Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-78 2016-03-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS DAILIŲJŲ AMATŲ MOKYKLOS UGDYMO APLINKOS KŪRIMO 2016 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS DAILIŲJŲ AMATŲ MOKYKLOS UGDYMO APLINKOS KŪRIMO 2016 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 30 d. Nr. T-78

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T-21 „Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui“, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 12 d./vasario 24 d. susitarimo Nr. SR-10/S-132  2.1 papunktį, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus dailiųjų amatų mokyklos ugdymo aplinkos kūrimo 2016 metų programą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

                                                                

                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                  Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 30  d.                                                                     sprendimu Nr. T-78

 

 

ALYTAUS DAILIŲJŲ AMATŲ MOKYKLOS UGDYMO APLINKOS KŪRIMO

2016 METŲ PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

2016-02-19

 

Biudžetiniai metai

2016 metai

Asignavimų valdytojas

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

 

Programos vykdytojai

Alytaus dailiųjų amatų mokyklos direktorius ir šios mokyklos bendruomenė

Programos kodas

 

 

Programos parengimo argumentai

Programa siekiama kokybiškai įgyvendinti pagrindinius mokyklos strateginius tikslus: tinkamoje aplinkoje teikti profesinį mokymą, suaugusiųjų profesinį mokymą, kvalifikacijos tobulinimą ir neformalųjį švietimą. Programa rengiama vykdant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo 2011 m. vasario 1 d. sutartį Nr. SR-152/27, kuri yra papildyta 2015 m. sausio 12 d./ vasario 24 d. susitarimu SR-10/S-132.

Savivaldybės strateginis prioritetas

Ugdymo aplinkos modernizavimas, švietimo kokybės gerinimas, žmogiškųjų išteklių ugdymas

Užtikrinti profesinio ugdymo kokybę skatinant profesionalią įstaigų vadybą ir konkurenciją

Alytaus dailiųjų amatų mokyklos ilgalaikis prioritetas

Etninės kultūros tradicijų tęstinumo Dzūkijos regione užtikrinimas. Kvalifikuotų amatininkų, puoselėjančių lietuvių tautos amatų tradicijas, atitinkančių šiuolaikinius darbo rinkos poreikius, rengimas

 

 

Programos aprašymas

             Skirtas lėšas galima naudoti mokyklos pastatams eksploatuoti, smulkiajam remontui atlikti, mokyklos teritorijai ir turtui apsaugoti, komunalinių paslaugų, komandiruočių ir transporto išlaidoms apmokėti, mokymo priemonėms, metodinei literatūrai, ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, švietimo pagalbai, darbuotojų kvalifikacijai tobulinti.

             Taip pat bus galimybė skirti Alytaus dailiųjų amatų mokyklai ES lėšomis vykdomų projektų dalinį finansavimą

 

Programos tikslas

 

Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis užtikrinti Alytaus dailiųjų amatų mokyklos funkcionavimą ir jos ugdymo aplinkos modernizavimą

 

 

Tikslo įgyvendinimo principas

Uždaviniai

Priemonės

          Programai skirtas lėšas naudoti pagal Alytaus miesto savivaldybės mero su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministru pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, taip pat pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus su Alytaus dailiųjų amatų mokyklos direktoriumi pasirašytas sutartis bei kitus teisinius dokumentus; lėšos numatytos 2016-2018 metų strateginio veiklos plano Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programoje (02) priemonė (02.01.02.01)

Apmokėti už:

pastatų eksploatavimą;

smulkų remontą;

mokyklos teritorijos ir turto apsaugą, komunalines paslaugas;

komandiruočių ir transporto išlaidas;

mokymo priemones ir metodinę literatūrą;

ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimus;

švietimo pagalbą;

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo finansavimą;

skirti Alytaus dailiųjų amatų mokyklai ES lėšomis vykdomų projektų dalinį finansavimą

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Užtikrintas nenutrūkstamas profesinio mokymo procesas

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos

Susiję įstatymai ir teisės aktai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas, Alytaus miesto savivaldybės mero ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 12 d./vasario 24 d. susitarimas Nr. RS-10/S-132,  Alytaus dailiųjų amatų mokyklos nuostatai

Kita svarbi informacija

Alytaus dailiųjų amatų mokykloje 2015-2016 m. m. metais mokosi 166 mokiniai, dirba 23 pedagoginiai darbuotojai ir 17 aptarnaujančio personalo darbuotojų

 

 

             Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai Eur

Finansavimas

2016 biudžetinių metų asignavimai

 

2017 biudžetinių metų asignavimų poreikis

2018 biudžetinių metų asignavimų poreikis

1. Finansavimo šaltiniai, iš viso:

51400.0

67000.0

68000.0

1.1. Savivaldybės lėšos iš viso:

51400.0

67000.0

68000.0

1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

51400.0

67000.0

68000.0

1.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės

 

 

 

 

dotacijos lėšos

 

 

 

1.1.3. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

 

 

 

1.2. Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:

 

 

 

1.2.1. Valstybės biudžeto lėšos

 

 

 

1.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

 

 

 

1.2.3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos

 

 

 

1.2.4. Valstybės investicijų programos lėšos

 

 

 

1.3. Europos sąjungos paramos lėšos

 

 

 

1.4. Kiti finansavimo šaltiniai, iš viso:

 

 

 

1.4.1. Paskolos lėšos

 

 

 

1.4.2. Rėmimo lėšos

 

 

 

1.4.3. Nuosavos lėšos

 

 

 

 

 

                      Direktorius                                                                 Arvydas Švirmickas

 

 

 

Telefonas

 5 10 32

Data

2016-02-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią