Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-22 2015-02-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS PARKAI“ DIREKTORIAUS TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
3 dalies 3 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies
4 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimu Nr. T-45 patvirtintų
Viešosios įstaigos ,,Alytaus parkai“ įstatų 26.10 punktu, Alytaus miesto savivaldybės
taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti nuo 2015 m. kovo 1 d. viešosios įstaigos ,,Alytaus parkai“ direktoriaus 35 BMA atlyginimo koeficientą.

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T-36 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Alytaus parkai“ direktoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo“ 1 punktą.

3. Šis sprendimas įsigalioja 2015 m. kovo 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią