Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-120 2016-04-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS KOORDINAVIMO TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS KOORDINAVIMO TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. T-120

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 4 punktu, atsižvelgdama į visuotinio besidominčių etninės kultūros klausimais miestelėnų 2015-09-30 susirinkimo protokolą Nr. 1, Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorės, Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos narės Aušros Plytninkaitės 2015-11-30 prašymą „Dėl narių į Alytaus miesto savivaldybės etninės kultūros koordinavimo tarybą delegavimo, tarybos nuostatų bei sudėties tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės etninės kultūros koordinavimo tarybą:

Giedrius Bernatavičius, gidas, etnologas;

Giedrius Griškevičius, Alytaus kultūros ir komunikacijos centro etnokultūros specialistas;

Margarita Janušonienė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vyriausioji valstybinė inspektorė;

Audronė Lampickienė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus pirmininkė;

Birutė Malaškevičiūtė, Alytaus turizmo ir informacijos centro vyr. informacijos specialistė;

Gintarė Markevičienė, Alytaus kraštotyros muziejaus dailininkė;

Aušra Plytninkaitė, Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė.

2. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės etninės kultūros koordinavimo tarybos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2016 m. balandžio 29d.

sprendimu Nr. T-120

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS

KOORDINAVIMO TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės etninės kultūros koordinavimo taryba (toliau – taryba) yra Alytaus miesto savivaldybės etnine kultūra besidominčius bendruomenės narius vienijanti institucija.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Tarybos veiklos teritorija yra Alytaus miesto savivaldybės teritorija.

4. Tarybos nuostatus ir sudėtį tvirtina, jų pakeitimus ir (ar) papildymus atlieka Alytaus miesto savivaldybės taryba.

 

II SKYRIUS

TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Tarybos uždaviniai:

5.1. analizuoti, kaip vykdoma etninės kultūros politika Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje;

5.2. skatinti visuomenės dalyvavimą formuojant Alytaus miesto savivaldybės etninės kultūros politiką;

5.3. pritarti ilgalaikiams Alytaus miesto savivaldybės etninės kultūros plėtros tikslams ir telkti visuomenę jiems įgyvendinti. 

6. Taryba atlieka šias funkcijas:

6.1. analizuoja etninės kultūros paveldo išsaugojimo bei gyvosios tradicijos tęstinumo, natūralioje aplinkoje gyvuojančios etninės kultūros raiškos puoselėjimo klausimus;

6.2. svarsto Alytaus miesto savivaldybės etninės kultūros plėtros prioritetines kryptis, apibendrina Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės pasiūlymus dėl jų ir pareiškia savo nuomonę;

6.3. priima rekomendacinio pobūdžio nutarimus ir siūlymus Alytaus miesto savivaldybės etninės kultūros politikos formavimo klausimais, kuriuos teikia Alytaus miesto savivaldybės tarybai ir Alytaus miesto savivaldybės administracijai;

6.4. svarsto etninės kultūros integravimo į švietimo sistemą klausimus;

6.5. bendradarbiauja su Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiomis institucijomis, siekdama plėtoti ir stiprinti etninės kultūros raišką;

6.6. organizuoja tarybos posėdžius, su etninės kultūros išsaugojimu ir plėtra susijusių miesto bendruomenės atstovų susirinkimus, pasitarimus, diskusijas, seminarus, mokymus, rūpinasi informacijos sklaida;

6.7. užmezga ryšius su kitų Lietuvos savivaldybių etninės kultūros plėtrą koordinuojančiomis institucijomis ir dalijasi darbo patirtimi;

6.8. išklauso tarybos pirmininko ataskaitą;

6.9. sprendžia kitus su tarybos veikla susijusius klausimus.

 

III SKYRIUS

TARYBOS TEISĖS

 

7. Taryba, atlikdama savo funkcijas, turi šias teises:

7.1. gauti visą darbui reikalingą informaciją iš Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato, Alytaus miesto savivaldybės administracijos;

7.2. reikalui esant, organizuoti išplėstinius tarybos posėdžius ir į juos pasikviesti suinteresuotus asmenis ar asmenų grupes;

7.3. raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, organizuoti diskusijas etninės kultūros plėtros klausimais, bendradarbiauti su Lietuvoje veikiančiomis etninės kultūros plėtrą koordinuojančiomis institucijomis;

7.4. raginti Alytaus miesto savivaldybės institucijas, visuomenines organizacijas bendradarbiauti sprendžiant etninės kultūros plėtros klausimus;

7.5. reikalui esant, siūlyti Alytaus miesto savivaldybės tarybai keisti ir (ar) papildyti tarybos nuostatus.

 

IV SKYRIUS

TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Tarybą sudaro 7 nariai, išrinkti visuotiniame etnine kultūra besidominčių bendruomenės narių susirinkime.

9. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia laikas, kuriam jis buvo išrinktas, kai narys atsistatydina, nebegali eiti tarybos nario pareigų dėl ligos arba mirties. Jeigu tarybos narys keičiamas nepasibaigus tarybos kadencijai, jis renkamas likusiam kadencijos laikui.

10. Taryba sudaroma ketverių metų kadencijai. Nauji tarybos nariai renkami visuotiniame etnine kultūra besidominčių bendruomenės narių susirinkime. Į pirmąjį posėdį taryba  renkasi per mėnesį nuo jos sudėties sudarymo dienos.

11. Tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Posėdžius paprastai šaukia tarybos pirmininkas. Posėdis gali būti sušauktas ir ne mažiau kaip trečdalio tarybos narių iniciatyva. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų tarybos narių. Tarybos nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsavimo metu balsams pasiskirsčius vienodai, lemiamas yra tarybos pirmininko balsas. Posėdžiai protokoluojami, gali būti daromas garso įrašas.

12. Išrinkti tarybos nariai savanoriškai dalyvauja tarybos veikloje, savo pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.

13. Visi tarybos nariai gali teikti pasiūlymus tarybos veiklai gerinti, nuostatams papildyti arba pakeisti.

14. Tarybos nariai turi lygias teises ir gali rinkti ir būti išrinkti tarybos pirmininku, pirmininko pavaduotoju ar sekretoriumi.

15. Tarybos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių iš savo narių renka taryba paprasta balsų dauguma.

16. Tarybos pirmininkas atlieka šias funkcijas:

16.1. sušaukia tarybos posėdžius, vadovauja tarybos veiklai, atsako už tarybai pavestų funkcijų atlikimą, pasirašo tarybos nutarimus ir posėdžių protokolus;

16.2. pagal savo kompetenciją atlieka kitus organizacinius darbus.

17. Tarybos pirmininko pavaduotojas atlieka šias funkcijas:

17.1. eina tarybos pirmininko pareigas, kai nėra tarybos pirmininko;

17.2. dalyvauja tarybos pirmininko organizuojamuose pasitarimuose;

17.3. vykdo tarybos pirmininko pavedimus.

18. Tarybos sekretorius atlieka šias funkcijas:

18.1. tvarko tarybos dokumentus;

18.2. rengia tarybos posėdžio darbotvarkės projektą ir teikia jį pasirašyti tarybos pirmininkui;

18.3. tarybos nariams prieš dvi darbo dienas iki tarybos posėdžio pradžios el. paštu išsiunčia posėdžio darbotvarkę;

18.4. renka reikalingą informaciją ir ją pateikia tarybos nariams;

18.5. protokoluoja tarybos posėdžius;

18.6. pasirūpina, kad tarybos nutarimai būtų paskelbti viešai.

_______________

 

 

 

 

Į pradžią