Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-84 2014-03-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 14, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (DUOMENYS NESKELBTINI), SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO

 

2014 m. kovo 27 d.   Nr. T-84

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu, Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-11-18 nutarimu Nr. 1531 „Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Alytaus miesto savivaldybei“, Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260, 29.1 ir 38 punktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimo Nr. T-254 „Dėl Neapmokestinamo žemės sklypo dydžio, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų žemės nuomos mokesčiu žemės sklypų“ nuostatomis, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės ir J. Šulčiaus individualios įmonės 2014-03-    investicijų sutartį Nr. SR-    ir Žemės nuomos sąlygų vertinimo komisijos 2014-01-09 protokolą Nr. KPPn-1 (32.34), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti be aukciono investuotojui – J. Š. individualiai įmonei – 99 metams (naujų ilgalaikių gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatų statybai) Alytaus pramonės parke, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje (žemės sklypo planas ir valstybinės žemės nuomos sutarties projektas pridedami), 17938 kv. m ploto žemės sklypą (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)), esantį  (duomenys neskelbtini), Alytaus mieste.

2. Nustatyti, kad:

2.1. žemės sklypo rinkos vertė pagal verčių žemėlapius, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis – 225000 Lt;

2.2. žemės nuomos sutarties galiojimo pabaiga sutampa su Alytaus miesto savivaldybės ir J. Š. individualios įmonės investicijų sutarties pabaiga. Investicijų sutartis laikoma nutraukta (pasibaigusia) nuo valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą momento;

2.3. šis sprendimas yra valstybinės žemės nuomos sutarties su J. Š. individualia įmone priedas.

3. Nurodyti, kad žemės sklypo nuomininkas:

3.1. laikytųsi nustatytų žemės sklypui specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimų;

3.2. savo lėšomis žemės sklype įsirengtų inžinerinius tinklus pagal pasirengtus techninius projektus;

3.3. žemės nuomos sutartis kontroliuojančiam asmeniui suteiktų informaciją apie sutarties vykdymą. Informacija apie padarytas investicijas suteikiama kas metai nuo žemės nuomos sutarties sudarymo dienos penkerius metus.

4. Sprendimas įsigalioja Alytaus miesto savivaldybei ir J. Š.s individualiai įmonei pasirašius investicijų sutartį.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

           

 

 

                                                           

(Valstybinės žemės nuomos sutarties projektas)

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIS

 

2014 m.________________ Nr. _______

(data)

      Alytus___

(sudarymo vieta)

 

Mes, Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, atstovaujama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Kęstučio Ąžuolo, pagal ------------------     (savivaldybės administracijos direktorius vardas ir pavardė)

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-05-27 sprendimo Nr. T-125 5 p., toliau vadinama --------

                  (paskyrimo pagrindas, dokumento data, numeris)

nuomotoju, ir Juozo Šulčiaus individualioji įmonė, kodas 149957060, adresas Putinų g. 29, Alytus

                                       (Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos nesutrumpintas pavadinimas, kodas, buveinė)

toliau vadinama nuomininku, atstovaujama J. Š., a. K. (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini), Alytuje -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas)

pagal įmonės įstatus, -------------------------------------------------------------------------------------------

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

sudarėme šią sutartį:

1. Nuomotojas išnuomoja, o nuomininkas išsinuomoja _1,7938 ha ploto žemės sklypą,

(plotas skaičiais – 0,0001 ha tikslumu)

_Nr._ (duomenys neskelbtini), esantį (duomenys neskelbtini), Alytaus mieste. --------------------------------------------------

 (kadastrinis numeris)                                                                                             (adresas: gatvė, miestas)

2. Žemės sklypas išnuomojamas _devyniasdešimt devyneriems metams, skaičiuojant

                                                                          (nuomos terminas)

nuo šios sutarties sudarymo ir įsigaliojimo dienos.------------------------------------------------------------

3. Išnuomojamo žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.----------------------------------------------------------------

Galimybė keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą, nurodant paskirtį, būdą, numatytus pagal savivaldybės bendrąjį planą, jeigu šis parengtas: galima tik pritarus Alytaus miesto savivaldybės tarybai ir nagrinėjant Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatas.------------------------------------------------------------------------------------

4. Išnuomojamoje žemėje esančių žemės savininkui ar kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių naudojimo sąlygos, naujų statinių ir įrenginių statybos, kelių tiesimo, vandens telkinių įrengimo ir kitos sąlygos, taip pat statinių ir įrenginių tolesnė naudojimo paskirtis pasibaigus žemės nuomos terminui – vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.555, 6.556, 6.557 straipsniais.----------------------------------------------------------------------------------

5. Išnuomojamoje žemėje esančių požeminio ir paviršinio vandens, naudingųjų iškasenų (išskyrus gintarą, naftą, dujas ir kvarcinį smėlį) naudojimo sąlygos: įstatymų nustatyta tvarka.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43) ir jo vėlesniais pakeitimais – elektros linijų apsaugos zonos, saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Kiti žemės naudojimo apribojimai: žemės sklypas naudojamas, naujų statinių ir įrenginių statyba galima pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 16 punktu patvirtinto detaliojo plano sprendinius, taip pat Alytaus miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinius ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-   -  sprendimą Nr. T-      (pridedama).------------------------------------------

8. Žemės servitutai ir kitos daiktinės teisės – nėra---------------------------------------------

9. Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė – 225000 Lt (du šimtai dvidešimt penki ---------

                                                                                                                                                   (suma skaičiais ir žodžiais)

tūkstančiai litų).-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuomotojas turi teisę kas 3 metus perskaičiuoti išnuomoto be aukciono žemės sklypo vertę, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis. Išnuomoto valstybinės žemės sklypo vertė perskaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarime Nr. 205 nustatytas išnuomojamų valstybinės žemės sklypų vertės apskaičiavimo taisykles.----------------------

10. Nuomininkas žemės nuomos mokestį moka pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tarifą nuo valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytos vertės. ------------------------------------------

11. Žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminai – einamųjų metų nuomos mokestis už valstybinę žemę sumokamas iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos. Mokesčio terminas gali būti keičiamas tik teisės aktų nustatyta tvarka.----------------------------------------------------------------------

12. Kiti su nuomojamo žemės sklypo naudojimu ir grąžinimu, pasibaigus nuomos sutarčiai, susiję nuomotojo ir nuomininko įsipareigojimai – vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.--------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Atsakomybė už žemės sklypo nuomos sutarties pažeidimus – pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą.-----------------------------------------------------------------------------------

14. Nuomininkas įsipareigoja laikytis nuomos sutarties ir įstatymų. Už jų nevykdymą jis atsako pagal įstatymus.

15. Įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pasikeitus valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkai ir kitiems reikalavimams, šios sutarties šalys privalo vadovautis priimtais pakeitimais. Savivaldybės tarybai pakeitus žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifą, sumažinus nuomos mokestį arba nuo jo atleidus, šios sutarties šalys privalo vadovautis savivaldybės tarybos sprendimais.

16. Ši sutartis prieš terminą nutraukiama nuomotojo reikalavimu, jeigu žemės nuomininkas naudoja žemę ne pagal sutartyje numatytą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą arba keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, išskyrus atvejus, kai sutartyje numatytas žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties  ir (ar) naudojimo būdo keitimas, taip pat gali būti nutraukiama kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais.

17. Pagal šią sutartį pakeitus žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą, nuomotojas, vadovaudamasis parengtu ir patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu ar žemės valdos projektu, turi patikslinti išnuomoto žemės sklypo kadastro duomenis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastre. Kadastro duomenys keičiami šalies, inicijavusios paskirties ir (ar) būdo keitimą, lėšomis.

18. Prie šios sutarties pridedamas išnuomojamo žemės sklypo planas (M 1:1000) kaip neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis.

19. Sutartį nuomininkas savo lėšomis per 3 mėnesius įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

20. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių vienas paliekamas Alytaus miesto savivaldybėje, kitas egzempliorius įteikiamas nuomininkui.

 

 

Nuomotojas                                                     _____________        ___________________________

                                                                            (parašas)                                            (vardas, pavardė)

 

Nuomininkas                                                   _____________      ___________________________

                                                                            (parašas)                                            (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

Į pradžią