Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-274 2015-09-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ

NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU  

 

 2015 m. rugsėjo 24 d.   Nr.  T-274

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti viešojo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas – Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomą ilgalaikį materialųjį (nekilnojamąjį) turtą – 20 m² ploto patalpas Ligoninės g. 12, Alytuje (nekilnojamojo turto kadastro byloje Nr. 11/2363 pastato unikalus numeris 1193-0001-2019, pastatas pažymėtas plane 1D2p, patalpos plane pažymėtos 1-6, nuomojamos dalies plotas 20 m²), inventorinis Nr. AAVA01201467, kurių įsigijimo vertė 1440,35 Eur, nusidėvėjimas 692,07 Eur, likutinė vertė 748,28 Eur (2015-08-01 duomenimis).

                      2. Nustatyti pagrindines patalpų nuomos sąlygas:

                      2.1. naudojimo paskirtis – gydymo;

                      2.2. nuomos terminas – 10 metų;

                      2.3. pradinis nuompinigių dydis – 1,75 Eur už 1 m² per mėnesį.

3. Įgalioti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorių organizuoti 1 punkte nurodytų patalpų viešąjį nuomos konkursą vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimu Nr. T-81 patvirtintu Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu.

4. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją Auksę Juonienę pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuomos sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią