Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-175 2015-06-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO

 

 2015 m. birželio 16 d.   Nr. T-175

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 29 straipsnio 3 dalimi, Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 ir 3 dalimis, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-03 siūlymą Nr. VD-877(4.52) ir į Alytaus miesto savivaldybės mero 2015-06-03 teikimą Nr. VD-890(6.39), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015-05-21 raštą Nr. 4-01-3861 ir Balsų skaičiavimo komisijos 2015-06-15 slapto balsavimo dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo protokolą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Skirti Silviją Peštenienę nuo 2015 m. liepos 1 d. į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo A lygio 16 kategorijos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigas savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

2. Nustatyti, kad Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai darbo užmokestis mokamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka, bei skirti 50 proc. pareiginės algos dydžio priemoką už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas viršijant nustatytą darbo laiko trukmę.

3. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.     

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią