Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-160 2015-05-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS

DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 

 2015 m. gegužės 28 d. Nr. T-160 

Alytus

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 43 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba    n u s p r e n d ž i a:

                      1. Tvirtinti Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašą (pridedama).

                      2. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos:

                      2.1. 2010 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Vienkartinės piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims skyrimo ir mokėjimo taisyklių, Socialinės paramos teikimo komisijos nuostatų tvirtinimo“ 1.1 punktą.

                      2.2. 2011 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. T-42 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-02-25 sprendimu Nr. T-46 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės vienkartinės piniginės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims skyrimo ir mokėjimo taisyklių pakeitimo ir papildymo“.

                      2.3. 2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punktą.

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                           Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                           2015 m. gegužės 28  d.

                                                                                           sprendimu Nr. T-160      

                                                                                                                         2018 m. rugpjūčio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-257 redakcija

 

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu (toliau – įstatymas) ir kitais įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais.

2. Aprašas reglamentuoja piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarką; pagrindus, kai piniginė socialinė parama skiriama kitais įstatyme nenumatytais atvejais; pagrindus, kuriems esant piniginė socialinė parama didinama, mažinama, skiriama ne visiems bendrai gyvenantiems asmenims, sustabdomas, nutraukiamas ar atnaujinamas jos mokėjimas; bendruomeninių organizacijų, religinių bendruomenių, religinių bendrijų, nevyriausybinių organizacijų atstovų, gyvenamosios vietos bendruomenės narių ir kitų suinteresuotų asmenų pasitelkimo dalyvauti svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo tvarką bei jų teises ir pareigas.

3. Vykdant savarankišką savivaldybės funkciją, piniginė socialinė parama teikiama taikant įstatymo nuostatas tiek, kiek jų nereglamentuoja šis aprašas.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka įstatyme apibrėžtas sąvokas.

5. Piniginę socialinę paramą teikia Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – administracija).

 

II SKYRIUS

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

Prašymų-paraiškų priėmimas

 

6. Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo bendrai gyvenantys asmenys arba vieni gyvenantys asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą ar nuomojantys būstą Alytaus miesto savivaldybėje, arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Alytaus miesto savivaldybėje, o asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantys Alytaus miesto savivaldybėje, kreipiasi į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius).

7. Kreipdamiesi dėl piniginės socialinės paramos, bendrai gyvenantys ar vienas gyvenantis asmuo pateikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą-paraišką, jos priedus (toliau – prašymas-paraiška) ir dokumentus, nurodytus aprašo 13 punkte, taip pat visą teisingą informaciją apie savo, bendrai gyvenančių asmenų veiklos pobūdį, gaunamas pajamas, turimą turtą ir kitą piniginei socialinei paramai gauti būtiną informaciją.

8. Prie prašymo-paraiškos be kitų dokumentų pridedamos bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pažymos apie įstatymo 17 straipsnyje nurodytas pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba, jeigu pajamų šaltinis yra pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, išskyrus atvejus, kai administracija duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. Visų prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą prašymą-paraišką pateikęs asmuo patvirtina savo parašu.

9. Socialinės paramos skyrius gautą prašymą-paraišką užregistruoja socialinių išmokų ir apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – parama) prašymo-paraiškos pateikimo dieną ir prašymą-paraišką pateikusiam asmeniui įteikia informacinį lapelį.

10. Kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos diena laikoma diena, kurią priimtas prašymas-paraiška.

11. Prašymas-paraiška gali būti pateikta asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą (globėją, rūpintoją, įgaliotinį). Įgaliotinis Socialinės paramos skyriui pateikia įgaliojimą, savo ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

12. Jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga ir prašymas-paraiška pateikiama elektroniniu būdu, asmuo turi nurodyti, kokios įstaigos gali patvirtinti jo prašyme-paraiškoje pateiktą informaciją. Asmuo, pateikdamas prašymą-paraišką elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

13. Kreipiantis dėl piniginės socialinės paramos skyrimo, prie prašymo-paraiškos, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens teisę į piniginę socialinę paramą, pateikiami dokumentai:

13.1. vyresnių kaip 18 metų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens tapatybę patvirtinantis galiojantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas, kai nėra galimybės pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalo dėl objektyvių priežasčių, pateikiama dokumento kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka, ir pažyma apie dokumento poėmį);

13.2. pažyma (pažymos) apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį (formą tvirtina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras);

13.3. pažyma iš kompetentingos įstaigos (Vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Krašto apsaugos ministerijos, ambasados, konsulinio skyriaus ir kt.) apie gaunamas pareigūnų ir karių valstybines pensijas ir kitų valstybių mokamas pensijas, išmokas, kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose;

13.4. pažyma apie individualios įmonės savininko pajamas, gautas iš šios įmonės apmokestinto pelno, ir mažosios bendrijos narių, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrųjų narių pajamas ir iš šių įmonių asmeniniams poreikiams gautas lėšas;

13.5. asmens, įsigijusio verslo liudijimą ar individualios veiklos vykdymo pažymą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas;

13.6. įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti (kai nėra galimybės pateikti išvardytų pažymų – banko išrašas apie gaunamas lėšas vaikui išlaikyti);

13.7. pažyma apie įsiregistravimą kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje ir iš jos gaunamas pajamas;

13.8. ieškinys dėl vaiko gyvenamosios vietos ir (ar) tėvystės nustatymo ir (ar) vaiko (vaikų) išlaikymo priteisimo arba dokumentas su teismo rezoliucija dėl bylos nagrinėjimo teisme arba teismo šaukimas, patvirtinantis aplinkybę, kad teisme yra nagrinėjama byla dėl tėvystės nustatymo ir vaiko (vaikų) išlaikymo priteisimo, teismo pažyma, kad paskirta ekspertizė dėl giminystės ryšio įrodymo;

13.9. teismo nutartis (sprendimas) dėl išlaikymo vaikui (vaikams) priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaiko (vaikų) išlaikymo;

13.10. teismo sprendimas dėl asmens pripažinimo neveiksniu arba globėjo (rūpintojo) paskyrimo;

13.11. ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotas dokumentas dėl padarytos nusikalstamos veikos žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui;

13.12. sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatytos gimdymo datos;

13.13. sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie gydymo stacionare trukmę, nedarbingumo pažymėjimas ar medicininė pažyma;

13.14. sveikatos priežiūros įstaigos pažyma, kad vaikas iki 8 metų negali lankyti švietimo įstaigos;

13.15. pažyma iš karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės karo tarnybos karys atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą;

13.16. kompetentingos institucijos pažyma apie bausmės atlikimą, sulaikymą, suėmimą, paieškos paskelbimą ar teismo pripažinimą nežinia kur esančiu;

13.17. dokumentas (pirkimo–pardavimo ar dovanojimo sutartis), patvirtinantis turto įsigijimą ar perleidimą;

13.18. gyvenamųjų patalpų ar kito nekilnojamojo turto nuomos sutartis, įregistruota viešame registre;

13.19. metinė arba 12 paskutinių mėnesių iki kreipimosi gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaracija;

13.20. kompetentingos įstaigos pažyma apie gaunamus dividendus, palūkanas;

13.21. banko pažyma ar elektroninės bankininkystės išrašas apie turimas pinigines lėšas;

13.22. dokumentai, patvirtinantys atsiskaitymą už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį;

13.23. banko atsiskaitomosios asmens sąskaitos numeris;

13.24. kiti dokumentai, reikalingi piniginei socialinei paramai skirti.

14. Dokumentų, nurodytų aprašo 13 punkte, Socialinės paramos skyrius gali reikalauti ir tuomet, kai pasikeičia aplinkybės, turinčios įtakos bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens teisei į piniginę socialinę paramą, jos dydžiui ar mokėjimui.

15. Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas (toliau – BPA) yra vienas iš dokumentų piniginės socialinės paramos teikimo teisei nustatyti:

15.1. Socialinės paramos skyrius periodiškai – kartą per metus – tikrina gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą bendrai gyvenančių asmenų arba vienų gyvenančių asmenų, gaunančių piniginę socialinę paramą ilgiau kaip 12 mėnesių;

15.2. BPA taip pat surašomas, kai bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą trumpiau kaip 12 mėnesių: įrašytiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Alytaus miesto savivaldybėje; asmenims, nedeklaravusiems gyvenamosios vietos ir neįtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantiems Alytaus miesto savivaldybėje, derinant socialinės pašalpos teikimo formas; gavus informaciją (apie piniginės socialinės paramos naudojimą ne pagal paskirtį; apie vaiko (vaikų) privalomo ir valstybės garantuoto ugdymo iki 16 metų neužtikrinimą; apie asmens (asmenų) išvykimą į užsienio valstybes ir kita) bei kitais įstatyme ir apraše numatytais atvejais;

15.3. BPA galioja pačiame akte numatytą terminą arba iki aplinkybių, lemiančių piniginės socialinės paramos skyrimą, pasikeitimo;

15.4. gyvenimo sąlygos netikrinamos, jei asmuo gyvena nakvynės namuose, krizių centruose ar kitose laikino gyvenimo vietose.

 

Trūkstamų dokumentų pateikimas

 

16. Jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį ir nurodoma data, iki kurios dokumentai turi būti pateikti. Piniginei socialinei paramai gauti trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai pajamos piniginei socialinei paramai gauti apskaičiuojamos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka. Kai pajamos piniginei socialinei paramai gauti apskaičiuojamos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka, piniginei socialinei paramai gauti trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Jeigu asmuo nustatytu laiku nepateikia trūkstamų dokumentų, Socialinės paramos skyrius per 5 darbo dienas priima sprendimą neteikti piniginės socialinės paramos ir asmeniui grąžina jo pateiktus dokumentus.

17. Prašymą-paraišką skirti papildomą socialinės pašalpos dalį pateikęs asmuo trūkstamus dokumentus pateikia ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašyme-paraiškoje nurodyto papildomos socialinės pašalpos skyrimo termino pabaigos.

 

Duomenų apie turtą pateikimas

 

18. Prašymą-paraišką pateikęs asmuo pateikia duomenis apie mėnesio, einančio prieš prašymo-paraiškos pateikimo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą, nurodytą įstatymo 14 straipsnyje, ir tai patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai administracija duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. Šie duomenys, jeigu nėra pasikeitimų, pateikiami kas 12 mėnesių. Šiam terminui pasibaigus, piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu iki paramos teikimo laikotarpio pabaigos naujų duomenų apie turimą turtą pateikti nereikia.

19. Turto, nurodyto įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose, vertę nustato Socialinės paramos skyrius, vadovaudamasis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos parengta metodika ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintomis žemės ūkio produkcijos sąlyginėmis vertėmis.

 

Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas

 

20. Socialinė pašalpa skiriama, kai bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu nuosavybės teise turimo turto, nurodyto įstatymo 14 straipsnyje, vertė neviršija turto vertės normatyvo; pajamos, nurodytos ir apskaičiuotos pagal įstatymo 17 ir 18 straipsnius, yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas (toliau – VRP) ir kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų. Socialinė pašalpa skiriama 3 mėnesiams nuo prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio pirmos dienos, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į šią pašalpą.

21. Pasibaigus paskirtos socialinės pašalpos teikimo laikotarpiui, dėl tolesnio jos skyrimo bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę kreiptis per 2 mėnesius su prašymu-paraiška ir pateikti naujus dokumentus ir duomenis apie bendrai gyvenančius asmenis arba vieną gyvenantį asmenį bei jų (jo) pajamas. Socialinė pašalpa skiriama nuo prašymą-paraišką pateikusio asmens nurodyto vieno iš 2 mėnesių, einančių po socialinės pašalpos gavimo laikotarpio pabaigos, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl socialinės pašalpos ir sprendimo priėmimo metu, taip pat laikotarpiu, už kurį skiriama socialinė pašalpa, turi teisę gauti socialinę pašalpą.

22. Jeigu pasibaigus paskirtos socialinės pašalpos teikimo laikotarpiui kreipiamasi vėliau kaip po 2 mėnesių nuo anksčiau paskirtos socialinės pašalpos teikimo laikotarpio pabaigos, socialinė pašalpa skiriama nuo prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio pirmos dienos.

23. Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas (toliau – kompensacijos), jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka visus įstatymo 7 straipsnyje nurodytus reikalavimus. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims, įsiskolinusiems už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį, kai skola yra didesnė kaip 100 eurų, kompensacijos skiriamos tik sudarius sutartį dėl skolos grąžinimo, arba teismui priteisus apmokėti skolą.

24. Kompensacijos skiriamos 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo įgijo teisę į kompensacijas, pirmos dienos, tačiau ne daugiau kaip už 2 praėjusius mėnesius iki prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl kompensacijų ir sprendimo priėmimo metu, taip pat laikotarpiu, už kurį skiriamos kompensacijos, turi teisę jas gauti.

25. Jeigu pasibaigus paskirtos kompensacijos teikimo laikotarpiui dėl tolesnio jos skyrimo bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo per 3 mėnesius kreipiasi su prašymu-paraiška, pateikia naujus dokumentus ir duomenis apie bendrai gyvenančius asmenis arba vieną gyvenantį asmenį bei jų (jo) pajamas, kompensacijos skiriamos nuo prašymą-paraišką pateikusio asmens nurodyto vieno iš 3 mėnesių, einančių po kompensacijų gavimo laikotarpio pabaigos, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl kompensacijų metu ir laikotarpiu, už kurį skiriamos kompensacijos, turi teisę jas gauti.

26. Jeigu pasibaigus paskirtos kompensacijos teikimo laikotarpiui kreipiamasi vėliau kaip po 3 mėnesių nuo anksčiau paskirtos kompensacijos teikimo laikotarpio pabaigos, kompensacija skiriama aprašo 24 punkte nustatyta tvarka.

27. Piniginė socialinė parama gali būti skiriama ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui senatvės pensijos amžių sukakusiems arba neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas netekto darbingumo lygis nuo 60 iki 100 procentų, jeigu nesikeičia bendrai gyvenančių asmenų sudėtis arba vieno gyvenančio asmens šeiminė padėtis, jų (jo) pajamos ir turtas.

28. Piniginė socialinė parama gali būti skiriama trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu yra žinoma, kad per tą laikotarpį bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo neteks teisės į piniginę socialinę paramą arba piniginės socialinės paramos dydis pasikeis (dėl bendrai gyvenančių asmenų sudėties arba vieno gyvenančio asmens šeiminės padėties, pajamų šaltinio (bet ne jo dydžio) pasikeitimo, bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui pradėjus gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugas socialinės globos įstaigoje ir kita).

29. Jeigu piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu jos dydis pasikeitė (dėl bendrai gyvenančių asmenų sudėties arba vieno gyvenančio asmens šeiminės padėties, pajamų šaltinio (bet ne jo dydžio) pasikeitimo, bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui pradėjus gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugas socialinės globos įstaigoje ir kita), paskirta piniginė socialinė parama skiriama iš naujo nuo kito mėnesio po aplinkybės pasikeitimo.

30. Jeigu dėl piniginės socialinės paramos kreipiamasi tą mėnesį, kurį pasikeičia bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis arba yra gauta vienkartinė išmoka ar už 2 ar daugiau mėnesių iš karto išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, piniginė socialinė parama bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui skiriama tik tam mėnesiui.

31. Skiriant piniginę socialinę paramą įskaitomos visų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gaunamos pajamos, nurodytos įstatymo 17 straipsnyje.

32. Patikrinus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, piniginė socialinė parama skiriama įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.

33. Socialinės paramos skyrius, vadovaudamasis įstatymu ir aprašu, nustato bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens teisę į piniginę socialinę paramą, apskaičiuoja piniginės socialinės paramos dydį ir nustato piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpį.

34. Sprendimą dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ar neskyrimo priima savivaldybės administracija, nurodant įstatymo 8 straipsnio 1 dalies sąlygas, kurioms esant paskirta piniginė socialinė parama, arba neskyrimo priežastis ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai prašymui-paraiškai nagrinėti ir sprendimui priimti reikalingas BPA piniginės socialinės paramos teikimo pagrįstumui nustatyti. Šiais atvejais sprendimas dėl piniginės socialinės paramos skyrimo, neskyrimo ar nutraukimo priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

35. Piniginė socialinė parama teikiama:

35.1. Socialinė pašalpa gali būti teikiama:

35.1.1. pinigais, pasirenkant mokėjimo būdą pačiam socialinės pašalpos gavėjui, pervedant ją į nurodytą asmeninę sąskaitą banke arba socialinių išmokų išmokėjimo paslaugas teikiančiai įmonei;

35.1.2. nepinigine forma – socialinėmis kortelėmis – skirtomis pirkti parduotuvėse parduodamas prekes (išskyrus alkoholio, tabako gaminius bei loterijos bilietus) ir atsiskaityti už komunalinius mokesčius;

35.1.3. nepinigine forma – socialinė pašalpa išmokama socialinių išmokų išmokėjimo paslaugas teikiančioje įmonėje socialines paslaugas teikiančios įstaigos įgaliotam socialiniam darbuotojui, kai socialines paslaugas teikianti įstaiga motyvuotu raštu informuoja Socialinės paramos skyrių, kad asmuo, įstaigoje gaunantis socialines paslaugas, socialinę pašalpą naudoja ne pagal paskirtį. Įstaigos socialinis darbuotojas privalo tvarkyti socialinės pašalpos gavėjo gautų socialinių pašalpų apskaitą. Socialinis darbuotojas gautą socialinę pašalpą gali naudoti tik socialinės pašalpos gavėjo teisėtiems poreikiams tenkinti;

35.1.4. pinigais ir (ar) nepinigine forma socialinė pašalpa teikiama socialinę riziką patiriantiems bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui. Socialinės pašalpos dydis pinigais negali viršyti 50 procentų paskirtos socialinės pašalpos dydžio. Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojai, teikiantys socialinės priežiūros paslaugas bendrai gyvenantiems asmenims, patyrusiems socialinę riziką, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą ir pateikia išvadą socialinę pašalpą teikti pinigais ir nepinigine forma nurodydami jos dydį procentais ir teikimo laikotarpį;

35.1.5. pinigais ir (ar) nepinigine forma socialinė pašalpa teikiama bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, apie kuriuos gauta informacija, kad jie socialinę pašalpą naudoja ne pagal paskirtį bei kitais įstatyme ir apraše numatytais atvejais. Socialinės pašalpos dydis pinigais negali viršyti 50 procentų paskirtos socialinės pašalpos dydžio. Socialinės paramos skyrius surašo BPA ir pateikia išvadą socialinę pašalpą teikti pinigais ir (ar)                                                                                                                                         nepinigine forma, nurodydamas jos dydį procentais ir teikimo laikotarpį.

35.2. Kompensacijos gali būti teikiamos:

35.2.1. pinigais pasirenkant mokėjimo būdą pačiam kompensacijų gavėjui, pervedant ją į nurodytą asmeninę sąskaitą banke arba socialinių išmokų išmokėjimo paslaugas teikiančiai įmonei;

35.2.2. apskaičiuotų kompensacijų sumą pervedant į energiją, kurą, geriamąjį ir karštą vandenį tiekiančių įmonių atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose.

36. Socialinės paramos skyrius, teikdamas piniginę socialinę paramą, darbingus nedirbančius (taip pat savarankiškai nedirbančius) ar dirbančius (taip pat savarankiškai dirbančius), atsižvelgiant į darbo laiko ar veiklos trukmę, nesimokančius darbingo amžiaus asmenis, gaunančius piniginę socialinę paramą bendra aprašo ir įstatymo nustatyta tvarka ir nedalyvaujančius aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ir (ar) savivaldybės administracijos parengtoje užimtumo programoje, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-05-24 įsakymu Nr. A1-255 ir kitais teisės aktais nustatyta tvarka siunčia atlikti visuomenei naudingą veiklą už kiekvieną piniginės socialinės paramos teikimo mėnesį – 32 valandas per mėnesį.

37. Socialinės paramos skyrius turi teisę neteikti ar nutraukti socialinės pašalpos ir kompensacijų teikimą, jeigu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo nevykdo įstatymo 25 straipsnio 1, 4, 5 ir 6 punktuose nustatytų pareigų.

37.1Socialinės paramos skyrius turi teisę neteikti ar nutraukti socialinės pašalpos ir kompensacijų teikimą, jeigu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo nevykdo įstatymo 25 straipsnio 1, 4, 5, 6 ir 7 punktuose nustatytų pareigų.

(Įsigalioja nuo 2018-10-01)

38. 6 mėnesius piniginė socialinė parama neteikiama, jeigu bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens turimų piniginių lėšų dydis viršija įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatytą piniginių lėšų normatyvą.

39. Aprašo 38 punkto nuostata netaikoma senatvės pensijų gavėjams ir neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas netekto darbingumo lygis nuo 60 iki 100 procentų, jeigu jų turimos piniginės lėšos 2 kartus neviršija nustatyto piniginių lėšų normatyvo.

40. 6 mėnesius piniginė socialinė parama neteikiama, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo per 6 mėnesius iki kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos perleido nuosavybėn kitam asmeniui įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose nurodytą turtą ir kreipdamiesi (kreipdamasis) dėl piniginės socialinės paramos prašyme-paraiškoje nenurodė gautų piniginių lėšų ar už jas įsigyto naujo turto.

41. Aprašo 40 punkto nuostata netaikoma, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo privalomą registruoti turtą perleido su išlaikymo iki gyvos galvos sutartimi, rentos sutartimi.

42. 6 mėnesius piniginė parama neteikiama arba 6 mėnesius nutraukimas jos teikimas, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo paramos teikimo laikotarpiu nuosavybės teise įgijo privalomą registruoti turtą, kurio vertė didesnė kaip piniginių lėšų normatyvas, nustatytas įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje, arba nuosavybės teise turimą privalomą registruoti turtą perleido nuosavybėn kitam asmeniui už lėšų sumą, mažesnę kaip pusė šio turto vertės, apskaičiuotos vadovaujantis įstatymo 20 straipsnio 5 dalimi.

43. Aprašo 42 punkto nuostata netaikoma kai:

43.1. privalomas registruoti turtas įgytas dovanojimo būdu; paveldėjimo būdu; turto perleidimo su išlaikymu iki gyvos galvos sutartimi arba rentos sutartimi;

43.2. perleisto privalomo registruoti turto rinkos vertė yra mažesnė negu 6 valstybės remiamų pajamų dydžiai.

44. Patikrinus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kompensacijos neteikiamos ar nutraukiamas jų teikimas, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą būste arba jį išsinuomoja, bet jame faktiškai negyvena, arba kartu su vienu gyvenančiu asmeniu arba bendrai gyvenančiais asmenimis būste nuolat faktiškai gyvena asmuo (asmenys), kuris (kurie) nėra deklaravęs (deklaravę) gyvenamosios vietos būste arba jo nesinuomoja.

45. Aprašo 44 punkto nuostata netaikoma, kai kartu su vienu gyvenančiu asmeniu arba bendrai gyvenančiais asmenimis būste nuolat faktiškai gyvena asmenys, kuriems nustatytas slaugos ar priežiūros poreikis, globa (rūpyba), arba piniginės socialinės paramos gavėjai nėra būsto savininkai.

46. 3 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos ar 3 mėnesiams nutraukti jos teikimą, jeigu bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo nevykdo įstatymo 25 straipsnio 7 punkte nustatytos pareigos. Šiuo atveju socialinė pašalpa skiriama vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, pasirenkant ar derinant jos teikimo formą (formas) (pinigais ir (ar) nepinigine forma).

(Įsigalioja nuo 2018-10-01)

47. Socialinė pašalpa išmokama už kiekvieną praėjusį mėnesį, jeigu dėl jos buvo kreiptasi ir visi reikalingi dokumentai (duomenys) pateikti bei iš kitų institucijų gauti iki praėjusio mėnesio paskutinės darbo dienos.

48. Jeigu dėl socialinės pašalpos buvo kreiptasi ir visi reikalingi dokumentai (duomenys) pateikti bei iš kitų institucijų gauti vėliau, negu nurodyta aprašo 47 punkte, paskirta socialinė pašalpa išmokama dar sekantį mėnesį už visus praėjusius mėnesius, kuriais bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą.

49. Administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius paskirtas socialines pašalpas perveda nuo 15 iki 25 einamo mėnesio dienos į gavėjų nurodytas sąskaitas Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose bankuose ar bankų skyriuose ir socialinių išmokų išmokėjimo paslaugas teikiančiai įmonei, į socialines korteles (nepinigine forma) pagal sudarytą sutartį.

50. Administracijos direktoriaus įgalioti asmenys priima sprendimą dėl bendrai gyvenančių asmenų arba vienų gyvenančių asmenų teisės į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas.

51. Kompensacijas pagal įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1–3 punktus bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims skaičiuoja uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialas „Alytaus energija“, uždaroji akcinė bendrovė Alytaus butų ūkis, uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus būstas“, uždaroji akcinė bendrovė „Dzūkijos vandenys“, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos (toliau – DNSB), naudodamosi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintomis šildymo išlaidų, išlaidų geriamam vandeniui ir nuotekoms, išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skaičiavimo formomis,  ir kompensacijos dalimi sumažina mokestį. Šios įmonės kompensuojamas ir mokėjimo sumas nurodo kompensacijų gavėjų atsiskaitymo dokumentuose.

52. Socialinės paramos skyrius kiekvieno mėnesio 28 d. būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas skaičiuojančioms įmonėms elektroniniu būdu perduoda eksporto duomenų bylas, geriamojo vandens išlaidų kompensacijas skaičiuojančioms įmonėms – gavėjų sąrašus, o DNSB – pažymas apie bendrai gyvenančių asmenų arba vienų gyvenančių asmenų pajamas kompensacijoms apskaičiuoti.

53. Administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius apskaičiuotų kompensacijų sumas perveda į energiją, kurą, geriamąjį ir karštą vandenį tiekiančių įmonių atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose pagal pateiktas sąskaitas.

54. Kompensacijas skaičiuojančios įmonės kiekvieną mėnesį iki 10 d. Socialinės paramos skyriui elektroniniu būdu perduoda importo duomenų bylas apie nepasiturintiems gyventojams apskaičiuotas kompensacijas. DNSB suskaičiuotų kompensacijų sąrašus pateikia UAB „Litekso“ filialui „Alytaus energija“, kuris patikrinęs duomenis perduoda šių sąrašų kopijas Socialinės paramos skyriui.

55. Būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojant centralizuotai tiekiamas dujas, kompensacijas skaičiuoja Socialinės paramos skyrius, gavęs duomenis iš AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo apie faktinį dujų sunaudojimą pagal skyriaus pateiktą paklausimą elektroniniu paštu. Kompensacijos išmokamos aprašo 47, 48 punktuose nustatyta tvarka ir terminais.

56. Būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojant elektros energiją ar dujas iš namo autonominės katilinės, kompensacijas skaičiuoja Socialinės paramos skyrius, gavęs duomenis apie faktinį elektros energijos ar dujų sunaudojimą. Apskaičiuota kompensacija pareiškėjo pasirinkimu pervedama į jo asmeninę sąskaitą banke arba į DNSB sąskaitą. Šiuo atveju DNSB asmenims, kurių sąrašą pateikia Socialinės paramos skyrius, kompensuojamas ir mokėjimo sumas nurodo kompensacijų gavėjų atsiskaitymo dokumentuose. Kompensacijos išmokamos aprašo 47, 48 punktuose nustatyta tvarka ir terminais.

57. Būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojant kietąjį ar kitokį kurą (malkos, durpės, akmens anglys, suskystintos dujos, skystas buitinis kuras ir panašiai) kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, kompensacijas skaičiuoja Socialinės paramos skyrius Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintomis vidutinėmis tokio kuro kainomis. Šildymo sezono trukmė šiuo atveju nustatoma 6 mėnesiams. Kompensacijos išmokamos iš karto už visą kompensacijų skyrimo laikotarpį aprašo 47, 48 punktuose nustatyta tvarka ir terminais.

58. Jeigu bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui apskaičiuota piniginė socialinė parama yra mažesnė kaip įstatymo 22 straipsnio 9 dalyje nustatytas dydis, socialinė pašalpa ir kompensacija neišmokama.

 

 

Prašymus-paraiškas pateikusių asmenų informavimas apie piniginės socialinės paramos skyrimą ar neskyrimą

 

59. Prašymą-paraišką pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ar neskyrimo yra informuojamas asmens prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Jeigu piniginė socialinė parama neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Pateikti dokumentai grąžinami prašymą-paraišką pateikusiam asmeniui, o jo byloje paliekamos šių dokumentų kopijos.

60. Jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, Socialinės paramos skyrius, priėmęs sprendimą dėl elektroniniu būdu pateikto prašymo-paraiškos, tą pačią dieną priimtą sprendimą pateikia elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos modulyje.

 

Neteisėtai gautos ar išmokėtos socialinės paramos išskaičiavimas

 

61. Nustačius, kad bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo piniginę socialinę paramą gavo neteisėtai, nes kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos metu pateikė neteisingus duomenis apie turtą, gaunamas pajamas, bendrai gyvenančius asmenis arba kitus duomenis, reikalingus piniginei socialinei paramai skirti, arba paramos teikimo laikotarpiu per mėnesį nepranešė apie materialinės padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į piniginę socialinę paramą arba jos dydžiui, bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi grąžinti neteisėtai gautą pinigų sumą arba ją sumokėti dalimis.

62. Negrąžinta neteisėtai gauta piniginė socialinė parama yra išskaičiuojama vadovaujantis Socialinės paramos skyriaus priimtu sprendimu iš piniginę socialinę paramą gaunančiam asmeniui paskirtos piniginės socialinės paramos sumos ne daugiau kaip po 20 procentų mokėtinos sumos per mėnesį, jeigu nėra piniginę socialinę paramą gaunančio asmens raštu pateikto sutikimo išskaičiuoti didesnę mokėtinos sumos dalį per mėnesį ar visą mokėtiną sumą.

63. Asmenys, neteisėtai gavę piniginę socialinę paramą, tačiau neturintys galimybės jos grąžinti per mėnesį nuo Socialinės paramos skyriaus pareikalavimo dienos, gali ją grąžinti dalimis pagal raštišką įsipareigojimą, bet ne ilgiau kaip per 6 mėnesius.

64. Jeigu neteisėtai gauta piniginė socialinė parama negrąžinta arba neišskaičiuota, likusi skola išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu  susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos. Informaciją apie negrąžintas permokas Socialinės paramos skyrius raštiškai pateikia savivaldybės administracijos Teisės skyriui, kuris inicijuoja tolimesnį permokėtų sumų išieškojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

65. Dėl savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kaltės neteisėtai išmokėtos piniginės lėšos gali būti išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Paskirtos, bet laiku neatsiimtos piniginės socialinės paramos, taip pat mirus asmeniui, kurio vardu bendrai gyvenantiems asmenims mokama piniginė socialinė parama, arba mirus vienam gyvenančiam asmeniui, paskirtos ir iki kito mėnesio po jo mirties neišmokėtos piniginės socialinės paramos išmokėjimas

 

66. Paskirta, bet laiku neatsiimta socialinė pašalpa ir (ar) kompensacija išmokama, jeigu dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo paskutinio mėnesio, už kurį piniginė socialinė parama buvo paskirta.

67. Mirus asmeniui, kurio vardu bendrai gyvenantiems asmenims mokama piniginė socialinė parama, šiems bendrai gyvenantiems asmenims paskirta ir iki kito mėnesio po jo mirties neišmokėta piniginė socialinė parama, jeigu dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 3 mėnesius po piniginę socialinę paramą gavusio asmens mirties dienos, išmokamos mirusįjį laidojusiam vienam iš bendrai gyvenančių asmenų, pateikus laisvos formos prašymą ir mirties liudijimo originalą, o jeigu tokio bendrai gyvenančio asmens nėra, pervedamos į vaiko (įvaikio) ar vaikų (įvaikių) vardu atidarytą sąskaitą banke.

68. Mirus vienam gyvenančiam asmeniui, piniginės socialinės paramos teikimas nutraukiamas nuo jo mirties mėnesio pirmos dienos, o už praėjusį laikotarpį paskirta ir neatsiimta piniginė socialinė parama neišmokama.

 

III SKYRIUS

VIENKARTINĖ, TIKSLINĖ, SĄLYGINĖ IR PERIODINĖ PAŠALPOS, JŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

69. Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skiriamos bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, atsidūrusiam sunkioje materialinėje padėtyje, susidariusioje dėl įvykusios nelaimės, asmens sveikatos sutrikimų, kada nepakanka valstybės teikiamos socialinės paramos, patekusiam į sunkią materialinę padėtį, kai jis yra išnaudojęs visas kitų pajamų gavimo galimybes, rūšis, jų dydžius ir teikimo sąlygas. Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos neužtikrina ilgalaikio ekonominio ir socialinio saugumo, o tik padeda bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui išgyventi sunkiomis materialinėmis sąlygomis.

70. Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos teikiamos Alytaus miesto savivaldybės tarybos sudarytos Socialinės paramos teikimo komisijos (toliau – komisija) siūlymu. Komisijos sudėtį ir nuostatus tvirtina Alytaus miesto savivaldybės taryba, komisijos posėdžiai vyksta vieną kartą per mėnesį, esant poreikiui – dažniau.

71. Vienkartinė pašalpa, atsižvelgiant į asmenų gaunamas aprašo 8 punkte nurodytas pajamas, gali būti teikiama:

71.1. asmenims, sulaukusiems 100 metų jubiliejaus – neviršijant 1 VRP (valstybės remiamos pajamos dydžio);

71.2. onkologiniams ligoniams, kuriems per praėjusius 12 mėnesių buvo atlikta operacija, taikytas arba taikomas spindulinis ar cheminis gydymas, atsižvelgiant į pajamas:

71.2.1. kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1 VRP – nuo 2 VRP iki 3 VRP;

71.2.2. kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį nuo 1 VRP iki 2 VRP – nuo 1,5 VRP iki 2 VRP;

71.2.3. kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį nuo 2 VRP iki 3 VRP – nuo 1 VRP iki 1,5 VRP;

71.2.4. kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį nuo 3 VRP iki 4 VRP – iki 1 VRP;

71.2.5. kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį nuo 4 VRP iki 5 VRP – iki 0,8 VRP;

71.2.6. kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį viršija 5 VRP – iki 0,5 VRP;

71.3. bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems sunkiomis ligomis sergančius vaikus (vadovaujantis Sunkių ligų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-03-28 įsakymu Nr. V-177 „Dėl Sunkių ligų sąrašo patvirtinimo“) – neviršijant 4 VRP;

71.4. bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui skurdo, benamystės atveju, esant sunkiai finansinei bei materialinei situacijai ir kitais nenumatytais atvejais – neviršijant 4 VRP;

71.5.  asmeniui, kuris laikinai globoja vaiką, nuo vaiko paėmimo iš šeimos dienos iki laikinosios globos (rūpybos) nustatymo dienos, už kiekvieną dieną ir kiekvieną vaiką mokant 0,09 VRP.

72. Tikslinė pašalpa gali būti teikiama:

72.1. bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui nelaimės atveju (gaisras, stichinė nelaimė ir pan.) pagal atitinkamų įstaigų pažymas, atsižvelgiant į įvykio priežastis ir pasekmes (kai bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenamoji vieta deklaruota Alytaus mieste, o suniokotas būstas, esantis Alytaus mieste, yra jų gyvenamoji vieta) – neviršijant 10 VRP dydžio;

72.2. iš dalies kompensuoti įsiskolinimus už elektros energijos ar dujų sunaudojimą, kai dėl esamos padėties netenkinami žmogaus gyvybiniai poreikiai. Tikslinės pašalpos dydis – turimos skolos dydis, bet ne daugiau kaip 1,5 VRP;

72.3. vieno asmens dokumentui pagaminti (kai asmuo neturi galiojančio asmens dokumento), bet ne daugiau kaip 0,4 VRP;

     72.4. iki 3 VRP dydžių, nevertinant pajamų, apmokėti teisės aktų nustatyta tvarka atliekamo asmens švarinimo, kenkėjų naikinimo ir (ar) sukauptų šiukšlių iš būsto išvežimo paslaugas, jeigu asmens elgesys pažeidžia viešąją tvarką ir bendruomenės interesus, dėl jo neveikimo kyla grėsmė jo ir aplinkinių saugumui, bet asmuo neadekvačiai vertina situaciją ir negali jos savarankiškai spręsti.

73. Periodinė pašalpa gali būti teikiama:

73.1. apdrausti asmenis, nedraustus sveikatos draudimu, arba apmokėti sveikatos priežiūros paslaugas pagal Valstybinių ligonių kasų nustatytus įkainius asmenims, neturintiems jokių pajamų, kai dėl specifinių aplinkybių kyla grėsmė asmens sveikatos būklei ir reikalingas gydymas. Periodinė pašalpa skiriama laikotarpiui, kurį asmuo bus gydomas, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėnesiams;

73.2. netekus teisės gauti piniginės socialinės paramos įstatyme numatytais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių asmuo pardavė jam priklausančią transporto priemonę ar gyvenamąjį būstą už lėšų sumą, mažesnę kaip pusė šio turto vertės, apskaičiuotos vadovaujantis įstatymo 20 straipsnio 5 dalimi – 3 mėnesius po 1 VRP dydį.

74. Sąlyginė pašalpa gali būti teikiama:

74.1. gydymosi nuo priklausomybės ligų laikotarpiu – iki 1,5 VRP.

74.2. apmokėti nakvynės, transporto, dokumentų vertimo ar kitas būtinąsias išlaidas asmeniui, pripažintam nukentėjusiu dėl prekybos žmonėmis, pateikus tai pagrindžiančius dokumentus – neviršijant 1,5 VRP.

75. Vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ir periodinė pašalpos teikiamos vieną kartą per kalendorinius metus. Komisijos siūlymu, pasikeitus situacijai (sumažėjus pajamoms, pablogėjus sveikatai ir kitais nenumatytais atvejais), pašalpa gali būti skiriama antrą kartą.

76. Vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ir periodinė pašalpos neteikiamos:

76.1. nustačius, kad bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo pateikė neteisingus duomenis apie gaunamas pajamas, šeimos narius, turtą arba nepateikė paramos pagrįstumą įrodančių dokumentų;

76.2. jei bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo Socialinės paramos skyriui nesudaro galimybių patikrinti gyvenimo sąlygų;

76.3. jei stichinės nelaimės atveju, nukentėjus gyvenamajam būstui, patalpos buvo apdraustos arba jose niekas negyveno.

77. Asmenys dėl vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinė pašalpos kreipiasi į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, pateikia prašymą ir priklausomai nuo aplinkybių reikalingus dokumentus:

77.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

77.2. gydytojų konsultacinės komisijos ar gydymo įstaigos pažymą apie sveikatos būklę ar atliktą operaciją;

77.3. pažymas ar aktus iš kompetentingos įstaigos, patvirtinančius įvykusį faktą, nuostolius, išlaidas;

77.4. pažymas apie vieno arba bendrai gyvenančių asmenų gaunamas pajamas.

77.5. pažymas apie turimus įsiskolinimus,

77.5. dokumentus, pagrindžiančius asmens gydymą nuo priklausomybių, nukentėjimą nuo prekybos žmonėmis, kitus dokumentus, pagrindžiančius sunkią materialinę asmens padėtį.

78. Socialinės paramos skyrius patikrina bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens buities ir gyvenimo sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą ir visus dokumentus pateikia komisijai, kuri gautus duomenis apie asmenį laiko konfidencialiais. Kai asmuo dėl vienkartinės pašalpos kreipiasi 71.1, 71.2 ir 71.3 papunkčiuose numatytais atvejais, buities ir gyvenimo sąlygos netikrinamos ir buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas nesurašomas.

79. Sprendimas dėl vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinė pašalpos skyrimo priimamas per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos. Asmuo apie priimtą sprendimą dėl vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinė pašalpos skyrimo ar neskyrimo informuojamas raštu per 5 darbo dienas.

80. Duomenys apie vienkartinės pašalpos skyrimą įvedami į Socialinių išmokų ir apskaitos sistemą „Parama“.

 

IV SKYRIUS

PAGRINDAI, kuriems esant PINIGINĖ SOCIALINĖ parama didinama, mažinama, skiriama ne visiems bendrai gyvenantiems asmenims, sustabdomas, nutraukiamas ar atnaujinamas jos mokėjimas

 

Pagrindai, kai piniginė socialinė parama didinama, mažinama, skiriama ne visiems bendrai gyvenantiems asmenims

 

81. Pagrindai, kuriems esant socialinė pašalpa vienam gyvenančiam asmeniui arba bendrai gyvenantiems asmenims skiriama papildomai, reglamentuoti įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje.

82. Socialinė pašalpa vienam gyvenančiam asmeniui arba bendrai gyvenantiems asmenims mažinama įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais.

83. Aprašo 82 punktas netaikomas esant šiems pagrindams:

83.1. vieniems gyvenantiems asmenims, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus sukakties likę ne daugiau kaip 5 metai;

83.2. motinai arba tėvui, kai vieno iš jų nėra ir jis (ji) augina namuose vaiką (vaikus) iki 7 metų (nelankantį švietimo įstaigos).

84. Įvertinus nepasiturinčių gyventojų turtą ir pajamas pagal įstatyme nustatytus piniginės socialinės paramos dydžius ir surašius BPA, socialinė pašalpa gali būti skiriama ne visiems bendrai gyvenantiems asmenims:

84.1. bendrai gyvenantiems asmenims atskirai, kai santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimo metu yra ginčas;

84.2. vienam gyvenančiam asmeniui pilnamečiui vaikui (įvaikiui) iki 24 metų, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant laikotarpį nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos) ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį), kai mirė vienas iš jo tėvų (įtėvių).

 

Pagrindai, kai socialinės paramos mokėjimas sustabdomas, nutraukiamas ar atnaujinamas jos mokėjimas

 

85. Paskirtos piniginės socialinės paramos teikimas bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui nutraukiamas:

85.1. vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui netekus teisės į piniginę socialinę paramą pagal įstatymo ar aprašo nuostatas;

85.2. įvertinus situaciją pagal BPA duomenis ir Socialinės paramos skyriaus, surašiusio buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, rekomendacijas;

85.3. kitais atvejais, kaip numatyta įstatyme ir (ar) apraše.

86. Paskirtos piniginės socialinės paramos teikimas bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui stabdomas:

86.1. pasikeitus pajamų šaltiniui ar bendrai gyvenančių asmenų skaičiui, turtui;

86.2. kai, kilus pagrįstų įtarimų dėl prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų apie turimą turtą ir gaunamas pajamas renkama papildoma informacija bei tikslinami duomenys;

86.3. atsiradus aplinkybėms, kurios sąlygoja BPA surašymo būtinybę;

86.4. kitais atvejais, kaip numatyta įstatyme ir (ar) apraše.

87. Sustabdytos piniginės socialinės paramos teikimas atnaujinamas bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui:

87.1. atsižvelgiant į papildomai surinktą informaciją bei patikslintus duomenis;

87.2. atsižvelgiant į BPA duomenis ir Socialinės paramos skyriaus, surašiusio buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, rekomendacijas.

88. Sprendimą dėl piniginės socialinės paramos sustabdymo, nutraukimo ir piniginės socialinės paramos teikimo atnaujinimo priima administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

 

V SKYRIUS

Bendruomeninių organizacijų ir (ar) religinių bendruomenių, ir (ar) religinių bendrijų, ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų, ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės narių (SENIŪNAIČIŲ), ir (ar) kitų suinteresuotų asmenų pasitelkimo dalyvauti svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo tvarka bei jų teisės ir pareigos

 

89. Bendruomeninių organizacijų ir (ar) religinių bendruomenių, ir (ar) religinių bendrijų, ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai, ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės nariai (seniūnaičiai), ir (ar) kiti suinteresuoti asmenys turi teisę:

89.1. deleguoti atstovus į Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu sudarytą Socialinės paramos teikimo komisiją dalyvauti svarstant klausimus dėl vienkartinės pašalpos skyrimo (neskyrimo) ir tikrinant bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą. Deleguoti atstovai sudaro ne daugiau kaip 1/3 komisijos sudėties;

89.2. Socialinės paramos teikimo komisijai teikti informaciją dėl vienkartinės pašalpos skyrimo (neskyrimo) bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui.

90 Bendruomeninių organizacijų ir (ar) religinių bendruomenių, ir (ar) religinių bendrijų, ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų, ir (ar) gyvenamosios vietovės bendruomenės narių (seniūnaičių), ir (ar) kitų suinteresuotų asmenų pareigos:

90.1. vadovautis įstatymo 3 straipsnyje nurodytais piniginės socialinės paramos teikimo principais ir saugoti asmens duomenų paslaptį;

90.2. informuoti apie pastebėtus vienkartinės pašalpos ir socialinės pašalpos naudojimo ne pagal paskirtį atvejus.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

91. Jeigu piniginė socialinė parama bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui priklauso pagal dvi ar daugiau įstatymo ir aprašo nuostatas, taikoma ta nuostata, kuri bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui yra palankiausia.

92. Sprendimas dėl socialinės pašalpos, kompensacijos ar vienkartinės pašalpos skyrimo ar neskyrimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

93. Atsakingas už piniginės socialinės paramos teikimą ir kontrolę – Socialinės paramos skyrius, o administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius turi teisę tikrinti ir vertinti piniginės socialinės paramos teikimą teisės aktų nustatyta tvarka.

                                ________________________

 

Į pradžią