Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-186 2015-06-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO UAB "LITESKO" FILIALO "ALYTAUS ENERGIJA" 2014 M. INVESTICIJŲ KIEKIO IR PASKIRTIES ATASKAITAI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

Dėl pritarimo UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“

2014 m. investicijų kiekio ir paskirties ataskaitai

 

 2015 m. birželio 16 d. Nr.  T-186             

Alytus

 

 

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, atsižvelgdama į  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. O3-57 suderintas UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ 2010-2014 metų ilgalaikės reguliuojamos veiklos investicijų programos investicijas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-161 sudarytos Investicijų į Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkį priežiūros komisijos 2015-05-21 protokolą Nr 1 KPPt -78-(26,52), Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ 2014 m. pateiktai investicijų kiekio ir paskirties ataskaitai be šilumos apskaitos prietaisų ir ilgalaikio turto įsigijimo investicijų (pridedama).

2. Pateikti šį sprendimą UAB „Litesko“ ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-186 - Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO UAB "LITESKO" FILIALO "ALYTAUS ENERGIJA" 2014 M. INVESTICIJŲ KIEKIO IR PASKIRTIES ATASKAITAI
Į pradžią