Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-152 2015-05-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARNYBINIO NUSIŽENGIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 SPRENDIMAS

DĖL TARNYBINIO NUSIŽENGIMO

 

 2015 m. gegužės 28 d.   Nr. T-152

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 4  dalimi, valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-25 nutarimu Nr. 977 patvirtintų Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių 14.2. punktu ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimu Nr. T-4 sudarytos komisijos 2015-05-08 tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadą Nr. VD-690(4.52), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti, kad Arturas Juškauskas, Alytaus miesto savivaldybės kontrolierius, tarnybinio nusižengimo nepadarė.

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią