Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-311 2015-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL BENDROJO NAUDOJIMO ĮVAŽIAVIMO KELIŲ REMONTO, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO IR IŠPLĖTIMO, GATVIŲ TIESIMO IR KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMO DARBŲ, KURIUOS IŠ DALIES FINANSUOJA FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL BENDROJO NAUDOJIMO ĮVAŽIAVIMO KELIŲ REMONTO, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO IR IŠPLĖTIMO, GATVIŲ TIESIMO IR KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMO DARBŲ, KURIUOS IŠ DALIES FINANSUOJA FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 30 d.   Nr.  T-311

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 36 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiomis galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2003-10-30 sprendimu Nr. T-225 patvirtintas Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo bei gatvių statybos darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisykles su visais papildymais ir pakeitimais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PATVIRTINTA

            Alytaus miesto savivaldybės tarybos

            2015 m. spalio 30 d.                        

            sprendimu Nr. T-311

              

 

BENDROJO NAUDOJIMO ĮVAŽIAVIMO KELIŲ REMONTO, AUTOMOBILIŲ

STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO IR IŠPLĖTIMO,  GATVIŲ  TIESIMO IR KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMO DARBŲ, KURIUOS IŠ DALIES FINANSUOJA FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS,

TAISYKLĖS

 

1. Įvažiavimo kelių dangai remontuoti, automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti arba išplėsti, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbams dalį lėšų skiria savivaldybė, jeigu kitą dalį reikiamos sumos sumoka fiziniai ar juridiniai asmenys. Ši sąlyga taikoma daugiabučių namų savininkų bendrijoms, nuomojančioms valstybinės žemės sklypus, ir pagal planavimo dokumentus valstybinėje žemėje esantiems ir galimiems statyti statiniams. Skiriamų lėšų dalis paskirstoma taip:

1.1. Nerenovuotų daugiabučių namų, kurių detalieji planai yra parengti ir sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, įvažiavimo kelių, kiemų remontui ir kitiems infrastruktūros objektams savivaldybė skiria 60 proc., jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai skiria 40 proc. sąmatinės objekto vertės.

1.2. Nerenovuotų daugiabučių namų, kurių detalieji planai yra parengti, bet nėra sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, įvažiavimo kelių, kiemų remontui ir kitiems infrastruktūros objektams savivaldybė skiria 50 proc., jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai skiria 50 proc. sąmatinės objekto vertės.

1.3. Renovuotų daugiabučių namų, kurių detalieji planai yra parengti ir sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, įvažiavimo kelių, kiemų remontui ir kitiems infrastruktūros objektams savivaldybė skiria 70 proc., jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai skiria 30 proc. sąmatinės objekto vertės.

1.4. Renovuotų daugiabučių namų, kurių detalieji planai yra parengti, bet nėra sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, įvažiavimo kelių, kiemų remontui ir kitiems infrastruktūros objektams savivaldybė skiria 60 proc., jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai skiria 40 proc. sąmatinės objekto vertės.

1.5. Grupės renovuotų namų (ne mažiau kaip trijų daugiabučių namų), kurių detalieji planai yra parengti ir sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, besinaudojančių bendra infrastruktūra, bendro naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbams savivaldybė skiria 90 proc., jeigu namų  butų ir kitų patalpų savininkai skiria 10 proc. sąmatinės objekto vertės. Tačiau savivaldybės skiriama parama negali būti didesnė kaip 50 tūkst. eurų grupės renovuotų namų bendros infrastruktūros objektui.

1.6. Grupės renovuotų namų (ne mažiau kaip trijų daugiabučių namų), kurių detalieji planai yra parengti, bet nėra sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, besinaudojančių bendra infrastruktūra, bendro naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbams savivaldybė skiria 80 proc., jeigu namų butų ir kitų patalpų savininkai skiria 20 proc. sąmatinės objekto vertės. Tačiau savivaldybės skiriama parama negali būti didesnė kaip 50 tūkst. eurų grupės renovuotų namų bendros infrastruktūros objektui.

1.7. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kelių, kelio statinių statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) darbams savivaldybė skiria 70 proc., jeigu fiziniai ar juridiniai asmenys skiria 30 proc. objekto vertės.

1.8. Kitais atvejais savivaldybė skiria 50 proc., jeigu 50 proc. skiria fiziniai ar juridiniai asmenys.

2018 m. birželio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-193 redakcija

2019 m. birželio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-202 redakcija

 

11. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

11.1. Fizinis asmuo – namo, buto savininkas ar fizinių asmenų grupė.

11.2. Juridinis asmuo – daugiabučių namų savininkų bendrija, įmonė, įstaiga, organizacija.

11.3. Kiti infrastruktūros objektai – pėsčiųjų ir dviračių takai, inžineriniai tinklai, žaidimų aikštelės, mažosios architektūros elementai ir pan.

2016 m. balandžio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-115 redakcija

2018 m. birželio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-193 redakcija

 

2. Daugiabučių namų savininkų bendrija pateikia prašymą savivaldybei, prie kurio prideda visuotinio susirinkimo protokolą, patvirtinantį, kad bendrija nusprendė finansuoti 100 proc. projekto rengimo ir atitinkamą dalį lėšų pagal 1 punkte numatomų atlikti darbų vertės ir įgalioja bendrijos pirmininką tvirtinti sąmatą, pasirašyti projekto rengimo ir statybos darbų rangos sutartis, darbų priėmimo – perdavimo aktą ir atsiskaityti už atliktus darbus. Įmonės vardu prašymą pateikia įstaigos, organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

Fizinis asmuo savivaldybei pateikia prašymą, pasirašytą visų savininkų, įsipareigojančių finansuoti numatomus vykdyti darbus, ir įstatymu nustatytos formos įgaliojimą, kai fizinių asmenų grupė įgalioja asmenį atstovauti jų interesams.

2016 m. balandžio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-115 redakcija

 

3. Gatvių, aikštelių, kitų statinių projektų užsakovas – savivaldybė arba statytojo teisę turintis fizinis ar juridinis asmuo, mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, pats pasirenkantis projektuotoją. Projekto rengimo išlaidas visiškai apmoka fizinis ar juridinis asmuo.

4. Dėl gatvių, aikštelių, kitų statinių statybą leidžiančio dokumento gavimo  į Alytaus miesto savivaldybės  administraciją kreipiasi statytojas. Šių objektų statybos darbams vykdyti savivaldybė parenka rangovą pagal Viešųjų pirkimų įstatymą.

5. Alytaus miesto savivaldybės administracijos specialistai kartu su fiziniu ar juridiniu asmeniu ir rangovu vietoje aptaria numatomus vykdyti darbus ir, jei reikia, atlieka matavimus ir surašo defektinį aktą (dėl dangų remonto). Rangovas per 5 dienas sudaro sąmatą ir ją suderina su fiziniu ar juridiniu asmeniu ir savivaldybe.

6. Suderinus sąmatą sudaroma trišalė savivaldybės, fizinio, juridinio asmens ar fizinių asmenų grupės įgalioto asmens ir rangovo statybos rangos sutartis. Statybos rangos sutartyje numatomi darbų atlikimo terminai, šalių įsipareigojimai ir kitos sąlygos.

7. Pasirašius sutartį fiziniai, juridiniai asmenys ar fizinių asmenų grupė sumoka rangovui 50 proc. sutartyje numatytos sumos, tuomet pradedami vykdyti darbai. Savivaldybė 50 proc. finansuojamų darbų sumą perveda rangovui, kai darbų priėmimo – perdavimo aktą pasirašo visos sutarties šalys.

8. Statinių, kurių statybai privaloma techninė priežiūra, statybos techninę priežiūrą organizuoja ir atlieka statytojas.

2017 m. rugsėjo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-298 redakcija

 

9. Darbų eilės sąrašas sudaromas pagal prašymų pateikimo datą. Šiems projektams teikiamas prioritetas kitų savivaldybės nuosavybės teise priklausančių kelių, kelio statinių, infrastruktūros objektų statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) atžvilgiu.

2019 m. birželio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-202 redakcija

 

10. Jeigu fizinis ar juridinis asmuo laiku neperveda pinigų, darbai vykdomi kitame objekte pagal prašymų pateikimo eilę.

11. Pasibaigus skirtoms biudžeto lėšoms darbų vykdymas perkeliamas į kitus metus.

12. Atlikus remonto arba statybos darbus, įvažiavimo kelių, aikštelių, gatvių, kitų statinių priklausomybė nepasikeičia.

13. Jeigu fizinis ar juridinis asmuo  norės išsinuomoti sklypą su  aikštele ar kitu statiniu, įrengtu pagal šias taisykles, tai galės padaryti tik padengęs savivaldybės investuotų lėšų dalį į jų įrengimą (išskyrus daugiabučių namų savininkų bendrijas).

 

_______________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią