Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-27 2015-02-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

  SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

 2015 m. vasario 26 d. Nr. T-27    

Alytus

 

 

                       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-04 įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 


PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                                             2015 m. vasario 26 d.

                                                                                                                                                                             sprendimu Nr. T-27     

                     

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2014 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

 

 

               1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – programa) lėšas
Eil. Nr.
(1) Programos finansavimo šaltiniai
Surinkta lėšų, Lt
1.1.
Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką
278 205,0
1.2.
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

72 408,0

 
1.3.
Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

126 000,0

 
1.4.
Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos

0,0

 
1.5.
Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)
476 613,00
1.6.
Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
0,0
1.7.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
0,0
(1 009,0**)
1.8.
Iš viso (1.6 + 1.7)
0,0
(1 009,0**)
1.9.
Faktinės ataskaitinio laikotarpio programos lėšos (1.5 + 1.8)
476 613,0
(1 009,0**)
 
Eil. Nr.
(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos
Lėšos, Lt
1.10.
20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
95 323,0
1.11.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
6 341,0
(5 551,0**)
1.12.
Iš viso (1.10 + 1.11)
101 664,0
(5 551,0**)
 
Eil. Nr.
(3) Kitoms programos priemonėms skirtinos lėšos
Lėšos, Lt
1.13.
80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
381 290,0
1.14.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
25 108,0
(108 532,0**)
1.15.
Iš viso (1.13 + 1.14)
406 398,0
(108 532,0**)
 
               2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Detalus priemonės vykdymo aprašymas
Panaudota lėšų, Lt
2.1.
Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui
 
2.1.1.
0,0
2.2.
Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetams sudaryti ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, priemonės
 
2.2.1.
0,0
 
Iš viso
 
0,0
 
               3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai
Programos pavadinimas
Panaudota lėšų, Lt
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
75 107,0
 
        4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos programos lėšos
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
 
Detalus priemonės vykdymo aprašymas
Panaudota lėšų, Lt
4.1.
Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės
 
4.1.1.
Varninių paukščių gausos reguliavimo priemonėms finansuoti
1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Miesto ūkio skyriai. 
Organizavus viešuosius pirkimus, priemonę vykdė tinkamiausiu tiekėju pripažinta UAB „Alstapa“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-01-15.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-02-27.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Vadovaujantis Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento gauta išvada dėl varninių paukščių gausos reguliavimo, šalia Sveikatos tako ties Kaštonų g. 10, Alytuje, iškirsta 25 vnt. medžių ir 10 vnt. medžių atšakų su varnų lizdais, išardyta 30 vnt. lizdų. Atlikus darbus 2014-02-27 minėtoje teritorijoje varninių paukščių lizdų neliko. Apie įvykdytas priemones nustatyta tvarka informuotas Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas. 
4 878,0
4.2.
Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės
 
4.2.1.
Atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonėms įsigyti (šiukšlių surinkimo dėžėms, plastikiniams maišams šiukšlėms talkų metu rinkti įsigyti)
 
 
4.2.1.1.
Plastikinių maišų šiukšlėms talkų metu rinkti įsigijimas
1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir Aplinkos apsaugos skyriai. 
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-04-07. 
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-09-26.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu iš AB „Plasta“ nupirkta 453 vnt. 100 l talpos plastikinių maišų šiukšlėms dėti, kurie išplatinti miesto švietimo įstaigoms pavasarį ir rudenį organizuojamų apsivalymo talkų metu.
1 400,0
4.2.1.2.
Šiukšlių surinkimo dėžių įsigijimas
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrius. 
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-11-10. 
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-12-10.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu iš UAB „ESE Baltija“ nupirkta 55 vnt. 50 l talpos šiukšliadėžių „Dinova“, kurios pastatytos miesto gatvėse.
7587,0
4.2.2.
Atliekų surinkimo konteinerių aikštelėms statyti, rekonstruoti, remontuoti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrius. Priemonė buvo vykdoma organizavus viešuosius pirkimus, pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Alstapa“ smulkių aplinkos tvarkymo darbų sutartį. 
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-03-03. 
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-12-10.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Miesto teritorijoje suremontuota, įrengta arba aptverta 8 vnt. atliekų surinkimo konteinerių aikštelių (suremontuotos atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių aikštelės, esančios šalia Topolių g. 7, Naujosios g. 16, Sudvajų g. 11, Topolių g. 16; įrengta atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių aikštelė, esanti šalia Miško g. 14; aptvertos atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių aikštelės, esančios šalia Likiškėlių g. 96, Sudvajų g. 18, Naujoji g. 14).
24 993,0
4.3.
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės
 
4.3.1.
Bešeimininkėmis atliekomis užterštoms teritorijoms išvalyti ir sutvarkyti
1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Miesto ūkio skyriai. Priemonė buvo vykdoma pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro sutartį, Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Alstapa“ sutartį, Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Metaloidas“ sutartį.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-02-19. 
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-11-03.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
3.1. Organizuojant grunto valymo darbus, įvykus avarijoms, kai nežinomas teršėjas arba užterštas teritorijas būtina sutvarkyti nedelsiant, siekiant išvengti (sumažinti) neigiamą poveikį aplinkai, Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (pagal su savivaldybe sudarytą bendradarbiavimo sutartį) naudodama sorbentus sutvarkė ir išvalė 23 užterštas miesto teritorijas. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui buvo perduota 604,5 (20 kg 2013 m.) kg pavojingomis medžiagomis užterštų sorbentų. Bendrovė pagal su savivaldybe sudarytą sutartį priima šias medžiagas laikinai saugoti ir perduoda atliekų tvarkytojui.  
3.2. AB „Metaloidas“ iš miesto bendrojo naudojimo teritorijų išvežė ir perdavė atliekų tvarkytojams 23,85 t bešeimininkių padangų atliekų.
3.3. UAB „Alstapa“ išvalė ir sutvarkė bešeimininkėmis atliekomis užterštą buvusių metalinių laikinų garažų teritoriją (esančią šalia Klevų gatvės kapinių, Alytuje). Buvo sutvarkyta 9 530 m2 ploto užteršta bešeimininkėmis atliekomis teritorija. Iš šios teritorijos išvežta ir perduota atliekų tvarkytojams 150,44 t atliekų.
49 955,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(72,6*)
4.4.
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės
 
4.4.1.
Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringui vykdyti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, pagal sutartį monitoringo darbus vykdė UAB „Vilniaus hidrogeologija“.
2. Priemonė vykdoma pagal parengtą ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. T-156 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens 2012–2015 metų monitoringo (stebėsenos) programą.
Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-01-01.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-12-31.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Parengta Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo 2014 metų ataskaita.  
25 289,0
4.4.2.
Priemonėms (sorbentams), reikalingoms avarijų padariniams likviduoti, įsigyti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-03-27. 
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-05-12.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
Organizavus viešuosius pirkimus iš UAB „Sorb Chem“ (Savanorių pr. 176, Vilnius) nupirkta priemonių (sorbentų), reikalingų avarijų padariniams likviduoti. 
Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba yra sudariusios bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią savivaldybė yra įsipareigojusi nupirkti ir perduoti Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai priemones ir medžiagas, skirtas išsiliejusiems naftos produktams, tepalams ir pan. valyti iš vandens ir grunto. Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba įsipareigojusi šiomis medžiagomis operatyviai atlikti vandens ir grunto valymo darbus, išsiliejus naftai ir kitoms medžiagoms, kai nežinomas teršėjas arba užterštas teritorijas būtina sutvarkyti nedelsiant Alytaus miesto teritorijoje. 
4. Įsigyta įranga ar prekės:
Alytaus miesto savivaldybės administracija nupirko 20 kg hidrofobinio biraus sorbento „Drizit“ ir 16 litrų naftos produktų skaidymo priemonės „Sintan“, kuriuos perdavė Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. 
Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2014 m. sutvarkė ir išvalė 23 užterštas miesto teritorijas.  
600,0
4.5.
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės
 
4.5.1.
Aplinkosaugos švietimo projektams įgyvendinti:
 
 
4.5.1.1.
Aplinkosaugos švietimo projektas – aplinkosauginis klipas „Stambiagabaričių atliekų aikštelių poreikis Alytuje“
 
1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga Alytaus regioninė televizija.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-02-18.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-12-31.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
parengtas ir Dzūkijos televizijos transliuotas socialinis klipas apie stambiagabaričių atliekų aikštelių poreikį Alytuje.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2015 m.
1 000,0
4.5.1.2.
Aplinkosaugos švietimo projektas – Moksleivių ekologinis švietimas Metelių regioniniame parke
 

 

1. Priemonės vykdytoja – Metelių regioninio parko direkcija.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-02-21.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-05-22.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
projekte dalyvavo 61 Alytaus Jotvingių ir Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijų gimnazistas ir 4 mokytojai. Gimnazijų auklėtiniai susipažino su Gamtos mokykla Metelių regioniniame parke, su parko gamtinėmis, istorinėmis, kultūrinėmis vertybėmis, dalyvavo užsiėmimuose „Miško ekosistemų pažinimas – sumedėję augalai“, keliavo pažintiniu taku „Tarpežerių miškais ir pelkėmis“.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2015 m.
1 000,0
4.5.1.3.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Formuoti palankų aplinkai gyvenimo būdą ir aplinkosaugos vertybių nuostatas“
 
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-02-21.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-06-30.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
projekte dalyvavo 31 kūdikių namų auklėtinis, 10 lydinčių asmenų ir 25 Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos mokinių. Projekto dalyviai aplankė Metelių regioninį parką
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2015 m.
500,0
4.5.1.4.
Aplinkosaugos švietimo projektas – radijo laidos „Žaliasis kanalas“
1. Priemonės vykdytoja – UAB „Alytaus radijas“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-02-18.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-10-03.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
3.1. sukurtos ir transliuotos radijo laidos „Žaliasis kanalas“ aktualiomis aplinkosaugos temomis;
3.2. parengti ir radijo stoties FM99 transliuoti reklaminiai garso anonsai: pasaulinei Žemės dienai paminėti, garso anonsas „Aš žalias“, garso anonsas, skirtas Europos judriajai savaitei ir akcijai „Mieste be savo automobilio“. 
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2015 m.
3 000,0
4.5.1.5.
Aplinkosaugos švietimo projektas – renginiai, skirti Europos judriajai savaitei
 
1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-02-26.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-09-20.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
organizuoti renginiai, skirti Europos judriajai savaitei paminėti:
rugsėjo 20 dieną vyko dviračių žygis miesto gatvėmis, vyko konkursai, kas lėčiau įveiks trasą dviračiu ir kas greičiau įveiks kliūčių ruožą, dviračių lenktynės.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2015 m.
1 500,0
4.5.1.6.
Aplinkosaugos švietimo projektas – Žemės valandos minėjimas Alytuje
1. Priemonės vykdytoja – VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-02-18.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-04-31.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Rotušės aikštėje 2014-03-29 vyko akcija Žemės valandai paminėti. Akcijos dalyviai iš žvakučių išdėliojo simbolį „60+“. Rotušės aikštėje buvo išjungtas apšvietimas, koncertavo jaunimo grupės, susirinkusieji buvo vaišinami arbata.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2015 m.
300,0
4.5.1.7.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Atgal į gamtą“
 
1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga „Alytaus parkai“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-02-21.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-07-01.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Alytaus miesto mokiniams suorganizuotos pažintinės ekskursijos į Nemuno kilpų ir Kauno marių regioninius parkus, pravestos 4 pažintinės ekskursijos į Vidzgirio botaninio draustinio ekologinį-mokomąjį taką. Ekskursijose dalyvavo 10 Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų ir 153 mokiniai. 
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2015 m.
1 382,0
 
 
4.5.1.8.
Aplinkosaugos švietimo projektas – Pasaulinė aplinkos apsaugos diena – 2014
 
1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga „Alytaus parkai“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-02-21.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-07-01.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariams, administracijos darbuotojams, VšĮ „Alytaus parkai“ darbuotojams pasaulinės Aplinkos apsaugos dienos proga organizuota išvyka į Kauno marių regioninį parką. Išvykoje dalyvavo 50 dalyvių.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2015 m.
 794,0
4.5.1.9.
Aplinkosaugos švietimo projektas – Alytaus kolegijos bendruomenės įtraukimas į aplinkos taršos mažinimo problemų sprendimą
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus kolegija.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-02-25.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-12-31.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Alytaus kolegijos studentams organizuota išvyka į Energetikos ir technikos muziejų Vilniuje bei elektronikos atliekų perdirbimo įmonę UAB „EMP Recycling“.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2015 m.
1 000,0
4.5.1.10.
Aplinkosaugos švietimo projektas – Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos bendruomenės įtraukimas į aplinkos taršos mažinimo problemų sprendimą.
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-02-19.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-12-31.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos mokiniams organizuota išvyka į Energetikos ir technikos muziejų Vilniuje bei elektronikos atliekų perdirbimo įmonę UAB „EMP Recycling“.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2015 m.
500,0
4.5.1.11.
Aplinkosaugos švietimo projektas – Praktinė tiriamoji aplinkosaugos veikla Žuvinto biosferos rezervate
1. Priemonės vykdytoja – Žuvinto biosferos rezervato direkcija.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-02-28.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-12-01.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Žuvinto ežero pakrantėje įrengtos specialios gaudyklės paukščiams žieduoti su mediniu lieptu, paruošta paukščiams pažinti skirta metodinė medžiaga, vykdytas demonstracinis paukščių žiedavimas, 43 Alytaus miesto mokiniams surengta pažintinė ekskursija į Žuvinto biosferos rezervatą.
2 000,0
4.5.1.12.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Žemė mūsų širdyse“
 
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-02-18.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-03-20.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
2014-03-13 J. Kunčino viešoje bibliotekoje organizuota pradinukų darbelių iš buitinių atliekų paroda „Iš naujo atgimę“. 2014-03-20 Rotušės aikštėje organizuota akcija „Žemė – mūsų širdyse“, skirta pasaulinei Žemės dienai paminėti.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2015 m.
500,0
4.5.1.13.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Žalioji palangė“
 
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-02-19.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-05-31.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Mokiniai augino gėlių daigus, sodino. Žemės dienai mokiniai gamino iš atliekų vėjo malūnėlius, mokykloje organizuota paroda.
500,0
4.5.1.14.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Aš ir mano augintinis“
 
 
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-02-19.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-06-05.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Mokykloje tradiciškai organizuota gyvūnėlių paroda „Aš ir mano augintinis“, organizuota paskaita, išvyka į Kauno zoologijos sodą, „Nuarą“.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2015 m.
500,0
4.5.2.
Aplinkosaugos renginiams finansuoti 
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Buvo organizuota Alytaus miesto 2014 metų aplinkos tvarkymo konkursinė apžiūra. 
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-06-02.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-10-09.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
3.1. Organizavus viešuosius pirkimus, iš I. Vaitkienės IĮ „Aibės matas“ nupirkta 21 vnt. graviruotų padėkų ant medinio pagrindo.
3.2. Organizavus viešuosius pirkimus, UAB „Diza“ apmokėta už išleistą fotografijų leidinį „Alytaus miesto 2014 m. aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojai“ su kompaktinėmis plokštelėmis (40 vnt.).
3.3. Nugalėtojams pasveikinti nupirkta 21 vnt. 100 Lt vertės dovanų kortelių, gėlių.
3.4. 2014-10-09 organizuota Alytaus miesto 2014 m. aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojų pagerbimo ceremonija. Nugalėtojams įteiktos padėkos, dovanų kortelės, leidiniai, gėlės.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – konkursinę apžiūrą planuojama organizuoti 2015 m. 
5 500,0
4.6.
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės
 
4.6.1.
Želdynams miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, miesto parkuose kurti, želdiniams veisti (medžių ir krūmų sodinukams, gėlių daigams įsigyti, pasodinti ir prižiūrėti):
 
 
 
 
4.6.1.1.
Medžių ir krūmų sodinukų, gėlių daigų įsigijimas ir apželdinimas 
1. Priemonės vykdytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-03-13.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-10-20.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
Organizavus viešuosius pirkimus iš Tomo Pankos medelyno ir Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkio Alytaus miesto teritorijai apželdinti nupirkti medžių, krūmų bei rožių sodinukų.
4. Įsigyta įranga ar prekės:
Iš Tomo Pankos medelyno nupirkta 2 242 vnt. medžių ir krūmų sodinukų (tarp jų stambesnių augalų gatvėms apželdinti – baltažiedės akacijos rutuline forma (44 vnt.) ir 88 vnt. kuoliukų joms pritvirtinti, kaštonas, paprastasis (1 vnt.), klevas, paprastasis (1 vnt.), liepa, mažalapė (2 vnt.)).
Iš Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkio nupirkta 221 vnt. rožių sodinukų.
Iš viso miesto teritorijai apželdinti įsigyta 2 463 vnt. želdinių sodinukų.    
49 556,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13 885,84*)
4.6.1.2.
Medžių ir krūmų sodinukų parvežimas ir pasodinimas
1. Priemonės vykdytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. 
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-05-22.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-12-31.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoja – UAB „Ordo“ sudaryta sutartis. UAB „Ordo“ iš Tomo Pankos medelyno parvežė 44 vnt. baltažiedės akacijos rutuline f. (kamieno apimtis vieno metro aukštyje 8–10 cm) ir po 2 vnt. kuolų kiekvienam jų pritvirtinti, paprastojo kaštono sodinuką 1 vnt. (aukštis – 2,2 m, kamieno apimtis vieno metro aukštyje 20–22 cm), 2 vnt. mažalapės liepos sodinukų (aukštis – 2,2 m, kamieno apimtis vieno metro aukštyje 20–22 cm). 
Minėta bendrovė Aušros g., Alytuje, žaliojoje skiriamoje juostoje pasodino  baltažiedes akacijas rutulinės f.  (44 vnt.) ir kiekvieną jų pritvirtino 2 kuolais; Margio g., Alytuje, žaliojoje skiriamoje juostoje – paprastąjį kaštoną (1 vnt.); A. Juozapavičiaus g., Alytuje, žaliojoje skiriamoje juostoje – mažalapę liepą (1 vnt.); Statybininkų g., Alytuje, žaliojoje juostoje tarp gatvės ir šaligatvio – mažalapę liepą (1 vnt.).  Vykdydama sutartinius įsipareigojimus, UAB „Ordo“ atliko duobės iškasimo, užpylimo augaliniu gruntu, laistymo, kuolų įkalimo, medžių pririšimo, žolės pasodinimo, sunykusios vejos sutvarkymo darbus.
14 813,0
4.6.1.3.
Pasodintų medžių priežiūra
1. Priemonės vykdytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Vadovaujantis aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87  naujai pasodinti medžiai prižiūrimi (laistomi, tręšiami) trejus metus. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytojomis – VšĮ „Alytaus parkai“, UAB „Ordo“ sudarytos sutartys.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-01-01
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-12-31.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
Pagal 2013 m. sutartį UAB „Ordo“ vykdė 36 vnt. klevų, pasodintų S. Dariaus ir S. Girėno g., 17 vnt. kalninių pušų, pasodintų prie Laisvės Angelo aikštės, priežiūrą.
Pagal 2012 m. sudarytą sutartį VšĮ „Alytaus parkai“ vykdė 20 vnt. liepų, pasodintų A. Jonyno g. žaliajame plote, 12 vnt. liepų, pasodintų Lauko g. žaliajame plote, 720 vnt. žvilgančiojo kaulenio, pasodinto Varėnos g. žaliajame plote, sodinukų priežiūrą.
Pagal 2011 m. sudarytą sutartį UAB „Ordo“ vykdė šalia Vilties g. 24 žaliajame plote pasodintų 12 vnt. liepų, šalia VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro žaliajame plote pasodintų 19 vnt. liepų, S. Dariaus ir S. Girėno g. pasodintų 2 vnt. liepų ir Pirmojo Alytaus aikštėje pasodinto 1 vnt. liepos sodinuko priežiūros darbus.
17 687,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.2.
Pavojų keliantiems medžiams šalinti
1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Miesto ūkio skyriai. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoja UAB „Ordo“ sudaryta sutartis.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-03-20.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-12-11.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
Pagal Savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus išduotus leidimus kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus buvo išpjauti avarinės būklės, sausi, pažeisti puvinio ir ligų medžiai, augantys miesto bendrojo naudojimo teritorijose žaliuosiuose plotuose, šaligatviuose, prie gyvenamųjų namų, prie elektros linijų, pašalinti nulaužti, vėtros išversti medžiai, išraunant arba išfrezuojant kelmus, iškirsti savaiminės kilmės krūmai; atkurti, vykdant kelmų rovimo arba frezavimo darbus, pažeisti šaligatviai ir žalieji plotai.  2014 m. iškirsta 346 vnt. medžių, 621 m2 krūmų. Vykdant kelmų rovimo darbus atkurta ir užsėta 395,5 m2 žolės.

 

74 743,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.6.3.
Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoju Vytauto Didžiojo universitetu sudaryta sutartis.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2014-08-01.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2014-12-31.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
3.1. Vadovaujantis Želdynų įstatymu, pagal parengtą ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimu Nr. T-270 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2014–2018 metų programą 2014 metais buvo vykdyta želdynų ir želdinių būklės stebėsena bei pateikta ataskaita.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėseną planuojama tęsti vykdyti 2015 m.
10 000,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iš viso
 
301 477,0
 
    5.   Ataskaitinio laikotarpio programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)
Eil. Nr.
Programos priemonių grupės pavadinimas
Lėšų likutis, Lt
5.1.
Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą 
(1.8-2)
0,0
(1 009,0**)
5.2.
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12-3)
26 557,0
(5 551,0**)
5.3.
Kitų programos aplinkosaugos priemonių grupė 
(1.15-4)
104 921,0
(108 532,0**)
5.4.
Iš viso
131 478,0
(115 092,0**)

 

¬  Nors priemonė buvo įgyvendinta 2013 m., tačiau už jos vykdymą, trūkstant lėšų, 2013 metais liko neapmokėta dalis lėšų (pažymėtos žvaigždutės simboliu). Už priemonės vykdymą apmokėta 2014 metų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

 

¬¬ – Vyriausybei priėmus sprendimą kreiptis į teismą dėl AB banko „Snoras“ bankroto bylos iškėlimo, Alytaus miesto savivaldybės AB banko „Snoras“ sąskaitoje liko įšaldytos lėšos (pažymėtos dviejų žvaigždučių simboliu), kuriomis savivaldybė negalėjo disponuoti. Tai yra ankstesnio ataskaitinio laikotarpio lėšų likutis, nurodytas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. T-12 patvirtintoje Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitoje.

 

 

__________________________

 

 


 

Į pradžią