Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-335 2016-11-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "GIRINUKAS" DIREKTORIAUS SKYRIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T-335

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Švietimo įstatymo 59 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013-12-19 įsakymu Nr. V-1254 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 7.1 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimu Nr. T-304 patvirtintų Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ nuostatų 6.2 papunkčiu, atsižvelgdama į Pretendentų Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos 2016-09-30 protokolą Nr. TV-25-(4.11) ir Rasos Naujalienės 2016-11-07 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Skirti nuo 2016 m. lapkričio 25 d. Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ direktore Rasą Naujalienę.  

2. Neteko galios.

2017 m. vasario 23 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-68 redakcija

 

3. Pavesti Alytaus miesto savivaldybės merui sudaryti neterminuotą darbo sutartį su Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ paskirtąja direktore Rasa Naujaliene.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią