Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-276 2015-09-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 SPRENDIMAS 

 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE,

NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

 

 2015 m. rugsėjo 24 d.   Nr. T-276 

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo  ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti viešojo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas – Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomą ilgalaikį materialųjį (nekilnojamąjį) turtą – 57,73 m² ploto patalpas, Naujoji g. 52, Alytuje (nekilnojamojo turto kadastro byloje Nr. 11/2677 pastato unikalus numeris 1197-7002-8012, pastatas pažymėtas plane 1U3b, patalpos plane pažymėtos C-2 (33,54 m²) ir C-3 (14,19 m²), administracinei veiklai vykdyti ir 10 m² bendrojo naudojimo patalpų.

2. Nustatyti pagrindines patalpų nuomos sąlygas:

2.1. naudojimo paskirtis – administracinė;

2.2. nuomos terminas – 10 metų;

2.3. pradinis nuompinigių dydis – 0,70 Eur už 1 m² per mėnesį.

3. Įgalioti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorių T. Stupurį organizuoti 1 punkte nurodytų patalpų viešąjį nuomos konkursą vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimu Nr. T-81 patvirtintu Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu.

4. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją A. Juonienę pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuomos sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią