Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-111 2016-04-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. T-111

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio
3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 patvirtintos Socialinių paslaugų planavimo metodikos 33 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104  patvirtintais Socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijais, Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio
5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-5 patvirtintą
Alytaus miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginį veiklos planą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:                  

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų planą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2016 m. balandžio 29 d.

sprendimu Nr. T-111

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

 

I SKYRIUS

ĮVADAS

 

                                                                 PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROJI INFORMACIJA

 

Alytaus miesto savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų planas (toliau – planas) parengtas vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-11-15 nutarimu Nr. 1132 patvirtinta Socialinių paslaugų planavimo metodika, socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-04-12 įsakymu Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“.

Plano tikslai atitinka Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagrindinį tikslą – siekti efektyvios socialinės apsaugos ir užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją – ir nusako Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) socialinių paslaugų plėtros strategines kryptis, tikslus, veiklos priemones, kurių įgyvendinimas padės pasiekti socialinių paslaugų teikimo tikslą – grąžinti asmenims gebėjimą pasirūpinti savimi, išsaugoti garbę ir orumą, integruotis į visuomenę. Planas orientuotas į žmonių gerovės didinimą, šeimos stiprinimą, skurdo ir socialinės atskirties mažinimą.

Planas parengtas atsižvelgiant į Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginio plano prioritetines sritis, tikslus ir uždavinius, Alytaus miesto savivaldybės 2016–2018 metų veiklos planą, socialinės ir ekonominės plėtros programas. 

Vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, socialines paslaugas savivaldybėje planuoja ir organizuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius). Socialinių paslaugų teikėjai – savivaldybės ir ne savivaldybės pavaldumo socialinių paslaugų įstaigos ir visuomeninės organizacijos.

                      Rengiant planą naudoti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Socialinio žemėlapio, Alytaus darbo biržos, miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių (Socialinės paramos skyriaus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus), Alytaus miesto įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, pateikti duomenys.

                      Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

 SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR PLĖTROS TIKSLAI

 

2016 metų socialinių paslaugų planas parengtas, atsižvelgiant į atsižvelgiant į Alytaus miesto plėtros 2020 metų strateginio plano I prioriteto – viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas, ugdant sumanią, veiklią ir solidarią miesto bendruomenę, 1.3 tikslo –užtikrinti teikiamos socialinės paramos kokybę ir prieinamumą, 13.1. uždavinį – plėsti kokybiškas ir visiems prieinamas socialines paslaugas, Alytaus miesto savivaldybės 2016–2018 metų veiklos planą, socialinės ir ekonominės plėtros programas.

               Alytaus miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano 05 socialinės apsaugos programos tikslai – organizuoti ir teikti socialines paslaugas įvairioms žmonių socialinėms grupėms, tenkinti gyventojų viešuosius poreikius, įgyvendinti teisės aktais numatytą socialinių išmokų, kompensacijų ir piniginės socialinės paramos politiką, kurti palankias sociokultūrinių paslaugų sąlygas.

Numatomi socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:

1. Vykdant valstybės ir savivaldybės socialinę politiką, organizuoti socialinių paslaugų teikimą atsižvelgiant į gyventojų poreikį.

2. Gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir skatinti socialiai pažeidžiamų asmenų integraciją į visuomenę.

3. Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir įstaigomis, organizuojant socialines paslaugas Alytaus miesto gyventojams.

4. Plėtoti nestacionarias paslaugas kaip alternatyvą stacionarių socialinių paslaugų įstaigų paslaugoms ir patenkinti Alytaus miesto gyventojų poreikius.

Numatomas šios programos įgyvendinimo rezultatas – sukurta saugesnė socialinė aplinka užtikrinant socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių (neįgaliųjų, mažai pajamų turinčių asmenų – bedarbių, daugiavaikių, nepilnų šeimų, našlaičių ir kt.) socialinę integraciją. Įgyvendintos jų teisės gauti tinkamą materialinę paramą ir reikalingas socialines paslaugas.

Socialinės paslaugos Alytaus mieste bus teikiamos siekiant patenkinti būtiniausius asmens poreikius, kad asmuo būtų skatinamas aktyviai ieškoti būdų sau ir artimiesiems padėti išspręsti susidariusią probleminę situaciją. Siekiant išvengti stacionarių socialinių paslaugų teikimo, stacionarios paslaugos keičiamos į efektyvesnes, pigesnes paslaugas namuose ir dienos užimtumo centruose. Socialinėje atskirtyje esantys asmenys informuojami ne tik apie teikiamas socialines paslaugas, bet ir apie resocializacijos būdus. Todėl bus siekiama intensyvesnio įvairių institucijų (sveikatos priežiūros, švietimo, mokymo ir kt.) bendradarbiavimo.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO RENGĖJAI

 

Socialinių paslaugų planą rengė:

Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Rima Mockevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Dalia Kavolynienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Evelina Misiukevičienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Remigija Akuockaitė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Ineta Pliaugaitė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Gita Špucienė, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktorė;

Raimonda Dirsienė, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė;

Artūras Galakvoščius, Alytaus nakvynės namų direktorius;

Romutis Žebuolis, Alytaus vaikų globos namų direktorius;

Loreta Trainavičienė, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro direktorė.

Rengiant Socialinių paslaugų planą pasiūlymus teikė nevyriausybinių organizacijų atstovai: gausių šeimų centras „Skruzdynėlis“, visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“, klubas „Artritas“, Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius, Labdaros ir paramos fondo SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija, Lietuvos kurčiųjų draugijos Vilniaus teritorinės valdybos Alytaus pirminė organizacija, Alytaus apskrities ligonių, susijusių su organų persodinimu, visuomeninė organizacija „Dalia“, VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro Alytaus miesto ir rajono filialas.

 

II SKYRIUS

BŪKLĖS ANALIZĖ

 

PIRMASIS SKIRSNIS

 SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS, EKONOMINĖS IR DEMOGRAFINĖS SITUACIJOS ĮVERTINIMAS

 

Dėl didėjančios migracijos ir mažėjančio natūralaus gyventojų prieaugio Alytaus miesto gyventojų skaičius nuo 2007 iki 2016 m. sumažėjo 26,4 procento. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, bendras gyventojų skaičius Alytaus mieste proporcingai mažėja. 2014 m. Alytaus miesto savivaldybėje gyveno 56,4 tūkst. gyventojų – tai sudaro 1,91 proc. visų Lietuvos gyventojų. 2015 m. pradžioje Alytaus mieste gyveno 35,2 tūkst. (63,3 proc.) darbingo amžiaus asmenų, 8,8  tūkst. (15 proc.) vaikų iki 16 metų, 12,3 tūkst. (22,1 proc.) pensinio amžiaus gyventojų. 2015 m. pradžioje Alytaus miesto savivaldybėje gyveno 55,6 tūkst. gyventojų – tai sudaro 1,91 proc. visų Lietuvos gyventojų, 2016 m, pradžioje Alytaus miesto savivaldybėje gyveno 54,4 tūkst. gyventojų.

                                                                                                                                                                                                                          Pagrindinių Alytaus miesto socialinių rodiklių

Statistiniai rodikliai

2014-01-01

2015-01-01

2016-01-01

Pokytis +, - lyginant su praėjusiais metais

Gyventojų skaičius

56 364

55 614

54 437

-1 177

Darbingo amžiaus gyventojų skaičius

35 790

35 253

-537

Pensinio amžiaus gyventojų skaičius

12 259

12 320

+61

Demografinės senatvės koeficientas

125

134

-

+9

 

Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai

 

Socialinių paslaugų reikalingumą Alytaus miesto savivaldybėje sąlygoja gyventojų sveikatos būklė, nedarbas, demografinė padėtis, migracija, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimas.

                      Sveikatos būklė. Alytaus miesto savivaldybėje neįgaliųjų asmenų, vyresnių kaip 18 metų, 1000-iui gyventojų tenka 97,31, neįgaliųjų vaikų 1000-iui vaikų savivaldybėje – 29,54. Suaugusiems asmenims su negalia reikalingos tokios pačios socialinės paslaugos kaip ir pensinio amžiaus asmenims. Tai pagalbos į namus, socialinės globos, transporto, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams ir kitos paslaugos.

                      Nedarbas apriboja asmens ir jo šeimos galimybes pasirūpinti būtiniausiais reikmenimis, apmokėti už komunalines paslaugas, gydymo paslaugas, turėti sveikatos draudimą ir kita. Tokiu atveju teikiamos tarpininkavimo, atstovavimo, maitinimo organizavimo, asmeninės higienos, maisto paramos iš ES intervencinės programos ir kitos socialinės paslaugos.

Visuomenės senėjimą lemia gimstamumo mažėjimas, darbingo amžiaus asmenų emigracijos didėjimas. Alytaus miesto savivaldybėje 2015 m. gyveno 12,3 tūkstančio pensinio amžiaus asmenų – tai sudaro 22,1 proc. visų savivaldybės gyventojų. Šiems asmenims reikalingos pagalbos į namus, socialinės priežiūros, socialinės globos paslaugos, transporto paslaugos, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis.

Didėjantis alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų medžiagų vartojimas bei psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta, socialinių įgūdžių stoka lemia šeimų priskyrimą socialinės rizikos grupei. Šioms šeimoms ir jų vaikams reikalingos socialinės paslaugos siekiant sumažinti neigiamas socialinių problemų pasekmes. Alytaus miesto savivaldybėje 2013 m. socialinės rizikos šeimų apskaitoje buvo 148 šeimos, kuriose augo 297 vaikai. 2014 m. socialinės rizikos šeimų skaičius sumažėjo iki 141, jose augo 280 vaikų, 2015 m. gruodžio 31 d. Alytaus miesto savivaldybėje buvo 138 socialinės rizikos  šeimos, jose auga 265 vaikai.

 

Per 2014 m. laikina globa (rūpyba) buvo nustatyta 32 vaikams. Per 2015 m. laikina globa (rūpyba) buvo nustatyta 27 vaikams. Vaikai globos įstaigose buvo apgyvendinami tik kraštutiniu atveju, kai jiems namuose gyventi nesaugu (yra girtaujama, tėvai nesugeba tinkamai rūpintis vaiku, šeimai trūksta maisto ir pinigų būtiniausioms reikmėms, prieš vaikus naudojama psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta).

 

Socialinės rizikos šeimose labai dažnai vaikus augina vienas iš tėvų, 2013 m. tokių šeimų buvo 47, 2014 m. – 52, 2015 m. – 55 šeimos.

Dauguma socialinės rizikos šeimose gyvenančių darbingo amžiaus asmenų yra registruoti darbo biržoje. Tačiau paskutiniu laikotarpiu šeimose padaugėjo dirbančiųjų: 2013 m. – 38, 2014 m. – 56, 2015 m. – 78 asmenys. Socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos šeimoms, nuolat vertina jų gyvenimo ir buities sąlygas. Siekiant užtikrinti vaiko poreikių tenkinimą šeimoje, šioms šeimoms socialinės išmokos pervedamos į socialinę kortelę. Vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose, kurių šeimos pajamos yra mažos, skiriamas nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti.

 

Rodikliai

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Pokytis +/- lyginant

su praėjusiais metais

Socialinės rizikos šeimų skaičius

148

141

138

-3

Vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, skaičius

297

280

265

 -15

Šeimų, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, skaičius

47

52

57

+5

Dirbančių asmenų skaičius

38

56

80

+24

Tėvai, registruoti darbo biržoje

85

78