Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-266 2015-09-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-06-26 SPRENDIMO NR. T-174 „DĖL TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-06-26 SPRENDIMO
NR. T-174 „DĖL TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

 2015 m. rugsėjo 24 d.   Nr. T-266  

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi,  Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Papildyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-06-26 sprendimo Nr. T-174 „Dėl transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo 9 punktą ir išdėstyti jį taip:

 „9. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti transporto paslaugas, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki vykdymo dienos pateikia prašymą Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui raštu (forma pateikiama 1 priede) ar elektroniniu būdu. Prašyme nurodoma įstaiga, į kurią vykstama, vykimo data, laikas pateikiama papildoma informacija (apie lydinčius asmenis ir naudojimąsi techninės pagalbos priemonėmis). Prie prašymo pateikiami šie dokumentai:“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią