankštų įvairovė, bendruomenės nariams sudarė galimybes rinktis sau tinkamiausią fizinę veiklą.

                 3. Padidėjo gyventojų informuotumas ir suvokimas apie sveikos gyvensenos veiksnius bei sveikatos palaikymo būdus.

                   Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d.  sprendimu Nr. T-8 patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės 2015 m. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita (nuoroda http://www.ams.lt:8080/va/DefaultLite.aspx?Id=3&DocId=45463).

                   Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitoje pateikiami ir aprašomi 2015 m. visuomenės sveikatos būklę atspindintys stebėsenos rodikliai. Pateikiami rodikliai iš Valstybės deleguotų savivaldybėms visuomenės sveikatos stebėsenos pagrindinių rodiklių sąrašo.                               

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOS

                                                              (tūkst. Eur)

Eil. Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltiniai

Surinkta lėšų

1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

14,3

2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

24,0

3.

Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos

-

4.

Kitos lėšos

5,0

5.

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje

4,8

Iš viso

48,1

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS ĮGYVENDINTOS PRIEMONĖS

                                        (tūkst. Eur)

Eil. Nr.

Programos / priemonės poveikio sritis

Vykdytų savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių skaičius

Skirta lėšų

Panaudota

lėšų

1

2

3

4

5

1. Savivaldybės kompleksinės programos

1.1.

Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas

4

6,8

6,7

1.2.

Sveikos gyvensenos skatinimas

9

22,1

17,3

1.3.

 Psichikos sveikatos stiprinimo, psichikos sutrikimų ir savižudybių prevencija

4

8,9

8,8

1.4.

Traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių profilaktika ir kontrolė

1

0,8

0,8

1.5.

Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė

3

5,8

5,8

1.6.

Bendruomenės sveikatos stiprinimas, sveikatos mokymas (šeimos planavimas, sveikatos žinių populiarinimas ir visuomenės sveikatos propagandos, atmintinų dienų minėjimas)

2

2,1

2,1

 

1.7.

Senyvo amžiaus žmonių ir turinčių negalę medicininė ir socialinė integracija

2

1,1

1,0

1.8.

Gyvenamosios aplinkos stebėsena ir sveikatinimas

1

0,5

0,5

2. Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės

 

 

1

 

 

2.1.

Įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones

26 projektai

48,1

43,0

3. Bendruomenių vykdytų programų / priemonių rėmimas

3.1.

VSRSP programos prioritetas: bendruomenės sveikatos stiprinimas, sveikatos mokymas

1

0,5

0,5

4. Kita

 

-

-

-

 

 

 

Iš viso lėšų

48,1

43,0

Paaiškinimai:

1. Skiltyje „Eil. Nr.“ įrašyti lentelėje pateikiamų duomenų eilės numerį.

2. Skiltyje „Programos / priemonės poveikio sritis“ įrašyti savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis ataskaitiniais metais finansuotų programų / priemonių poveikio sritis:

2.1. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija.

2.2. Užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė.

2.3. Aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens stebėsena).

2.4. Burnos higiena ir sveikata.

2.5. Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija.

2.6. Fizinio aktyvumo skatinimas.

2.7. Lytinė sveikata.

2.8. Nelaimingų atsitikimų ir traumų (tarp jų ir pirmosios pagalbos teikimo) prevencija.

2.9. Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija.

2.10. Visuomenės sveikatos stebėsena.

2.11. Kitos sritys.

3. Skiltyje „Vykdytų savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių skaičius“ įrašyti ataskaitiniais biudžetiniais metais vykdytų:

3.1. savivaldybės visuomenės sveikatos kompleksinių programų skaičių pagal poveikio sritis;

3.2. savivaldybės strateginio veiklos plano priemonių skaičių;

3.3. savivaldybės bendruomenių vykdytų programų, priemonių skaičių;

3.4. kitų programų, priemonių, nepriskirtinų išvardytoms 1, 2 ir 3 eilutėse, skaičius.

4. Skiltyje „Skirta lėšų“ įrašyti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšas, ataskaitiniais biudžetiniais metais skirtas atitinkamoms savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių sritims.

5. Skiltyje „Panaudota lėšų“ įrašyti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšas, faktiškai panaudotas atitinkamoms savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių sritims įgyvendinti per ataskaitinius biudžetinius metus.

6. Eilutėje „Iš viso lėšų“ įrašyti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, skirtų ir panaudotų savivaldybės visuomenės sveikatos programoms, priemonėms įgyvendinti ataskaitiniais biudžetiniais metais, sumas.


Alytaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos  

priedas

 

2016-ŲJŲ METŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ VYKDYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI BEI PRIEMONĖS

 

(tūkst. Eur)

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltiniai

Patvirtinti (patikslinti) 2016-ųjų metų asignavimai

Panaudoti 2016-ųjų metų asignavimai

Panaudojimo procentas

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

07.01

Tikslas – stiprinti savivaldybės gyventojų sveikatą, teikiant kokybiškas, efektyvias, prieinamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas

260,5

260,5

134,3

-

253,6

253,6

133,6

-

97,4 proc.

07.01.01

Uždavinys – visuomenės aktyvumo sveikatinimo veikloje skatinimas

SB

44,1

44,1

0,9

-

42,7

42,7

0,9

-

96,8 proc.

D

5,0

5,0

-

-

0,6

0,6

-

-

12 proc.

07.01.01.01

Priemonė – įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones

SB

43,1

43,1

0,9

-

42,4

42,4

0,9

-

98,3 proc.

D

5,0

5,0

-

-

0,6

0,6

-

-

12 proc. (mažiau kreipėsi asmenų koduotis nuo alkoholio nei buvo planuota)

07.01.01.02

Priemonė – stiprinti gyventojų sveikatą

SB

1,0

1,0

-

-

0,3

0,3

-

-

30 proc.

07.01.02.

Uždavinys – efektyvios savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas

211,4

211,4

133,4

-

210,3

210,3

132,7

-

99,5 proc.

07.01.02.01

Priemonė – stiprinti savivaldybės visuomenės sveikatą

SB

4,4

4,4

1,7

-

4,0

4,0

1,5

-

91,7

D (VB)

62,5

62,5

33,0

-

62,5

62,5

33,0

-

100 proc.

07.01.02.02

Priemonė – vykdyti savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą)

D (VB)

24,5

24,5

17,1

-

24,5

24,5

17,1

-

100 proc.

07.01.02.03

Priemonė – prižiūrėti vaikų ir jaunimo sveikatą ugdymo įstaigose

SB

15,4

15,4

11,7

-

14,7

14,7

11,2

-

95,2 proc.

D (VB)

104,6

104,6

69,9

-

104,6

104,6

69,9

-

100 proc.

1. Iš viso savivaldybės biudžetas

SB

D (VB)

260,5

260,5

134,3

-

253,6

253,6

133,6

-

97,4 proc.

iš jo:

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

1.1.1. valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija

D (VB)

191,6

191,6

120,0

-

191,6

191,6

120,0

-

100 proc.

1.1.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

SB

48,1

48,1

0,9

-

43,0

43,0

0,9

-

89,5 proc.

1.1.3. kitos savivaldybės biudžeto lėšos

SB

20,8

20,8

13,4

-

18,7

18,7

12,7

-

91,4  proc.

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

Projekto numeris NOR–LT11–SAM-01-K-02-016

266,6

245,7

5,6

20,9

216,5

182,4