Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-184 2015-06-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi,  Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      Tvirtinti Alytaus vaikų globos namų nuostatus (pridedama).

2.      Įgalioti Alytaus vaikų globos namų direktorių Romutį Žebuolį:

2.1. pasirašyti Alytaus vaikų globos namų nuostatus;

2.2. Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka valstybinės Registrų centro Alytaus filiale  įregistruoti Alytaus vaikų globos namų nuostatus.

3. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo  Nr. T-143 „Dėl Alytaus vaikų globos namų nuostatų pakeitimo“ 1 ir 2 punktus.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2015 m. birželio 16 d.

                                                                                      sprendimu Nr. T-184

 

2018 m. balandžio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-122 redakcija

 

 

 

ALYTAUS MIESTO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus vaikų globos namų nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Alytaus vaikų globos namų (toliau – Globos namai) tikslus, uždavinius ir funkcijas, teises, darbo organizavimą, darbuotojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, darbo apmokėjimo tvarką, finansavimą, vaiko išvykimą, likvidavimą, reorganizavimą ir pertvarkymą.

2. Globos namai savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Socialinių paslaugų įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais.

3. Globos namų savininkė – Alytaus miesto savivaldybė. Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus miesto savivaldybės taryba. Kodas 178706935, adresas Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus.  Globos namų adresas A. Juozapavičiaus g. 33, LT-62265 Alytus, kodas 015 – 191056967.

Teisinė forma – Alytaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės ir valstybės biudžeto, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai Globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų globos (rūpybos) klausimas.

Oficialus įstaigos pavadinimas – Alytaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Alytaus vaikų globos namai, trumpasis pavadinimas – Alytaus vaikų globos namai.

Pagrindinės veiklos rūšys – socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu – 87.90 kita stacionarinė globos namų veikla;

Kitos veiklos rūšys:

88.9 – kita nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;

88.99 – kita niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;

56.29 – kitų maitinimo paslaugų teikimas;

86.90.10 – viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse.

4.  Globos namai yra globojamo (rūpinamo) vaiko (toliau – vaikas) atstovas pagal įstatymą, turintis įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti jo teises bei teisėtus interesus ir atstovauti jam.

5. Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savivaldybės herbu ir sąskaitas banke.

6. Globos namų vieši pranešimai skelbiami Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt ir Globos namų interneto svetainėje www.alytausvaikai.lt .

 

II SKYRIUS

 GLOBOS NAMŲ TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

                                                                                          

7. Globos namų tikslas – suteikti vaikui galimybę sveikai ir normaliai vystytis fiziškai, protiškai, doroviškai, dvasiškai sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

8. Globos namų uždaviniai:

8.1. suteikti vaikui  globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo) paslaugas;

8.2. užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą;

8.3. sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;

8.4. užtikrinti vaikui globos (rūpybos), ugdymo, teikiamų socialinių paslaugų kokybę;

8.5. dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais, globėjais (rūpintojais) įgyvendinant vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą.

9. Globos namai, siekdami įgyvendinti jiems nustatytą tikslą ir uždavinius, atlieka šias funkcijas:

9.1. vertina individualius vaiko poreikius, sudaro ir įgyvendina individualius vaiko ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planus;

9.2. rūpinasi vaiko dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatina vaiko fizinę, psichinę ir socialinę brandą, ugdo pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, sudaro sąlygas vaiko saviraiškai, pasirinkdami jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas;

9.3. rengia vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje;

9.4. bendradarbiauja su:

9.4.1. valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis sprendžiant socialinio darbo su vaiko tėvų šeima organizavimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus; 

9.4.2. vaiko tėvais, globėjais (rūpintojais) ir kitais jo artimaisiais giminaičiais, siekdami atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą;

9.4.3. vaikų ugdymo bei mokymo įstaigomis vaiko mokymosi klausimais;

9.5. vykdo vaikų su negalia specialųjį ugdymą;

9.6. administruoja globotinių turtą, tvarko globojamų (rūpinamų) vaikų iš turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą;

9.7. patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka;

9.8. vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę Globos namų veiklą;

9.9. užtikrina valstybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;

9.10. tvarko buhalterinę apskaitą ir rengia statistines ataskaitas;

9.11. vykdo kitas, pagal veiklą atliekamas arba savininkės sprendimais deleguotas funkcijas, susijusias su socialinių paslaugų teikimu;

9.12. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ TEISĖS

 

          10. Globos namai, vykdydami savo funkcijas, turi teises:

          10.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją, išvadas, pasiūlymus ir kitokią medžiagą, kurios reikia sprendžiant vaikų Globos namų kompetencijai priskirtus klausimus;

          10.2. teikti atitinkamoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, vaikų globos (rūpybos), įvaikinimo ir socialinių bei ugdymo paslaugų teikimo;

          10.3. pasitelkti savo darbui reikalingus specialistus pagal sutartis;

          10.4. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis;

          10.5. įstatymų nustatyta tvarka gauti paramą veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

          10.6. naudotis kitomis įstatymų ir teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

IV SKYRIUS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO KOMPETENCIJA

 

          11. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus miesto savivaldybės taryba:

          11.1. tvirtina, keičia ir papildo Globos namų nuostatus;

          11.2. tvirtina metinį biudžetą (skiria įstaigos metinius asignavimus);

          11.3. nustato didžiausią leistiną darbuotojų skaičių, atsižvelgdama į vaikų skaičių, amžių, teikiamų paslaugų sudėtingumą bei jų teikimo trukmę, turimus finansinius išteklius. Valdymo schemoje išskiriamas tiesiogiai su vaiku dirbantis personalas, kurio pagrindinės grupės yra pedagogai, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai. Tiesiogiai su vaiku gali dirbti ir psichologai, sveikatos priežiūros ir kiti specialistai;

          11.4. tvirtina minimalias vaikų aprūpinimo apranga, minkštu inventoriumi ir asmens higienos, vieno globotinio dienos maitinimo normas;

          11.5. išklauso Globos namų direktoriaus metinę veiklos ataskaitą ir tvirtina finansinių ataskaitų rinkinį;

          11.6. priima sprendimus dėl Globos namų; funkcijų, susijusių su socialinių paslaugų teikimu, jiems delegavimo; jų reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo;

          11.7. nustato Globos namų teikiamų paslaugų kainas.

          12. Alytaus miesto savivaldybės meras (toliau – meras):

          12.1. skiria ir atleidžia Globos namų direktorių, nustato jo darbo užmokestį, skiria nuobaudas, sprendžia Globos namų direktoriaus paskatinimo, atostogų, pavadavimo, tarnybinių komandiruočių klausimus;

          12.2. nustato direktoriaus darbo sutarties sąlygas, tvirtina Globos namų direktoriaus pareigybės aprašymą.

 

V SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ VADOVO KOMPETENCIJA

 

          13. Globos namams vadovauja Globos namų direktorius (toliau – direktorius).

          14. Direktorius:

          14.1. vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo jam nustatytas pareigas;

          14.2. leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

          14.3. organizuoja Globos namų veiklą ir veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis;

          14.4. be atskiro įgaliojimo atstovauja Globos namams nevyriausybinėse, valstybės ir savivaldybės įstaigose ir organizacijose, teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose su visomis teisėmis, numatytomis šiuose procesuose dalyvaujantiems asmenims, ir santykiuose su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

          14.5. suteikia kitiems asmenims įgaliojimus veikti Globos namų vardu įgaliojimų ar kitų dokumentų pagrindu;

          14.6. pagal kompetenciją sudaro sutartis Globos namų tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

          14.7. atsako už Globos namų uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų atlikimą;

          14.8. tvirtina Globos namų struktūrą, pagal veiklą atliekamų arba steigėjo deleguotų funkcijų aprašus, darbuotojų pareigybių sąrašą, bazinės mėnesinės algos koeficientus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų, Globos namų darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, Globos namų metinius veiklos planus;

          14.9. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia Globos namų darbuotojus;

          14.10. teisės aktų nustatyta tvarka skatina darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

          14.11. disponuoja Globos namams skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo banko čekius, įgaliojimus ir kitus dokumentus;

          14.12. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto panaudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

          14.13. teikia steigėjui metinę veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį;

          14.14. sudaro sąlygas Globos namuose veikti (darbuotojų, vaikų, tėvų, rėmėjų (taryboms) komitetams ir tvirtina jų nuostatus;

          14.15. atlieka kitas  teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

          15. Globos namų direktoriaus pavaduotojus į pareigas skiria ir atleidžia Globos namų direktorius įstatymų nustatyta tvarka. Globos namų direktoriaus pavaduotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Globos namų direktoriui.

          16. Globos namų direktoriui laikinai nesant, jo funkcijas vykdo Globos namų direktoriaus pavaduotojas, o nesant ir jam – kitas savivaldybės mero potvarkiu paskirtas Globos namų darbuotojas.

 

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į PAREIGAS IR ATLEIDIMAS IŠ JŲ,

DARBO UŽMOKESČIO JIEMS NUSTATYMAS

 

          17. Globos namų darbuotojų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų tvarka ir sąlygos, darbo užmokestis nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

 

VII SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ FINANSAVIMAS

 

          18. Globos namai turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

                      19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą Globos namuose tiesiogiai finansuoja savivaldybė, sudarydama socialinės Globos paslaugų teikimo sutartį su  Globos namų direktoriumi.

          20. Globos namų finansavimo šaltiniai yra:

                      20.1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos;

          20.2. kitos teisėtai įgytos lėšos.

                      21. Globos namai vaiko gaunamas lėšas tvarko teisės aktų nustatyta tvarka. 

                      22. Globos namai, gerindami vaikų buitines ir materialines gyvenimo sąlygas bei kitaip atstovaudami vaiko interesams, gali:

                      22.1. dalyvauti programose ir teikti projektus tikslinei paramai gauti jiems įgyvendinti;

                      22.2. gauti iš Lietuvos ir užsienio valstybių fizinių arba juridinių asmenų paramą vaikų gerovei užtikrinti.

VIII SKYRIUS

ASMENS APGYVENDINIMAS

 

                      23. Globos namuose gali būti apgyvendinamas:

                      23.1. nuo 3 iki 18 metų amžiaus vaikas, kuriam nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) arba be tėvų globos likęs vaikas tol, kol bus išspręstas jo globos (rūpybos) klausimas;

23.2. vyresnis kaip 18 metų asmuo (jo prašymu ir savininko sutikimu), kai jo  išlaikymas Globos namuose yra pratęstas iki jis baigs bendrojo lavinimo mokyklą;

23.3. besimokantis ar studijuojantis buvęs Globos namų globotinis (jo prašymu  ir  tarybos  sutikimu), kai yra apgyvendintas jo mokymo ar studijų atostogų metu, jei tai neprieštarauja gyvenančių vaikų interesams;

23.4. ne vyresnis kaip 24 metų buvęs Globos namų globotinis (asmens prašymu ir savininko sutikimu), kai jam yra paskirtas išlaikymas ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

24. Apgyvendinant Globos namuose vaiką, kuriam nustatyta laikinoji globa (rūpyba), yra pateikiamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo ir kiti teisės aktais nustatyti dokumentai.

          25. Apgyvendinant Globos namuose vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), yra pateikiama teismo nutartis arba sprendimas dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir kiti teisės aktais nustatyti dokumentai.

          26. Tuo atveju, kai vaikas paimtas iš fizinei ar psichinei sveikatai pavojingos aplinkos, jis laikinai apgyvendinamas Globos namuose iki jam bus nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) arba  bus grąžintas į šeimą.

 

IX SKYRIUS

VAIKO IŠVYKIMAS

 

                     27. Vaikas išleidžiamas iš Globos namų, kai:

                      27.1. grąžinamas tėvams pasibaigus vaiko globai (rūpybai);

                      27.2. įvaikinamas;

                      27.3. sulaukia pilnametystės arba pripažįstamas veiksniu (emancipuojamas);

                      27.4. susituokia;

                      27.5. dėl laikinai Globos namuose apgyvendinto vaiko yra priimamas sprendimas ir nustatoma laikinoji arba nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje ar šeimynoje, kitoje vaikų globos institucijoje, arba jis grąžinamas į šeimą;

                      27.6. teisės aktais nustatytais atvejais Globos namai gauna savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus sutikimą dėl leidimo rūpinamam vaikui, sulaukusiam 16 m., gyventi skyrium nuo rūpintojo;

                      27.7. teismo nutartimi arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra keičiamas vaiko globėjas (rūpintojas);

                     27.8  baigia bendrojo lavinimo mokyklą.

28. Globos namai vaikui, nesulaukusiam pilnametystės, kuris išvyksta mokytis pagal bendrojo lavinimo, formaliojo profesinio mokymo ar aukštojo mokslo mokymo programas, užtikrina:

                      28.1. nustatytos vaiko laikinosios arba nuolatinės rūpybos tęstinumą;

                      28.2. vaikui skiriamų maistpinigių (pagal nustatytas dienos mitybos normas) mokymo įstaigai persiuntimą arba vaiko maistpinigių (pagal bendrą vaiko ir Globos namų administracijos susitarimą) ribotai veiksniam nepilnamečiui skyrimą;

                      28.3. vaiko, sugrįžusio į Globos namus savaitgaliais, švenčių dienomis, atostogų metu, priėmimą.

29. Globos namai turi teisę kiekvieną mėnesį išvykusiam nepilnamečiui vaikui nuo 7 iki 18 metų papildomai skirti iki 0,4 MGL dydžio pinigų smulkioms išlaidoms ir teikti kitą finansinę ir materialinę paramą.

                      30. Vaikas  Globos namų direktoriaus įsakymu gali būti leidžiamas laikinai išvykti iš Globos namų svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį. Vaiko laikino išleidimo svečiuotis tvarkos aprašą, kuris yra rengiamas vadovaujantis tai reglamentuojančiais teisės aktais, tvirtina Globos namų direktorius.

                      31. Išleidžiant vaiką iš Globos namų yra perduodami šie dokumentai:

                      31.1. vaiko gimimo liudijimas arba/ir asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

                      31.2. sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytos formos sveikatos pažymėjimas;

                      31.3. pažyma apie vaiko buvimo Globos namuose laikotarpį, tęsiamą ar baigtą mokslą;

                      31.4. dokumentai apie vaiko tėvus, brolius, seseris, senelius ir kitus artimus giminaičius;

                      31.5. dokumentai apie vaikui nuosavybės teise priklausantį turtą (jeigu turi), turto administratorių (jeigu paskirtas) ir pinigines išmokas;

                      31.6. kiti turimi vaiko dokumentai.        

 

X SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ LIKVIDAVIMAS, REORGANIZAVIMAS IR PERTVARKYMAS

 

                      32. Globos namai likviduojami, reorganizuojami ar pertvarkomi Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

 

______________________________

 

 

 

Į pradžią