Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-20 2016-01-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 28 d. Nr. T-20

Alytus

 

 

 

                             Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-04 įsakymu Nr. D1-201 patvirtintu Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašu, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos forma, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklėmis, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

                                                                


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                                            2016 m. sausio 28 d.

                                                                                                                                                                             sprendimu Nr.T-20   

                     

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

               1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – programa) lėšas
 
Eil. Nr.
(1) Programos finansavimo šaltiniai
Surinkta lėšų, Eur
1.1.
Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką
79 367,0
1.2.
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
43 878,0
1.3.
Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija
19 404,0
1.4.
Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos

408,0

1.5.
Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)
143 057,0
1.6.
Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
0,0
1.7.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
0,0
(292,0*)
1.8.
Iš viso (1.6 + 1.7)
0,0
1.9.
Faktinės ataskaitinio laikotarpio programos lėšos (1.5 + 1.8)
143 057,0
 (292,0*)
 
Eil. Nr.
(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos
Lėšos, Eur
1.10.
20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
28 611,0
1.11.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
7 692,0
(1 608,0*)
1.12.
Iš viso (1.10 + 1.11)
36 303,0
 (1 608,0*)
 
Eil. Nr.
(3) Kitoms programos priemonėms skirtinos lėšos
Lėšos, Eur
1.13.
80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
114 446,0
1.14.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
30 387,0
(31 433,0*)
1.15.
Iš viso (1.13 + 1.14)
144 833,0
(31 433,0*)
 
               2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Detalus priemonės vykdymo aprašymas
Panaudota lėšų, Eur
2.1.
Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui
 
2.1.1.
0,0
2.2.
Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetams sudaryti ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, priemonės
 
2.2.1.
0,0
 
Iš viso
 
0,0
 
               3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai
 
Programos pavadinimas
Panaudota lėšų, Eur
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
31 473,0
 
        4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos programos lėšos
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
 
Detalus priemonės vykdymo aprašymas
Panaudota lėšų, Eur
4.1.
Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės
 
4.1.1.
Varninių paukščių gausos reguliavimo priemonėms finansuoti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. 
Organizavus viešuosius pirkimus, priemonę vykdė tinkamiausiu teikėju pripažinta UAB „Alstapa“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-02-03.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-02-27.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Vadovaujantis Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento gauta išvada dėl varninių paukščių gausos reguliavimo, šalia Sveikatos tako ties Kaštonų g. 44, Žiburio g. 8, 7, 9, 18, Tvirtovės g. 15A, Vingio g. 5, Vilties g. 6, Naujosios g. 2, Kaštonų g. 10, Topolių g. šalia Sveikatos tako – Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos, šalia Sveikatos tako – Statybininkų g. 12, 14, 18, Ligoninės g. 12, Alytuje, buvo vykdomi varninių paukščių populiacijos gausos reguliavimo darbai: iškirsta 31 vnt. medžių, nugenėtos medžių šakos su lizdais, išardyta 183 vnt. lizdų, sutvarkytos teritorijos. Atlikus darbus 2015-02-27 minėtose teritorijoje varninių paukščių lizdų neliko. Apie įvykdytas priemones nustatyta tvarka informuotas Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas. 
2 598,0
4.2.
Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės
 
4.2.1.
Atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonėms įsigyti (plastikiniams maišams šiukšlėms talkų metu rinkti įsigyti)
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. 
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-03-16. 
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-09-30.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu iš AB „Plasta“ nupirktas 661 vnt. 100 l talpos plastikinių maišų šiukšlėms dėti, jie išplatinti miesto švietimo įstaigoms pavasarį ir rudenį organizuojamų apsivalymo talkų metu.
580,0
4.2.2.
Atliekų surinkimo konteinerių aikštelėms statyti, rekonstruoti, remontuoti
1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir Aplinkos apsaugos skyriai. Priemonė buvo vykdoma organizavus viešuosius pirkimus, pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Alstapa“ smulkių aplinkos tvarkymo darbų sutartį. 
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-04-10. 
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-04-30.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Miesto teritorijoje suremontuota, įrengta arba aptverta 7 vnt. atliekų surinkimo konteinerių aikštelių (įrengtos ir aptvertos atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių aikštelės, esančios Savanorių g., šalia Topolių g. 9, šalia Jurgiškių g. 12; rekonstruotos ir aptvertos – šalia Varėnos g. 31, Ulonų g. 2, šalia Statybininkų g. 32; aptvertos – šalia Sudvajų ir Topolių g. kampo). 
5 962,0
4.3.
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės
 
4.3.1.
Bešeimininkėmis atliekomis užterštoms teritorijoms išvalyti ir sutvarkyti
1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Miesto ūkio skyriai. Priemonė buvo vykdoma pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro sutartį, Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Nivelsta“ sutartį, pagal  įvykdytą teikėjų apklausą UAB „Toksika“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-01-06. 
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-12-18.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas
3.1. Organizuojant grunto valymo darbus, įvykus avarijoms, kai nežinomas teršėjas arba užterštas teritorijas būtina sutvarkyti nedelsiant, siekiant išvengti (sumažinti) neigiamą poveikį aplinkai, Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (pagal su savivaldybe sudarytą bendradarbiavimo sutartį) naudodama sorbentus sutvarkė ir išvalė 22 užterštas miesto teritorijas. Atliekas tvarkančioms įmonėms buvo perduota 754 kg pavojingomis medžiagomis užterštų sorbentų, t. y. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui buvo perduota 750 kg minėtų atliekų (bendrovė pagal su savivaldybe sudarytą sutartį priėmė šias medžiagas laikinai saugoti ir perduoti atliekų tvarkytojui) bei UAB „Toksika“ perduota 4 kg pavojingomis medžiagomis užterštų sorbentų (pagal naujai organizuotus pirkimus apklausos būdu nuo 2015-11-19 šias medžiagas priima, laikinai saugoja ir perduoda atliekų tvarkytojui UAB „Toksika“). Viso už surinktų teršalų sutvarkymą buvo sumokėta 1 634,05 Eur.
Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-03 įsakymu Nr. DV-432 patvirtinto Išsiliejusių naftos produktų ir kitų teršalų valymo iš grunto ir vandens darbų organizavimo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo 18 punktu, tuo atveju, kai teršėjas (fizinis ar juridinis asmuo) yra žinomas, jis privalo apmokėti už užterštai teritorijai sutvarkytą panaudotą sorbentų kiekį bei surinktų teršalų sutvarkymą (panaudotų sorbentų kaina bei surinktų teršalų sutvarkymo išlaidos). Už patirtas surinktų teršalų sutvarkymo išlaidas, kai žinomas teršėjas, savivaldybei buvo grąžinta 251,37 Eur. Tokiu būdu buvo sutaupytos šiai priemonei vykdyti skirtos lėšos (faktiškai surinktų teršalų sutvarkymas kainavo 1382,68 Eur).
3.2. UAB „Nivelsta“ išvalė ir sutvarkė bešeimininkėmis atliekomis užterštą buvusių metalinių laikinų garažų teritoriją (esančią šalia Klevų gatvės kapinių, Alytuje). Buvo sutvarkyta 8 550 m2 ploto užteršta bešeimininkėmis atliekomis teritorija. Iš šios teritorijos išvežta ir perduota atliekų tvarkytojams 64,763 t atliekų. Už paslaugas UAB „Nivelsta“ sumokėta 16 752,60 Eur.
18 135,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.
Aplinkos monitoringo, prevencinės aplinkos atkūrimo priemonės
 
4.4.1.
Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringui vykdyti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, pagal sutartį monitoringo darbus vykdė UAB „Vilniaus hidrogeologija“.
2. Priemonė vykdoma pagal parengtą ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. T-156 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens 2012–2015 metų monitoringo (stebėsenos) programą.
Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-01-01.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-12-31.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas
Parengta Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo 2015 metų ataskaita ir nauja Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo 2016–2019 metų programa.   
7 816,0
4.4.2.
Didžiojo, Mažojo ir Pirmojo Alytaus Dailidės ežerėlių pakrantėms valyti ir tvarkyti bei šiems darbams reikalingai įrangai įsigyti
 
 
4.4.2.1.
Ežerų pakrančių valymo ir tvarkymo darbams reikalingos įrangos (makrofitų pjovimo įrenginio, fitomasės grėbimo iš vandens įrenginio, valties variklio) įsigijimas
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. 
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-02-17. 
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-04-01.
3.  Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu, iš UAB „Technikos uostas“ nupirktas makrofitų pjovimo įrenginys ir fitomasės grėbimo iš vandens įrenginys, iš UAB „Rerija“ – valties variklis.
4. Įsigyta įranga ar prekės:
Įsigytas makrofitų pjovimo įrenginys (1 vnt.), fitomasės grėbimo iš vandens įrenginys (1 vnt.), pakabinamas valties variklis „Suzuki DF 2,5 L“ (1 vnt.).  
5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – nupirkta ežerų pakrančių valymo ir tvarkymo darbams reikalinga įranga panaudos pagrindais perduota VšĮ „Alytaus parkai“. Nupirktas makrofitų pjovimo įrenginys (1 vnt.) minėtai įstaigai perduotas vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. T-168 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ „Alytaus parkai“, nupirktas fitomasės grėbimo iš vandens įrenginys (1 vnt.) ir pakabinamas valties variklis (1 vnt.) – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-12 įsakymu Nr. DV-384 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ „Alytaus parkai“.
5 362,0
4.4.2.2.
Didžiojo, Mažojo ir Pirmojo Alytaus Dailidės ežerėlių pakrančių valymas ir tvarkymas
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu, darbus vykdė VšĮ „Alytaus parkai“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-03-05. 
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-10-06.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
VšĮ „Alytaus parkai“ du kartus valė ir tvarkė Didžiojo, Mažojo ir Pirmojo Alytaus Dailidės ežerėlių pakrantes:
3.1. 2015 m. birželio 22, 23 ir rugpjūčio 27, 28 d. nušienauti Didžiojo Dailidės ežerėlio makrofitų sąžalynai ir pakrantės. Nušienauta masė išvežta į Alytaus rajone, Takniškių kaime esančią žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.
3.2. 2015 m. birželio 25, 26 d. ir rugpjūčio 20 d. nušienauti Pirmojo Alytaus Dailidės ežerėlio makrofitų sąžalynai ir pakrantės. Nušienauta masė išvežta į Alytaus rajone, Takniškių kaime esančią žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.
3.3. 2015 m. liepos 8, 9 ir rugpjūčio 18, 19 d. nušienauti Mažojo Dailidės ežerėlio makrofitų sąžalynai ir pakrantės. Nušienauta masė išvežta į Alytaus rajone, Takniškių kaime esančią žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę –Didžiojo, Mažojo ir Pirmojo Alytaus Dailidės ežerėlių pakrantes planuojama valyti ir tvarkyti 2016 m.
1 738,00
4.4.3.
Priemonėms (sorbentams), reikalingoms avarijų padariniams likviduoti, įsigyti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-03-05. 
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-05-15.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
Organizavus viešuosius pirkimus iš UAB „Sorb Chem“ (J. Jasinskio g. 4-16A, Vilnius) nupirkta priemonių (sorbentų), reikalingų avarijų padariniams likviduoti už 196,75 (2015-04-22 PVM sąskaita-faktūra Nr. SORB10007782). 
Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba yra sudariusios bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią savivaldybė yra įsipareigojusi nupirkti ir perduoti Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai priemones ir medžiagas, skirtas išsiliejusiems naftos produktams, tepalams ir pan. valyti iš vandens ir grunto. Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba įsipareigojusi šiomis medžiagomis operatyviai atlikti vandens ir grunto valymo darbus, išsiliejus naftai ir kitoms medžiagoms, kai nežinomas teršėjas arba užterštas teritorijas būtina sutvarkyti nedelsiant Alytaus miesto teritorijoje.
Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-03 įsakymu Nr. DV-432 patvirtinto Išsiliejusių naftos produktų ir kitų teršalų valymo iš grunto ir vandens darbų organizavimo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo 18 punktu, tuo atveju, kai teršėjas (fizinis ar juridinis asmuo) yra žinomas, jis privalo apmokėti už užterštai teritorijai sutvarkytą panaudotą sorbentų kiekį bei surinktų teršalų sutvarkymą (panaudotų sorbentų kaina bei surinktų teršalų sutvarkymo išlaidos). Už patirtas panaudotų sorbentų kiekio įsigijimo išlaidas, kai žinomas teršėjas, savivaldybei buvo grąžinta 180,87 Eur. Tokiu būdu buvo sutaupytos šiai priemonei vykdyti skirtos lėšos ir faktiškai panaudota tik 15,88 Eur. 
4. Įsigyta įranga ar prekės:
Alytaus miesto savivaldybės administracija nupirko 30 kg biraus hidrofobinio  absorbento HSDR005, kurį perdavė Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. 
Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2015 m. sutvarkė ir išvalė 22 užterštas miesto teritorijas.  
16,0
4.5.
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės
 
4.5.1.
Aplinkosaugos švietimo projektams įgyvendinti:
 
 
4.5.1.1.
Aplinkosaugos švietimo projektas – aplinkosauginis klipas „Biologiškai suyrančių atliekų tvarkymas Alytuje“
 
1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga Alytaus regioninė televizija.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-03-13.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-07-15.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
parengtas ir Dzūkijos televizijos transliuotas socialinis klipas „Biologiškai suyrančių atliekų tvarkymas Alytuje“.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2016 m.
290,0
4.5.1.2.
Aplinkosaugos švietimo projektas – Moksleivių ekologinis švietimas Metelių regioniniame parke
 

 

1. Priemonės vykdytoja – Metelių regioninio parko direkcija.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-03-16.
Priemonės įvykdymo pabaigos data –2015-06-30.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Projekte dalyvavo 20 Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų vaikučių ir 8 juos lydintys asmenys, 29 Alytaus Jotvingių gimnazijos mokiniai ir 2 lydintys mokytojai.
Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų vaikai dalyvavo edukacinėje programoje apie retus Metelių krašto gyvūnus ir paukščius. Alytaus Jotvingių gimnazijos gimnazistai susipažino su miško ir pelkių augalais, pagilino ekologines žinias. Dalyvavo pažintinėje ekskursijoje parko lankytinomis vietomis, keliavo pažintiniu taku „Tarpežerių miškais ir pelkėmis“.
350,0
4.5.1.3.
Aplinkosaugos švietimo projektas – radijo laidos „Žaliasis kanalas“
1. Priemonės vykdytoja – UAB „Alytaus radijas“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-03-12.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-09-30.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
3.1. sukurtos ir transliuotos radijo laidos „Žaliasis kanalas“ aktualiomis aplinkosaugos temomis;
3.2. parengti ir radijo stoties FM99 transliuoti reklaminiai garso anonsai: pasaulinei Žemės dienai, Žemės valandai paminėti, garso anonsas, skirtas Europos judriajai savaitei ir akcijai „Mieste be savo automobilio“. 
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2016 m.
870,0
4.5.1.4.
Aplinkosaugos švietimo projektas – „EKOmiestas“
1. Priemonės vykdytoja – UAB „Almoro“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-03-13.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-10-07.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
UAB „Almoro“ parengė ir naujienų portale www.alytusplius.lt publikavo 12 straipsnių, interviu, reportažų apie Alytaus miesto žmones, įmones, pasirinkusias aplinkai draugišką gyvenimo būdą. 
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2016 m.
580,0
4.5.1.5.
Aplinkosaugos švietimo projektas – Žemės savaitė Alytuje 
1. Priemonės vykdytojas – VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-03-06.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-03-15.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Rotušės aikštėje minint pasaulinę Žemės dieną 2015-03-20 organizuotas iškilmingas Žemės vėliavos pakėlimas.
2015-03-28 Rotušės aikštėje organizuotas Žemės valandos minėjimas. Žemės valandos dalyviai iš žvakučių sudėliojo ir uždegė simbolinę kompoziciją. Buvo išjungtas Rotušės aikštės apšvietimas, koncertavo šokių studijos „Alemana“ šokėjos, choro „De žavu“ atlikėjos.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2016 m.
870,0
4.5.1.6.
Aplinkosaugos švietimo projektas – Pasaulinė aplinkos apsaugos diena 2015
 
1. Priemonės vykdytoja – VšĮ „Alytaus parkai“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-03-15.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-06-30.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariams, administracijos valstybės tarnautojams, VšĮ „Alytaus parkai“ darbuotojams pasaulinės Aplinkos apsaugos dienos proga organizuota išvyka į Dzūkijos nacionalinį parką. 
 270,0
4.5.1.7.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Mokomės gamtoje“
 
1. Priemonės vykdytoja – VšĮ „Alytaus parkai“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-03-16.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-06-30.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Alytaus miesto mokiniams suorganizuotos pažintinės ekskursijos į Kauno marių regioninį parką (1 vnt.) ir Dzūkijos nacionalinį parką (1 vnt.), pravestos 2 pažintinės ekskursijos į Vidzgirio botaninio draustinio ekologinį-mokomąjį taką. Ekskursijose dalyvavo 9 Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai, vienas studentas ir 129 mokiniai. Iš viso projekte dalyvavo 140 asmenų. 
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2016 m.
550,0
 
4.5.1.8.
Aplinkosaugos švietimo projektas – VšĮ „Alytaus parkai“ darbuotojų mokymas pagal Augančių medžių ir krūmų genėjimo ir atnaujinimo urbanizuotose teritorijose pagrindų programą ir pagal Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus programą
1. Priemonės vykdytoja – VšĮ „Alytaus parkai“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-03-16.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-04-10.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
5 VšĮ „Alytaus parkai“ darbuotojams pravesti mokymai pagal Augančių medžių ir krūmų genėjimo ir atnaujinimo urbanizuotose teritorijose pagrindų programą ir 2 įstaigos darbuotojams pagal Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus programą. Visiems VšĮ „Alytaus parkai“ darbuotojams, dalyvavusiems mokymuose, išduoti kvalifikacijos ir atestacijos pažymėjimai.
 
 670,0
4.5.1.9.
Aplinkosaugos švietimo projektas – konferencija „Tvarios aplinkos iššūkiai transporto ir autoserviso įmonėms“
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus kolegija.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-03-16.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-07-08.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Alytaus kolegijos studentams organizuotas seminaras „Tvarios aplinkos iššūkiai transporto ir autoserviso įmonėms“.
Seminaro metu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorius Darius Krinickas pristatė naujausius reikalavimus transporto ir autoservisų įmonėms, išsaugant tvarią aplinką, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros vedėjas Česlovas Meržvinskas pristatė Alytaus regiono autoservisų padėtį aplinkos apsaugos kontekste.
145,0
4.5.1.10.
Aplinkosaugos švietimo projektas – Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos bendruomenės įtraukimas į aplinkos taršos mažinimo problemų sprendimą
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla.
2. Priemonės vykdymo pradžios data –2015-03-12.
Priemonės įvykdymo pabaigos data –2015-12-31.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokykloje organizuota akcija „Prikelk žydėjimui mokyklą po žiemos“. Gegužės mėnesį Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos mokiniams organizuota išvyka į Lietuvos energetikos institutą Kaune. Netradicinės pamokos metu mokiniai susipažino su energijos išteklių rūšimis, poveikiu gamtai, atsinaujinančių energijos išteklių technologijas ir taikymą.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2016 m.
195,0
4.5.1.11.
Aplinkosaugos švietimo projektas – „Žaliu taku“
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-03-12.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-06-30.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Mokykloje organizuotas renginys, skirtas pasaulinei Žemės dienai paminėti. Pradinių klasių mokiniai rinko, rūšiavo buitines atliekas ir iš jų gamino darbelius, kuriuos pristatė parodoje „Antrasis daikto gyvenimas“. Mokykloje organizuota šventė „Ekologija ir madų šou“.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2016 m.
145,0
4.5.1.12.
Aplinkosaugos švietimo projektas – fenologiniai stebėjimai Dzūkijos regiono gamtinėse teritorijose
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Putinų gimnazija.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-03-16.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-11-30.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas                                               
Vykdant projektą, Alytaus Putinų gimnazijoje organizuota mokinių fotografijų paroda „Gamtos spalvos“, buvo pagaminta ir iškelta 10 inkilų, mokiniams organizuotos išvykos į Žuvinto biosferos rezervatą, Metelių regioninį parką, Trakų Vokėje įsikūrusį fenologinių stebėjimų tyrimų centrą.
           145,0
4.5.1.13.
Aplinkosaugos švietimo projektas – „Ar aš žalias“
 
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija.
2. Priemonės vykdymo pradžios data –2015-03-16.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-06-06.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Gimnazijoje organizuota viktorina „Ar aš žalias?“, surengta paroda iš antrinių žaliavų, vykdyta apklausa apie atliekų rūšiavimą, mokiniai kūrė skrajutes ir filmukus apie atliekų rūšiavimą. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokiniams organizuota išvyka į Alytaus regiono sąvartyną Takniškėse.
          145,0
4.5.1.14.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Orai ir klimato kaita Lietuvoje“
 
 
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Šv. Benedikto gimnazija.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-03-16.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-07-07.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Gimnazijoje mokiniai vykdė stebėjimus, matavo oro temperatūrą, vėjo kryptį, greitį, atmosferos slėgį, oro drėgnumą, kitus meteorologinius elementus. Gimnazijoje organizuota viktorina „Aš čia gyvenu“. Aktyviausiai projekte dalyvavę mokiniai vyko į Lazdijų meteorologinę stotį, aplankė Metelių regioninį parką. Projekte dalyvavo 70 Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos mokinių ir du mokytojai, 15 mokinių ir mokytojas iš Putinų gimnazijos, 10 mokinių ir mokytojas iš Alytaus Jotvingių gimnazijos.
203,0
4.5.1.15
Aplinkosaugos švietimo projektas – Vytauto Nedzinsko gamtamokslinių žinių konkursas
 
 
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-03-17.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-04-30.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas
Alytaus Panemunės pagrindinėje mokykloje šeštą kartą organizuotas Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokiniams gamtos mokslų daktaro Vytauto Nedzinsko gamtamokslinių žinių konkursas. Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos mokiniai kartu su mokytojais Vidzgirio miške ir mokyklos teritorijoje pavasarį iškėlė 20 inkilų, stebėjo paukščius, juos fotografavo. Mokykloje organizuota paroda „Vandens paukščiai“. 
203,0
4.5.1.16
Aplinkosaugos švietimo projektas – Judrioji savaitė
 
 
1. Priemonės vykdytojas – BĮ Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-03-16.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-10-06.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Projektas skirtas Europos judriajai savaitei ir akcijai „Mieste be savo automobilio“ paminėti. Rugsėjo 17 d. Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos stadione organizuotos „Linksmosios estafetės“ Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. Renginyje dalyvavo per 120 dalyvių.
Rugsėjo 17 d. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su Alytaus „Nordwalking“ klubu organizavo šiaurietiško ėjimo žygį, kuriame dalyvavo 100 dalyvių.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2016 m. 
406,0
4.5.1.17
Aplinkosaugos švietimo projektas – „Mano sparnuotieji draugai“
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-03-19.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-06-22.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Mokykloje organizuota akcija „Mano lesyklėlė pilna trupinėlių“, paroda „Mūsų kiemo paukščiai“. Mokiniams organizuota pažintinė-mokomoji ekskursija į Žuvinto biosferos rezervatą.
145,0
4.5.2.
Aplinkosaugos renginiams finansuoti 
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Buvo organizuota Alytaus miesto 2015 metų aplinkos tvarkymo konkursinė apžiūra. 
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-06-01.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-10-13.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
3.1. Organizavus viešuosius pirkimus, iš I. Vaitkienės IĮ „Aibės matas“ nupirkta 21 vnt. graviruotų padėkų ant medinio pagrindo.
3.2. Organizavus viešuosius pirkimus, UAB „Diza“ apmokėta už išleistą fotografijų leidinį „Alytaus miesto 2015 m. aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojai“ su kompaktinėmis plokštelėmis (40 vnt.).
3.3. Nugalėtojams pasveikinti nupirkta 21 vnt. 35 Eur vertės dovanų kortelių, gėlių.
3.4. 2015-09-30 organizuota Alytaus miesto 2015 m. aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojų pagerbimo ceremonija. Nugalėtojams įteiktos padėkos, dovanų kortelės, leidiniai, gėlės.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – konkursinę apžiūrą planuojama organizuoti 2016 m. 
1 850,0
4.6.
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės
 
4.6.1.
Želdynams miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, miesto parkuose kurti, želdiniams veisti (medžių ir krūmų sodinukams, gėlių daigams įsigyti, pasodinti ir prižiūrėti; želdiniams tvarkyti (medžiams genėti, pavojų keliantiems medžiams šalinti ir kitoms želdinių sanitarinės būklės gerinimo priemonėms įgyvendinti); želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti:
 
 
 
 
4.6.1.1.
Medžių ir krūmų sodinukų, gėlių daigų įsigijimas ir apželdinimas 
1. Priemonės vykdytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-02-24.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-10-13.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas
Organizavus viešuosius pirkimus iš Tomo Pankos medelyno ir Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkio Alytaus miesto teritorijai apželdinti nupirkta medžių, krūmų bei rožių sodinukų.
4. Įsigyta įranga ar prekės
Iš Tomo Pankos medelyno nupirkta 1 930 vnt. medžių ir krūmų sodinukų (tarp jų stambesnių augalų gatvėms apželdinti – 12 vnt. paprastojo kaštono sodinukų).
Iš Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkio nupirkta 422 vnt. rožių sodinukų.
Iš viso miesto teritorijai apželdinti įsigyta 2 352 vnt. želdinių sodinukų.    
12 074,0
4.6.1.2.
Medžių ir krūmų sodinukų parvežimas ir pasodinimas
1. Priemonės vykdytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoja UAB „Ordo“ sudaryta sutartis.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-03-13.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-05-06.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas
Organizavus viešuosius pirkimus, priemonės vykdytoja UAB „Ordo“ iš Tomo Pankos medelyno parvežė 12 vnt. parastojo kaštono sodinukų ( h~ 220 cm, kamieno apimtis vieno metro aukštyje 20–25 cm su suformuotu šaknies gumulu) ir po 2 vnt. kuolų kiekvienam jų pritvirtinti, 1 paprastojo kaštono sodinuką (aukštis – 2,2 m, kamieno apimtis vieno metro aukštyje 20–22 cm), 2 vnt. mažalapės liepos sodinukų (aukštis 2,2 m, kamieno apimtis vieno metro aukštyje 20–22 cm). 
Minėta bendrovė Margio g., Alytuje, žaliojoje skiriamoje juostoje pasodino 12 vnt. paprastojo kaštono sodinukų ir kiekvieną jų pritvirtino 2 kuolais. Vykdydama sutartinius įsipareigojimus, UAB „Ordo“ atliko duobės iškasimo, užpylimo augaliniu gruntu, laistymo, kuolų įkalimo, medžių pririšimo, žolės pasėjimo darbus, įrengė apsaugą nuo medžio kamieno pažeidimų šienavimo metu.
1 668,0
4.6.1.3.
Pasodintų medžių priežiūra
1. Priemonės vykdytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Vadovaujantis aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87,  naujai pasodinti medžiai prižiūrimi (laistomi, tręšiami) trejus metus. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytojomis VšĮ „Alytaus parkai“, UAB „Ordo“ sudarytos sutartys.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-01-01
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-12-31.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas
Pagal 2015 m. sudarytą sutartį UAB „Ordo“ vykdė Margio g. žaliojoje skiriamojoje juostoje pasodintų 12 vnt. paprastojo kaštono sodinukų priežiūros darbus.
Pagal 2014 m. sudarytą sutartį UAB „Ordo“ vykdė Aušros g. 44 vnt. žaliajame plote pasodintų baltažiedžių akacijų rutulinės f., Margio g., Alytuje, žaliojoje skiriamoje juostoje paprastojo kaštono (1 vnt.), A. Juozapavičiaus g., Alytuje, žaliojoje skiriamoje juostoje – mažalapės liepos (1 vnt.); Statybininkų g., Alytuje, žaliojoje juostoje tarp gatvės ir šaligatvio – mažalapės liepos (1 vnt.) priežiūros darbus.
Pagal 2013 m. sutartį UAB „Ordo“ vykdė 36 vnt. klevų, pasodintų S. Dariaus ir S. Girėno g., 17 vnt. kalninių pušų, pasodintų prie Laisvės Angelo aikštės, priežiūrą.
Pagal 2012 m. sudarytą sutartį VšĮ „Alytaus parkai“ vykdė 20 vnt. liepų, pasodintų A. Jonyno g. žaliajame plote, 12 vnt. liepų, pasodintų Lauko g. žaliajame plote, 720 vnt. žvilgančiojo kaulenio, pasodinto Varėnos g. žaliajame plote, sodinukų priežiūrą.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – 2016 m. planuojama prižiūrėti želdinius pagal 2014 ir 2015 m. su UAB „Ordo“ sudarytas sutartis.
2 782,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.2.4.
Medžiams ir krūmams genėti
1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Miesto ūkio skyriai. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoja UAB „Ordo“ sudaryta sutartis.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-02-11.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-04-30
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas
UAB „Ordo“ pagal savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus išduotus leidimus kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus Alytaus miesto gatvėse vykdė genėjimo darbus. Buvo genimi Rotušės a., Senamiesčio skvere, Žiburio – Vilties g. take, Lauko – Putinų g. take, A. Juozapavičiaus, Studentų, Jotvingių, Naujojoje, Tvirtovės, Vingio, Vilties, Lauko, A. Jonyno, Putinų, Pramonės, Topolių, Likiškėlių, Volungės, Jazminų, Ulonų, Pulko, Suvalkų gatvėse augantys želdiniai. Iš viso buvo nugenėti 2 635 medžiai.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – 2016 m. planuojama genėti želdinius Alytaus mieste.
16 851,0
4.6.2.5.
Pavojų keliantiems medžiams šalinti
1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Miesto ūkio skyriai. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoja UAB „Ordo“ sudaryta sutartis.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-01-12.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-12-16.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
Pagal savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus išduotus leidimus kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus buvo išpjauti avarinės būklės, sausi, pažeisti puvinio ir ligų medžiai, augantys miesto bendrojo naudojimo teritorijose žaliuosiuose plotuose, šaligatviuose, prie gyvenamųjų namų, prie elektros linijų, pašalinti nulaužti, vėtros išversti medžiai, išraunant arba išfrezuojant kelmus, iškirsti savaiminės kilmės krūmai; atkurti, vykdant kelmų rovimo arba frezavimo darbus, pažeisti šaligatviai ir žalieji plotai.  2015 m. iškirsta 618 vnt. medžių, 1685,8 m2 krūmų. Vykdant kelmų rovimo darbus atkurta ir užsėta 222,92 m2 žolės.

 

22 692,0

 

 

 

 

 

 

 

 
4.6.2.6.
Dekoratyvinis želdinių formavimas
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu, darbus vykdė VšĮ „Alytaus parkai“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-02-24.
Priemonės įvykdymo pabaigos data –         2015-07-13
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas
VšĮ „Alytaus parkai“ S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje ir Laisvės Angelo aikštėje formavo 89 vnt. kalninių pušų. Išgenėjo sausas šakutes, surinko sausus spyglius, patrumpino kalninių pušų ūglius, juos skabant.

2 893,0

4.6.2.7.
Studentų skvero medžių lajų sutvarkymas
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoja MB „Arbovita“ pasirašyta paslaugų sutartis.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-02-25.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-07-07
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
MB „Arbovita“ Alytaus Studentų skvere, Merkinės gatvėje nugenėjo ir sutvirtino 15 liepų ir 1 klevo kamienus. Medžių lajose atsargiai nugenėtos šakų viršūnėlės, palengvintos galinčios lūžti šakos, pakoreguoti augant besikeičiantys šakų svorio centrai, paruoštos „užsitraukimui“ žaizdos, atlikti lajos ir kamienų surišimai.

3 499,0

4.6.2.8.
Želdinių, kurių priežiūra nevykdoma, laistymas
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu, darbus vykdė UAB „Ordo“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-03-05.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-10-05
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
UAB „Ordo“, užsitęsus sausroms, 2015 m. liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėn. palaistė 520 vnt. naujai pasodintų medžių ir krūmų, kurių priežiūra jau pasibaigusi. A. Sakalausko g. buvo laistomi šermukšniai, S. Dariaus ir S. Girėno g. – puskiparisiai, Sudvajų g. – kaštonai, Pirmojo Alytaus aikštėje (A. Juozapavičiaus g.) – klevai, Žaliojoje g. laistytos sakuros. 
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – naujai pasodintus želdinius, kurių priežiūra pasibaigusi, esant sausroms, planuojama laistyti 2016 m.

2 876,0

4.6.2.9.
Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. 2014 m. organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoju Vytauto Didžiojo universitetu sudaryta sutartis.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-08-01.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-11-17.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
3.1. Vadovaujantis Želdynų įstatymu, pagal parengtą ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimu Nr. T-270 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2014–2018 metų programą 2015 m. buvo vykdyta želdynų ir želdinių būklės stebėsena bei pateikta ataskaita.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėseną planuojama tęsti vykdyti 2016 m.
3 475,0
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.2.
Želdynų ir želdinių tvarkymo ir inventorizavimo įrangai įsigyti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.
2. Priemonės vykdymo pradžios data –2015-02-17.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2015-03-20
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas 
Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu, iš UAB „Helvyta“ nupirktos krūmapjovės, vejapjovė, lapų ir šiukšlių nupūtimo įrenginys, iš UAB bendrovės „MYPC“ – nešiojamasis imtuvas su ploto apskaičiavimo funkcija.
4. Įsigyta įranga ar prekės
Iš UAB „Helvyta“ nupirktos krūmapjovės (3 vnt.), vejapjovė (1 vnt.), lapų ir šiukšlių nupūtimo įrenginys (1 vnt.), iš UAB „MYPC“ – nešiojamasis imtuvas su ploto apskaičiavimo funkcija (1 vnt.).
5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – nupirkta želdynų ir želdinių tvarkymo ir inventorizavimo įranga, vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-12 įsakymu Nr. DV-384, panaudos pagrindais perduota VšĮ „Alytaus parkai“.
3 749,00
 
Iš viso
 
122 798,0
   
 5.   Ataskaitinio laikotarpio programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)
 
Eil. Nr.
Programos priemonių grupės pavadinimas
Lėšų likutis, Eur
5.1.
Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą 
(1.8–2)
0,0
(292,0*)
5.2.
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12-3)
4 830,0
(1 608,0*)
5.3.
Kitų programos aplinkosaugos priemonių grupė 
(1.15–4)
22 035,0
(31 433,0*)
5.4.
Iš viso
26 865,0
(33 333,0*)

 

 

¬ – Vyriausybei priėmus sprendimą kreiptis į teismą dėl AB banko „Snoras“ bankroto bylos iškėlimo, Alytaus miesto savivaldybės AB banko „Snoras“ sąskaitoje liko įšaldytos lėšos (pažymėtos dviejų žvaigždučių simboliu), kuriomis savivaldybė negalėjo disponuoti. Tai yra ankstesnio ataskaitinio laikotarpio lėšų likutis, nurodytas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. T-12 patvirtintoje Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią