Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-353 2014-12-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO J. ŠULČIAUS INDIVIDUALIAI ĮMONEI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO J. Š. INDIVIDUALIAI ĮMONEI

 

2014 m. gruodžio 22 d.   Nr. T-353 

Alytus

 


                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr. T-143 „Dėl Mokesčių lengvatų juridiniams asmenims teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir atsižvelgdama į J. Š. individualios įmonės 2014-11-11 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės ir J. Š. individualios įmonės 2014-03-06 investicijų sutarties Nr. SR-378 4.2 punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Atleisti J. Š. individualią įmonę nuo 2014 metų valstybinės žemės nuomos 2250,00 Lt mokesčio už 1,7938 ha žemės sklypą, esantį Fortų g. 14, Alytuje.

                        Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

      

Į pradžią