Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-311 2016-11-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T-311

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-293 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašą, A. J. 2016 m. lapkričio 4 d. prašymą dėl atleidimo nuo žemės mokesčio, Z. J. 2016 m. lapkričio 7 d. prašymą dėl atleidimo nuo žemės mokesčio, N. R. 2016 m. lapkričio 7 d. prašymą dėl atleidimo nuo žemės mokesčio, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Atleisti savivaldybės biudžeto sąskaita bendrasavininkes A. J., Z. J. ir N. R. nuo 2016 metų 255,10 Eur žemės mokesčio už nuosavybės teise priklausančią 2,1754 ha žemės sklypo dalį, esančią (duomenys neskelbtini), Alytuje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią