Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-28 2015-02-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2015 METŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL 2015 METŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ TVIRTINIMO

 

 2015 m. vasario 26 d. Nr. T-28

Alytus

 

 

                       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-04 įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Tvirtinti 2015 metų Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemones (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                                                                                                                             

 PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       2015 m. vasario 26 d.

                                                                                      sprendimu Nr. T-28

                     

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

PRIEMONĖS

               1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – programa) lėšas
Eil. Nr.
(1) Programos finansavimo šaltiniai
2015 m. numatyta surinkti lėšų, Eur
1.1.
Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką
81 093,0
1.2.
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

27 104,0

1.3.
Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija
13 443,0
1.4.
Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos
-
1.5.
Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)
121 640,0
1.6.
Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
0,0
1.7.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
0,0
 
1.8.
Iš viso (1.6 + 1.7)
0,0
1.9.
2015 metų programos lėšos (1.5 + 1.8)
121 640,0
 
Eil. Nr.
(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos
Lėšos, Eur
1.10.
20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
24 328,0 
1.11.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
7 692,0
(1 608,0**)
 
1.12.
Iš viso (1.10 + 1.11)
32 020,0
(1 608,0**)
 
Eil. Nr.
(3) Kitoms programos priemonėms skirtinos lėšos
Lėšos, Eur
1.13.
80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
97 312,0
1.14.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
30 387,0
(31 433,0**)
1.15.
Iš viso (1.13 + 1.14)
127 699,0
(31 433,0**)
 
 
               2. Priemonės, kurioms finansuoti skiriamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Skirta lėšų, Eur
2.1.
Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui
0,0
2.1.1.
0,0
2.2.
Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetams sudaryti ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, priemonės
 
2.2.1.
0,0
 
Iš viso
0,0
 
               3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai
Programos pavadinimas
Skirta lėšų, Eur
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
24 328,0 
 
 
        4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti skirtos programos lėšos
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
 
Skirta lėšų, Eur
4.1.
Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės:
 
4.1.1.
Varninių paukščių gausos reguliavimo priemonėms finansuoti
2 607,0
4.2.
Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės:
 
4.2.1.
Atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonėms įsigyti (tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti ir pastatyti; plastikiniams maišams šiukšlėms talkų metu rinkti įsigyti)
4 200,0
4.2.2.
Atliekų surinkimo konteinerių aikštelėms statyti, rekonstruoti, remontuoti
5 962,0
4.3.
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės:
 
4.3.1.
Bešeimininkėmis atliekomis užterštoms teritorijoms išvalyti ir sutvarkyti
18 802,0
 
4.4.
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės:
 
4.4.1.
Savivaldybės požeminio vandens monitoringui vykdyti
 
7 816,0
4.4.2.
Didžiojo, Mažojo ir I Alytaus Dailidės ežerėlių pakrantėms valyti ir tvarkyti bei šiems darbams atlikti reikalingai įrangai įsigyti
7 123,0
4.4.3.
Priemonėms (sorbentams), reikalingoms avarijų padariniams likviduoti, įsigyti
197,0
4.5.
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:
 
4.5.1.
Aplinkosaugos švietimo projektams įgyvendinti, aplinkosaugos renginiams organizuoti, leidinių aplinkosaugos tema spausdinimo (leidybos), įsigijimo, platinimo darbams finansuoti
8 308,0
4.6.
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, inventorizacijos priemonės:
 
4.6.1.
Želdynams miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, miesto parkuose kurti, želdiniams veisti (medžių ir krūmų sodinukams, gėlių daigams įsigyti, pasodinti ir prižiūrėti; želdiniams tvarkyti (medžiams genėti, pavojų keliantiems medžiams šalinti ir kitoms želdinių sanitarinės būklės gerinimo priemonėms įgyvendinti); želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti
68 814,0
 
4.6.2.
Želdynų ir želdinių tvarkymo ir inventorizavimo įrangai įsigyti 
3 870,0
 
Iš viso
127 699,0
2015 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-307 redakcija
 

¬¬ –  Vyriausybei priėmus sprendimą kreiptis į teismą dėl AB banko „Snoras“ bankroto bylos iškėlimo, Alytaus miesto savivaldybės AB banko „Snoras“ sąskaitoje liko įšaldytos lėšos (pažymėtos dviejų žvaigždučių simboliu), kuriomis savivaldybė negalėjo disponuoti. Tai yra ankstesnio ataskaitinio laikotarpio lėšų likutis, nurodytas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. T-12 patvirtintoje Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitoje.

 

 

____________________

 

 

 

 

Į pradžią