Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-37 2017-02-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 9 d.  Nr. T-37

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemones (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2017 m. vasario 9 d.

                                                                                      sprendimu Nr. T-37

                     

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONĖS

 
               1. Informacija apie Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – programa) lėšas
 
Eil. Nr.
(1) Programos finansavimo šaltiniai
2017 m. numatyta surinkti lėšų, Eur
1.1.
Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką
80 000,0
1.2.
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
30 000,0
1.3.
Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija
10 000,0
1.4.
Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos
1.5.
Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)
120 000,0
1.6.
Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
0,0
 
1.7.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
0,0
(292,0*)
1.8.
Iš viso (1.6 + 1.7)
0,0
1.9.
2017 metų programos lėšos (1.5 + 1.8)
120 000,0
(292,0*)
 
Eil. Nr.
(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos
Lėšos, Eur
1.10.
20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
24 000,0 
1.11.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
5 070,0
(1 608,0*)
1.12.
Iš viso (1.10 + 1.11)
29 070,0
(1 608,0*)
 
Eil. Nr.
(3) Kitoms programos priemonėms skirtinos lėšos
Lėšos, Eur
1.13.
80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
96 000,0
1.14.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
22 832,0
(31 433,0*)
1.15.
Iš viso (1.13 + 1.14)
118 832,0
(31 433,0*)
 
               2. Priemonės, kurioms finansuoti skiriamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Skirta lėšų, Eur
2.1.
Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui
0,0
2.1.1.
0,0
2.2.
Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetams sudaryti ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, priemonės
 
2.2.1.
0,0
 
Iš viso
0,0
 
               3. Programos lėšos, skirtos Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai
 
Programos pavadinimas
Skirta lėšų, Eur
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
24 000,0 
 
               4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti skirtos programos lėšos
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
 
Skirta lėšų, Eur
4.1.
Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės:
 
4.1.1.
Varninių paukščių gausos reguliavimo priemonėms finansuoti 
2 000,0
4.2.
Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės:
 
4.2.1.
Atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonėms (atliekų ir ekskrementų surinkimo dėžėms, plastikiniams maišams šiukšlėms talkų metu rinkti; didmaišiams, skirtiems žaliosioms atliekoms rinkti) įsigyti
3 600,0
 
4.3.
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės:
 
4.3.1.
Bešeimininkėmis atliekomis užterštoms teritorijoms išvalyti ir sutvarkyti
25 900,0
 
4.4.
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės:
 
4.4.1.
Savivaldybės monitoringui vykdyti
19 100,0
4.4.2.
Vandens telkinių pakrantėms valyti ir tvarkyti
3 000,0
4.4.3.
Priemonėms, reikalingoms avarijų padariniams likviduoti, įsigyti
500,0
4.5.
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:
 
4.5.1.
Aplinkosaugos švietimo projektams įgyvendinti, aplinkosaugos renginiams organizuoti, leidinių aplinkosaugos tema spausdinimo (leidybos), įsigijimo, platinimo darbams finansuoti
10 100,0
4.6.
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, inventorizacijos priemonės:
 
4.6.1.
Želdynams miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, miesto parkuose kurti, želdiniams veisti (medžių ir krūmų sodinukams, gėlių daigams įsigyti, pasodinti ir prižiūrėti; želdiniams tvarkyti (medžiams genėti, pavojų keliantiems medžiams šalinti, medžių skersmens matavimo prietaisų metrologinei patikrai atlikti ir kitoms želdinių sanitarinės būklės gerinimo priemonėms įgyvendinti)); želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti
51 632,0
 
4.6.2.
Želdynų ir želdinių tvarkymo ir inventorizavimo įrangai įsigyti 
3 000,0
 
Iš viso
118 832,0
                                                                                                                          

¬ Vyriausybei priėmus sprendimą kreiptis į teismą dėl AB banko „Snoras“ bankroto bylos iškėlimo, Alytaus miesto savivaldybės AB banko „Snoras“ sąskaitoje liko įšaldytos lėšos (pažymėtos žvaigždutės simboliu), kuriomis savivaldybė negalėjo disponuoti. Tai yra ankstesnio ataskaitinio laikotarpio lėšų likutis, nurodytas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-02-09 sprendimu Nr. T-13 patvirtintoje Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo ataskaitoje.

____________________

 

Į pradžią