Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-365 2015-12-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016 - 2018 METŲ PROGRAMOS IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016 – 2018 METŲ PROGRAMOS IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T-365

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu, 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 patvirtintas Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijas, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

      Tvirtinti:

                  1. Alytaus miesto savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programą (pridedama).

                  2. Alytaus miesto savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

                   Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

                  

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2015 m. gruodžio 22 d.

sprendimu Nr. T-365

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS METŲ PROGRAMA

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

 

                      1. Alytaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 patvirtintomis Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

                      2. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

                      3. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Savivaldybės darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.

                      4. Programoje nurodytų priemonių vykdymą kontroliuoja savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta Antikorupcijos komisija.

5. Programa siekiama paskatinti visuomenę reikšti nepakantumą korupcijai, sustiprinti visuomenės paramą korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimui, užtikrinti glaudesnį savivaldybės bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendras žmogaus teises ir laisves.

                      6. Korupcija valstybės tarnyboje, kitose srityse kenkia demokratijai, ekonomikai ir teisės sistemai, todėl ypač daug dėmesio turi būti skirta korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimui, būtina ugdyti visuomenės nepakantumą šiam reiškiniui.

                      7. Programa nustato pagrindinius kovos su korupcija Savivaldybės institucijose tikslus ir uždavinius, korupcijos prevencijos subjektus bei jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje ir reglamentuoja korupcijos prevencijos priemonių taikymą.

 

II SKYRIUS

 APLINKOS ANALIZĖ

 

                      8. Savivaldybėje veikia antikorupcinius teisės aktus atitinkanti korupcijos prevencijos sistema – vykdomi teisės aktų reikalavimai, antikorupcinis švietimas ir informavimas, sudaryta nuolatinė Antikorupcijos komisija.

                      9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 ir 16 straipsniais ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktomis rekomendacijomis, per 2012–2014 m. įgyvendintos šios priemonės:

9.1. teikiama informacija apie asmenis, siekiančius eiti pareigas savivaldybės kontroliuojamuose viešosiose ir biudžetinėse įstaigose ir įmonėse;

9.2. atliekamas savivaldybės institucijų teisės aktų sprendimų projektų antikorupcinis vertinimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-03-12 nutarimu Nr. 243 patvirtintomis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis.

10. Alytaus miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2012–2014 metų programos įgyvendinimo laikotarpiu antikorupciniu vertinimu analizuotos savivaldybės administracijos veiklos sritys. 2013 m. analizuota laikotarpio nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 Socialinės paramos skyriaus veikla, susijusi su socialinės paramos teikimu. Tyrimo išvados buvo išsiųstos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai ir buvo gautas atsakymas, kad savivaldybės vertintoje veiklos srityje korupcijos rizikos analizės neatliks.

                      11. Įgyvendinant Korupcijos prevencijos 2012–2014 metų programą, 2014 m. buvo analizuota Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-12 veiklos, susijusios su išorinės reklamos leidimų išdavimu, korupcijos pasireiškimo tikimybė. Tyrimo išvados buvo išsiųstos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai ir buvo gautas atsakymas, kad savivaldybės vertintoje veiklos srityje korupcijos rizikos analizės neatliks.

                      12. Alytaus miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2012–2014 metų programos įgyvendinimo laikotarpiu nebuvo gauta ir užregistruota skundų dėl administracijos struktūrinių padalinių, pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos, susijusios su korupcijos apraiškomis.

                      13. Vykdanti savivaldybės korupcijos prevencijos 2012–2014 metų programą liko neįgyvendintos šios priemonės:

                      13.1. Visuomenės sąmoningumo lygis korupcijos srityje liko nenustatytas.

                      13.2. Sociologinis tyrimas korupcijos lygiui nustatyti nebuvo atliktas.

14. Analizuojant savivaldybės administracijos veiklą ir vertinant išorinius ir vidinius veiksnius, prie mažinančių korupcijos pasireiškimo tikimybę galima pažymėti tokius veiksnius:

                      14.1. Savivaldybėje vieno langelio principu veikia fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimo sistema;

                      14.2. atnaujinus savivaldybės interneto portalo struktūrą, veikia speciali nuoroda „Korupcijos prevencija“, joje viešai skelbiama su korupcijos prevencija susijusi informacija;

                      14.3. organizuojamas savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymas korupcijos prevencijos klausimais;

 

III SKYRIUS

 PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

15. Strateginės korupcijos prevencijos kryptys savivaldybėje yra:

                      15.1. korupcijos prevencija;

                      15.2. antikorupcinis švietimas.

                      16. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

                      16.1. Savivaldybės veiklos viešumo ir atvirumo.

                      16.2. Procedūrų skaidrumo ir aiškumo.

                      16.3. Darbuotojų sąžiningumo, lojalumo, patikimumo didinimo.

                      16.4. Darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo ir principingumo būti sąžiningiems didinimo.

 

IV SKYRIUS

 PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

                      17. Korupcijos prevencijos tikslai yra:

                      17.1. didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos prielaidas Alytaus miesto savivaldybėje.

                      17.2. šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas valstybės tarnautojams ir darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi;

                      17.3. plėtoti antikorupcinį švietimą savivaldybėje, savivaldybės pavaldžiose įmonėse, biudžetinėse ir viešosiose įstaigose.

                      18. Korupcijos prevencijos tikslui pasiekti numatomi tokie uždaviniai:

                      18.1. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;

                      18.2. antikorupciniu požiūriu vertinti savivaldybės teisės aktus ir teisės aktų projektus;

                      18.3. įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;

                      18.4. apibrėžti elgesį, prieštaraujantį teisės normoms ir palankų korupcijai;

                      18.5. viešai skelbti informaciją apie antikorupcinius veiksmus ir jų poveikį;

                      18.6. skatinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų antikorupcinį švietimą;

                      18.7. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ugdymo įstaigose.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS

 

19. Už antikorupcinių veiksmų kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją atsako savivaldybės meras, Antikorupcijos komisija, administracijos direktorius, visų savivaldybės institucijų vadovai.

20. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas, kuriame nustatomos korupcijos prevencijos priemonės, jų įgyvendinimo terminai ir vykdytojai. Planą tvirtina savivaldybės taryba.

21. Už programos įgyvendinimą atsakingas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, jis užtikrina savivaldybės administracijos padalinių vedėjų veiksmus, nukreiptus kovai su korupcijos apraiškomis jų vadovaujamuose padaliniuose.

22. Savivaldybės institucijose, įstaigose ir įmonėse už korupcijos prevenciją atsako jų vadovai. Alytaus miesto savivaldybės meras atsakingas už Korupcijos programos sudarymą, atnaujinimą ir svarstymą savivaldybės  taryboje, taip pat Antikorupcijos komisijos veiklą. Programos įgyvendinimo stebėseną, vertinimą ir kontrolę vykdo Antikorupcijos komisija.

23. Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba atlieka programos vertinimo ir/arba korupcijos rizikos valdymo vertinimo vidaus auditą.

                      24. Atsižvelgiant į antikorupcinių teisės aktų pokyčius, kompetentingų institucijų bei asmenų išvadas ir rekomendacijas, Antikorupcijos komisijos veiklos ir programos įgyvendinimo ataskaitą ar sociologinių tyrimų rezultatus ar kitą reikšmingą informaciją, programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas, esant būtinumui, savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atnaujinti iki einamųjų metų IV ketvirčio pabaigos.

25. Savivaldybės institucijos, juridiniai ir fiziniai asmenys, bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, gyventojai gali teikti savo pasiūlymus dėl programos ir priemonių plano keitimo ar/ir papildymo savivaldybės administracijoje direktoriui ir/ar Antikorupcijos komisijai savivaldybės interneto portalo http://www.alytus.lt skiltyje ,,Korupcijos prevencija“.

26. Alytaus miesto savivaldybės korupcijos prevencijos programos ir Alytaus miesto savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano projektus ir/ar jų pakeitimo projektus rengia Antikorupcijos komisija, atsižvelgdama į savivaldybės institucijų, bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, gyventojų pasiūlymus. Programos projekto svarstymas vyksta Antikorupcijos komisijos posėdyje, vėliau jis teikiamas tvirtinti savivaldybės tarybai.

                      27. Ši programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių.

                      28. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas papildomas finansavimas.

 

 

VI SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      29. Ši programa įsigalioja po jos paskelbimo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

                      30. Laukiamas programos įgyvendinimo rezultatas – užkirsti kelią, palankių korupcijai sąlygų atsiradimui savivaldybės institucijose, įstaigose ir įmonėse.

                      31. Už šios programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

                      32. Ši programa skelbiama savivaldybės interneto portalo skiltyje „Korupcijos prevencija“.

 

 

________________________

 

 

 

                                                                                                                                                                             


                                                                                                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                                            2015 m. gruodžio 22  d.

                                                                                                                                                                             sprendimu Nr. T-365

 

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

 

I. Programos tikslas – didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos prielaidas Alytaus miesto savivaldybėje.

 

Eil.

Nr.

Problema

Priemonė

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

Laukiamas rezultatas

Įvykdymo terminas

Atsakingas vykdytojas

1. uždavinys – nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė

1.

Neatskleisti korupcijos rizikos veiksniai ir sritys, kuriose dažniausiai egzistuoja korupcija.

Korupcijos rodiklių indentifikavimo ir matavimo metodikos korupcijos prevencijai sukūrimas

Pagal apklausos rezultatus bus koreguojamas prevencijos priemonių įgyvendinimo planas.

Bus nustatytos savivaldybės sritys, kuriose daugiausiai egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė.

2016–2018 m.

Savivaldybės administracijos direktorius

 

2. uždavinys – antikorupciniu požiūriu vertinti Savivaldybės teisės aktus ir teisės aktų projektus

2.

Antikorupciniu požiūriu vertinama per mažai savivaldybės rengiamų teisės aktų ir teisės aktų projektų.

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas taisyklių sukūrimas.

Leis padidinti įvertintų teisės aktų ir jų projektų skaičių

Pagerės savivaldybės institucijų ir įstaigų priimamų teisės aktų kokybė

Taisykles parengti iki 2016 m. pabaigos. Vertinimą atlikti nuolat

Teisės aktų projektų rengėjai, teisės aktų vertintojai,

Antikorupcijos komisija

3. uždavinys – įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę

3.

Ne visi besikreipiantys gyventojai turi galimybę pareikšti savo nuomonę apie juos aptarnavusių savivaldybės ar jos pavaldžių įstaigų darbuotojų elgesį ir aptarnavimo kokybę.

Anketos ar klausimyno sukūrimas siekiant užtikrinti, kad visi besikreipiantys į savivaldybę, turėtų galimybę pareikšti savo nuomonę apie aptarnavimo kokybę.

Leis sužinoti teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę.

Paskelbta metinė ataskaita apie teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybė leis sužinoti esamą padėtį ir pagerinti aptarnavimą.

2016 m. I ketv.

Antikorupcijos komisija,

Savivaldybės atsakingieji skyrių vadovai

 

 

 

II. Programos tikslas - šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas valstybės tarnautojams ir darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi

 

1. uždavinys – apibrėžti elgesį, prieštaraujantį teisės normoms ir palankų korupcijai

4.

Savivaldybėje nėra etikos kodekso, darbuotojams sunku suprasti kokiomis vertybėmis ir principais privalo vadovautis kiekvienas savivaldybės darbuotojas.

Sukurti visiems savivaldybės darbuotojams taikomą etikos kodeksą ir savivaldybėje galiojančią tvarką dėl galimų/negalimų dovanų bei kelionės išlaidų.

Leis suprasti aiškiai formuojamą savivaldybės požiūrį į nepakantumą korupcijai. Svarbu formuoti aiškią poziciją dovanų atžvilgiu.

Bus suformuota aiški pozicija dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų vertybių ir principų, kuriais privalo vadovautis kiekvienas savivaldybės darbuotojas.

2016 m. II ketv.

Savivaldybės atsakingieji skyrių vadovai, Antikorupcijos komisija

III. Programos tikslas - plėtoti antikorupcinį švietimą savivaldybėje, savivaldybės pavaldžiose įmonėse, biudžetinėse ir viešosiose įstaigose

 

1. uždavinys – viešai skelbti informaciją apie antikorupcinius veiksmus ir jų poveikį

5.

Visuomenė nepakankamai supažindinama su korupcijos prevencija ir galimomis kontrolės galimybėmis

Informuoti visuomenę apie įvykdytas ir vykdomas korupcijos prevencijos priemones, stiprinti pasitikėjimą savivaldybe

Padidės pranešimų apie korupcijos prevencijos priemones skaičius

Visuomenės pasitikėjimo savivaldybės institucijomis didėjimas

2016–2018 kiekvieną ketvirtį

Antikorupcijos komisija, Teisės skyrius

6.

Viešumo, skaidrumo, kontrolės, organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus stoka.

Didinti viešųjų pirkimų apimtis per Centrinę perkančiąją organizaciją, atsižvelgiant į Centrinės perkančiosios organizacijos prekių ir paslaugų kataloge pateiktų prekių, paslaugų ir darbų asortimentą

Viešųjų pirkimų atlikimo per Centrinę perkančiąją organizaciją skaičius

Efektyvesnis ir skaidresnis viešųjų pirkimų atlikimas

Visą plano galiojimo laiką

Viešųjų pirkimų skyrius,

Antikorupcijos komisija

7.

Korupcijos pasireiškimo prielaidos organizuojant darbuotojų priėmimą savivaldybės pavaldžiose įstaigose

Skelbti informaciją apie Savivaldybės pavaldžių įstaigų rengiamus konkursus darbuotojų pagal darbo sutartis, įstaigų vadovų pareigoms užimti.

Organizuotų ir paskelbtų konkursų santykis

Savivaldybės pavaldžių įstaigų priimamų darbuotojų konkursų skaidrumas

Visą plano galiojimo laiką

Vidaus administravimo skyrius

2. uždavinys – skatinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų antikorupcinį švietimą

8.

Dėl lėšų trūkumo mažai valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvauja seminaruose ir mokymuose korupcijos temomis

Organizuoti savivaldybės valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, pavaldžių įstaigų darbuotojams seminarus antikorupcijos temomis. Organizuoti apvaliojo stalo diskusiją korupcijos prevencijos temomis.

Užtikrinti, kad mokymuose ir diskusijose dalyvautų ne mažiau kaip 20 asmenų.

Savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai bus geriau supažindinti su korupcijos pasekmėmis ir prevencinėmis priemonėmis

2016–2018 m.

Savivaldybės administracijos direktorius, Vidaus administravimo skyrius

3. uždavinys – didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ugdymo įstaigose

9.

Nepakankamas vaikų švietimas pagal valstybines programas apie korupcijos daromą žalą visuomenei

Organizuoti švietimo įstaigose pamokas, seminarus, susitikimus su institucijų, vykdančių korupcijos prevenciją atstovais. Aktyviai dalyvauti antikorupcinio plakato piešimo konkurse „Mes prieš korupciją“.

Kiekvienais mokslo metais organizuoti kuo daugiau renginių korupcijos prevencijos klausimais.

Mokiniai bus supažindinti su korupcijos samprata, jos pasireiškimo galimybėmis, kovos su korupcija būdais ir priemonėmis. Tai leis formuoti nepakantumą korupcijai ir formuoti požiūrį į korupcijos reiškinį.

2016–2018 m.

Antikorupcijos komisija, Švietimo skyrius

 

_________________________________________

Į pradžią