Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-299 2016-10-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO ALYTAUS MIESTE 2017-2020 METAIS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO ALYTAUS MIESTE 2017-2020 METAIS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. spalio 27 d. Nr. T-299

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-19 nutarimu Nr. 904 „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos patvirtinimo“, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero 2016-03-22 potvarkį Nr. M-9 „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste programos parengimo grupės“, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste
2017–2020 metų programą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. spalio 27 d.

  sprendimu Nr.T-299 

 

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO ALYTAUS MIESTE 2017–2020 METŲ PROGRAMA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste 2017–2020 metų programa (toliau – programa) parengta, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymą dalyvauti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programoje.

2. Programa nustato Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste tikslą, uždavinius ir jų įgyvendinimo priemones, numatomus finansavimo šaltinius ir laukiamus rezultatus.

3. Programoje vartojamos sąvokos:

3.1. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programa – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 904 patvirtinta programa.

3.2. Lietuvos valstybės atkūrimo  šimtmečio minėjimo Alytaus mieste 2017–2020 metų programa – Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinama programa.

3.3. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste 2017–2020 metų programos įgyvendinimą koordinuojanti grupė – Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkiu sudaryta grupė.

4. Kitos programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

                     

                      5. Lietuvos valstybė 2018 m. vasario 16 d. minės reikšmingą ir išskirtinę Lietuvos istorijos datą – šimtąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Tai įvykis, kuriuo pradėta atkurti nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos valstybės istorija, ir pirmasis ryžtingas žingsnis į dabartinę modernią Lietuvos valstybę. Iš Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų rankų buvo gauti ne tik valstybės pamatai, bet ir priesakas valstybę saugoti, turtinti ir gražinti. Lietuvos valstybės sukaktį pažymės visa šalis. Pirmąkart bus minimas jubiliejus visoje šalies teritorijoje.

                      6. Suvokdamas Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo ir paskesnių įvykių ypatingą reikšmę Lietuvos valstybingumui, Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. XI-1996 „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais“ paskelbė 2018 metus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais.

                      7. Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. balandžio 26 d. nutarimą Nr. XI-1996, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 904 patvirtino Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą.   

                      8. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarime Nr. 904 pateiktą siūlymą dalyvauti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programoje,  parengta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste 2017–2020 metų programa.

 

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

9. Programos tikslas – deramai paminėti atkurtos modernios Lietuvos pirmąjį šimtmetį, ypač daug dėmesio skirti visuomenės valstybinės savivokos ir pilietinės atsakomybės ugdymui, siekiant įtvirtinti nuostatą, kad Lietuvos valstybė yra tęstina ir amžina savo prigimtinėmis, susikurtomis, perimtomis kultūrinėmis ir valstybinėmis formomis, šių formų kūrybinga raida kintančiomis istorinėmis aplinkybėmis.

10. Programos tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:

                      10.1. Skatinti pažinti ir domėtis savo valstybės istorija.

10.2. Puoselėti lietuvišką tapatybę ir jos reikšmę valstybės stiprinimui.

10.3. Aktualizuoti ir skleisti kovų už nepriklausomybės apgynimą svarbą.

11. Programos principai yra šie:

                      11.1. atvirumas – programa atvira visų Alytaus bendruomenės narių, įstaigų, organizacijų  ir asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų pasiūlytoms šimtmečio minėjimo idėjoms;

                      11.2. valstybiškumas – programa parengta atsižvelgiant į savivaldybei aktualias Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos nuostatas;

11.3. kryptingumas – iš surinktų idėjų parengta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste programa ir numatyti jos įgyvendinimo veiksmai;

                      11.4. visuotinumas – visa Alytaus miesto bendruomenė kviečiama rengti ir įgyvendinti savas šimtmečio minėjimo programas ir projektus.

12. Programos įgyvendinimo veiksmai pateikti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste 2017–2020 metų programos priemonių plane (pridedama).

 

IV SKYRIUS

FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR ATSISKAITYMAS UŽ PROGRAMOS VYKDYMĄ

 

13. Numatomi šie programos įgyvendinimo finansavimo šaltiniai:

13.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;

13.2. savivaldybės biudžeto lėšos;

13.3. kitos teisėtai gautos lėšos.

                      14. Programos įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Alytaus mieste 2017–2020 metų programos įgyvendinimą koordinuojanti grupė (toliau – Programą koordinuojanti grupė).

                      15. Programą koordinuojanti grupė, įvertinusi programą įgyvendinančių institucijų, įstaigų ir organizacijų informaciją apie vykdymo rezultatus, kasmet iki gruodžio 1 d. parengia programos įgyvendinimo metų ataskaitą, pasiūlymų dėl tolesnio programos vykdymo projektą ir jį  teikia svarstyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitetui.

                      16. Kultūros, švietimo ir sporto komitetui pritarus, planas kasmet gali būti tikslinamas atsižvelgiant į pasiūlymus dėl naujų priemonių įtraukimo.

   

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Programą įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės administracija.

18. Programa gali  būti keičiama Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

19. Programa publikuojama Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt.

 


Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo

Alytaus mieste 2017–2020 metų programos

priedas

 

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO ALYTAUS MIESTE 2017–2020 METŲ

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

 

Eil. Nr.

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinimo terminas

Atsakingas vykdytojas, dalyvaujantys vykdytojai

 1.  

1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų Alytaus valsčiaus Vyties kryžiaus kavalierių ir savanorių atminimo lentų atidengimas

2017 m. vasario 16 d.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius

 1.  

Projektas „Tiltai, jungiantys miestus ir žmones“, skirtas I ir II Alytaus susijungimo 100-mečiui skirti

2017 m.

 

Asociacija "Alytaus senamiesčio bendruomenė" ir Pirmojo Alytaus bendruomenės taryba

 1.  

Lietuvos muziejų kelias Dzūkijoje.

Paroda „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“

2017 m.

Alytaus kraštotyros muziejus

 1.  

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio parkas

2017-2020 m.

Alytaus miesto savivaldybė

 1.  

Alytaus ligoninės 100-mečio minėjimas.

Knyga ir dokumentinis filmas apie Alytaus ligoninės istoriją ir medikų bendruomenę.

2017-2018 m.

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės bendruomenė

 1.  

Spektaklis ,,Temperuota LT”

2017-2018 m.

Alytaus miesto teatras

 1.  

Knygų „Alytaus miesto istorija linksmai“ ir „Vaikams apie Alytaus miesto istoriją“ leidyba

2017-2018 m.

Alytaus kraštotyros muziejus

 1.  

Sveikinimo atviruko, skirto Vasario 16-ajai, konkursas ir leidyba

2017-2018 m.

Alytaus kraštotyros muziejus

 1.  

Koncertų ciklas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

2017-2020 m.

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras

 1.  

Jaunimo akcija „100 gerų darbų Lietuvai“

2017-2020

Alytaus miesto jaunimo reikalų taryba

 1.  

Konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui

2018 m. vasario 14 d.

Alytaus kraštotyros muziejus

 1.  

Iškilmingas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas. Teatralizuotas renginys „Šimtmečio kovotojai laisvės akivaizdoje“. Nepriklausomybės kovų inscenizavimas. Šventinis Sausumos pajėgų orkestro koncertas. Ginkluotės ir karinės technikos paroda.

2018 m. vasario 16 d.

Alytaus miesto teatras, Alytaus kraštotyros muziejus, Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, Didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų batalionas

 1.  

Kaimiškas jomarkas  „Senovės diena“ pagal XX a. 4 dešimtmečio tradiciją, gyvavusią Alytuje, Merkinėje, Seirijuose ir Dauguose

2018 m. pavasaris

Alytaus kraštotyros muziejus, Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, Alytaus dailiųjų amatų mokykla

 1.  

Knyga „Žuvę už Lietuvą. Laisvės kovos Dainavos krašte 1918–1923 metais“

2018 m.

Viešoji įstaiga „Gintarinė svajonė“

 1.  

Bardų vakaras „Mūsų laisvės vizijos“

2018 m.

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

 1.  

Paroda „Nepriklausomybės metų ženklai“

2018 m.

Alytaus kraštotyros muziejus

 1.  

Tarptautinis Exlibrių konkursas– paroda ir parodos darbų katalogo leidyba

2018 m.

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

 1.  

Jaunimo rekordas „Lietuvos spalvos“

2018 m.

Alytaus miesto jaunimo reikalų taryba

 1.  

Lietuvos – valstybės ir tautos – savivokai svarbių kultūros elementų įamžinimas

2018 m.

Alytaus miesto savivaldybė

 1.  

Alytaus gimnazijos 100-mečio minėjimas

2019 m.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

 1.  

Pilietinė jaunimo akcija „Aš Lietuvą renku iš gabalėlių“

2019 m.

Alytaus miesto jaunimo reikalų taryba


 

Į pradžią