Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-217 2016-08-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMO NR. T-16 "DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013-2020 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMO NR. T-16 "DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013-2020 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T-217

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimo Nr. T-16 „Dėl Alytaus miesto daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos“ 1 punktu patvirtintos Alytaus miesto daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos 10 punktą ir jį išdėstyti jį taip:

„10. Gavusi (-ęs) daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sutikimus, programos įgyvendinimo administratorė (-ius) pradeda įgyvendinti daugiabučių namų (atnaujinimą) modernizavimą.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Vytautas Grigaravičius

 

Į pradžią