Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-220 2016-03-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOSIOS INFORMACIJOS TEIKIMO ŽINIASKLAIDOS ATSTOVAMS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOSIOS INFORMACIJOS TEIKIMO ŽINIASKLAIDOS ATSTOVAMS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 9 d.  Nr.  DV-220   

Alytus

 

 

 

                     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

                     t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešosios informacijos teikimo žiniasklaidos atstovams taisykles (pridedama).

                    

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. kovo 9 d.

įsakymu Nr.  DV-220

 

ALYTAUS  MIESTO  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOSIOS INFORMACIJOS TEIKIMO ŽINIASKLAIDOS ATSTOVAMS

TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

INFORMACIJOS PATEIKIMAS ŽINIASKLAIDAI

 

1. Viešoji informacija apie Alytaus miesto savivaldybės veiklą turi būti teikiama objektyviai, išsamiai ir operatyviai.

2. Informacija apie savivaldybės mero, jo pavaduotojų, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojų, padalinių vadovų iniciatyva organizuojamus seminarus, konferencijas, diskusijas, tarptautinių projektų pristatymus, užsienio svečių vizitus, visuomenines akcijas, susitikimus su gyventojais, nusipelniusių žmonių pagerbimo ceremonijas, valstybinių ir profesinių švenčių, miesto istorinių įvykių bei įsimintinų datų minėjimą ir kitus renginius, apie kuriuos reikia informuoti visuomenę ir žurnalistus, kartu su renginių programa yra pateikiama Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų ir užsienio ryšių skyriui (toliau – Viešųjų ir užsienio ryšių skyrius)  elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki renginio. Informacija skelbiama savivaldybės interneto portale ir išplatinama viešosios informacijos rengėjams elektroniniu paštu.

3. Viešųjų ir užsienio ryšių skyrius kviečia žiniasklaidos atstovus dalyvauti posėdžiuose, pasitarimuose, konferencijose, kituose renginiuose, kuriuos pagal kompetenciją organizuoja savivaldybės administracijos vadovai ir struktūriniai padaliniai.

4. Visuose 2 ir 3 punktuose išvardytuose renginiuose žiniasklaidos atstovai gali dalyvauti tik gavę Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus kvietimą elektroniniu paštu arba šio skyriaus specialistų pakviesti telefonu.

5. Atsakymai raštu į žiniasklaidos atstovų klausimus savivaldybės administracijos vadovų vardu ir kita informacija žiniasklaidai savivaldybės administracijoje teikiama per Viešųjų ir užsienio ryšių skyrių, kuris, užfiksavęs besikreipiančio žiniasklaidos atstovo asmens vardą, pavardę, jo pateiktus klausimus perduoda savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams, kad šie parengtų išsamų atsakymą. Atsakymai į klausimus Viešųjų ir užsienio ryšių skyriui pateikiami elektroniniu paštu arba raštu (jeigu reikia pridėti papildomų dokumentų):

5.1. jeigu rengiant juos nereikia kaupti papildomų duomenų – ne vėliau kaip per 4 valandas;

5.2. jeigu reikia kaupti papildomus duomenis – ne vėliau kaip per 1 darbo dieną;

6. Žiniasklaidos atstovai klausimus telefonu teikia Viešųjų ir užsienio ryšių skyriui, kuris perduoda juos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams, darbuotojams ir konsultuoja dėl atsakymo turinio ir formos. Atsakymus pateikia Viešųjų ir užsienio ryšių skyrius arba patys savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, darbuotojai viešosios informacijos rengėjui 5 punkte nustatytais terminais.

7. Interviu po viešųjų renginių (posėdžių, pasitarimų, konferencijų ir kt.) juose dalyvaujantys Alytaus miesto savivaldybės vadovai ir savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, darbuotojai duoda be išankstinio derinimo su Viešųjų ir užsienio  ryšių skyriumi.

8. Esant skubiam atvejui, Alytaus miesto savivaldybės struktūrinių padalinių vadovai gali duoti interviu žiniasklaidos atstovams nederinę jo nei su savivaldybės administracijos vadovais, nei su Viešųjų ir užsienio  ryšių skyriumi.

9. Žiniasklaidos atstovai, pageidaujantys susitikti su administracijos direktoriumi, administracijos direktoriaus pavaduotojais ar kitais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais, darbuotojais, informuoja apie tai Viešųjų ir užsienio ryšių skyrių, kuris derina interviu laiką, vietą ir pateiktus žurnalisto klausimus su savivaldybės administracijos valstybės tarnautoju (darbuotoju) bei apie planuojamo interviu laiką nedelsiant informuoja žiniasklaidos atstovą.

10. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai,  darbuotojai gali dalyvauti radijo ir televizijos laidose tik gavę savivaldybės administracijos direktoriaus leidimą ir informavę jį apie būsimo pokalbio temą.

11. Viešąją informaciją pateikęs asmuo atsako už jos teisingumą ir objektyvumą.

 

II SKYRIUS

VIDINIO KOMUNIKAVIMO TVARKA

 

12. Viešųjų ir užsienio ryšių skyrius, pavedus savivaldybės administracijos vadovams, organizuoja savivaldybės spaudos konferencijas, rengia pranešimus spaudai, informuoja žiniasklaidos atstovus apie savivaldybės administracijos veiklą ir priimtus sprendimus, konsultuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus,  darbuotojus informacijos teikimo žiniasklaidai klausimais, vykdo kitus pavedimus, susijusius su oficialios savivaldybės informacijos rengimu ir skleidimu.

13. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai arba jų įgalioti atsakingi valstybės tarnautojai, darbuotojai kiekvieną pirmadienį iki 11 val. Viešųjų ir užsienio skyriaus vedėjui pateikia informaciją apie kalendorinę savaitę planuojamus skyriaus pasitarimus, susitikimus, renginius – apie komisijų ir darbo grupių posėdžius, pasitarimus, kuriuose dalyvauja savivaldybės meras, mero pavaduotojai, savivaldybės administracijos direktorius (pavaduotojai), tarybos nariai. Apie skubiai sušauktus svarbius pasitarimus Viešųjų ir užsienio ryšių skyrius turi būti informuotas ne vėliau kaip likus 1 valandai iki pasitarimo pradžios.

14. Viešųjų ir užsienio  ryšių skyrius:

14.1. teikia informaciją apie savivaldybės veiklą savivaldybės interneto portalo naujienų skiltyje ir Alytaus miesto savivaldybės socialiniame tinkle „Facebook“, taip pat išplatina žiniasklaidos atstovams elektroniniu paštu;

14.2. kiekvieną darbo dieną apžvelgia spaudą, renka žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kritiką, pastabas, komentarus ir pan. apie savivaldybės administracijos veiklą ir pateikia informaciją savivaldybės administracijos vadovams.

15. Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vedėjas arba vyriausiasis specialistas privalo dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose, organizuojamose spaudos konferencijose. Jis gali dalyvauti savivaldybės tarybos komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose, pasitarimuose, seminaruose ir kituose renginiuose.

 

III SKYRIUS

 REAGAVIMAS Į INFORMACIJĄ SPAUDOJE

 

16. Visi savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai pagal jų kuruojamą veiklos sritį ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo informacijos paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vedėjui turi pateikti atsakymą į visuomenės informavimo priemonių paskelbtą kritiką, taip pat tikrovės neatitinkančią, netikslią, šališką ir neobjektyvią informaciją.

17. Prieš informacijos skleidėjams pateikdamas informacijos paneigimą ar atsakymą į žiniasklaidoje pasirodžiusią kritiką žiniasklaidos atstovams, Viešųjų ir užsienio  ryšių skyriaus vedėjas privalo žiniasklaidai teikiamą informaciją suderinti su vienu iš savivaldybės vadovų (savivaldybės administracijos direktoriumi, jo pavaduotojais, mero patarėju). Atsakymus į konstruktyvią kritiką arba tikrovės neatitinkančių faktų paneigimus per tris darbo dienas savivaldybės administracijos direktoriaus (pavaduotojų) nurodymu parengia savivaldybės administracijos padaliniai pagal savo kompetenciją. Prireikus daugiau laiko, terminas gali būti pratęstas iki 5 darbo dienų.

18. Atsakymų pateikimą viešosios informacijos rengėjams dėl savivaldybės administracijos veiklos koordinuoja ir kontroliuoja Viešųjų ir užsienio  ryšių skyrius.

___________________

Į pradžią