Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-112 2016-04-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. T-112

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014-03-13 įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtintu Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-06 įsakymu Nr. DV-7 sudarytos Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams parinkimo komisijos 2016-03-08 posėdžio protokolą Nr. KPPn-4 (24.55), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Suteikti Alytaus miesto gatvėms pavadinimus:

1. Likiškių ir Panemunės seniūnaitijose – Verslo, Gamybos, Meistrų (gatvių išdėstymo planas pridedamas).

2. Kalvos seniūnaitijoje – Kalvos, Luksnėnų, Užubalių, Gervių, Kurnėnų, Vankiškių, Balkūnų, Aukuro ir Perkūno (gatvių išdėstymo planas pridedamas).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

Dokumento priedai:
T-112 - DĖL ALYTAUS MIESTO GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (1 PRIEDAS)
T-112 - DĖL ALYTAUS MIESTO GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (2 PRIEDAS)
T-112 - DĖL ALYTAUS MIESTO GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią