Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-270 2015-09-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS 2016 M. TAIKOMAS 3,0 PROCENTŲ MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 SPRENDIMAS

DĖL APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS 2016 M. TAIKOMAS 3,0 PROCENTŲ MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

 2015 m. rugsėjo 24 d.   Nr. T-270

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-08 įsakymu Nr. DV-565 patvirtintu Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašu ir atsižvelgdama į Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. DV-653 sudarytos Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3,0 proc. mokesčio tarifas, sąrašo parengimo komisijos (toliau – komisija) protokolą Nr. 1, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems 2016 m. taikomas 3,0 proc. mokesčio tarifas, sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad asmenys, kurių nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas įrašytas į Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems 2016 m. taikomas 3,0 proc. mokesčio tarifas, sąrašą (toliau – sąrašas), gali per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie jų valdomo objekto įrašymą į sąrašą išsiuntimo dienos kreiptis į komisiją dėl išbraukimo iš sąrašo, pateikdami dokumentus, įrodančius, kad nekilnojamojo turto objekto būklė sąlygota vienos ar keleto šių aplinkybių:

2.1. kai kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas naudoti/valdyti nekilnojamąjį turtą (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui dėl neteisėtos veikos ir šio turto įkeitimą/hipoteką) bei tais atvejais, kai turtu negalima naudotis ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (ar kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo nekilnojamuoju turtu, įsiteisėjimo;

2.2. kai dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų nekilnojamasis turtas buvo suniokotas, o šis faktas buvo konstatuotas kompetentingos institucijos išvadoje ir nuo įvykio praėjo mažiau nei šeši mėnesiai;

2.3. sąrašo sudarymo metu nuo turto įsigijimo praėjo mažiau nei vieneri metai.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

 

______________


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

           2015 m. rugsėjo 24 d.

           sprendimu  Nr. T-270

 

2015 m. lapkričio 19 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-349 redakcija

 

2016 m. lapkričio 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-318 redakcija

                                          

APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ,

KURIEMS 2016 M. TAIKOMAS 3,0 PROC. MOKESČIO TARIFAS,

                                                                                                              SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Pastato, statinio adresas, paskirtis

Pastato, statinio

savininkas

Nekilnojamojo turto unikalus numeris

Nekilnojamojo turto objekto techninė būklė

(nenaudojamas, avarinis ir netvarkomas, sudegęs ar pan.)

Atitikimas Sąrašo sudarymo tvarkos aprašo kriterijui (administracijos direktoriaus 2015-07-08 įsakymu Nr. DV-565 patvirtinto Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo punktas)

1

Vilniaus g. 23, pastatas – kino teatras 

Uždaroji akcinė bendrovė „Trys lelijos“,

 k. 149553395

1195-3002-6014

 

Nenaudojamas, apleistas, dalinai užkonservuotas, netvarkomas

3.1 p.

2.

Pulko g. 23 A, pastatas – lauko tualetas

 (duomenys neskelbtini)

 (duomenys neskelbtini)

Nenaudojamas, apleistas, netvarkomas

3.1–3.2 p.

3.

Gardino g. 14, pastatas – administracinis

Uždaroji akcinė bendrovė „Alvista“,

k. 14954469

1190-0000-5014

Nenaudojamas, apleistas, užkonservuotas, netvarkomas

3.1–3.2 p.

4.

Daugų g. 6, pastatai – parduotuvė, ūkinis pastatas, garažas, kiemo statiniai

IĮ „Elvalda“,

k. 153708435

1194-0001-0017;

1194-0001-0028;

1194-0001-0039;

1194-0001-0044

Nenaudojamas, apleistas, garažo stogas sudegęs. Šiuo metu atliekamas vidaus patalpų paprastasis remontas, montuojami langai, įrengiami sanitariniai mazgai

3.2 p.

5.

Daugų g. 6, pastatai –ūkinis pastatas, garažas, kiemo statiniai

IĮ „Elvalda“,

k. 153708435

1194-0001-0028;

1194-0001-0039;

1194-0001-0044

Nenaudojamas, apleistas, garažo stogas sudegęs

3.2 p.

6.

Vilniaus g. 28, pastatas-parduotuvė

 (duomenys neskelbtini)

 (duomenys neskelbtini)

Nenaudojamas, apleistas, netvarkomas

3.1–3.2 p.

7.

Neteko galios.

2016 m. gruodžio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-348 redakcija

8.

Neteko galios.

2016 m. gruodžio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-348 redakcija.

9.

Kaštonų g. 14A, pastatas – boilerinė, negyvenamoji

UAB „Simnola“,

k. 302642088

1198-0008-2011

Apleistas

3.1 p.

10.

Topolių g. 5C, pastatas – boilerinė, negyvenamoji

UAB „Simnola“,

k. 302642088

1198-0008-3010

Apleistas

3.1 p.

11.

Jonyno g. 29A, pastatas – boilerinė, negyvenamoji

UAB „Simnola“,

k. 302642088

1197-4006-6011

Apleistas

3.2 p.

12.

Parko g. 2, pastatas – atrakcionas ,,Susiduriantys automobiliai“, poilsio

UAB „Dainavos turtai“, k. 300500396

1199-5007-6030

Apleistas

3.2 p.

13.

Parko g. 4, pastatas –stebėjimo punktas, negyvenamoji

UAB „Dainavos turtai“, k. 300500396

1197-2003-3010

Apleistas

 3.2 p.

2016 m. gruodžio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-348 redakcija

_____________


 

Į pradžią