Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-37 2015-02-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ALYTUJE, SANTAIKOS G. 2, LIKVIDAVIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL  NEKILNOJAMOJO TURTO ALYTUJE, SANTAIKOS G. 2, LIKVIDAVIMO      

 

 2015 m. vasario 26 d.   Nr. T-37 

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 27 straipsnio 2 ir 6 dalimis, Vyriausybės 2001-10-19 nutarimu Nr. 1250 patvirtinto Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo 9.1 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-03 įsakymu Nr. DV-190 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Nemuno g. 15, 17 ir Santaikos g. 2, Alytuje, pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti“, atsižvelgdama į Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio statinio pripažinimo avariniu 2011-10-10 aktą Nr. SSA-1, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nurašyti pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti dėl avarinės būklės savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą Alytuje, Santaikos g. 2 – pastatą-gyvenamąjį namą (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 60/16426, unikalus Nr. 1191-0001-1014, bendras plotas 215,77 kv. m, likutinė vertė 2014 m. gruodžio 1 d. 30,71 Eur/106,05 Lt, su ūkiniu pastatu (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 60/16426, unikalus Nr. 1191-0001-1025, užstatytas plotas 47,00 kv. m) ir kitais inžineriniais kiemo statiniais (unikalus Nr. 1191-0001-1036).

2. Įgalioti Miesto ūkio skyriaus vedėją Algimantą Tarasevičių:

2.1. būti atsakingu už 1 punkte nurodyto nekilnojamojo turto išardymą ir likvidavimą;

2.2. pateikti likvidavimo dokumentus ir pažymą apie pastato-gyvenamojo namo su ūkiniu pastatu ir inžineriniais kiemo statiniais nugriovimą Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės turto nurašymo ir likvidavimo komisijai.

3. Pavesti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto ir verslo skyriaus vedėjui būti atsakingu už 1 punkte išardyto ir likviduoto nekilnojamojo turto išregistravimą iš valstybės įmonės Registrų centro.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

Į pradžią