Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-223 2016-08-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI  VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO

 

2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T-223

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 2016 m. liepos 4 d. raštą Nr. (5)-S-152D  „Dėl projekto „Vidaus patalpoms skirtų pakuočių atliekų rūšiavimo priemonių (dėžių) įrengimas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose ir vaikų globos namuose“ ir pakuotės atliekų rūšiavimo priemonių (dėžių) pristatymo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti perimti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimo, sąvartynų įrengimo ir eksploatavimo savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo patikėjimo teise valdomą turtą ‒  9 komplektus pakuočių atliekų rūšiavimo priemonių (dėžių), kurių bendra vertė 1 796,85 euro.

2017 m. balandžio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-162 redakcija

 

2. Perduoti sprendimo 1 punkte nurodytą turtą, jį perėmus savivaldybės nuosavybėn, savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms (pagal priedą)  valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

3. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių savivaldybės vardu pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

                                                                                                                   Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2016 m. rugpjūčio 25 d.

                                                                                      sprendimo Nr._T-223____________

                                                                                       priedas

                                                                                                                  

ĮSTAIGŲ, KURIOMS BUS PERDUOTAS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE, ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PERIMTAS TURTAS,  SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos  pavadinimas

Turto pavadinimas

Komplektų skaičius,

vnt

Vieneto įsigijimo vertė, Eur

Bendra  įsigijimo vertė, Eur

1.

Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“

pakuočių atliekų rūšiavimo priemonės (dėžės)

1

199,65

199,65

2.

Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“

pakuočių atliekų rūšiavimo priemonės (dėžės)

1

199,65

199,65

3.

Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“

pakuočių atliekų rūšiavimo priemonės (dėžės)

1

199,65

199,65

4.

Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“

pakuočių atliekų rūšiavimo priemonės (dėžės)

1

199,65

199,65

5.

Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“

pakuočių atliekų rūšiavimo priemonės (dėžės)

1

199,65

199,65

.

Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“

pakuočių atliekų rūšiavimo priemonės (dėžės)

1

199,65

199,65

7.

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“

pakuočių atliekų rūšiavimo priemonės (dėžės)

1

199,65

199,65

8.

Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“

pakuočių atliekų rūšiavimo priemonės (dėžės)

1

199,65

199,65

9.

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

pakuočių atliekų rūšiavimo priemonės (dėžės)

1

199,65

199,65

Iš viso

9

1 796,85

1 796,85

2017 m. balandžio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-162 redakcija

 

________________________

 

 

 

 

Į pradžią