Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-185 2015-06-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

                                                                                                                                      

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS TVIRTINIMO

 

 2015 m. birželio 16 d.   Nr. T-185

Alytus

 


                       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 21 punktu,  Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Alytaus vaikų globos namų teikiamą socialinės globos kainą  (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-297 „Dėl Alytaus vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos tvirtinimo“ 1 punktą.

3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. liepos 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       2015 m. birželio 16 d.

                                                                                       sprendimu Nr. T-185

 

2017 m. gegužės 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-184 redakcija

 

 

 

ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINA

 

Sudedamosios socialinės globos kainos dalys 

Planinis paslaugų gavėjų skaičius, vnt.

70

Bendroji socialinė globos lėšų dalis, tūkst. Eur

21,60

Planiniam paslaugų gavėjui vienam mėnesiui tenkanti išlaidų suma, Eur

308,10

Kintamoji socialinės globos lėšų dalis, tūkst. Eur

62,10

Planiniam paslaugų gavėjui vienam mėnesiui tenkanti išlaidų suma, Eur

886,55

Visa socialinės globos kaina vienam paslaugų gavėjui per mėnesį, Eur

1 194,65

 

____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią