Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-352 2016-12-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T-352

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 27 straipsnio 2, 6 dalimis, Vyriausybės 2001-10-19 nutarimu Nr. 1250 patvirtinto Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo 8.1, ir 12.2 papunkčiais, atsižvelgdama į savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-25 įsakymą Nr. DV-999Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo“, Švietimo informacinių technologijų centro 2016-11-04 raštą Nr. 90-(1.)-D3-432 „Dėl sutikimo nurašyti valstybės turtą“, Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos 2016-11-22 raštą Nr. IS-857 „Dėl leidimo nurašyti valstybės turtą“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nurašyti ir likviduoti pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti fiziškai, funkciškai (technologiškai) nusidėvėjusį valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu savivaldybės patikėjimo teise valdomą ilgalaikį nematerialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 626,65 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 626,65 Eur, likutinė vertė 0,00  Eur, ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 828,78 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 828,78 Eur, likutinė vertė 0,00  Eur, trumpalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 385,50 Eur, pagal priedą (turtu  naudojosi Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla).

2. Įgalioti Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos direktorė Editą Matulevičienę likviduoti sprendimo 1 punkte nurodytą turtą teisės aktų nustatyta tvarka iki 2017 m. sausio 31 dienos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 22 d.

sprendimo Nr. T-352

priedas

 

 

 NURAŠOMO IR LIKVIDUOJAMO VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO

SĄRAŠAS

 

 

I. Ilgalaikis nematerialusis turtas

 

Eil. Nr.

Inventorinis Nr.

Turto pavadinimas

Eksplo-atacijos pradžia

Kiekis, vnt.

Įsigijimo vertė, Eur

Nusidėvė-jimas, Eur

Likutinė vertė, Eur

1.                                      

01000940

PĮ MKP  „Abi World“

2005

1

8,40

8,40

0,00

2.                                      

01000960

PĮ MKP „Lietuvos kalbos bendrinė tartis“

2005

1

4,92

4,92

0,00

3.                                      

01000970

„Front Page 2000 Wim 32Ae“ CD

2005

1

69,66

69,66

0,00

4.                                      

01001000

Programa „English+“ (11 licencijų)

2005

1

484,61

484,61

0,00

5.                                      

01000980

„Office Pro 2000 SR1 W32 Lt“

2005

1

29,53

29,53

0,00

6.                                      

  01000990

„Office Pro 2000 KIT“ lietuviška dokumentacija

2005

1

29,53

29,53

0,00

 

Iš viso

 

 

6

626,65

626,65

0,00

 

II. Ilgalaikis materialusis turtas

 

Eil. Nr.

Inventorinis Nr.

Turto pavadinimas

Eksplo-atacijos pradžia

Kiekis, vnt.

Įsigijimo vertė, Eur

Nusidėvė-jimas, Eur

Likutinė vertė, Eur

1.

1490980

 

Kompiuteris „Vector SK-AK01/02“

2004

1

521,55

521,55

0,00

2.

01491010

Spausdintuvas „Brother HL-1250“

2005

1

307,23

307,23

0,00

 

Iš viso

 

 

2

828,78

828,78

0,00

 

III. Trumpalaikis materialusis turtas

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Eksploatacijos pradžia 

Kiekis,

vnt.

Kaina, Eur

Įsigijimo

 vertė, Eur

1.

Monitorius „Vector 17“

2007

2

192,7475

385,50

 

Iš viso

 

2

 

385,50

___________________________________________

 

Į pradžią