Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-228 2016-08-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIES SU UAB "ULTRA AROMA" NUTRAUKIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIES SU UAB „ULTRA AROMA“ NUTRAUKIMO

 

2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T-228

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Civilinio kodekso 6.562 straipsnio 6 punktu, 6.565 straipsnio 1 dalimi, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsniu, atsižvelgdama į UAB „Ultra aroma“ 2016-06-07 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nutraukti šalių susitarimu prieš terminą nuo 2016-08-26 UAB „Ultra aroma“ išnuomoto 0,7000 ha Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kadastrinis Nr. 1101/0001:1018), esančio Artojų g. 31, Alytaus mieste, nuomą.

2. Įpareigoti:

2.1. UAB „Ultra aroma“ per 5 darbo dienas nuo Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės nuomos nutraukimo dienos išregistruoti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo nuomos 2015-05-15 sutartį Nr. SRN-19-(32.25) iš Nekilnojamojo turto registro;

2.2. savivaldybės administracijos direktorių atlikti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo  nuomos 2015-05-15 sutarties Nr. SRN-19-(32.25) nutraukimo procedūras.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

 

______________

 

Į pradžią