Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-5 2017-01-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. sausio 26 d. Nr. T-5

Alytus

 

 

 

                             Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-04 įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                                             2017 m. sausio 26d.

                                                                                                                                                                             sprendimu Nr.T-5

                     

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

 

               1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – programa) lėšas

 

Eil. Nr.

(1) Programos finansavimo šaltiniai

Lėšos, Eur

1.1.

Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką

74 790,0

1.2.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

36 581,0

1.3.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

29 665,0

1.4.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos

556,0

1.5.

Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4):

141 592,0

1.6.

Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

0,0

1.7.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

0,0

(292,0*)

1.8.

Iš viso (1.6 + 1.7):

 

1.9.

Faktinės ataskaitinio laikotarpio programos lėšos (1.5 + 1.8)

141 592,0

                     (292,0*)

 

Eil. Nr.

(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos

Lėšos, Eur

1.10.

20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

28 318,0

1.11.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

4 830,0

(1 608,0*)

1.12.

Iš viso (1.10 + 1.11):

33 148,0

(1 608,0*)

 

Eil. Nr.

(3) Kitoms programos priemonėms skirtinos lėšos

Lėšos, Eur

1.13.

80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

113 274,0

1.14.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

22 035,0

(31 433,0*)

1.15.

Iš viso (1.13 + 1.14):

135 309,0

(31 433,0*)

 

               2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Panaudota lėšų, Eur

2.1.

Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos

 

2.1.1.

0,0

2.2.

Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės

 

2.2.1.

0,0

 

Iš viso:

 

0,0

 

               3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

 

Programos pavadinimas

Panaudota lėšų, Eur

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

28 078,0

 

        4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos programos lėšos

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

 

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Panaudota lėšų, Eur

4.1.

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės

 

4.1.1.

Varninių paukščių gausos reguliavimo priemonėms finansuoti

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.

Organizavus viešuosius pirkimus, priemonę vykdė tinkamiausiu teikėju pripažinta UAB „Alstapa“.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-01-29.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-02-26.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Vadovaujantis Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento gautomis išvadomis dėl kovų (Corvus frugilegus) gausos reguliavimo tarp Žiburio g. 9 ir Žiburio g. 4, šalia Topolių g. 5B, Sudvajų g. 47, tarp Jaunimo g. 15 ir Kaštonų g. 3, šalia Jazminų g. 4, pėsčiųjų take šalia Statybininkų g. 16, priešais Vingio g. 9, tarp Putinų g. 2, 4 ir Miklusėnų g. 31 buvo išardyti 85 lizdai, varniniai paukščiai 5 dienas Alytaus miesto Klevų g. kapinėse buvo baidomi garsinėmis priemonėmis, iškirsti 4 avarinės būklės medžiai su lizdais. Atlikus darbus 2016-02-26 minėtose teritorijoje varninių paukščių lizdų neliko. Apie įvykdytas varninių paukščių populiacijos gausos reguliavimo priemones nustatyta tvarka informuotas Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas.

 

1 632,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.

Dviračių stovams įsigyti ir įrengti

 1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu, priemonę vykdė UAB „Alstapa“ ir UAB „Tankos“.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-03-09.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-10-20.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

UAB „Alstapa“ pagal su Alytaus miesto savivaldybės administracija sudarytą paslaugų sutartį iš plieno vamzdžio pagamino, sumontavo ir pastatė Alytaus miesto teritorijoje 20 vnt. dviračių stovų (2 371,6 Eur su PVM).

UAB „Tankos“ pagal architekto Laimio Kaziukonio projektą pagamino ir Rotušės aikštėje šalia Alytaus miesto teatro pastatė 3 nerūdijančio plieno stovus (1 495,56 Eur su PVM).  

3 867,0

4.2.

Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės

 

4.2.1.

Atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonėms įsigyti (atliekų ir ekskrementų surinkimo dėžėms įsigyti; plastikiniams maišams šiukšlėms talkų metu rinkti įsigyti)

1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Miesto ūkio skyriai.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-03-24.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-12-02.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu iš UAB „Plastos mažmena“ (už 599,22 Eur su PVM) nupirkta 799 vnt. (rulonėliai po 10 vnt.) 100 l talpos plastikinių maišų šiukšlėms dėti. Maišai yra išplatinti miesto švietimo biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms, įmonėms ir įstaigoms, dalyvaujančioms pavasarinėse aplinkos tvarkymo talkose, akcijos „Darom“ dalyviams bei nurašyti. 

Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu iš UAB „ESE Baltija“ nupirkta 10 vnt. pilkos spalvos ir 28 vnt. žalios spalvos 50 l talpos atliekų surinkimo šiukšliadėžių „Dinova“ (už 1 471,36 Eur su PVM).

2 071,0

 

 

4.3.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės

 

4.3.1.

Bešeimininkėmis atliekomis užterštoms teritorijoms išvalyti ir sutvarkyti, padangų atliekoms sutvarkyti

1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Miesto ūkio skyriai. Priemonė buvo vykdoma pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Nivelsta“ sutartį. Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu, priemonę vykdė UAB „Toksika“ Alytaus filialas.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-03-02.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-12-28 .

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

3.1. Organizuodama grunto valymo darbus, įvykus avarijoms, kai nežinomas teršėjas arba užterštas teritorijas būtina sutvarkyti nedelsiant, siekdama išvengti (sumažinti) neigiamą poveikį aplinkai, Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (pagal su savivaldybe sudarytą bendradarbiavimo sutartį) naudodama sorbentus sutvarkė ir išvalė 14 užterštų miesto teritorijų. Atliekas tvarkančios įmonės UAB „Toksika“ Alytaus filialui buvo perduota  142 kg pavojingomis medžiagomis užterštų sorbentų. UAB „Toksika“ Alytaus filialas priima pavojingomis medžiagomis užterštus sorbentus, laikinai juos saugoja ir perduoda atliekų tvarkytojui). UAB „Toksika“ Alytaus filialui už paslaugas sumokėta 44,68 Eur.

Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-03 įsakymu Nr. DV-432 patvirtinto Išsiliejusių naftos produktų ir kitų teršalų valymo iš grunto ir vandens darbų organizavimo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo 18 punktu, tuo atveju, kai teršėjas (fizinis ar juridinis asmuo) yra žinomas, jis privalo apmokėti už užterštai teritorijai sutvarkytą panaudotą sorbentų kiekį bei surinktų teršalų sutvarkymą (panaudotų sorbentų kaina ir surinktų teršalų sutvarkymo išlaidos). Už patirtas surinktų teršalų sutvarkymo išlaidas, kai žinomas teršėjas, savivaldybei buvo grąžinta 7,86 Eur. Tokiu būdu buvo sutaupytos šiai priemonei vykdyti skirtos lėšos (faktiškai surinktų teršalų sutvarkymas kainavo 36,82 Eur).

3.2. UAB „Nivelsta“ išvalė ir sutvarkė bešeimininkėmis atliekomis užterštą buvusių metalinių laikinų garažų teritoriją (esančią šalia Alytaus Klevų gatvės kapinių). Buvo sutvarkyta 11 000 m2 ploto užteršta bešeimininkėmis atliekomis teritorija. Iš šios teritorijos išvežta ir perduota atliekų tvarkytojams 48,862 t atliekų. Už paslaugas sumokėta 17 500,0 Eur.

3.3. UAB „Metaloidas“ išvežė ir sutvarkė 102,92 t bešeimininkių naudotų padangų atliekų už  4 201, 55.

21 738,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės

 

4.4.1.

Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringui vykdyti

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, pagal paslaugų sutartį požeminio vandens monitoringo vykdymo darbus vykdė UAB „Vilniaus hidrogeologija“.

2. Priemonė vykdoma pagal parengtą ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimu Nr. T-66 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo 2016–2019 metų programą.

Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-03-30.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-12-31.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Parengta Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo 2016 metų ataskaita.  

3 981,0

4.4.2.

Savivaldybės aplinkos monitoringo programai parengti

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, pagal paslaugų sutartį Alytaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017–2022 m. programą parengė Aleksandro Stulginskio universitetas.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-02-15.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-12-31.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T-349 patvirtinta  Alytaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017–2022 m. programa.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – organizavus viešuosius pirkimus, 2017 m. pagal parengtą programą bus pradėtas vykdyti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringas.

5 000,0

4.4.3.

Vandens telkinių pakrantėms valyti ir tvarkyti

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu, darbus vykdė VšĮ „Alytaus infrastruktūra“.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-03-09.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-08-12.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ du kartus valė ir tvarkė Didžiojo, Mažojo ir Pirmojo Alytaus Dailidės ežerėlių pakrantes:

3.1. 2016 m. gegužės 30, 31 ir liepos 18, 19 d. nušienauti Didžiojo Dailidės ežerėlio makrofitų sąžalynai ir pakrantės. Nušienauta masė išvežta į Alytaus rajone, Takniškių kaime esančią žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.

3.2. 2016 m. birželio 9 d. ir liepos 4, 5, 7 d. nušienauti Pirmojo Alytaus Dailidės ežerėlio makrofitų sąžalynai ir pakrantės. Nušienauta masė išvežta į Alytaus rajone, Takniškių kaime esančią žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.

3.3. 2016 m. gegužės 25, 26 ir liepos 12, 13 d. nušienauti Mažojo Dailidės ežerėlio makrofitų sąžalynai ir pakrantės. Nušienauta masė išvežta į Alytaus rajone, Takniškių kaime esančią žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Didžiojo, Mažojo ir Pirmojo Alytaus Dailidės ežerėlių pakrantes planuojama valyti ir tvarkyti 2017 m.

3 000,0

4.4.4.

Priemonėms (sorbentams), reikalingoms avarijų padariniams likviduoti, įsigyti

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-03-31.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-04-28.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Organizavus viešuosius pirkimus iš UAB „Sorb Chem“ (Titnago g. 12, Vilnius) nupirkta priemonių (sorbentų), reikalingų avarijų padariniams likviduoti, už 300,0 Eur.

Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba yra sudariusios bendradarbiavimo sutartį, pagal ją savivaldybė yra įsipareigojusi nupirkti ir perduoti Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai priemones ir medžiagas, skirtas išsiliejusiems naftos produktams, tepalams ir pan. valyti iš vandens ir grunto. Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba įsipareigojusi šiomis medžiagomis operatyviai atlikti vandens ir grunto valymo darbus, išsiliejus naftai ir kitoms medžiagoms, kai nežinomas teršėjas arba užterštas teritorijas būtina sutvarkyti nedelsiant Alytaus miesto teritorijoje.

Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-03 įsakymu Nr. DV-432 patvirtinto Išsiliejusių naftos produktų ir kitų teršalų valymo iš grunto ir vandens darbų organizavimo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo 18 punktu, tuo atveju, kai teršėjas (fizinis ar juridinis asmuo) yra žinomas, jis privalo apmokėti už užterštai teritorijai sutvarkytą panaudotą sorbentų kiekį bei surinktų teršalų sutvarkymą (panaudotų sorbentų kaina bei surinktų teršalų sutvarkymo išlaidos). Už patirtas panaudotų sorbentų kiekio įsigijimo išlaidas, kai žinomas teršėjas, savivaldybei buvo grąžinta 36,53 Eur. Tokiu būdu buvo sutaupytos šiai priemonei vykdyti skirtos lėšos ir faktiškai panaudota 263,47 Eur.

4. Įsigyta įranga ar prekės:

Alytaus miesto savivaldybės administracija nupirko 30 l naftos produktų skaidymo priemonės „Sintan“ ir 90 kg DLD010 biraus hidrofobinio absorbento, juos perdavė Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.

Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2016 m. sutvarkė ir išvalė 14 užterštų miesto teritorijų. 

264,0

4.5.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės

 

4.5.1.

Aplinkosaugos švietimo projektams įgyvendinti:

 

 

4.5.1.1.

Aplinkosaugos švietimo projektas – aplinkosauginiai klipai „Diena be automobilio“, „Auginkime gyvūnus atsakingai“

 

1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga Alytaus regioninė televizija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-03-29.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-09-30.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

parengti ir Dzūkijos televizijos transliuoti socialiniai klipai „Diena be automobilio“, „Auginkime gyvūnus atsakingai“

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2017 m.

600,0

4.5.1.2.

Aplinkosaugos švietimo projektas – „EkoMisija“ (laidos, rubrikos, garso reklamų sukūrimas ir transliacija)

1. Priemonės vykdytoja – UAB „Alytaus radijas“.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-03-07.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-09-30.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

parengti ir Alytaus radijo stoties FM99 transliuoti reklaminiai garso anonsai: pasaulinei Žemės dienai, Žemės valandai paminėti, garso anonsas, skirtas Europos judriajai savaitei ir akcijai „Mieste be savo automobilio“, atliekų mažinimo savaitei.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2017 m.

1 000,0

4.5.1.3.

Aplinkosaugos švietimo projektas – „EKO miestas“

1. Priemonės vykdytoja – UAB „Almoro“.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-03-31.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-07-01.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

UAB „Almoro“ parengė ir naujienų portale www.alytusplius.lt publikavo 5 straipsnius, interviu, reportažus apie aplinkai draugišką gyvenimo būdą.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2017 m.

400,0

4.5.1.4.

Aplinkosaugos švietimo projektas – Žemės valanda Alytuje

1. Priemonės vykdytojas – VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-03-07.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-04-08.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

2016-03-19 Rotušės aikštėje organizuotas Žemės valandos minėjimas. Žemės valandos dalyviai iš žvakučių sudėliojo ir uždegė simbolinę kompoziciją. Miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius valandai simboliškai išjungė Rotušės aikštės apšvietimą.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2017 m.

300,0

4.5.1.5.

Aplinkosaugos švietimo projektas – Draugiškos Kalėdos

1. Priemonės vykdytojas – VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-03-23.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-12-05.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Atliekų mažinimo savaitės metu organizuoti edukaciniai užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre organizuota darbų paroda, viktorina.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2017 m.

300,0

4.5.1.6.

Aplinkosaugos švietimo projektas – Informacinių leidinių, skirtų pažinti Alytų pėsčiomis ir dviračiais, leidyba

 

1. Priemonės vykdytojas – VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-03-17.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-10-10.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Išleisti lankstinukai „Pėsčiomis po Alytų“ (1 000 vnt.) ir „Dviračių takai Alytuje“ (2 000 vnt.). Išleisti lankstinukai dalijami miesto gyventojams, svečiams.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2017 m.

 800,0

4.5.1.7.

Aplinkosaugos švietimo projektas – „Mokomės gamtoje ir su gamta“

 

1. Priemonės vykdytoja – VšĮ „Alytaus infrastruktūra“.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-03-22.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-06-30.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Alytaus miesto mokiniams suorganizuotos pažintinės ekskursijos į Metelių regioninį parką (3 vnt.) ir pravestos 2 pažintinės ekskursijos į Vidzgirio botaninio draustinio ekologinį-mokomąjį taką. Ekskursijose dalyvavo  Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai ir mokiniai, Alytaus sutrikusio vystymosi namų auklėtiniai. Iš viso projekte dalyvavo 137 asmenys.

510,0

 

4.5.1.8.

Aplinkosaugos švietimo projektas  – Paukščių palydos – 2016

1. Priemonės vykdytoja – VšĮ „Alytaus infrastruktūra“.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-03-22.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-09-30.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos mokiniams organizuota išvyka į Metelių regioninį parką stebėti išskrendančių paukščių. Projekte dalyvavo 30 mokinių, juos lydinčių mokytojų.

 120,0

4.5.1.9.

Aplinkosaugos švietimo projektas – Alytaus miesto gyventojų – pagyvenusių žmonių (senjorų) aplinkosauginis mokymas

1. Priemonės vykdytoja – Alytaus kolegija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-03-30.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-12-27.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Alytaus trečiojo amžiaus universiteto klausytojams parengta aplinkosauginio mokymo metodinė medžiaga, pravestas paskaitų ciklas „Aplinkos apsauga Alytaus regione“, suorganizuotos ekskursijos į UAB „Dzūkijos vandenys“.

200,0

4.5.1.10.

Aplinkosauginio švietimo projektas – „Dzūkijos krašto gamta“

1. Priemonės vykdytoja – asociacija „Mūsų Dainava“.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-03-21.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-07-05.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose buvo organizuotos 5 paskaitos aplinkosaugos temomis, 6 parodos „Dzūkijos krašto gamta“. Mokiniams organizuotos išvykos į Žuvinto biosferos rezervatą, Metelių regioninį ir Dzūkijos nacionalinį parką.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2017 m.

600,0

4.5.1.11

Aplinkosaugos švietimo projektas – Judrioji savaitė

 

 

1. Priemonės vykdytojas – BĮ Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-04-01.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-10-03.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Projektas skirtas Europos judriajai savaitei ir akcijai „Mieste be savo automobilio“ paminėti. Rugsėjo 20 d. Jaunimo parke organizuotos Linksmosios estafetės Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras rugsėjo 20 d. kartu su Alytaus „Alytus Nordic Walking Club“ organizavo šiaurietiško ėjimo žygį.

Rugsėjo 22 d. Jaunimo parke Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams organizavo orientacines varžybas „Būk ne tik vikrus, bet ir gudrus“.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2017 m.

400,0

4.5.1.12.

Aplinkosaugos švietimo projektas – „Pažvelk žemės akimis“

1. Priemonės vykdytoja – Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-03-07.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-04-05.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Rotušės aikštėje organizuotas renginys „Pažvelk žemės akimis“, skirtas pasaulinei Žemės dienai paminėti. Akcijoje dalyvavo 440 Alytaus miesto pradinių klasių mokinių.

400,0

4.5.1.13.

Aplinkosaugos švietimo projektas – „Saugok gamtą, ją pažindamas“

1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Piliakalnio pagrindinė mokykla.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-03-17.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-10-31.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Mokykloje organizuota viktorina „Pažinkime saugomas teritorijas“, skirta pasaulinei Žemės dienai paminėti. Mokiniams organizuota išvyka į Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentą, pažintinė ekskursija į Dzūkijos nacionalinį parką.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2017 m.

          300,0

4.5.1.14.

Aplinkosaugos švietimo projektas – „Žalioji karta“

1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-03-17.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-06-28.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Mokykloje organizuotas renginys „Mes – Žemės vaikai“, skirtas pasaulinei Žemės dienai paminėti, organizuota Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos ir Alytaus lopšelių-darželių „Saulutė“ ir „Pasaka“ piešinių paroda „Žaliasis pasaulis“, eilėraščių konkursas. Mokiniai gamino inkilus, tvarkė aplinką, sodino išaugintas gėles.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2017 m.

200,0

4.5.1.15.

Aplinkosaugos švietimo projektas – Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos bendruomenės įtraukimas į aplinkos taršos mažinimo problemų sprendimą

1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla.

2. Priemonės vykdymo pradžios data –2016-03-17.

Priemonės įvykdymo pabaigos data –2016-06-30.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokykloje organizuoti renginiai, skirti pasaulinei Žemės dienai paminėti, pavasarinės talkos. Mokykloje organizuotas konkursas-viktorina „Mažiau šiukšlių“, kuriame dalyvavo Alytaus šv. Benedikto gimnazijos, Alytaus „Volungės“ ir Vidzgirio pagrindinių mokyklų mokiniai.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2017 m.

100,0

4.5.1.16.

Aplinkosaugos švietimo projektas – Ekspedicija: Metelių regioninis parkas

1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Jotvingių gimnazija.

2. Priemonės vykdymo pradžios data –2016-03-23.

Priemonės įvykdymo pabaigos data –2016-10-10.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

40 Alytaus Jotvingių gimnazijos mokinių organizuota 3 dienų stovykla Metelių regioniniame parke. Mokiniams buvo pravestos integruotos biologijos, lietuvių kalbos, informacinių technologijų, ekonomikos, matematikos pamokos, pažintinės ekskursijos „Tarpežerių miškais ir pelkėmis“, „Pelkės ekosistema“, žygiai po Metelių regioninį parką.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2017 m.

300,0

4.5.2.

Aplinkosaugos renginiams organizuoti, leidinių aplinkosaugos tema spausdinimo (leidybos), įsigijimo, platinimo darbams finansuoti:

 

 

4.5.2.1.

Alytaus miesto 2016 metų aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros organizavimas

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Buvo organizuota Alytaus miesto 2016 metų aplinkos tvarkymo konkursinė apžiūra.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-06-01.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-11-25.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

3.1. Organizavus viešuosius pirkimus, iš I. Vaitkienės IĮ „Aibės matas“ nupirkta 21 vnt. graviruotų padėkų ant medinio pagrindo.

3.2. Organizavus viešuosius pirkimus, UAB „Diza“ apmokėta už išleistą fotografijų leidinį „Alytaus miesto 2016 m. aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojai“ (40 vnt.).

3.3. Nugalėtojams pasveikinti nupirkta 21 vnt. 50 Eur vertės dovanų kortelių, gėlių.

3.4. 2016-11-22 organizuota Alytaus miesto 2016 m. aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojų pagerbimo ceremonija. Nugalėtojams įteiktos padėkos, dovanų kortelės, leidiniai, gėlės.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – konkursinę apžiūrą planuojama organizuoti 2017 m.

2 133,0

4.5.2.2.

Pasaulinei Žemės dienai paminėti skirtoms Žemės vėliavoms įsigyti

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-01-25.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-03-01.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu iš IĮ „AKA Baltic“ nupirkta 34 vnt. Žemės vėliavų. Nupirktos vėliavos pagal prašymus perduotos Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms.

1 020,0

4.5.2.3.

Savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ prenumerata

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-12-06.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-12-15.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu iš VšĮ Ekologinio švietimo centro nupirkta 2 vnt. savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ prenumerata 2017 m. Savaitraštis užprenumeruotas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriui ir VšĮ „Alytaus infrastruktūra“.

86,0

4.6.

Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės

 

4.6.1.

Želdynams miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, miesto parkuose kurti, želdiniams veisti (medžių ir krūmų sodinukams, gėlių daigams įsigyti, pasodinti ir prižiūrėti; želdiniams tvarkyti (medžiams genėti, pavojų keliantiems medžiams šalinti ir kitoms želdinių sanitarinės būklės gerinimo priemonėms įgyvendinti); želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti:

 

 

 

 

4.6.1.1.

Medžių ir krūmų sodinukų, gėlių daigų įsigijimas

1. Priemonės vykdytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-02-12.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-12-15.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Organizavus viešuosius pirkimus iš Tomo Pankos medelyno ir Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkio Alytaus miesto teritorijai apželdinti nupirkta medžių, krūmų ir rožių sodinukų.

4. Įsigyta įranga ar prekės

Iš Tomo Pankos medelyno nupirkta 2 518 vnt. medžių ir krūmų sodinukų (tarp jų stambesnių augalų gatvėms apželdinti –  32 vnt. bukų sodinukų).

Iš Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkio nupirkta 205 vnt. rožių sodinukų.

Iš viso miesto teritorijai apželdinti įsigyta 2 723 vnt. želdinių sodinukų.   

14 960,0

4.6.1.2.

Medžių ir krūmų sodinukų parvežimas ir pasodinimas

1. Priemonės vykdytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoja UAB „Irgita“ sudaryta sutartis.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-08-02.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-12-31.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Organizavus viešuosius pirkimus, priemonės vykdytoja UAB „Irgita“ pasodino 306 vnt. dekoratyvinių medžių ir krūmų sodinukų: šalia kino teatro „Dainava“ pasodino 7 vnt. kadagio gulsčiojo, f. žemaūgė, ‘Nana‘ sodinukų; Daugų gatvės kapinėse 2 vnt. padrikojo, f. ‘Golden Carpet‘, ir 50 vnt. kadagio  tarpinio, f. ‘Old Gold‘, 24 vnt., kukmedžio tarpinio, f. ‘Hicksii‘, sodinukų; šalia Vilniaus ir S. Dariaus ir S. Girėno gatvių sankirtos pasodino 16 vnt. kadagio  tarpinio, f.  ‘Old Gold‘, ir 20 vnt. hortenzijos šluotelinės, f. ‘Pink Winky‘; šalia Naujosios g. 13 – 60 vnt. kalninių pušų; šalia PC „Nemunas“ – 7 vnt. gledičijų tridyglių, f. geltonlapė ‘Spectrum‘ (sodinukams uždėtos apsaugos nuo medžio kamieno pažeidimų šienavimo metu); šalia Naujosios ir Jazminų gatvių sankirtos pasodino 16 vnt. lanksvos japoninės, f. ‘Albiflora‘, 37 vnt. veigelės gražiažiedės, f. ‘Victoria‘, ir 5 vnt. smailialapių vyšnių, f. koloninė,  ‘Amanogawa‘ sodinukų; šalia Naujosios ir Raudonkalnio gatvių sankirtos pasodino 30 vnt. lanksvų japoninių, f.  ‘Little Princes‘, Putinų gatvės pramonės rajono dalyje pasodino 32 vnt. bukų paprastųjų (sodinukams uždėtos apsaugos nuo medžio kamieną pažeidimų šienavimo metu).

 5 592,0

4.6.1.3.

Pasodintų medžių priežiūra

1. Priemonės vykdytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Vadovaujantis aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87,  naujai pasodinti medžiai prižiūrimi (laistomi, tręšiami) trejus metus. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoja UAB „Ordo“ sudarytos sutartys.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-01-01

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-12-31.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Pagal 2015 m. sudarytą sutartį UAB „Ordo“ vykdė Margio g. žaliojoje skiriamojoje juostoje pasodintų 12 vnt. paprastojo kaštono sodinukų priežiūros darbus.

Pagal 2014 m. sudarytą sutartį UAB „Ordo“ vykdė Aušros g. 44 vnt. žaliajame plote pasodintų baltažiedžių akacijų rutulinės f., Margio g., Alytuje, žaliojoje skiriamoje juostoje paprastojo kaštono (1 vnt.), A. Juozapavičiaus g., Alytuje, žaliojoje skiriamoje juostoje – mažalapės liepos (1 vnt.); Statybininkų g., Alytuje, žaliojoje juostoje tarp gatvės ir šaligatvio – mažalapės liepos (1 vnt.) priežiūros darbus.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – 2017 m. planuojama prižiūrėti želdinius pagal  2015 m. su UAB „Ordo“ ir 2016 m. su UAB „Irgita“ sudarytas sutartis.

1 034,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2.4.

Želdinių, kurių priežiūra nevykdoma, laistymas

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu, darbus vykdė VšĮ „Alytaus infrastruktūra“.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-02-11.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-10-07

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ 2016 m. birželio 8, 9, rugsėjo 16 d. palaistė 266 vnt. naujai pasodintų medžių ir 110 vnt. krūmų, kurių priežiūra jau pasibaigusi. A. Sakalausko g. buvo laistomi šermukšniai, Jotvingių g. vienapiestės gudobelės, Pirmojo Alytaus aikštėje (A. Juozapavičiaus g.) – platanalapio klevo sodinukai, Žaliojoje g. ir Senamiesčio skvere laistytos Sarženo vyšnios, Rotušės a. – tridyglės gledičijos, Vilties g. – liepos, Pulko g. – klevas, Margio g. – kaštonai, Rotušės aikštėje ir Žaliojoje g. buvo laistomi krūmai.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – naujus pasodintus želdinius, kurių priežiūra pasibaigusi, esant sausroms, planuojama laistyti 2017 m.

1 151,0

4.6.2.5.

Pavojų keliančių medžių pašalinimas

1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Miesto ūkio skyriai. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoja UAB „Ordo“ sudaryta sutartis.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-01-13.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-12-28.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Pagal savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus išduotus leidimus kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus buvo išpjauti avarinės būklės, sausi, pažeisti puvinio ir ligų medžiai, augantys miesto bendrojo naudojimo teritorijose žaliuosiuose plotuose, šaligatviuose, prie gyvenamųjų namų, prie elektros linijų, pašalinti nulaužti, vėtros išversti medžiai, išraunant arba išfrezuojant kelmus, iškirsti savaiminės kilmės krūmai; atkurti, vykdant kelmų rovimo arba frezavimo darbus, pažeisti šaligatviai ir žalieji plotai.  2016 m. iškirsta 323 vnt. medžių, 379,5 m2 krūmų. Vykdant kelmų rovimo darbus atkurta ir užsėta 134,5 m2 žolės. UAB „Ordo“ už suteiktas paslaugas sumokėta 17 702,03 Eur. Už eismo įvykio metu nulaužto medžio išpjovimo darbus draudimo bendrovė „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialas Savivaldybei grąžino 57,21 Eur. Tokiu būdu buvo sutaupytos šiai priemonei vykdyti skirtos lėšos ir faktiškai panaudota 17 644,82 Eur.

 

17 645,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2.6.

Medžių ir krūmų genėjimas

1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Miesto ūkio skyriai. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoja UAB „Irgita“ sudaryta sutartis.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-03-02.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-12-30

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

UAB „Irgita“ pagal savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus išduotus leidimus kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus Alytaus miesto gatvėse vykdė genėjimo darbus. Buvo genimi Rotušės a., Senamiesčio skvere, Dzūkų g., Santaikos g., Daugų g. (ąžuolai), S. Dariaus ir S. Girėno g., Vilniaus g., Kepyklos g., Šaltinių g., Žuvinto g., Naujoji g., Margio g., Kauno g., skvere tarp Žiburio g. 9 ir Naujosios g., Žiburio g. nuo stadiono, Ligoninės g., Vakaro g., Birutės g., Statybininkų g., Sūduvos g., Sudvajų g., Kaštonų g., Vytauto gatvėse augantys želdiniai. Iš viso buvo nugenėti 1 638 medžiai.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – 2017 m. planuojama genėti Alytaus miesto želdinius.

14 490,0

4.6.2.7.

Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. 2014 m. organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoju Vytauto Didžiojo universitetu sudaryta sutartis.

2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2016-08-03.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-10-20.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Vadovaujantis Želdynų įstatymu, pagal parengtą ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimu Nr. T-270 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2014–2018 metų programą 2016 m. buvo vykdyta želdynų ir želdinių būklės stebėsena bei pateikta ataskaita.

4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėseną planuojama tęsti 2017 m.

3 765,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2.8.

Medžių skersmens matavimo prietaisų metrologinės patikros atlikimas

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.

2. Priemonės vykdymo pradžios data –2016-01-25.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-02-09.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu, AB „Vilniaus metrologijos centras“ Kauno filialas atliko žerglių ir ruletės metrologinę patikrą.

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – atlikus žerglių ir ruletės metrologinę patikrą išrašyti patikros sertifikatai, jie galioja iki 2019-02-05. Patikrintus įrankius naudoja Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, matuodama medžių kamienų skersmenį.

18,0

4.6.2.

Želdynų ir želdinių tvarkymo įrangai įsigyti

1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.

2. Priemonės vykdymo pradžios data –2016-02-09.

Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2016-09-29.

3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas

Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu, iš UAB „Lankava“ nupirktos dvi krūmapjovės,  vienas motorinis pjūklas, iš UAB „Helvyta“ nupirkti du motoriniai nupūtimo įrenginiai.

4. Įsigyta įranga ar prekės

Iš UAB „Lankava“ nupirktos dvi krūmapjovės,  vienas motorinis pjūklas, iš UAB „Helvyta“ nupirkti du motoriniai nupūtimo įrenginiai.

5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – nupirkta želdynų ir želdinių tvarkymo įranga, vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-29 įsakymu Nr. DV-273 ir 2016-09-29 įsakymu Nr. DV-899, panaudos pagrindais perduota VšĮ „Alytaus infrastruktūra“.

2 500,0

 

Iš viso:

 

112 477,0

 

 

 

 

    5.   Ataskaitinio laikotarpio programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

 

Eil. Nr.

Programos priemonių grupės pavadinimas

Lėšų likutis, Eur

5.1.

Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

(1.8–2)

0,0

(292,0*)

5.2.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3)

5070,0

(1 608,0*)

5.3.

Kitų programos aplinkosaugos priemonių grupė

(1.15–4)

22 832,0

 (31 433,0*)

5.4.

Iš viso

27 902,0

(33 333,0*)

 

¬ – Vyriausybei priėmus sprendimą kreiptis į teismą dėl AB banko „Snoras“ bankroto bylos iškėlimo, Alytaus miesto savivaldybės AB banko „Snoras“ sąskaitoje liko įšaldytos lėšos (pažymėtos žvaigždutės simboliu), kuriomis savivaldybė negalėjo disponuoti. Tai yra ankstesnio ataskaitinio laikotarpio lėšų likutis, nurodytas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-02-09 sprendimu Nr. T-13 patvirtintoje Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo ataskaitoje

__________________________

 

 

 

 


 

Į pradžią