Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-19 2015-02-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

 

 

  BU   

 
  

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Alytaus butų ūkis

 

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“

VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
TURINYS:

ĮŽANGINIS ŽODIS.............................................................................................................................3

AKCINIS KAPITALAS IR AKCIJOS................................................................................................4

PASTATŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS,

NUOLATINĖ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪRA.........................................................................................................................................4

DARBUOTOJAI..................................................................................................................................5

BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI.......................................................................................6

Pajamos...........................................................................................................................6

Sąnaudos.........................................................................................................................7

Bendrovės mokėtinos sumos...........................................................................................8

ĮSISKOLINIMAI BENDROVEI.........................................................................................................9

PLANUOJAMI BENDROVĖS VEIKLOS PRIORITETAI IR PROBLEMOS ...............................10

 


ĮŽANGINIS ŽODIS                                                                                                     

UAB „Alytaus butų ūkis“ 2014 metais siekė aktyviai, veiksmingai ir produktyviai vykdyti pagrindinę butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, nuolatinės techninės priežiūros veiklą, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą.

Siekdama didinti savo veiklos efektyvumą, bendrovė ir toliau sėkmingai vykdė statinių remonto, apdailos, šalto ir karšto vandens, nuotekų vamzdynų montavimo darbus, eksploatavo elektros įrenginius. Mažinant energijos sąnaudas, skatinome gyventojus pradėti vykdyti gyvenamųjų namų šildymo sistemų rekonstrukciją, keičiant šildymo ir karšto vandens vamzdynų izoliaciją, šalto vandens vamzdynų atskyrimą nuo karšto vandens vamzdynų, sirengti balansinius ventilius.

Praėjusiais metais toliau vykdėme remonto darbus administruojamų gyvenamųjų namų fasadų, bendrųjų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos būklei gerinti bei statinio apsaugai nuo išorinių poveikių.

Vykdant aktyvią skolų prevenciją ir skolų valdymo kontrolę per 2014 metus gyventojų skolos bendrovei sumažėjo 68,5 tūkst. Lt., iš jų įsiskolinimas už Alytaus miesto savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomą, skaičiuojamą nuo 2008 m. rugsėjo mėn., — 8,2 tūkst. Lt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

UAB „Alytaus butų ūkis“ yra savarankiška įmonė, įsteigta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 1997 m. liepos 3 d. sprendimu „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Alyteksta“ reorganizavimo“. UAB „Alytaus butų ūkis“ steigėjas ir visų akcijų savininkas yra Alytaus miesto savivaldybės taryba. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 216 631 Lt (Du šimtai šešiolika tūkstančių šeši šimtai trisdešimt vienas litas). Įstatinis kapitalas padalintas į 216631 akciją. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 1 Lt (vienas litas). Visos akcijos yra paprastos vardinės.

 

PASTATŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS, NUOLATINĖ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪRA

 


2014 m. gruodžio 31 d. UAB „Alytaus butų ūkis“ administravo ir bendro naudojimo objektų techninę priežiūrą vykdė 139 daugiabučių gyvenamųjų namų, 20 negyvenamųjų patalpų (komercinės paskirties) pastatų, kurių iš viso bendrasis naudingasis plotas sudaro 302956,03 m2. Iš visų administruojamų pastatų — 88 įregistruotos daugiabučių namų savininkų bendrijos. 2014 m. gruodžio 31 d. UAB „Alytaus butų ūkis“ vykdė 173 pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą.

Ataskaitiniais metais Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 1 dalimi, bendrovei pratęsė keturiasdešimties pastatų bendrojo naudojimo objektų administravimą penkiems metams.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus pastatų priežiūrai, nuolatinių stebėjimų ir kasmetinių apžiūrų metu tikrinamos pagrindinės statinių konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, gyventojams teikiami pasiūlymai remonto darbams atlikti, nurodomos priemonės pastebėtiems defektams šalinti. Bendrovės administruojamuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose įgyvendinant priemones, kurios yra būtinos fasadų, bendrųjų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos būklei gerinti bei statinių apsaugai nuo išorinių poveikių, šilumos energijos taupymui, buvo vykdyti šie darbai: sustiprinti Ulonų g. 4 gyv. namo bendrojo naudojimo balkonai ir suremontuotos balkoninės plokštės, atliktas Naujoji g. 16 gyv. namo bendro naudojimo balkonų balkoninių plokščių remontas, parengtas Tvirtovės g. 17 gyv. namo projektas balkonų tvirtinimui, laiptinių, bendrabutinio tipo koridorinės sistemos daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo patalpų (prausyklose, san. mazguose, virtuvėse) langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus, laiptinių, tambūrų, bendrabutinio tipo daugiabučių gyvenamųjų namų įėjimų į koridorius durų keitimas, pastatų bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų, geriamojo vandens, elektros instaliacijos) sutvarkymas, atskirų pastatų tarpblokinių siūlių, nuogrindų remontas.

Siekdami užtikrinti administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų finansines galimybes vykdyti didesnės apimties remonto darbus, raginome butų savininkus kaupti kaupiamąsias lėšas, kurių per 2014 metus bendrovė priskaičiavo 799,7 tūkst. Lt., 13,4 % daugiau nei 2013 m. 2014 metais jas kaupė dauguma bendrovės administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų ir dalis administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių kaupiamosios lėšos bendrovėje yra apskaitomos atskiroje subsąskaitoje. Lėšų kaupimas daugiabučiams gyvenamiesiems namams atnaujinti yra pirmas žingsnis modernizavimo link, užtikrinant daugiabučių gyvenamųjų namų funkcionalumą ir saugų naudojimą, įgyvendinant jų atitikimą teisės aktuose nustatytiems privalomiesiems (esminiams) reikalavimams. Kasdieniame darbe ir butų bei kitų patalpų savininkų susirinkimuose pristatydavome daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo galimybes, skatinome pradėti įgyvendinti priemones, taupančias šiluminę energiją gyvenamuosiuose namuose. Vykdant nuolatinę gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą ir siekiant sutaupyti šiluminę energiją gyvenamuosiuose namuose, ataskaitiniais metais buvo keičiama susidėvėjusi ir netinkama naudojimui šildymo ir karšto vandens vamzdynų izoliacija, atskyrėme šalto vandens vamzdynus nuo karšto vandens vamzdynų. Per 2014 metus taip pat buvo atnaujinama ir daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos punktų įranga: keičiami susidėvėję karšto vandens cirkuliaciniai siurbliai, karšto vandens šilumokaičiai.

Tikimės, kad bendrovės pastangos organizuoti ir vykdyti kokybišką paslaugų teikimą, gyventojų įgytas pasitikėjimas, užtikrins nuolatinį bendradarbiavimą, pateisins jų lūkesčius.

 

DARBUOTOJAI

 

2014 metų vidutinis darbuotojų skaičius — 62 darbuotojai.  2014 m. UAB „Alytaus butų ūkis“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (2164,93 Lt) lyginant su 2013 m. padidėjo 8,1 proc. 2014 metais bendrovėje įdarbinta 72 Alytaus darbo biržos siųsti asmenys pagal 2014 m. Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį. Nepaisant to, kad darbo biržos siųstiems  asmenims reikalinga didesnė jų atliekamo darbo kokybės priežiūra, tai didelė parama administruojamų namų gerbūvio gerinimo, aplinkos tvarkymo darbams atlikti.  Administruojamiems namams valymo paslaugos įkainis teritorijos tvarkymui yra nustatytas 2003 m. birželio mėn. ir jis iki šiol nėra didintas, nors pagrindinė įkainio dedamoji dalis darbuotojo darbo atlygis — minimali mėnesinė alga su soc. draudimo mokesčiu — kilo daugiau kaip 2,5 karto. Ataskaitiniais metais bendrovėje įdarbinti 7 Alytaus teritorinės darbo biržos bedarbiai, 1 Marijampolės teritorinės darbo biržos bedarbis (AB „Lesto“ klientų objektuose įrengtų elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų nurašymui Vilkaviškio regione), kurių darbo užmokesčiui kompensuoti pusė metų buvo mokama 50 proc. dydžio subsidija. 2014 metais bendradarbiaujant su Alytaus darbo birža įkurta matuoklių rodmenų tikrintojo darbo vieta, į įsteigtą darbo vietą įdarbintas darbo biržos pasiūlytas bedarbis ir gauta darbo biržos 36658,00 Lt (be PVM) dydžio subsidija šios darbo vietos įkūrimui. Matuoklių rodmenų tikrintojo darbo vietos įkūrimui panaudota 19740,75 Lt (be PVM) bendrovės lėšų.

Per 2014 metus bendrovėje gauta 1248 įmonių bei gyventojų raštų įvairiais daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų remonto ir priežiūros klausimais, prašymai dėl įvairių mokesčių priskaitymų komunalinių mokesčių priskaitymų lapeliuose. Per 2014 metus bendrovėje išsiųsti 637 raštai įvairioms organizacijoms, gyventojams.

 

BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

Pajamos

Detali 2014 metais bendrovės uždirbtų pajamų struktūra, lyginant su praėjusiais 2013 metais pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. Bendrovės pajamų sudėties struktūra 2014-2013 metais.

Eil. Nr.

Pajamų sudėtis

Suma, tūkst. Lt (be PVM),

2014 m.

Suma, tūkst. Lt (be PVM),

2013 m.

Pokytis % lyginant su 2013 m.

1.

Pagrindinės veiklos pajamos: daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra, administravimas, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų, teritorijų priežiūra

1594,9

1606,5

-0,7

2.

Bendrastatybinių, inžinerinės įrangos, remonto darbų pajamos

695,2

536,7

29,5

3.

Pajamos už paslaugas tiekėjams (lėšų surinkimas)

145,6

156,6

-7,0

4.

Gauti delspinigiai ir banko palūkanos

46,8

57,6

-18,8

5.

Patalpų nuomos pajamos

5,9

3,8

55,2

6.

Pajamos už AB „Lesto“ klientų objektuose įrengtų elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų nurašymą

153,3

46,1

 

7.

Kitos veiklos pajamos (atsargų pardavimai, nurašytų beviltiškų skolų apmokėjimas)

28,2

32,3

-12,7

8.

Viso pajamų

2669,9

2439,6

 

9.

Komunalinių paslaugų perpardavimo organizacijoms pajamos

186,1

177,4

4,9

10.

Iš viso:

2856,0

2617,0

 

Vykdant pagrindinę veiklą: daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų techninę priežiūrą, administravimą, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, vidaus patalpų ir aplinkos valymą, bendrovė uždirbo 56 % pajamų; 44 % — iš papildomos veiklos (bendrastatybinių, bendrosios inžinerinės įrangos, remonto darbų, finansinės - investicinės veiklos, kitos veiklos).

Iš papildomos veiklos, atliekant remonto darbus, per 2014 metus bendrovė gavo 695,2 tūkst. Lt pajamų. Atliekami remonto darbai buvo vykdomi mažinant minimalias sąnaudas (darbo užmokestį ir medžiagas) 5 proc. ir priskaičiuojami tik privalomi valstybei socialinio draudimo išlaidų ir pridėtinės vertės mokesčiai.

2014 metais ir toliau teikiama AB „Lesto“ klientų objektuose įrengtų elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo paslauga. Šios paslaugos teikimas 2014 metais taip pat nebuvo nuostolingas. Per ataskaitinius metus bendrovė iš šios veiklos gavo 153,3 tūkst. Lt  pajamų.

Sąnaudos

Bendrovės pajamoms uždirbti patirta 2707,8 tūkst. Lt sąnaudų.

Pagrindinę bendrovės sąnaudų dalį sudarė darbo užmokestis, soc. draudimas, sunaudotų medžiagų savikaina.

Sąnaudų struktūra per 2014-2013 m. pateikta 2 lentelėje:

2 lentelė. Bendrovės sąnaudų sudėties struktūra 2014-2013 metais.

Eil. Nr.

Sąnaudų sudėtis

Suma, tūkst. Lt

2014 m.

Suma,

tūkst. Lt

2013 m.

Pokytis lyginant su 2013 m., %

1.

Darbo užmokestis

1410,4

1269,5

11,1

2.

Soc. draudimas

435,7

392,1

11,1

3.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

18,2

13,3

36,9

4.

Sunaudotų medžiagų savikaina:

365,1

302,2

20,8

5.

Pirktos paslaugos (transporto remontas, nuoma; juridinės paslaugos; ryšių paslaugos; administracinių patalpų komunalinės paslaugos; darbuotojų kvalifikacijos kėlimas; draudimo, bankų, kompiuterinės įrangos priežiūros paslaugos ir kt.)

132,9

134,1

-0,9

6.

Veiklos mokesčių sąnaudos

5,8

5,7

1,8

7.

Kitos sąnaudos (beviltiškos skolos, komandiruotės išlaidos, asociacijos nario mokestis, banko paslaugos, žyminis mokestis, parduotų prekių savikaina, kanceliarinės ir kt. išlaidos)

114,0

62,2

83,3

8.

Atostogų atidėjimų sąnaudos su sodra ir garantiniu fondu

18,8

119,4

 

9.

Pelno mokesčio sąnaudos

20,0

8,4

138,1

10.

Viso:

2520,9

2306,9

 

11.

Perparduoti organizacijoms komunaliniai patarnavimai

186,9

176,3

6,0

12.

Iš viso:

2707,8

2483,2

 

 

Įvertinus per 2014 metus bendrovėje gautas pajamas 2856,0 tūkst. Lt ir sąnaudas 2707,8 tūkst. Lt bendrovė gavo 148,2 tūkst. Lt grynojo pelno.

2014 metais Alytaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba atliko bendrovės 2013 metų finansinės atskaitomybės ir veiklos rezultatų auditą, kurio metu reikšmingų pastebėjimų dėl finansinių ataskaitų ir veiklos rezultatų nenustatyta. Audito ataskaitoje nurodyta tik papildyti Apskaitos politiką, priimti sprendimą dėl bendrovės įstatų pakeitimo, nurodant jų keitimo sąlygas, bendrovės vadovo pavadavimo tvarką.

Bendrovė yra finansiškai stabili, mokesčius moka laiku, nėra skolinga nei valstybės, nei socialinio draudimo biudžetams, neturi finansinių įsipareigojimų. Bendrovė per metus sumokėjo 413,3 tūkst. Lt pridėtinės vertės mokesčio.

Bendrovės mokėtinos sumos

Bendrovės mokėtinų sumų ataskaitinių metų pabaigai palyginimas su mokėtinų sumų dydžiu praėjusių metų pabaigai pateikiamas 3 lentelėje.

3 lentelė. Bendrovės įsiskolinimas:

Eil. Nr.

Mokėtinos sumos:

 

Sumos dydis 2014-12-31 d.,

tūkst. Lt

Sumos dydis 2013-12-31 d.,

tūkst. Lt

1.

UAB „Dzūkijos vandenys“

19,2

41,7

2.

UAB „Ekonovus“

14,7

19,2

3.

AB „LESTO“

10,1

4.

UAB „Litesko“

18,1

5,2

5.

SPAB „Alytaus šilumos tinklai“

83,0

83,9

6.

Profesinio rengimo centrui už elektros energiją

4,2

4,1

7.

Daugiabučių gyvenamųjų namų  bendrijų ir administruojamų namų kaupimo lėšos

228,6

213,3

8.

Alytaus miesto savivaldybei (už nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomą ir nuomos mokesčio administravimo išlaidos)

191,4

190,9

9.

Mokesčiams (PVM, nekilnojamo turto, aplinkos taršos, pelno mokesčiai)

59,1

39,6

10.

Avansas būsimiems remonto darbams ir patalpų nuomininkų avansinis nuomos mokestis

28,7

3,2

11.

Kitos 2014 m. gruodžio mėnesio smulkios mokėtinos sumos

18,0

11,8

12.

Įsipareigojimai, susiję su darbo santykiais (sukauptų atostogų atidėjimai su sodra ir garantiniu fondu)

138,1

119,4

VISO:

803,1

742,4

 

ĮSISKOLINIMAI BENDROVEI

 


UAB „Alytaus butų ūkis“ vykdo aktyvią skolų prevenciją, skolų grąžinimo kontrolę, siekdama maksimaliai sumažinti gyventojų skolų išieškojimo sąnaudas. Skolininkams nuolat teikiami įspėjimai ir raginimai susimokėti susidariusį įsiskolinimą, pateikiama išsami informacija apie skolos priteisimo ir priteistos skolos išieškojimo vykdymo pasekmes. Bendrovės darbuotojai per 2014 metus aktyviai diskutavo su skolininkais: kartu ieškojome būdų, kaip maksimaliai, pagal jų finansines galimybes, sumažinti skolas bendrovei, tarėmės ir derinome susidariusių įsiskolinimų mokėjimų bendrovei terminus bei mokėtinų lėšų dydžius, nuolat tikrinome, ar skolininkai laikosi savo įsipareigojimų bendrovei. Bendrovei kartu su Alytaus teritorine darbo birža įgyvendinant viešųjų darbų programą, teiravomės, ar atskiri bendrovės skolininkai gali dalyvauti viešųjų darbų programoje ir juos atlikti. Asmenys, kurie atitikdavo darbo biržos keliamus reikalavimus ir galėjo dalyvauti viešųjų darbų programoje, buvo įdarbinami bendrovėje. Nors ir terminuotas, 2 mėnesių laikotarpio darbas bendrovėje suteikė galimybę įsiskolinusiems asmenims iš dalies padengti skolas bendrovei. Tai buvo paskata sumažinti susidariusius įsiskolinimus ir toliau dalimis mokėti skolas.

Vykdant aktyvų bendravimą su skolininkais, tenka pripažinti, kad tik nuolatinis bendravimas su jais, aiškinant ir pateikiant kuo daugiau informacijos apie skolų priteisimo ir išieškojimo per antstolių kontoras pasekmes, yra pagrindinė priemonė mažinant jų įsiskolinimus bendrovei. Tik dėl glaudaus, aktyvaus ir nuolatinio darbo su skolininkais per 2014 metus gyventojų skolos bendrovei sumažėjo 68,5 tūkst. Lt., iš jų įsiskolinimas už Alytaus miesto savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomą, skaičiuojamą nuo 2008 m. rugsėjo mėn.,— 8,2 tūkst. Lt.

Esant tyčiniam gyventojų vengimui mokėti komunalinius mokesčius, buvome priversti kreiptis į Alytaus rajono apylinkės teismą dėl susidariusių įsiskolinimų priteisimo ir į antstolių kontoras dėl priteistų skolų išieškojimo. Per 2014 metus Alytaus rajono apylinkės teismui pateikta išieškojimui iš gyventojų už komunalinių mokesčių ir nuomos nemokėjimą 421 vnt. ieškinių, pareiškimų 296 tūkst. Lt sumai, antstolių kontoroms — 308 vnt. vykdomųjų raštų 229 tūkst. Lt sumai. Per 2014 metus antstolių kontorų iš skolininkų išieškota 155 tūkst. Lt.

Taip pat bendrovė dalyvauja varžytinėse, kuriose parduodamas bendrovės skolininkų turtas, tokiu būdu, tam tikrais atvejais, už palankią kainą įsigija likvidų turtą ir neprivalo mokėti antstoliui vykdymo išlaidų. Per 2014 metus bendrovė iš varžytinių įsigijo 4 kambarius daugiabučiuose bendrabutinio tipo gyvenamuosiuose namuose, iš kurių 2 kambariai yra pagerinto bendrabutinio tipo gyvenamuosiuose namuose.

 

PLANUOJAMI BENDROVĖS VEIKLOS PRIORITETAI IR PROBLEMOS

 


2015 metais UAB „Alytaus butų ūkis“ ir toliau ketina didžiausią dėmesį skirti šiems veiklos prioritetams:

1. Užtikrinti kokybišką pastatų bendrojo naudojimo objektų administravimo, nuolatinės techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros vykdymą ir bendro naudojimo objektų remonto darbų atlikimą.

2. Skatinti gyvenamųjų namų energinio efektyvumo didinimo programų įgyvendinimą.

3. Tęsti energijos taupymo ir efektyvaus vartojimo priemonių įgyvendinimą.

4. Mažinti gyventojų komunalinių mokesčių ir nuomos skolas: vykdyti aktyvią skolų prevenciją, išieškojimą.

5. Inicijuoti daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų steigimą.

6. Vykdyti apskaitos programų atnaujinimą.

 

Bendrovė per 2014 m. gruodžio mėn. apžiūrėjusi Alytaus sinagogos pastatą nustatė, kad pastato sienose esantys įtrūkimai stipriai pagilėję, ypač ta pusė, kuri yra artimiausia Kauno gatvės važiuojamajai daliai, sumūrytos plytos atskirose vietose laikosi tik ant metalinių langų rėmų dalių. Atsižvelgiant į tai, planuojama raštiškai kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administraciją dėl skubaus ir neatidėliotino Alytaus sinagogos pastato ir aplinkos (šaligatvio ir Kauno gatvės atkarpos) išsaugojimui priemonių plano priėmimo. Kita opi problema yra Žiburio g. 5 gyv. namo kiauras stogas, kurį jau būtina kapitališkai remontuoti ir spręsti apmokėjimo už darbus klausimą, kadangi šeštas aukštas priklauso Alytaus miesto savivaldybei. 

 

 

 

 

 

                       Direktorė                                                     Stasė Mikelionienė

 

 

 

Į pradžią