Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-158 2015-05-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO

 

 2015 m. gegužės 28 d.   Nr. T-158

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir  Socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 patvirtintos Socialinių paslaugų planavimo metodikos 33 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:                                                 Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų planą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       2015 m.  gegužės 28 d.

                                                                                       sprendimu Nr. T-158

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

 

I. ĮVADAS

 

1. Bendroji informacija

 

Alytaus miesto savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų planas (toliau – planas) parengtas vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-11-15 nutarimu Nr. 1132 patvirtinta Socialinių paslaugų planavimo metodika, socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-04-12 įsakymu Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“.

Vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, socialines paslaugas savivaldybėje planuoja ir organizuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius). Socialinių paslaugų teikėjai – savivaldybės ir ne savivaldybės pavaldumo socialinių paslaugų įstaigos ir visuomeninės organizacijos.

Rengiant planą naudoti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Socialinio žemėlapio, Alytaus darbo biržos, miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių (Socialinės paramos skyriaus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus), Alytaus miesto įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, pateikti duomenys.

Šiame plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai

                                                                                                                                                                   
Socialinių paslaugų planas parengtas, atsižvelgiant į Alytaus regiono plėtros iki 2020 metų plano II – darnios bendruomenės – prioriteto 2.2 tikslą gerinti sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, Alytaus miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano 3 – žmogiškųjų išteklių plėtros – prioritetą ir šio prioriteto 3.2 tikslą gerinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. Socialinės paslaugos planuojamos vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano 05 – Socialinės apsaugos – programos įgyvendinamu tikslu organizuoti ir teikti socialines paslaugas įvairioms žmonių socialinėms grupėms.
Numatomi socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:
1. Vykdant valstybės ir savivaldybės socialinę politiką, organizuoti socialinių paslaugų teikimą atsižvelgiant į gyventojų poreikį.

2. Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir įstaigomis, organizuojant socialines paslaugas Alytaus miesto gyventojams.

3. Gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir skatinti socialiai pažeidžiamų asmenų integraciją į visuomenę.

4. Plėtoti nestacionarias paslaugas kaip alternatyvą stacionarių socialinių paslaugų įstaigų paslaugoms.

 

3. Socialinių paslaugų plano rengėjai

 

Socialinių paslaugų planą rengė:

Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Rima Mockevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Evelina Misiukevičienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Remigija Akuockaitė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Ineta Pliaugaitė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Gita Špucienė, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktorė;

Raimonda Dirsienė, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė;

Artūras Galakvoščius, Alytaus nakvynės namų direktorius;

Rimantas Juozapavičius, laikinai einantis VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktoriaus pareigas;

Romutis Žebuolis, Alytaus vaikų globos namų direktorius.

Rengiant Socialinių paslaugų planą pasiūlymus teikė nevyriausybinių organizacijų atstovai: Labdaros ir paramos fondo  SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija, gausių šeimų centras „Skruzdynėlis“, klubas „Artritas“, Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius, Lietuvos kurčiųjų draugijos Vilniaus teritorinės valdybos Alytaus pirminė organizacija, Alytaus apskrities ligonių, susijusių su organų persodinimu, visuomeninė organizacija „Dalia“, VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro Alytaus miesto ir rajono filialas.

 

II. BŪKLĖS ANALIZĖ

 

4. Savivaldybės socialinės, ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas

 

Dėl didėjančios migracijos ir mažėjančio natūralaus gyventojų prieaugio Alytaus miesto gyventojų skaičius nuo 2004 iki 2014 m. sumažėjo 20 procentų. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, bendras gyventojų skaičius Alytaus mieste proporcingai mažėja. 2012 m. Alytaus miesto savivaldybėje gyveno 58,6 tūkst. gyventojų, iš jų 37258 darbingo amžiaus  gyventojai, 12083 pensinio amžiaus gyventojai. 2013 m. – 57,4 tūkst. gyventojų, tai sudaro 1,93 proc. visų Lietuvos gyventojų. 2013 m. pradžioje Alytaus mieste gyveno 36,4 tūkst. (63,5 proc.) darbingo amžiaus asmenų, 8,8 tūkst. (15,3 proc.) vaikų iki 16 metų, 12,1 tūkst. (21,2 proc.) pensinio amžiaus gyventojų. 2014 m. pradžioje Alytaus miesto savivaldybėje gyveno 56, 4 tūkst. gyventojų, tai sudaro 1,91 proc. visų Lietuvos gyventojų.

 

4.1. Pagrindinių Alytaus miesto socialinių rodiklių statistika

Statistiniai rodikliai

2012-01-01

2013-01-01

2014-01-01

Pokytis +, - lyginant su praėjusiais metais

Gyventojų skaičius

58616

57452

56364

-1088

Darbingo amžiaus gyventojų skaičius

37258

36355

35790

-565

Pensinio amžiaus gyventojų skaičius

12083

12153

12259

+106

Demografinės senatvės koeficientas

108

115

125

+10

Šaltinis www.socialiniszemelapis.lt

 

4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai

 

Socialinių paslaugų reikalingumą Alytaus miesto savivaldybėje sąlygoja gyventojų sveikatos būklė, nedarbas,  visuomenės senėjimas,  alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimas.

Sveikatos būklė. Alytaus miesto savivaldybėje neįgaliųjų asmenų, vyresnių kaip 18 metų, 1000-iui gyventojų tenka 97,31, neįgaliųjų vaikų 1000-iui vaikų savivaldybėje – 29,54. Suaugusiems asmenims su negalia reikalingos tokios pačios socialinės paslaugos kaip ir pensinio amžiaus asmenims. Tai pagalbos į namus, socialinės globos, transporto, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams ir kitos paslaugos.

                      Nedarbas apriboja asmens ir jo šeimos galimybes pasirūpinti būtiniausiais reikmenimis, apmokėti už komunalines paslaugas, gydymo paslaugas, turėti sveikatos draudimą ir kita. Tokiu atveju teikiamos tarpininkavimo, atstovavimo, maitinimo organizavimo, asmeninės higienos, maisto paramos iš ES intervencinės programos ir kitos socialinės paslaugos.

Visuomenės senėjimą lemia gimstamumo mažėjimas, darbingo amžiaus asmenų emigracijos didėjimas. Alytaus miesto savivaldybėje 2013 m. gyveno 12,1 tūkstančio pensinio amžiaus asmenų, tai sudaro 20,6 proc. visų savivaldybės gyventojų. Šiems asmenims reikalingos pagalbos į namus, socialinės priežiūros, socialinės globos paslaugos, transporto paslaugos, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis.

Didėjantis alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų medžiagų vartojimas bei psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta, socialinių įgūdžių stoka lemia šeimų priskyrimą socialinės rizikos grupei. Šioms šeimoms ir jų vaikams reikalingos socialinės paslaugos siekiant sumažinti neigiamas socialinių problemų pasekmes. Alytaus miesto savivaldybėje 2012 m. socialinės rizikos šeimų apskaitoje buvo 111 šeimų, kuriose augo 225 vaikai, 2013 m. socialinės rizikos šeimų apskaitoje buvo 148 šeimos, kuriose augo 297 vaikai. 2014 m. socialinės rizikos šeimų skaičius sumažėjo iki 141, jose auga 280 vaikų.

 

 

Per 2014 m. laikina globa (rūpyba) buvo nustatyta 32 vaikams. Per 2013 m. laikina globa (rūpyba) buvo nustatyta 36 vaikams. Vaikai globos įstaigose apgyvendinami tik kraštutiniu atveju, kai jų namuose gyventi nesaugu (yra girtaujama, tėvai nesugeba tinkamai rūpintis vaiku, šeimai trūksta maisto ir pinigų būtiniausioms reikmėms, prieš vaikus naudojama psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta).

 

 

Socialinės rizikos šeimose labai dažnai vaikus augina vienas iš tėvų, 2012 m. tokių šeimų buvo 46, 2013 m. – 47, 2014 m. – 52 šeimos.

Dauguma socialinės rizikos šeimose gyvenančių darbingo amžiaus asmenų yra bedarbiai, registruoti darbo biržoje. Dirbančių šeimose 2012 m. – 35 asmenys, 2013 m. – 38 asmenys, 2014 m. – 56 asmenys.  Taip pat  lyginant su praėjusiais metais sumažėjo tėvų, registruotų darbo biržoje, skaičius. 2012 m. – 76, 2013 m. – 85, 2014 m. – 78 tėvai. Socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos šeimoms, nuolat vertina jų gyvenimo ir buities sąlygas. Siekiant užtikrinti vaiko poreikių tenkinimą šeimoje, šioms šeimoms socialinės išmokos pervedamos į socialinę kortelę. Vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose, kurių šeimos pajamos yra mažos, skiriamas nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti.

 

Rodikliai

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Pokytis +/- lyginant

su praėjusiais metais

Socialinės rizikos šeimų skaičius

111

148

141

-7

Vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, skaičius

225

297

280

-17

Šeimų, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, skaičius

46

47

52

+5

Dirbančių asmenų skaičius

35

38

56

+18

Tėvai, registruoti darbo biržoje

76

85

78

-7

Šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, skaičius

71

62

58

-4

Šeimų, gaunančių socialinę paramą nepinigine forma, skaičius

60

62

54

-8

 

Šeimų, gaunančių maitinimą vaikams, mokinio reikmenis, skaičius

52

60

66

+6

Suteikta socialinių paslaugų

5758

6147

5513

-634

Pravesta šeimoms ir jų vaikams paskaitų, seminarų

102

114

223

+109

 

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre darbuotojai šeimoms teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, siekdami skatinti ir prireikus atkurti jų savarankiškumą atliekant įvairias asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas (pagalba tvarkant pinigų apskaitą, mokant mokesčius, prižiūrint ir auklėjant vaikus). Šeimos yra informuojamos socialinės paramos, gydymo nuo priklausomybės ligų klausimais. Klientai konsultuojami individualiai ir grupėje. Individualios konsultacijos socialinių paslaugų centre vyko šiomis temomis: „Kaip tikslingai panaudoti gaunamas pajamas“, „Įpročiai, nuo kurių priklauso vaikų sveikata“, „Tėvų bendravimo su vaiku svarba: bendravimas su paaugliais“, „Gyvenamųjų patalpų priežiūra“ ir kt. Taip pat vyko grupinės konsultacijos „Vaiko priežiūra nuo gimimo iki 3 metų“, „Vaikai, turintys problemų mokykloje“, „Kaip atpažinti delikventinį elgesį“, „Konfliktų sprendimas“, „Alkoholio žala“, „Smurtautojas šeimoje“. Grupiniuose užsiėmimuose dalyvauja asmenys iš socialinės rizikos šeimų ir įvairių sričių specialistai (psichologai, medikai, teisininkai). Tarpininkaujama šeimai tvarkant reikalingus dokumentus (piniginei socialinei paramai, išmokoms vaikams, mokinių socialinei paramai, socialiniam būstui, nemokamai teisinei pagalbai gauti ir kt.). Taip pat tarpininkaujama bendraujant su sveikatos priežiūros įstaigomis.

Dirbant su šeimomis aktyviai vykdoma prevencinė-švietėjiška veikla, organizuojamos išvykos, šventės, tėvų darbų parodos.

                Teikiant socialines paslaugas didelis dėmesys skiriamas glaudžiam bendradarbiavimui su Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir Vaiko teisių apsaugos skyrių specialistais, švietimo sistemos darbuotojais, teisėsaugos pareigūnais, sveikatos priežiūros specialistais, nevyriausybinių organizacijų darbuotojais.

Alytaus miesto socialinių paslaugų centre šeimoms taip pat teikiama intensyvi krizių įveikimo pagalba. Ši pagalba suteikiama asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje. Ją teikia įstaigos psichologas ir Krizių centro socialinė darbuotoja. Vyksta ne tik individualios konsultacijos, bet ir grupiniai užsiėmimai: savitarpio pagalbos, tėvų palaikymo ir tėvų užimtumo  grupės.

Įstaigoje veikia socialinės rizikos šeimų vaikų dienos centras, kuriame teikiamos ne tik socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, organizuojamos išvykos, šventės, vaikų darbelių parodos ir pasirodymai.

 

4.3. Kiti rodikliai

 

4.3.1. Gyventojų migracija

 

Statistikos departamento duomenimis, pastaraisiais metais Alytaus miesto savivaldybėje gyventojų skaičius mažėja. Pagrindinė migracijos priežastis – gyventojai keičia gyvenamąją vietą,  darbingo amžiaus gyventojus bedarbystė verčia vykti į užsienį.

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybėje

 

Respublikoje

 

Metai

Atvyko

Išvyko

Neto migracija

Atvyko

Išvyko

Neto migracija

2012

1158

2246

-1088

79896

101153

-21257

2013

1091

1865

-774

79254

96061

-16807

2014

1295

1920

-625

85709

98036

-12327

Šaltinis – www.stat.gov.lt.

 

4.3.2. Bedarbiai

 

Alytaus darbo biržos duomenimis, 2015 m. sausio 16 d. mieste registruota 4600 bedarbių (respublikoje – 173 000).

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis per metus sumažėjo iki 12,9 proc. (respublikoje –  9,5 proc.).

 

Rodiklis

Alytaus miesto savivaldybėje

Respublikoje

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Registruoti bedarbiai, tūkst.

5,4

5,2

4,6

216,9

201,3

173,0

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, %

14,4

14,2

12,9

11,7

10,9

9,5

Šaltinis – www.stat.gov.lt

 

3. Specialiosios pagalbos priemonės

                     

Lyginant pastaruosius trejus metus skirtos maisto paramos iš ES intervencinės programos situaciją matyti, kad kiekvienais metais maisto parama iš ES intervencinės programos buvo skiriama vis mažiau asmenų. 2013 m. 20 % mažiau negu 2012 metais, 2014 m. 37 % mažiau negu 2013 m. Tai paaiškinama tuo, kad iš Alytaus miesto savivaldybės išvyksta daugiau gyventojų negu atvyksta, taip pat gyventojai aktyviai informuodavo apie įsidarbinimą ir pajamų padidėjimą.

 

 

 

 

Paslaugos pavadinimas

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Pokytis +/- lyginant su praėjusiais metais

Maisto parama iš ES intervencinės programos

8766

7018

4441

-2577

Maitinimo paslauga

155

176

132

-44

Asmeninės higienos paslauga

5

3

0

-3

 

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas

 

Poreikio lygio pavadinimas

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Pokytis +/- lyginant su praėjusiais metais

Didelių spec. poreikių lygis

451

513

270

-243

Vidutinių spec. poreikių lygis

176

212

170

-42

Nedidelių spec. poreikių lygis

7

3

8

+5

Iš viso

634

728

448

-280

 

Būsto pritaikymas

 

 

2013 m., Lt

2014 m., Lt

2015 m., Eur

Gauta prašymų

19

13

16

Pritaikyta būstų

4

5

 

Valstybės biudžeto lėšos

39,80

40,20

17,88

Savivaldybės biudžeto lėšos

 11,20

19,79

10,108

Bendra suma

51,00

59,99

27,99

Vidutinė būsto pritaikymo kaina

 12,80

11,99

 

                             Būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliesiems programos tikslas – pritaikyti būstą (aplinką) neįgaliajam asmeniui pagal jo poreikius, kad asmuo galėtų gyventi savarankišką ir visavertį gyvenimą, kad jis sėkmingai integruotųsi į visuomenę.

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos tipas

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas

Pavaldumas

Vietų (gavėjų) skaičius

iš viso

iš jų finansuojamų savivaldybės

1

2

3

4

6

7

1

Socialinės globos namai

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

Visuotinis dalininkų susirinkimas

34 – ilgalaikė globa

 

34

2

Socialinės globos namai

Alytaus vaikų globos namai

Savivaldybės

taryba

108

47

3

Šeimynos

Zitos Kaluževičienės šeimyna

 

4

4

4

Laikino gyvenimo namai

Alytaus nakvynės namai

 

Savivaldybės taryba

66, iš jų 36 – apgyvendinimo nakvynės namuose; 30 – laikinas apnakvindinimas

66

5

Dienos socialinės globos centrai

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

 

Savivaldybės taryba

109 – dienos globa

40 – pagalba namuose

149 – socialinės rizikos šeima

(444 – socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymas)

126

6.

Dienos socialinės globos centrai

VšĮ Alytaus poliklinika

Savivaldybės taryba

30

30

7.

Bendruomeninės įstaigos

1. VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras

NVO

38

 

2. Alytaus miesto moterų krizių centras

NVO

310

 

3. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriaus socialinių ligų anoniminio konsultavimo centras ,,Pasitikėjimas“

Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Alytaus skyrius

168

 

4. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius

NVO

111

 

5. Alytaus miesto neįgaliųjų draugija

Lietuvos neįgaliųjų draugija

170

 

6. VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro Alytaus miesto ir rajono filialas

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga

160

 

7. Lietuvos kurčiųjų draugijos Vilniaus teritorinės valdybos Alytaus pirminė organizacija

Vilniaus teritorinė valdyba, LKD

102

 

8. Visuomeninė organizacija specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“

NVO

81

 

9. Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Alytupis“

NVO

45

 

10. Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas „Viltis“

NVO

45

 

11. Alytaus apskrities ligonių, susijusių su organų persodinimu, visuomeninė organizacija  „Dalia“

NVO

25

 

12. Alytaus miesto ir rajono diabeto asociacija „Viltis“

NVO

50

 

13. Lietuvos Artrito asociacijos Alytaus klubas „Artritas“

NVO

127

 

14. Asociacija „Bendrakeleivės“

NVO

25

 

15.  Labdaros ir paramos fondo SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

NVO

80

 

 

5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje pakankamumo lygis

 

                      Socialinės paslaugos Alytaus miesto savivaldybėje teikiamos senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams, vaikams su negalia ir jų šeimoms, likusiems be tėvų globos vaikams.

                      Alytaus miesto gyventojams socialines paslaugas teikia 5 įstaigos: VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras,  Alytaus nakvynės namai ir Alytaus vaikų globos namai. Į socialinių paslaugų teikimo procesą įtraukiamos ir nevyriausybinės organizacijos. 13 nevyriausybinių organizacijų įgyvendina įvairius socialinius ir socialinės reabilitacijos projektus. Derinant įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų teikiamas paslaugas, didėja paslaugų prieinamumas gyventojams ir jų šeimų nariams.

                      VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras yra viena iš didžiausių socialines paslaugas teikiančių įstaigų Alytaus mieste. Centre teikiamos 5 pagrindinės paslaugos: dienos socialinės globos paslauga asmens namuose, dienos socialinės globos paslauga institucijoje, socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslauga senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia bei intensyvi krizių įveikimo pagalba, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinę riziką patyrusioms šeimoms, jų šeimos nariams.

                      VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyrius teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Centre teikiamos įvairios stacionarios ilgalaikės socialinės globos paslaugos: informavimo, konsultavimo, kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laisvalaikio organizavimo, asmeninės higienos ir kitos paslaugos, atsižvelgiant į asmenų savarankiškumo lygį bei poreikius.

                      VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centre teikiama socialinė pagalba (sociokultūrinės ir kitos bendrosios socialinės paslaugos) Alytaus miesto savivaldybės gyventojams (jų šeimoms), kurių gebėjimai savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime gali būti ugdomi arba kompensuojami teikiamomis socialinėmis paslaugomis, sudarant šiems asmenims sąlygas stiprinti gebėjimus, didinti jų atsakomybę ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, skatinti palaikyti socialinius ryšius su visuomene, gerinti gyvenimo kokybę.

Alytaus nakvynės namuose teikiamos socialinės priežiūros paslaugos: apgyvendinimo, laikino apnakvindinimo,  bendrosios socialinės paslaugos socialinės rizikos suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims, kurie išėjo iš įkalinimo, socialinės, psichologinės reabilitacijos įstaigų ar prarado būstą arba dėl smurto, kitokios prievartos laikinai iš jo pasitraukė. Dėl apgyvendinimo Nakvynės namuose gali kreiptis socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys. Įstaigoje yra 36 vietos apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugų gavėjams. Paslauga skiriama iki pusės metų laikotarpiui. Laikino apnakvindinimo paslauga Alytaus nakvynės namuose gali būti suteikta 30 asmenų. Iš bendrųjų socialinių paslaugų Alytaus nakvynės namuose šiais metais buvo teikiamos maitinimo organizavimo paslaugos.

                      Alytaus vaikų globos namai teikia ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa. Alytaus vaikų globos namai yra didžiausia šias paslaugas teikianti įstaiga Pietų Lietuvoje. Globos namuose vaikai gyvena 9 šeimynose. Veikla įstaigoje organizuojama pagal numatytus tikslus ir uždavinius. Atsižvelgiant į juos sudaromos globos namų ir šeimynų veiklos programos, kuriose numatoma veikla, apimanti laisvalaikio užsiėmimus, individualų ir grupinį darbą su globotiniais,  bendradarbiavimą su kitomis institucijomis ir kt. Globos namų vaikai dalyvauja įvairioje neformaliojo švietimo, projektinėje ir kitoje veikloje.

                      2014 m. Alytuje veikė viena šeimyna, kurioje buvo globojami 6 vaikai.

                      VšĮ Alytaus poliklinika įgyvendina projektą, kurio tikslas – plėtoti integralios pagalbos paslaugas (socialinės globos ir slaugos) į namus suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, teikti konsultacinę pagalbą suaugusiems šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, padedant jiems derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

  2014 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus vykdė 13 Alytaus miesto nevyriausybinių organizacijų: klubas „Artritas“, VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras, Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius, Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas ,,Alytupis“, visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus ,,Guboja“, Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas ,,Viltis“, Lietuvos kurčiųjų draugijos Vilniaus teritorinės valdybos Alytaus pirminė organizacija, VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras, Alytaus miesto neįgaliųjų draugija, Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas ,,Viltis“, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyrius, Alytaus apskrities ligonių, susijusių su organų persodinimu, visuomeninė organizacija „Dalia“, Alytaus apskrities ligonių, sergančių onkologinėmis ligomis, moterų asociacija „Bendrakeleivės“.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus miesto savivaldybei 2014 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skyrė 283,0 tūkst. Lt, Alytaus miesto savivaldybė skyrė 28,3 tūkst. Lt.

Įgyvendindamos projektuose numatytus tikslus, 13 Alytaus miesto nevyriausybinių organizacijų sėkmingai teikė įvairias socialinės reabilitacijos paslaugas asmenims su negalia ir jų šeimos nariams: socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo, asmeninio asistento pagalbos, užimtumo įvairiuose būreliuose ir klubuose, meninių, sportinių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros, sporto būreliuose, kolektyvuose ir klubuose paslaugas.

Socialinius projektus iš Alytaus miesto savivaldybės lėšų 2014 m. vykdė 5 nevyriausybinės organizacijos: LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija, Alytaus miesto moterų krizių centras, VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras, Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius, LRKD Alytaus skyrius. Nevyriausybinės organizacijos, įgyvendindamos socialinius projektus, teikia bendrąsias socialines paslaugas ir socialinės reabilitacijos suaugusiems asmenims su negalia bendruomenėje paslaugas. Įgyvendinant projektus, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus Alytaus miesto gyventojams teikiamos transporto, krizių įveikimo, darbinio užimtumo, asmeninio asistento, skalbimo, socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo, sportinių gebėjimų lavinimo bei sociokultūrinės paslaugos. Šių projektų įgyvendinimas gerina suaugusių asmenų su negalia socialinę integraciją į visuomenę ir didina jų galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Nevyriausybinės organizacijos taip pat teikia pagalbą smurtą šeimoje patiriančioms moterims ir vaikams, padeda kompleksiškai spręsti šeimyninius konfliktus, vykdo švietėjišką veiklą, informacine sklaida aktyvina pilietinę visuomenę, padeda vaikams iš socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų ugdytis saugioje, aprūpintoje aplinkoje ir stiprinti tėvų gebėjimus rūpintis savo vaikais, didinti jų atsakomybę.

Projektų veikla gerina suaugusių asmenų su negalia socialinę integraciją į visuomenę, didina jų savarankiškumą ir užimtumą, gerina jų gyvenimo kokybę.

                  Iš pirmiau pateiktos informacijos darytina išvada, kad Alytaus mieste teikiamos plataus spektro socialinės paslaugos miesto gyventojams suteikia galimybę pasirinkti ir gauti jų poreikius labiausiai atitinkančias socialines paslaugas.

 

6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas

 

Eil.

Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes[1]

Skaičius asmenų (šeimų), kuriems (kurioms) socialinių paslaugų poreikis

1000 gyventojų tenka vietų

iš jų finansuoja savivaldybė

įvertintas

nepaten-kintas

 

1

2

3

4

5

6

1.

Ilgalaikė socialinė globa

 

117

 

1

 

110

2.

Trumpalaikė socialinė globa

41

 

 

41

3.

Dienos socialinė globa institucijoje

53

-

 

53

4.

Dienos socialinė globa asmens namuose

128

7

 

56

5.

Apgyvendinimas nakvynės namuose

46

2

 

44

6.

Pagalba į namus

67

26

 

41

7.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas institucijoje

149 (šeima)

-

 

149 (šeima)

8.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose

444

 

 

533

9.

Laikinas apnakvindinimas

136

 

 

114

10.

Kitos socialinės priežiūros paslaugos –

intensyvi krizių įveikimo pagalba moterų krizių centre

310

 

 

 

11.

Bendrosios socialinės paslaugos

218

-

 

218

 

6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė

 

Alytaus miesto socialinių paslaugų įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojai teikia miesto gyventojams bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas. Bendrosios socialinės paslaugos apima informavimo, konsultavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, sociokultūrines, asmens higienos paslaugų organizavimo paslaugas. Jos daugiausiai teikiamos savarankiškiems senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius suaugusiems asmenims su negalia teikia transporto paslaugas.

Specialiosios socialinės paslaugas teikiamos Alytaus miesto socialinių paslaugų centre, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriuje, Alytaus nakvynės namuose, Alytaus vaikų globos namuose.

Alytaus miesto socialinių paslaugų centras teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas socialinės rizikos šeimoms. Dienos centras teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos vaikams. Alytaus miesto socialinių paslaugų centre taip pat teikiamos pagalbos į namus paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje. Pagrindiniai paslaugų gavėjai yra iš dalies savarankiški senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su negalia.

                      Vaikams su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems reikalinga nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu, teikiamos dienos socialinės globos paslaugos namuose ir institucijoje.

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriuje ilgalaikė socialinė globa teikiama visiškai nesavarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Alytaus nakvynės namuose suaugusiems socialinės rizikos asmenims teikiamos socialinės priežiūros paslaugos:  apgyvendinimo, laikino apnakvindinimo ir bendrosios socialinės paslaugos.

Alytaus vaikų globos namuose teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa. 

 

Socialinių paslaugų

Žmonių socialinės grupės

Socialinių paslaugų poreikio tenkinimas paslaugų gavėjams

Socialinių paslaugų

gavėjų skaičius

 

1

2

3

4

Dienos socialinė globa asmens namuose ir institucijoje

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. vaikams su negalia;

3. senyvo amžiaus asmenims

66

 

14

94

174

Trumpalaikė socialinė globa institucijoje

 

 

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. vaikams su negalia;

3. likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta laikinoji globa, ir socialinės rizikos vaikams;

4. senyvo amžiaus asmenims;

5. socialinės rizikos suaugusiems asmenims

1

 

 

 

37

38

Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

 

 

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. vaikams su negalia;

3. likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa;

4. senyvo amžiaus asmenims.

16

 

1

36

 

 

64

117

Socialinė priežiūra

 

 

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. senyvo amžiaus asmenims;

3. vaikams su negalia ir jų šeimoms (teikiama asmens (šeimos) namuose, socialinės priežiūros centruose, savarankiško gyvenimo namuose ir kt.);

4. socialinės rizikos suaugusiems asmenims, socialinės rizikos šeimoms (teikiama asmens (šeimos) namuose, socialinės priežiūros centruose, savarankiško

gyvenimo namuose ir kt.);

5. socialinės rizikos vaikams (teikiama socialinės priežiūros centruose ir kt.)

3

 

37

-

 

 

 

 

 

625

 

 

 

 

 

 

63

 

728

Bendrosios socialinės paslaugos

Transporto organizavimas;

informavimas, konsultavimas,

kitos bendrosios socialinės paslaugos,

asmens higiena,

maitinimo organizavimas

71

1312

 

 

0

147

1512

                      Socialinių paslaugų poreikis 2014 metais patenkintas 2787 paslaugų gavėjams.

 

Savivaldybės socialinių paslaugų išvystymo 2014 m. normatyvai

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

10 000 gyventojų tenka

Alytaus miesto gyventojams tenka

vietų[2]

gavėjų[3]

vietų

gavėjų

1.

Suaugę asmenys su negalia

 

 

 

 

1.1.

Ilgalaikė socialinė globa

7

x

39

x

1.2.

Trumpalaikė socialinė globa

1

x

6

x

1.3.

Dienos socialinė globa

 

 

 

 

1.3.1.

     institucijoje

7

x

39

x

1.3.2.

     asmens namuose

x

3

x

17

1.4.

Socialinė priežiūra socialinės priežiūros centruose (dienos centre, paramos šeimai centre ir kt.)

x

30

x

169

1.5.

Pagalba namuose

x

10

x

56

1.6.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

3,5

x

20

x

2.

Vaikai su negalia

 

 

 

 

2.1.

Ilgalaikė socialinė globa

0,5

x

3

x

2.2.

Trumpalaikė socialinė globa

2

x

11

x

2.3.

Dienos socialinė globa

 

 

 

 

2.3.1.

     institucijoje

2

x

11

x

2.3.2.

     asmens namuose

x

0,5

x

3

2.4

Pagalba namuose

x

0,5

x

3

2.5.

Socialinė priežiūra socialinės priežiūros centruose (dienos centre, paramos šeimai centre ir kt.)

x

9

x

51

3.

Vaikai, likę be tėvų globos

 

 

 

 

3.1.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa socialinės globos namuose

6

x

34

x

3.2.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa šeimynose

2

x

11

x

3.3.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

1

x

6

x

4.

Senyvo amžiaus asmenys

 

 

 

 

4.1.

Ilgalaikė socialinė globa

18

x

101

x

4.2.

Trumpalaikė socialinė globa

0,6

x

3

x

4.3.

Dienos socialinė globa

 

 

 

 

4.3.1.

     institucijoje

2,5

x

14

x

4.3.2.

     asmens namuose

x

5

x

28

4.4.

Pagalba namuose

x

40

x

225

4.5.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

2

x

11

x

4.6.

Socialinė priežiūra socialinės priežiūros centruose (dienos centre, paramos šeimai centre ir kt.)

x

20

x

113

5.

Socialinės rizikos suaugę asmenys 

 

 

 

 

5.1.

Trumpalaikė socialinė globa (psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose)

1

x

6

x

5.2.

Apgyvendinimas laikino gyvenimo įstaigose

 

 

 

 

5.2.1.

     nakvynės namuose

4,5

x

25

x

5.2.2.

     krizių centruose

3

x

17

x

5.3

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

0,4

x

2

x

5.4

Socialinė priežiūra socialinės priežiūros centruose (dienos centre, paramos šeimai centre ir kt.)

x

6

x

34

6.

Socialinės rizikos vaikai, vaikai iš socialinės rizikos šeimų ir socialinės rizikos šeimos

 

 

 

 

6.1.

Šeimų socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas jų namuose

x

40

x

225

6.2.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės priežiūros centre (dienos centre, vaikų dienos centre, paramos šeimai centre ir kt.)

 

 

 

 

6.2.1.

      šeimų

x

23

x

130

6.2.2.

      vaikų

x

24

x

135

7.

Visoms žmonių socialinėms grupėms

 

 

 

 

7.1

Sociokultūrinės paslaugos (bendruomenės centre, dienos centre ir kt.)

x

50

x

281

7.2.

Transporto organizavimas

x

50

x

281

7.3.

Kitos bendrosios socialinės paslaugos pagal savivaldybės gyventojų poreikius

x

pagal savivaldybės gyventojų poreikius

x

 

 

7. Savivaldybės socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius

 

Eil. Nr.

Įstaigos

Socialinių darbuotojų skaičius

Socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius

iš viso

iš jų finansuojamų iš valstybės biudžeto

1.

Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose

31,5

 

               15,5

62,85

1.1.

 biudžetinėse

13

-

36,75

1.2.

 viešosiose

18,5

15,5

26,1

2.

Savivaldybės administracijoje

-

-

-

 

Iš viso

31,5

15,5

62,85

 

8. Trumpa ankstesnių metų Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų apžvalga

 

Įvertinus 2014 m. Socialinių paslaugų plane numatytus uždavinius ir priemones, buvo teikiamos visos plane numatytos socialinės paslaugos. Alytaus nakvynės namų patalpų rekonstrukcija leido pagerinti socialinių paslaugų įvairovę ir kokybę, didinti socialinės rizikos suaugusių asmenų, suaugusių asmenų su negalia, socialiai pažeidžiamų asmenų galimybes naudotis apgyvendinimo ir laikino apnakvindinimo paslaugomis nakvynės namuose. Po VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriaus patalpų rekonstrukcijos 5 vietomis padidės globos skyrius. Tai leis pagerinti teikiamų ilgalaikės socialinės globos institucijoje paslaugų prieinamumą ir kokybę, sukurs saugias gyvenimo sąlygas įstaigos gyventojams ir užtikrins jų privatumą.

 

III. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vykdomos Socialinės apsaugos programos tikslas – organizuoti ir teikti socialines paslaugas įvairioms žmonių socialinėms grupėms.

Šiam tikslui įgyvendinti numatyti uždaviniai:

          1. Mažinti socialinės rizikos asmenų socialinę atskirtį ir skatinti jų integraciją į visuomenę.

          2. Užtikrinti be tėvų globos likusių vaikų socialinę globą.

                      3.  Teikti socialines paslaugas senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims su negalia ir vykdyti jų integraciją į visuomenę.

 

9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys

 

1.  Plėsti socialinių paslaugų, skirtų pasirūpinti neįgaliaisiais ir senyvo amžiaus asmenimis jų gyvenamojoje aplinkoje, teikimą.

2.  Plėsti socialinių paslaugų teikimą, pasitelkiant nevyriausybines organizacijas.

3.  Užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą.

 

10. Priemonių planas

 

1 tikslas – organizuoti ir teikti socialines paslaugas įvairioms žmonių socialinėms grupėms

Uždaviniai

Priemonės

Lėšos tūkst. Lt,

finansavimo šaltiniai

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas rezultatas

1

2

3

4

5

1. Mažinti socialinės rizikos asmenų socialinę atskirtį ir skatinti jų integraciją į visuomenę

Teikti socialines paslaugas Alytaus nakvynės namuose

 

101540 Eur – savivaldybės lėšos,

10102,8 Eur –  pajamos už teikiamas paslaugas

Alytaus nakvynės namai

Alytaus nakvynės namuose trumpalaikės socialinės globos paslaugas  planuojama teikti: apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas – 31 asmeniui, laikino apnakvindinimo paslaugas vidutiniškai per mėnesį –11 asmenų, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas – 3 asmenims

2. Užtikrinti be tėvų globos likusių vaikų socialinę globą

Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas Alytaus vaikų globos namuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas  vaikams kitų sav. globos įstaigose ir šeimynoje

212206 Eur – savivaldybės lėšos,

503773 Eur – lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti,

375 Eur – įstaigos veiklos pajamos,

111887  Eur – kiti finansavimo šaltiniai

 

31858 Eur – savivaldybės lėšos

 

Socialinės paramos skyrius, socialinių paslaugų įstaigos

Alytaus vaikų globos namuose planuojama teikti ilgalaikės ar trumpalaikės globos paslaugas 80 vaikų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitų savivaldybių vaikų globos namuose ir šeimynoje planuojama apgyvendinti 9 vaikus.

 

3. Teikti socialines paslaugas senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims su negalia ir vykdyti jų integraciją į

visuomenę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikti socialines paslaugas soc. rizikos šeimoms VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre

 

Teikti socialines paslaugas VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikti integralios pagalbos paslaugą VšĮ Alytaus poliklinikoje

 

 

 

Teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia

 

 

 

 

 

 

Finansuoti ir įgyvendinti socialinių paslaugų projektus

 

Įgyvendinti Būsto pritaikymo neįgaliesiems programą savivaldybėje

 

 

Teikti maitinimo, laidojimo ir kitas socialines paslaugas

 

 

Finansuoti ir įgyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia bendruomenėje projektus

 

140494 Eur – savivaldybės lėšos,

208526 Eur – lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti,

290 Eur – įstaigos veiklos pajamos, 50249 Eur kiti finansavimo šaltiniai

 

99270 Eur – valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

 

138438 Eur – savivaldybės lėšos,

37651  Eur – lėšos  valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti,

112836 Eur – kiti finansavimo šaltiniai

 

55027 Eur – lėšos  valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

 

17601,6 Eur – savivaldybės lėšos,

141205 Eur – lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

 

24618 Eur – savivaldybės lėšos

 

 

 

10108 Eur – savivaldybės lėšos,

17884,7 Eur – valstybės biudžeto lėšos

 

21722 Eur – savivaldybės lėšos

 

 

 

8091 Eur –savivaldybės lėšos,

85355 Eur – valstybės biudžeto lėšos

 

 

 

 

 

Socialinės paramos skyrius, socialinių paslaugų įstaigos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinės paramos skyrius, socialinių paslaugų įstaigos

 

Socialinės paramos skyrius, socialinių paslaugų įstaigos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinės paramos skyrius, socialinių paslaugų įstaigos

 

 

Socialinės paramos skyrius, socialinių paslaugų įstaigos

 

 

 

 

 

Socialinės paramos skyrius

 

 

 

Socialinės paramos skyrius

 

 

 

 

Socialinės paramos skyrius

 

 

 

Socialinės paramos skyrius

 

 

 

 

 

 

 

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre planuojama teikti socialines paslaugas:

dienos socialinės globos paslaugas institucijoje – 37 asmenims; dienos socialinės globos paslaugas namuose – 44 asmenims; pagalbos namuose – 37 asmenims; 20 socialinės rizikos šeimų vaikams  teikti socialinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio užimtumo paslaugas vaikų dienos centre.

 

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre planuojama teikti socialines paslaugas 140 socialinės rizikos šeimų.

 

 

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre planuojama teikti ilgalaikės globos paslaugas 39 asmenims.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

VšĮ Alytaus poliklinikoje planuojama teikti integralios pagalbos paslaugą 22 asmenims

 

 

 

 

Planuojamas ilgalaikės socialinės  globos paslaugų gavėjų skaičius kitų savivaldybių globos įstaigose – 29 asmenys

 

 

 

 

 

 

Planuojama finansuoti 6 projektus iš savivaldybės biudžeto lėšų

 

 

 

Planuojama pritaikyti 8 būstus asmenims su negalia

 

 

 

 

 

Alytaus Nakvynės namuose planuojama teikti maitinimo paslaugas 30 asmenų.

Planuojama teikti paramą laidojimui 5 asmenims 

 

Planuojama finansuoti 15 projektų  iš savivaldybės ir valstybės  biudžeto lėšų

 

 

 

 

 

 

 

4. Užtikrinti sociokultūrinių paslaugų teikimą įstaigose

Teikti sociokultūrines ir kitas bendrąsias socialines paslaugas VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centre

46891 Eur –savivaldybės lėšos,

1018,5 Eur – pajamos už teikiamas paslaugas

 

Socialinės paramos skyrius, socialinių paslaugų įstaigos

 

 

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centre planuojama suteikti sociokultūrines ir kitas bendrąsias socialines paslaugas 100 asmenų.

 

 

 

11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2015 metais

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

Socialinės globos įstaiga

Mastas

(vietų sk.)

1

2

3

4

1.

Ilgalaikė socialinė globa

 

 

1. Senyvo amžiaus asmenims

Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie SADM

10

 

2. Suaugusiems asmenims su negalia (proto)

Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie SADM

1

3. Be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa

Alytaus vaikų globos namai

 

3

 

4. Vaikai ir jaunimas su negalia (proto)

Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie SADM

1

2.

Trumpalaikė socialinė globa

suaugusiems žmonėms su negalia (proto)

Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie SADM

 

 

-

3.

Kitos socialinės paslaugos

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. FINANSAVIMO PLANAS
 
12. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai
 
Eil. Nr.
 
Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai
Pagal faktines išlaidas
Pagal planines išlaidas
2014 m.
2015 m.
 2016 m.
1
2
3
4
5
1.
Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms, tūkst. Eur 
1344,0
1257,3
1370,0
 
Palyginti su bendru savivaldybės biudžetu, proc.
2,9
2,6
2,8
2.
LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, tūkst. Eur
483,4
541,7
549,3
 
iš jų:
 
 
 
2.1.
Socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai organizuoti
99,2
99,3
99,3
2.2.
asmenų su sunkia negalia socialinei globai organizuoti
384,2
442,4
450,0
2.3.
vaikų globos (rūpybos) išmokoms
-
-
 
3.
ES struktūrinių fondų lėšos, tūkst. Eur
-
-
 
4.
Asmenų mokėjimai už socialines paslaugas, tūkst. Eur
171,8
173,5
175,0
5.
Kitos lėšos, tūkst. Eur (soc. reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektams)
81,5
85,4
90,0
 
Iš viso, tūkst. Eur
2080,7
2057,9
2184,3
 
13. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai
                                                                                                                                                                                       
Eil. Nr.
Finansavimo būdai
Lėšos
(tūkst. Eur)
2014 m.
2015 m.
1.
Socialinių paslaugų pirkimas
17,1
26,0
2.
Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas
1288,4
1146,0
 
iš jo:
 
 
2.1.
savivaldybės pavaldumo įstaigoms
1240,7
11143,4
2.2.
regioninių socialinių paslaugų įstaigoms pagal lėšų kompensavimo sutartis  
47,7
49,5
2.3.
visuomeninių organizacijų įstaigoms pagal lėšų kompensavimo sutartis 
-
 
3.
Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos visuomeninėms organizacijoms
34,2
32,7
4.
Finansavimas vykdant socialinių paslaugų programas
-
 
 
Iš viso
1339,7
1251,6
 
14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai
 
                      Socialines paslaugas teikiančiose įstaigose yra numatytos lėšos darbuotojų kvalifikacijai kelti.

 

15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu

 

Alytaus miesto savivaldybėje socialinės paslaugos organizuojamos pagal gyventojų poreikius. Planuojamos savivaldybės finansinės galimybės atitinka įvertintą socialinių paslaugų poreikį ir planuojamą socialinių paslaugų plėtrą. Siekiant išlaikyti Alytaus miesto savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų teikimo kokybę ir kiekybę, būtina didinti šiai sričiai skiriamą finansavimą.

 

15.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas

 
Savivaldybėje plečiamos socialinės paslaugos, gerėja jų kokybė. Socialinių paslaugų poreikis glaudžiai susijęs su Alytaus miesto demografine situacija ir jos kitimu. Didėjant senyvo amžiaus asmenų skaičiui, tebevykstant emigracijai, Alytaus miesto savivaldybėje išlieka didesnis socialinių paslaugų namuose poreikis senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia.

Mieste veikiančios nevyriausybinės organizacijos aktyviai teikia socialines paslaugas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, šeimoms, auginančioms vaikus. Dalyvaudamos įgyvendinant įvairius projektus, gaudamos lėšas iš įvairių šaltinių, teikdamos socialines paslaugas gyventojams, jos padeda įveikti socialinę atskirtį, spręsti įvairias socialines ir psichologines problemas, įtraukia gyventojus į bendruomeninę veiklą.

 

V. PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ

 

16. Socialinių paslaugų plėtros vizija

 

Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų plėtros vizija – socialinių paslaugų plėtra atsižvelgiant į finansines galimybes, gyventojų socialinių paslaugų poreikio tenkinimas ir kokybiškų socialinių paslaugų teikimas.

Alytuje daugėjant senyvo amžiaus asmenų, dienos socialinės globos ir pagalbos namuose paslaugų teikimas ir jų plėtra išlieka viena iš prioritetinių socialinių paslaugų plėtros krypčių. Nestacionarios socialinės paslaugos yra priimtinesnės gyventojams, ekonominiu ir socialiniu požiūriu efektyvesnės nei stacionarių socialinių paslaugų įstaigų teikiamos globos paslaugos.

Alytaus miesto savivaldybėje parengtas Alytaus regiono perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planas. Jame numatyta Alytaus vaikų globos namus pertvarkyti į Alytaus vaikų paramos centrą, kuriame veiktų bendruomeniniai vaikų globos namai, intensyvios krizių įveikimo pagalbos skyrius, vaikų ir jaunimo dienos centrai. Jaunuoliams, paliekantiems vaikų globos namus,  planuojama kurti savarankiško gyvenimo namus ir apsaugotą būstą jaunuoliams.

 Nevyriausybines organizacijas skatinamos  rengti projektus, dalyvauti teikiant socialines paslaugas, ugdyti vietos bendruomenių iniciatyvą, dirbti prevencinį darbą su šeimomis, kad kuo mažiau vaikų patektų į institucinę globą. Labai svarbus nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimas ir informacijos apie jų veiklas sklaida, viešinimo priemonių taikymas.

Analizuojama Laikino  atokvėpio paslaugos vaikams su psichikos negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo galimybė.

Socialinius projektus iš Alytaus miesto savivaldybės lėšų 2015 m. vykdo  6 nevyriausybinės organizacijos: Labdaros ir paramos fondo SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija, Alytaus miesto moterų krizių centras, VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras, Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius, LRKD Alytaus skyrius, Maltos ordino pagalbos tarnybos Alytaus skyrius.

 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus vykdo 13 Alytaus miesto nevyriausybinių organizacijų: klubas „Artritas“, VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras, Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius, Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas ,,Alytupis“, visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus ,,Guboja“, Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas ,,Viltis“, Lietuvos kurčiųjų draugijos Vilniaus teritorinės valdybos Alytaus pirminė organizacija, VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras, Alytaus miesto neįgaliųjų draugija, Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas ,,Viltis“, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyrius, Alytaus apskrities ligonių, susijusių su organų persodinimu, visuomeninė organizacija „Dalia“, Alytaus apskrities ligonių, sergančių onkologinėmis ligomis, moterų asociacija „Bendrakeleivės“.

 

Siekiant gerinti socialinių paslaugų kokybę taip pat labai svarbi socialinių darbuotojų profesinė kompetencija ir efektyvus įvairių institucijų bendradarbiavimas, bendrų projektų rengimas ir įgyvendinimas.

 

17. Prognozuojamos socialinės paslaugos

 

Alytaus miesto socialinės paslaugos prognozuojamos atsižvelgiant į praėjusių metų gyventojų pateiktų prašymų gauti socialines paslaugas analizę. Atitinkamų paslaugų poreikį sąlygoja gyventojų sveikatos būklė, socialinis gyvenimas, vykstantys migracijos procesai ir darbo rinkos padėtis.

Alytaus mieste, kaip ir visoje Lietuvoje, mažėja gimstamumas, tebevyksta migracija, daugėja senyvo amžiaus gyventojų, kuriems reikalinga socialinė pagalba. Todėl pagalba buityje, socialinė priežiūra seniems, vienišiems Alytaus miesto gyventojams yra viena iš reikalingiausių paslaugų.

Alkoholio vartojimas, bedarbystė, socialinių įgūdžių stoka sąlygoja socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms ar asmenims poreikį. Prognozuojama, kad socialinės rizikos asmenų, šeimų socialinių paslaugų poreikis nemažės.

2015 m. numatoma teikti bendrąsias, socialinės priežiūros paslaugas: pagalbą į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikino apnakvindinimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas ir socialinės globos  paslaugas: ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia socialinės globos įstaigose, dienos socialinės globos paslaugas asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims globos įstaigose ir namuose, pagalbos į namus paslaugas asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams, sociokultūrines ir kitas bendrąsias socialines paslaugas.

2015 m. planuojama plėsti vaikų dienos centrų tinklą Alytaus mieste.

Teikiant socialines paslaugas bus orientuojamasi į prioritetines socialinių paslaugų gavėjų grupes: suaugusius asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis, socialinės rizikos vaikus ir socialinės rizikos šeimas.

 

18. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis

 

Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų socialinėms paslaugoms teikti, 2015 m. numatyta 9,0 proc. mažiau negu 2014 metais, tačiau išlieka tendencija šias lėšas per metus didinti. Numatytą pokytį sąlygoja valstybės ekonominė situacija, teisinės bazės, reglamentuojančios socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikis.

 

19. Ateinančių 3 metų išteklių prognozė

 

Siekiant geresnio socialinių paslaugų poreikio tenkinimo, ateinantiems trejiems metams prognozuojamas 6–8 procentų lėšų poreikio augimas kiekvienais metais.

 

 

 

 

 

                                            VI. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

20. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai

 

Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų plano įgyvendinimą prižiūrės Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

 

21. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai

 

Socialinės paramos skyrius renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie teikiamas socialines paslaugas savivaldybės teritorijoje. Atliekamos socialinių paslaugų poreikio, jų teikimo kokybės apklausos. Socialinių paslaugų įstaigos ir organizacijos teikia ketvirčio ir metines biudžeto vykdymo ir veiklos ataskaitas. Socialinės paramos skyrius analizuoja ir vertina, kaip socialinių paslaugų įstaigos, organizacijos įgyvendina Socialinio paslaugų plano tikslus ir uždavinius, ar efektyviai ir taupiai naudojamos lėšos.

Savivaldybės interneto portale pateikiamas Alytaus miesto socialinių paslaugų plano projektas, savivaldybės gyventojams sudaromos sąlygos pareikšti nuomonę ir vertinti socialinių paslaugų teikimą, teikti pasiūlymus dėl socialinių paslaugų efektyvumo. Taip pat portale yra skelbiama informacija apie socialinių paslaugų įstaigas, organizacijas, teikiamų paslaugų kainas, socialinių paslaugų gavimo tvarką.

 

22. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas

 

 

Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo rodikliai

2012

m.

2013 m.

2014 m.

1.

Savivaldybės biudžeto išlaidos per metus socialinėms paslaugoms, tenkančios vienam savivaldybės gyventojui, Lt

40,0

89,5

82,0

2.

Valstybės skirtų dotacijų santykis su savivaldybės biudžeto lėšomis, skiriamomis socialinėms paslaugoms, proc.

49,4

29,2

36,1

3.

Vietų skaičiaus stacionariose socialinių paslaugų įstaigose santykis su vietų skaičiumi (maksimaliu lankytojų skaičiumi per dieną) nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose (laikino gyvenimo namuose, dienos socialinės globos centruose, savarankiško gyvenimo namuose, socialinės priežiūros centruose)

 

 

0,63

 

 

0,67

 

 

0,66

4.

Socialinių paslaugų (įskaitant bendrąsias socialines paslaugas) gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc.

 

5,80

 

4,54

 

4,94

5.

Socialinės globos ir socialinės priežiūros gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc.

 

2,2

 

1,77

 

1,88

 

6.

Regioninių socialinių paslaugų gavėjų skaičiaus santykis su kitų socialinių paslaugų (išskyrus bendrąsias socialines paslaugas) gavėjais

 

0,034

 

0,041

 

0,044

7.

Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje, tenkantis 10 tūkst. savivaldybės gyventojų

15,0

12,5

16,73

8.

Socialinių paslaugų poreikio patenkinimo procentas (asmenų (šeimų), kuriems patenkintas socialinių paslaugų poreikis, santykis su asmenų (šeimų) skaičiumi, kuriems įvertintas socialinių paslaugų poreikis)

 

88,8

 

94,9

 

96,59

  

[2] Vietų skaičius socialinės globos įstaigose, savarankiško gyvenimo namuose, laikino gyvenimo namuose, šeimynose.

[3] Vidutinis gavėjų skaičius per mėnesį.

Į pradžią