Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-363 2016-12-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL I. JAUNEIKIENĖS PASKYRIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL I. JAUNEIKIENĖS PASKYRIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T-363

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013-12-19 įsakymu Nr. V-1254 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 7.1 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. T-166 patvirtintų Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos nuostatų 28.3.1 papunkčiu, atsižvelgdama į Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos 2016-12-06 raštą Nr. SD-491(1.17.) „Dėl Irmos Jauneikienės paskyrimo laikinai eiti Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Paskirti nuo 2016 m. gruodžio 31 d. laikinai eiti Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas Irmą Jauneikienę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, iki tol, kol konkurso būdu bus atrinktas ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu paskirtas Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktorius.

2. Neteko galios.

2017 m. vasario 23 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-72 redakcija

                       

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią