Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-187 2016-06-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-284 "DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" (ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR.T-156 REDAKCIJA) PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-284 "DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" (ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR.T-156 REDAKCIJA) PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 16 d. Nr. T-187

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.        Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“  (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-156 redakcija) 1 punktu patvirtintų Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių 8.6, 11.5, 11,7, 15, 31.8, 31.10, 31.13, 31.14, 31.15, 31.18, 31.26,  31.35 punktus ir juos išdėstyti taip:

„8.6. nuimti, nugriauti ar išnuomoti neteisėtai įrengtą išorinę reklamą (arba iškabą, nuorodą ar pan.) neatlyginant nuostolių jos savininkui;“

„11.5. pagal poreikį prie statinių, valdomų nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu, teisės aktų nustatyta tvarka įrengti vietas automobiliams statyti;“

„11.7. mieste prie visų gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų fasadų pritvirtinti standartinius numerius, kurie atitinka Adresų registre įregistruotą adresą, o ties gatvių sankryžomis – gatvių pavadinimų lenteles (gatvių pavadinimų lenteles užsako ir jų pritvirtinimą organizuoja Miesto ūkio skyrius, numerius užsako, tvirtina ir už juose nurodyto adreso teisingumą atsako pastato savininkai ar pastatą administruojanti įmonė;“

„15. Lauko tualetai (biotualetai) nuolat turi būti švarūs, tvarkingi ir dezinfekuoti.“

„31.8. teršti atliekomis, statybiniu laužu, automobilių dalimis ir kt. bendro naudojimo teritorijas, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas;“

„31.10. bendro naudojimo teritorijose laužyti, kirsti ar kitaip žaloti medžius, krūmus, jų šakas, lapus ir žiedus, mindžioti gėlynus, skinti, rauti gėles ir ardyti veją, pažeisti medžių kamienus žoliapjovėmis ar kitais žaliųjų plotų priežiūros įrenginiais; savavališkai kirsti, persodinti at kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus;“

„31.13. kalti vinimis ar kitaip tvirtinti prie medžių reklaminius skydus, skelbimus, bet kokius įrenginius, bendro naudojimo teritorijose kabinti ant medžių sūpuokles, virves ir skalbinius;

31.14. gaudyti ir naikinti paukščius, žvėris, smulkiąją fauną (išskyrus kenkėjus), ardyti skruzdėlynus;

31.15. bendrojo naudojimo teritorijose ganyti ūkinius gyvulius, vedžiojant šunis teršti jas jų ekskrementais;“

„31.18. maudytis ir (arba) kaitintis nuogiems, plauti skalbinius fontanuose ir miesto teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose (išskyrus privačius), maudyti ir (arba) vedžioti gyvūną įrengtuose paplūdimiuose ir 20 m teritorijoje aplink juos;“

„31.26. be žemės savininko ar teisėto valdytojo raštiško sutikimo sandėliuoti iškastą gruntą, statybines ar kitas medžiagas, gamybos produkciją arba kitus daiktus, taip pat juos sandėliuoti netvarkingai arba teršti teritoriją statybinėmis atliekomis ir gruntu; esant būtinybei atsivežti malkų, statybinių ar kitų medžiagų, suderinus su žemės savininku ar teisėtu valdytoju ir gavus raštišką jo sutikimą, jos gali būti laikinai, bet ne ilgiau kaip dvi savaites, sandėliuojamos miesto bendro naudojimo teritorijoje; atlaisvinus teritoriją, ji turi būti sutvarkyta;“

„31.35. važinėti dviračiais, riedučiais ir riedlentėmis šokinėjant per (ant) suoliukus (-ų), turėklus (-ų), šaligatvių bortelius (-ių) arba kitus (-ų) inžinerinius (-ių) ar apdailos objektus (-ų), taip pat važinėti kitais būdais, kurie kelia grėsmę žmonių saugumui ir (ar)gali padaryti žalą (asmenims, turtui), išskyrus važinėjimą specialiai tam pritaikytose vietose. Šis draudimas netaikomas asmeniui, kuriam teritorija priklauso nuosavybės teise;“

2.   Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-156 redakcija)  1 punktu patvirtintų Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių 31.23 punktą.

3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre, vietos žiniasklaidos priemonėse ir Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią