Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-187 2015-06-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4, 5 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 20 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Administracinių ginčų komisijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 3 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero teikimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui Alytaus miesto savivaldybės visuomeninę administracinių ginčų komisiją šios sudėties:

1.1. Neteko galios.

2015 m. rugsėjo 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-259 redakcija

 

1.2. Neteko galios.

2015 m. rugsėjo 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-259 redakcija

 

1.3. Raimondas Merčaitis, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas.

1.4. Neteko galios.

2015 m. rugsėjo 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-259 redakcija

 

1.5. Vytautas Gegužis, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus vedėjas.

2. Neteko galios.

2015 m. rugsėjo 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-259 redakcija

 

3. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos nustatyta tvarka

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią